Kun EU-maista tuotavan alkoholin rajoitukset höllentyvät ja alkoholivero alenee, suomalaisten pelätään taas kerran hukkuvan viinaan. Silloinkin kun suomalaiset joivat vähiten Euroopassa, he joivat väärin ja tarvitsivat kieltoja.


TEKSTI:Päivi Parhi-Riikola

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kun EU-maista tuotavan alkoholin rajoitukset höllentyvät

Sisältö jatkuu mainoksen alla

ja alkoholivero alenee,  suomalaisten pelätään taas kerran
hukkuvan viinaan.  Silloinkin kun suomalaiset joivat vähiten
Euroopassa, he joivat väärin ja tarvitsivat kieltoja.


 


Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2003
1733 Juopumuksen vastainen asetus te-kee julkisella paikalla päihtyneenä esiin-tymisestä rangaistavan teon. Perus-rangaistus on rahasakko.

1866 Paloviinan kotipoltto kielletään talon-poikaissäädyn kiivaasta vastukses-ta huolimatta. Päätös suosii tehdasalko-holin valmistusta ja vaikeuttaa merkittä-västi maaseudun elämää.

1870-luku Vastaiskuna kotipolttokiellolle talolliset ajavat kotikunnissaan läpi järjes-tyssääntöjä, jotka kieltävät alkoholin myynnin. Suomen maaseutu kuivuu sadaksi vuodeksi.

1880-luku Fennomaanit perustavat Rait-tiuden ystävät, ensimmäisen järjestäy-tyneen raittiusliikkeen. Se kannattaa täysraittiutta. Pian siihen liittyy tuhansia työläisiä.

1898 Juomalakkomarsseille osallistuu 70 000 suomalaista. Marsseilla vaaditaan kieltolain lisäksi monia kansalaisoikeuk-sia, kuten yhtäläistä äänioikeutta.

1907 Suomen ensimmäinen yksi-kamarinen eduskunta hyväksyy kieltolain yksimielisesti. Laki ei kuitenkaan tule voimaan, koska senaatti ei hyväksy sitä.

1908 Koska viralliset tilastot osoittavat suomalaisten juovat alkoholia vähiten koko Euroopassa, kieltolakia pönki-ttämään kehitetään myytti suomalaisesta viinapäästä. Sen mukaan suomalainen aiheuttaa alkoholinkäytöllään poikkeuk-sellisen suuret haitat.

1919 Kieltolaki astuu voimaan, ja siitä tulee pian epäsuosittu. Alkoholin sala-kuljetus verkostoituu tehokkaasti, ja jopa maaseudulla saa pirtua helposti ja halvalla.

1932 Kieltolaki kumotaan ja Alkoholiliike perustetaan. Valtion tiukasti ohjaileman alkoholipolitiikan vuoksi alkoholia saa nyt huonommin kuin kieltolain aikaan.

1944-1956 Alkossa on käytössä ostaja-tarkkailujärjestelmä, joka sitoo asiakkaan yhden alkoholimyymälän asiakkaaksi ja pakottaa käyttämään viinakorttia. Korttiin merkitään asiakkaan ostokset, ja sen me-nettää, jos tarkkailijat epäilevät alkoholin väärinkäyttöä.

1969 Keskiolut vapautetaan vähittäis-myyntiin ja maaseudun satavuotinen kui-va kausi päättyy.

2003 Hallitus esittää 22. 8. alkoholiveron reipasta alentamista 1. 3. 2004 lähtien.

2004 Suomen EU:lta saama lisäaika alkoholijuomien tuonnin rajoittamisessa päättyy vuoden alussa. Baltian maiden EU-jäsenyys vappupäivästä alkaen mahdollistaa alkoholin lähes rajattoman tuonnin Virosta.

Irma Sulkunen

  paloviinan kotipolttokieltoa ja väittivät viinan koituvan perheiden tuhoksi?

Suomalaisen alkoholipolitiikan myytit alkoivat järkkyä tutkijoiden käsittelyssä, aina surullisenkuuluisasta suomalaisesta viinapäästä lähtien.

Pietismi tuomitsi synniksi

  1638, kun Ruotsin valtiopäivät määräsivät kaupunkeihin viinanpolttoveron. Paloviina oli yleistynyt Suomessa 1500-luvulta alkaen ja ohittanut vähitellen suosiossa oluen, jota täällä oli juotu  jo ainakin 1 500 vuoden ajan.

Viinalla osoitettiin vieraanvaraisuutta, ja sillä tehtiin vaihtokauppoja. Paloviinan yleistymiseen vaikuttivat pappilat, sillä kapakoiminen oli niille tärkeä tulonlähde. Kansa sai viinaa pappiloista sekä ennen jumalanpalvelusta että sen jälkeen.

1600-luvun lopulla luterilaisessa kirkossa vahvistui pietismi, joka vastusti kaikenlaista ylellisyyttä. Tällöin papit tiukensivat suhtautumistaan alkoholiin ja julistivat saarnoissaan, että juopuminen on syntiä. Vuonna 1733 kuningas antoi papiston painostuksesta juopumuksen vastaisen asetuksen. Päihtyneenä esiintymisestä julkisella paikalla ja juoppouteen kehottamisesta tuli nyt rangaistava teko.

Matti Peltonen huomauttaa, että yksi juoppousasetuksen motiiveista oli verotus. - Ruotsi oli menettänyt suurvalta-asemansa ja tarvitsi kipeästi verotuloja. Maaseudulla verot maksettiin viljana, ja veroviljan määrä väheni, kun yhä suurempi osa siitä meni kotipolton tarpeisiin. Papisto halusi oman osansa veroista lyhentämättömänä.

Tehdaspoltto sulki kotipannut

Säätyläistilanomistajille viinanpoltosta tuli yhä tärkeämpi elinkeino 1800-luvulla. Myös tehokas tehdaspoltto pääsi alkuun, kun tislauslaitteet kehittyivät ja käyttöön saatiin höyryvoima.

Suomen talousseuran jäsenet ryhtyivätkin ajamaan viinan kotipolton kieltämistä, jotta maaseudun väki saataisiin tehdasviinan juojiksi. Kieltoa perusteltiin moraalisilla syillä: viinanpoltto uhkasi suomalaista perhettä ja siten koko yhteiskuntaa, viinapannun ääressä turmeltui naisväen siveellisyys ja lapset oppivat jakamaan "raa’an nautinnon" vanhempiensa kanssa.

- 1830-luvulla seuran sihteeri C. C. Böcker kuitenkin havaitsi, että viinaa valmistettiin runsaasti vain vauraimmilla maanviljelyseuduilla Lounais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Böckerin mukaan viinaa kului kaksi litraa vuodessa asukasta kohti, vaikka monissa seuran puheenvuoroissa kulutus arvioitiin kymmeneksi litraksi, Peltonen kertoo.

Kotipolttokieltoa kannatti myös Suomen ensimmäinen raittiusliike, sivistyneistön vuonna 1860 perustama Kohtuuden ystävät. Liikkeen esi-isänä voi pitää punssin ja samppanjan ystävänä tunnettua Elias Lönnrotia, joka yritti perustaa kohtuusseuran


jo 1834.

Kotipoltto kiellettiin 1866 talonpoikaissäädyn vastustuksesta huolimatta. Kielto vaikeutti suuresti maaseudun elämää. Viinanpoltto oli mahdollistanut viljan monipuolisen käytön, ja viinasta saaduilla tuloilla oli perustettu kuntiin jopa kansakouluja.

Maaseutu kuivui vuosisadaksi

Suomalaista juomakulttuuria tutkinut folkloristiikan professori Satu Apo huomauttaa, että maaseutuyhteisöt olivat ennen kotipolttokieltoa kontrolloineet itse tehokkaasti alkoholinkäyttöä.

- Yhteisöissä juomista sääteli niin kylä- kuin huonekuntakuri. Talon isäntä vastasi viinaryyppyjen jakamisesta talonväelle ja palkollisille. Kylän ämmät tarkkailivat poikien alkoholinkäyttöä, ja papit saattoivat nuhdella seurakuntalaisiaan juopottelusta. Vielä enemmän juomista tosin rajoitti köyhyys.

  markkinamatkoista tulikin ryyppyreissuja.

Kotipolttokielto horjutti vakavasti talollisten asemaa. Elinkeinoelämän vapautuminen 1870-luvulla mahdollisti työväen vapaan liikkumisen ja toi viinan maaseudun kauppkeskuksiin ja kestikievareihin. Palkolliset saivat nyt alkoholia isäntien valvovien silmien ulottumattomissa. Talonpoikien vastaisku olivat kunnalliskiellot eli maalaiskuntien omat järjestyssäännöt, joilla voitiin kieltää muun muassa tehdasoluen myynti.

- Kiellot osoittautuivat hyvin tehokkaiksi. Vuosisadan vaihteessa alkoholia sai myydä kestikievareissa vain kuudessa maalaiskunnassa. Kunnalliskiellot kuivattivat maaseudun ja loivat ainutlaatuisen pohjan raittiusliikkeen vahvistumiselle, Peltonen arvioi.

Raittius nousi mittapuuksi

Suomen ensimmäinen valtakunnallisesti järjestäytynyt raittiusliike oli Raittiuden ystävät, jonka perustivat sivistyneistöön kuuluneet kansallismieliset fennomaanit 1883. Liike kannatti täysraittiutta, ja sen keskeisiä huolia oli maaseudun tilattoman väestön kasvu.

Britanniasta Suomeen omaksuttu valistustarina Turmiolan Tommista kuvasti hyvin fennomaanien pelkoa: jo yksikin ryyppy tekisi köyhästä tilattomasta rappiojuopon. Taustalla oli holhoava ajatus, ettei rahvas pysty hallitsemaan juomistaan. Raittiuden ystäviin liittyi pian sankoin joukoin myös työläisiä, jotka ryhtyivät ajamaan täydellistä alkoholikieltoa.

Raittiusliikkeen historiaan perehtynyt Irma Sulkunen sanoo, ettei liikkeen voimistumista pidä tulkita suoraksi reaktioksi viinan tuotantoon tai kulutukseen, vaikka kotipolttokielto vaikuttikin maaseudun jyrkkään kieltolakikantaan. Mentaaliset muutokset olivat tärkeämpiä.

- Raittiusaatteesta kehittyi eräänlainen kansalaisuskonto, jossa yhdistyivät kristinusko ja uusi kansalaismoraali. Hyvän kristityn mittapuuksi tuli raitis kansalainen. Kansalaismoraalin perusainekset taas olivat ahkeruus, säästäväisyys ja raittius, Sulkunen kertoo.

Ajettiin myös kansalaisoikeuksia

Sulkusen mukaan raittiusliikkeestä tuli maaseudun ja kaupunkien työväestölle foorumi, jolla harjoiteltiin moderniin yhteiskuntaan siirtymistä. - Raittiusjärjestöissä ei suinkaan harjoiteltu juopottelun lopettamista, Sulkunen sanoo viitaten ajan alkoholitilastoihin, jotka kertovat puhtaan alkoholin kulutuksen olleen vain kaksi litraa vuodessa henkeä kohti. Raittiusliikkeeseen osallistumalla todistettiin oma kansalaiskelpoisuus, ja kieltolain ohella siellä ajettiin monia kansalaisoikeuksia, kuten yhtäläistä äänioikeutta.

Raittiusliikehdintä huipentui vuonna 1898, jolloin 70 000 suomalaista osallistui juomalakkomarsseihin. Työväenaate sai liikkeessä vuosisadan vaihteessa näkyvän jalansijan, mutta raittiutta kannatettiin yli puoluerajojen.

- Kun Suomen ensimmäinen yksikamarinen eduskunta hyväksyi kieltolain vuonna 1907, yksikään kansanedustaja ei äänestänyt sitä vastaan! Laki hyväksyttiin juhlallisesti seisaalleen nousten, ja kansanedustaja Juho Kusti Paasikivi jopa aloitti kiistan siitä, mikä puolue oli ajanut kieltolakia pisimpään, Matti Peltonen kertoo.

Senaatti ei kuitenkaan vahvistanut kieltolakia, vaan se tuli voimaan vasta Suomen itsenäistyttyä ja kansalaissodan loputtua vuonna 1919. Taistelussa demokratian puolesta kieltolaki sen sijaan menetti merkityksensä, kun suomalaiset 1906 saivat yleisen äänioikeuden. Tämän jälkeen työväki alkoi vieraantua raittiusliikkeestä.

Poliitikot keksivät käsitteen

Vakuuttaakseen senaatin ja Venäjän hallinnon kieltolain tarpeellisuudesta kieltolakipoliitikot kehittivät suomalaisen viinapään käsitteen. Peltonen on löytänyt ensimmäisen viinapää-maininnan puheesta, jonka raittiusmies O. W. Louhivuori piti 1908.

Kun muiden maiden raittiusväki ihasteli Suomen alkoholitilannetta - raittiusjärjestöjen tilastot osoittivat suomalaisten juovan vähiten Euroopassa! - kieltolain kannattajat puolustautuivat Louhivuoren sanoin: "Totta on, että Suomessa juodaan muihin maihin verrattuna vähän. Mutta silti näkee meillä enemmän juopuneita kuin muualla, koska suomalaiset vähänkin juovuttuaan käyttäytyvät niin perin törkeästi ja raa’asti."

Peltosen mukaan viinapää-myytti demonisoi suomalaiset ja nimenomaan suomalaiset miehet. Pian viinapää myös tieteellistettiin. Jotkut pitivät sitä kulttuurisena ominaisuutena: suomalainen juomakulttuuri oli barbaarista verrattuna vanhojen eurooppalaisten sivistyskansojen juomatapoihin. Toiset selittivät "suomalaisia juomatapoja" kansanluonteella, joka periytyi biologisena ominaisuutena sukupolvelta toiselle.

  suomalaiselle viinapäälle kävivät juopumuspidätykset, joita oli tehty vuoden 1733 juoppousasetuksesta lähtien.

- Juopumuspidätysten valtavaa määrää kaupungeissa pidettiin osoituksena siitä, että pienikin määrä alkoholia aiheutti Suomessa suuria ongelmia. Vastaavaa ongelmaa ei tietenkään ollut niissä maissa, joissa juopuneita ei rangaistu vaan autettiin, Peltonen sanoo.
Suomalaiset villi-ihmisen tasolla

Villi-ihmisten ikäväntorjuntaa -lentoleh-tinen oli osa Suomen kansan ryhtiliikkeen huhtikuussa 1948 järjestämää ryhti-viikkoa. Valistuskampanjaan innoittivat lähestyvät Helsingin kesäolympialaiset.

Suomen akateeminen raittiusliitto perusti puheenjohtajansa, Alkon voimahahmon Pekka Kuusen johdolla Kansalaisryhti-toimiston vuonna 1945. Kansalais-järjestöjen edustajia houkuteltiin liikkeen jäseniksi, ja toiminta naamioitiin spontaa-niksi kansanliikkeeksi, vaikka Alko ohjasi ja rahoitti sitä.

Ryhtiliikkeen suurin hanke oli Hyvän käytöksen oppaan laatiminen, jotta suomalaiset oppisivat eurooppalaisille tavoille ennen olympiaturistien saa-pumista. Kampanjan iskulause oli "Oikea mies ei ota humalaa - oikea nainen ei siedä humalaisen seuraa."

Kieltolain jälkeen kontrolloi Alko

Kun kieltolaki sitten tuli voimaan, eliitti alkoi pian vastustaa sitä. Edes Suomen hallitus ei enää saanut laillisesti viiniä ja konjakkia kestitäkseen eurooppalaisia valtiovieraita. Toisaalta viinan salakuljetusverkko toimi mainiosti, ja jopa kuivan maaseudun asukkaat saivat pirtua helposti ja halvalla.

Tavallaan kieltolaki demokratisoi alkoholikulttuuria, mutta samalla se sai kaikki suomalaiset suosimaan väkeviä juomia. Syntyi myös ajattelutapa, että kaikki saatavilla oleva viina oli juotava kerralla pois.

Kun kieltolaki oli kumottu kansanäänestyksellä, ensimmäiset Alkoholiliikkeen myymälät avautuivat 5. 4. 1932 kello 10. Alkon politiikka oli alusta saakka humalavastaista. Valtiolle keskeistä tulolähdettä tuli ostaa ja nauttia, mutta humaltua siitä ei saanut. Alkon hallintoneuvosto päätti myynti- ja anniskelupaikkojen perustamisesta. Koska niitä ei perustettu maalle, maaseutu kuivui jälleen.

Tiukinta Alkon politiikka oli 1944-1956, jolloin käytössä oli ostajatarkkailujärjestelmä. Se sitoi suomalaiset yhden alkoholimyymälän asiakkaiksi ja pakotti käyttämään viinakorttia, johon ostokset merkittiin.

Myyjä puhutteli, etsivä urkki

Ostajatarkkailujärjestelmä omaksuttiin Ruotsista; Alkossa muun muassa apulaisjohtajana toiminut Arvo Linturi kehitti naapurimaan järjestelmästä suomalaisversion, jossa ostajatarkkailu kiedottiin väkijuomalain sisältämän myyntikieltopykälän ympärille.

- Linturi ajatteli, että myyntikiellot toimisivat esihuoltona juoppoutta vastaan. Koska kansan raitis enemmistö suhtautuisi ankarasti kiellon saaneeseen, tämä parantaisi häpeissään tapansa, sanoo suomalaisen alkoholismi-käsitteen muuttumista tutkinut valtiotieteiden maisteri Eerik Tarnaala.

Jos asiakas oli lyhyehkönä aikana ostanut paljon viinaa, myyjä otti hänet puhutteluun. Lisäksi Alkon palveluksessa toimivat ostaja- ja etsijätarkkailijat selvittivät, mihin ja miten asiakas käytti viinansa.

- Tarkkailijat selvittivät, joiko epäilty itsensä asunnossaan usein humalaan. Jos näin oli, ostajatarkkailun logiikan mukaan oli vain ajan kysymys, milloin asiakas toikkaroisi julkisesti niin, että hänet voitaisiin määritellä lain mukaan alkoholistiksi. Siten myyntikielto oli perusteltu, Tarnaala kertoo.

Peltosen mukaan Alkon palveluksessa oli ostajatarkkailun aikana noin 250 "viinaetsivää". Osa heidän keräämästään juopotteluarkistosta on yhä jäljellä, osa on jo tuhottu.

Tarkkailu herätti närää

Ostajat vastustivat tarkkailua, mutta sitä kritisoitiin myös Alkossa. Järjestelmä oli kallis, ja monet myyntikiellon saaneet siirtyivät trokareiden asiakkaiksi.

Tarkkailun purkamista tuki myös Suomen ensimmäinen haastatteluihin perustunut alkoholitutkimus Suomalainen viinapulma gallup-tutkimuksen valossa. Siihen haastateltiin 3 000:ta suomalaista joulukuun alussa 1946 - pikkujouluaikaan, kuten Peltonen huomauttaa. Virallisten tietojen mukaan suomalainen joi edelleen alkoholia vain kaksi litraa vuodessa, ja kysely tuki tietoa. Tärkeimpänä alkoholin väärinkäytön kriteerinä vastaajat pitivät sitä, että ihminen laiminlöi työnsä ja perheensä ja tuotti häiriötä ympäristölleen.

Arvo Linturi ja toinen Alkon voimahahmo Pekka Kuusi kuitenkin kiinnittivät huomiota siihen, että vain 55 prosenttia vastaajista piti alkoholin väärinkäyttäjinä ihmisiä, jotka joivat itsensä usein humalaan. Linturi tarjosi näin alhaisen yhteiskuntamoraalin lääkkeeksi entistä tiukempaa valvontaa, Kuusi kannatti valistuksen lisäämistä. Hän näki johtavan ja keskiluokan asenteissa edes "jonkinlaisia kehittyneisyyden merkkejä", vaikka esimerkiksi suomenruotsalaisista miehistä peräti 80 prosenttia oli sitä mieltä, ettei usein otettu humala ollut väärinkäyttöä.

Ostajatarkkailua päädyttiin lieventämään, ja 1956 se lopetettiin. Myyntikieltopykälä jäi kuitenkin voimaan, ja viinakortteja käytettiin henkilötodistuksina 1970-luvun alkuun asti.

Ohjaajiksi hinta ja valistus

Alko ryhtyi muokkaamaan kansan juomatapoja miedompaan ja "eurooppalaisempaan" suuntaan alentamalla oluiden ja viinien hintoja, ja Alkon myyjät ohjailivat asiakkaiden juomavalintoja Vinetosta punaviiniin. Tietoa alkoholijuomista sai myös helpommin kuin ennen, jolloin asiakas oli nähnyt vain hyllyissä makaavien pullojen pohjat ja joutunut arvailemaan, mitä juomia liikkeestä mahtoi löytyä.

Auttamaton Alko -valistuskampanjassa 1951 voitiin todeta, että Alkon hintapolitiikka oli purrut: kahdessa vuodessa oluen osuus ostetusta alkoholista oli kasvanut seitsemästä 20 prosenttiin. Keskioluen vapauttamista vähittäismyyntiin alettiinkin pohtia jo 1950-luvun alussa.

Kun keskiolut lopulta vapautui vuonna 1969 ja maaseudun kuiva satavuotiskausi päättyi, Suomen yhteiskunnallinen elämä oli Peltosen mukaan muuttunut täysin.

- Urho Kekkonen, "kunnon maalaisliittolainen", oli valittu presidentiksi ja SKDL oli päässyt poliittisesta paitsiosta. Kaikki ihmiset katsottiin poliittisesti ja valtiollisesti tasa-arvoisiksi, eikä kenenkään enää tarvinnut todistella kansalaiskelpoisuuttaan omalla kunnollisuudellaan.

Eerik Tarnaalan mukaan alkoholipolitiikan vapautumiseen vaikutti olennaisesti uudenlainen näkemys alkoholismista. Kun väärinkäyttö alettiin ymmärtää sairaudeksi eikä perisuomalaiseksi asennevammaksi, koko kansan kontrollointi kävi perusteettomaksi.

Tiukkuus jätti jälkensä

Suomalainen juo nykyään yli yhdeksän litraa puhdasta alkoholia vuodessa. Olut on selvästi suosituin juoma. Alkoholismin hoito perustuu yhä vähemmän rankaisemiseen, minkä osoittaa muun muassa juopumuspidätysten, nykytermillä säilöönottojen määrä. Pidätyksiä tehtiin vuonna 2000 enää 96 944 eli vähemmän kuin 1950-luvulla, vaikka väestö on kasvanut huomattavasti.

  kehtaa toilailla törkeästi.

Silti satoja vuosia kestänyt tiukka juomapolitiikka vaikuttaa yhä juomatapoihimme. Kaksinaismoraali, jolla on pitkät perinteet, on Peltosen mielestä edelleen suuri rasite. Humaltuminen on tuomittavaa, mutta ihmistä, joka pystyy juomaan paljon humaltumatta silminnähtävästi, pidetään jotenkin sankarillisena. Hyvä viinapää on käänteinen versio suomalaisesta viinapäästä.


 


Päivi Parhi-Riikola on oululainen toimittaja, filosofian maisteri ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.


Sisältö jatkuu mainoksen alla