Burnout iskee yksilöön, mutta syitä pitää hakea yrityksestä. Siellä voidaan tehdä kuusi pahaa virhettä, jotka vauhdittavat ihmisten uupumista.

TEKSTI:Risto Selin


Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Burnout iskee yksilöön, mutta syitä pitää hakea yrityksestä.
Siellä voidaan tehdä kuusi pahaa virhettä, jotka vauhdittavat ihmisten uupumista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Julkaistu Tiede-lehdessä

1/2001

Joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön, totesi eräs it-alalla toimiva johtaja tv-dokumentissa. Sanonta viittaa melko yleiseen näkemykseen, jonka mukaan työuupumus on yksilön ongelma. Se, joka ei jaksa, on heikko tai laiska. Hänen pitää mennä lääkäriin, hakea ilopillereitä ja ottaa pari päivää vapaata. Jos tämä ei riitä, hänen täytyy viedä ongelmansa mielenterveyden asiantuntijalle.Kuka potee uupumusta?

Kun työuupumus iskee, ihminen potee voimakasta väsymystä, ns. ekshaustiota

• tuntee itsensä vieraantuneeksi ja merkityksettömäksi


• on välinpitämätön ja kyyninen


• kärsii riittämättömyyden tunteesta


• menettää ammatillisen itsetuntonsa


• väheksyy työnsä merkitystä


• on tehoton.

Piirteet voivat esiintyä erilaisina ja eri-asteisina yhdistelminä. Pitkään jatkues-saan työuupumus johtaa fyysisiin sairauksiin, kuten verenpainetautiin.


  voine sanoa heikoiksi.

Työuupumuksen syitä pitääkin etsiä talouselämässä tapahtuneista muutoksista ja organisaatioiden tavoista toimia, sanoo burnoutin johtaviin tutkijoihin lukeutuva yhdysvaltalainen psykologi Christine Maslach.

Työmäärä ei selitä

Maslachin mukaan työuupumuksessa on aina perimmältään kyse epäsuhdasta työntekijän ja hänen työnsä välillä. Mikä vinouman aiheuttaa, onkin sitten kimurantimpi asia.

Epäsuhdan syistä tunnetuin on varmasti työn paljous, koska siitä on viime vuosina keskusteltu eniten niin maailmalla kuin meillä.

  Paineiden lisääntyminen johtuu yritysten toimintaympäristön globalisoitumisesta: kun kilpaillaan maailmanlaajuisilla markkinoilla, työtä täytyy tehdä enemmän ja tehokkaammin. Eikä tämä yksin riitä. Työntekijöiden täytyy myös jatkuvasti kouluttautua ja oppia uutta, jotta yritys menestyisi.

 Kuka on sitoutunut?

Työhön sitoutunut työntekijä on

• energinen


• työstään kiinnostunut ja innostunut


• tehokas ja tuloksellinen.

Työuupumuksen tiedetään olevan yleisintä ihmisillä, jotka tekevät töitä yli 50 tuntia viikossa, mutta Maslachin mukaan suurikaan työmäärä ei yksin uuvuta ketään. Hän luettelee viisi muuta tekijää, jotka lisäävät uupumuksen todennäköisyyttä jopa enemmän kuin työmäärä.

Pelinappulat väsyvät

Uupumusriski kasvaa esimerkiksi silloin, kun työntekijältä viedään mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä ja löytää omia luovia ratkaisuja. Jos ihmisen täytyy noudattaa valmiita ohjeita - yleensä vielä tarkan valvonnan alla - hän ei ole aktiivinen, työtään hallitseva yksilö vaan organisaation passiivinen pelinappula. Työntekijästä tulee työn tuottaja.

  saavansa liian vähän palkkioita tekemästään työstä. Palkkioilla Maslach ei tarkoita ainoastaan rahaa vaan myös työn sosiaalista arvostusta. Useimmille ihmisille raha ei tutkimusten mukaan ole tärkein syy tehdä työtä.

Testaa itsesi - oletko uupunut?

Näiden kysymysten avulla voit pohtia työuupumuksen mahdollisuutta:

• Saatko mielihyvää työstäsi?


• Koetko työmäärän liian suureksi?


• Voitko vaikuttaa työhösi ja työpaikkasi asioihin?


• Arvostetaanko työtäsi?


• Keskustellaanko työpaikallasi avoimesti ongelmista?


• Onko työpaikkasi oikeudenmukainen?


• Ovatko arvosi samat kuin työpaikkasi arvot?


• Ovatko työpaikkasi arvot selkeät vai ristiriitaiset?

Maslach kertoo opettajasta, jonka uupumusta osaltaan pahensi koulun oppilaiden leukailu: "Jos sä kerran olet niin fiksu, miksi sä sitten olet opettajana?" Vain tyhmä tekee liikaa töitä alipalkattuna.

Ihmiset haluavat myös tulla kohdelluiksi oikeudenmukaisesti. Jos näin ei tapahdu, uupumisen riski kasvaa. Epäoikeudenmukaisuus voi näkyä esimerkiksi ylennyksissä, palkankorotuksissa, muissa eduissa tai väärin kohdistetuissa kiitoksissa ja syytöksissä.

Tiimi uhkaa me-henkeä Myös yhteisöllisyyden puute edistää työuupumusta. Näihin asti yhteisöllisyyttä on estänyt lähinnä se, että yrityksen hyvin erilaiset osastot ovat eristyneet omiin oloihinsa, mutta viime vuosina työpaikoille on ilmaantunut uusi yhteishengen heikentäjä: tiimityö.  työntekijöille ei voi syntyä pysyviä henkilökohtaisia suhteita, jotka sitoisivat heidät yritykseen, Maslach sanoo. Yhtä lailla yhteisöllisyyttä romuttavat muotiin tulleet pätkätyöt.
 Näin toimii hyvä organisaatio

Energinen, innostunut ja aikaansaava organisaatio

• pitää huolen, ettei töitä tehdä liian paljon


• antaa työntekijöiden tehdä itsenäisiä päätöksiä


• palkitsee jäseniään


• antaa rakentavaa palautetta


• pitää yllä hyvää yhteishenkeä


• on oikeudenmukainen ja kunnioittava


• seuraa omaksumiaan arvoja.

Organisaation arvojen ja toimintatapojen väliset ristiriidat aiheuttavat nekin työuupumusta. Yritys voi esimerkiksi painottaa strategiaohjelmissaan asiakkaiden tarpeita mutta kehottaa samaan aikaan myyjiään tarjoamaan asiakkaille valmiita pakettiratkaisuja.

  työnantaja vaatii peittelemään tuotteen puutteita, mutta myyjä ei halua  tehdä niin.

  kunnossa, työntekijät sitoutuvat työhönsä ja  ovat innostuneita ja tehokkaita, eikä suurikaan työmäärä  uuvuta.

Torjunta onnistuu yhdessäParas tapa ehkäistä työuupumusta on siis pitää huolta siitä, että sitä aiheuttavat tekijät pysyvät tasapainossa. Maslachin mielestä organisaatiolla on tässä tärkeä tehtävä.

10 keinoa stressin hallintaan

1 Selvitä stressisi syy ja pyri ottamaan se hallintaasi. Vaikuta työoloihin.

2 Aseta itsellesi realistisia tavoitteita. Keskity olennaiseen, tarvittaessa tyydy vähempään kuin ennen ja opettele sanomaan "ei". Työskentele alle 50 tuntia viikossa.

3 Suunnittele työsi. Varaa aikaa ennakoimattomille töille ja levolle.

4 Noudata suunnitelmiasi. Älä siirrä töitä huomiseen, sillä tekemättömät työt vievät eniten energiaa.

5 Palkitse itseäsi. Motivaatio kasvaa, kun lupaa itselleen jotain mukavaa.

7 Muista, että työ ei ole koko elämä. Vietä aikaa perheesi, sukulaistesi ja ystäviesi kanssa. Harrasta, tutustu uusiin asioihin.

8 Rentoudu. Liiku monipuolisesti.

9 Naura päivittäin!

10 Tunnista stressi ja uupumus itsessäsi ja muissa: päänsärkyä, vatsavaivoja, unettomuutta, kärsimättömyyttä, alakuloisuutta, uupumusta, välinpitämättömyyttä, tehottomuutta? Hae tarvittaessa apua.


 Yksityinen työntekijä, joka lähtee torjumaan työuupumusta, voi yleensä vaikuttaa vain itseensä - kehittää esimerkiksi stressinhallintakykyään. Yhteisöllisyyttä, keskinäistä kunnioitusta tai organisaation arvoja hän ei juuri voi muuttaa.

Jos työuupumuksen torjunta lähtee johtoportaasta, vaikutukset ovat huomattavasti laajemmat. Johtamispäätöksillä voidaan vaikuttaa työn määrään ja työntekijöiden itsenäisyyteen ja arvos-


tukseen sekä selkeyttää yrityksen arvoja.

  vaikuttaa työhönsä, he kokevat yhteisöllisyyttä ja heistä tuntuu, että heitä kunnioitetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Koko organisaation kattavassa lähestymistavassa on hyvää myös se, että projektin tavoite voidaan laajentaa uupumuksen ehkäisystä yleiseen innostuksen ja tehokkuuden lisäämiseen. Jos hoidetaan yksityistä työntekijää, tavoitteeksi asetetaan yleensä vain se, että hän pääsee takaisin entiseen työtahtiin.

  vaatii työtovereiden ja koko organisaation tulemista mukaan.

Risto Selin on lehden vakituinen avustaja. Hän opiskelee psykologiaa Helsingin yliopistossa. Työuupumuksesta lisää: Christina Maslach ja Michael P. Leiter, The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. Jossey-Bass, San Francisco 1997.

Sisältö jatkuu mainoksen alla