Päihderiippuvuuden neurokemian täsmentyessä tutkijat ovat päässeet etsimään lääkkeitä, jotka auttavat käyttäjiä kuiville. Edessä on kuitenkin iso haaste: miten päästään korvauksesta korjaukseen.


päässeet etsimään lääkkeitä, jotka auttavat käyttäjiä kuiville.
Edessä on kuitenkin iso haaste: miten päästään korvauksesta korjaukseen.
Päihteiden väärinkäytöstä irrottautuminen ottaa koville, sillä kyse ei ole pelkästä luonteenlujuudesta. Kun aivojen toiminta on perusluonteisesti muuttunut, sortumisriski on suuri. Päihteisiin voi retkahtaa uudelleen vuosienkin päästä.

Tärkeimpiä syitä lankeamisiin ovat stressi, pitkäaikaisen käytön jälkeensä jättämä ahdistus ja kyvyttömyys kokea mielihyvää ilman päihteitä. Houkutusta lisää ympäristö, joka on täynnä päihteisiin yhdistyviä vihjeitä. Pahoja tepposia tekee myös virhearviointi: entinen addikti uskoo pystyvänsä nauttimaan päihteestään kohtuuden rajoissa, mutta yksittäinen annos herättää uinuvan tarpeen ja käynnistää uuden kierteen.

Parhaiten kuiville rimpuilijaa auttaisivat lääkkeet, jotka korjaisivat riippuvuutta ylläpitäviä neurokemiallisia häiriöitä ja hoitaisivat addikteille ominaista päihteisiin keskittynyttä käyttäytymistä. Sellaisia ei vielä ole. Nykyisillä lääkkeillä saadaan kuriin vain vieroitusoireet ja pahin päihteen himo. Tästä syystä lääkehoidon tueksi tarvitaan usein terapiaa, joka opettaa ja vahvistaa päihteettömässä elämässä tarvittavia selviytymistaitoja.


Lääke korvaa päihteen

Yleisimmin päihdevieroituksessa käytetään korvaus- ja ylläpitohoitoa. Tällöin vieroittautuja saa lääkettä, joka toimii samaan tapaan kuin käytetty päihde mutta on vaikutuksiltaan lievempi ja pitkäkestoisempi.

Esimerkiksi heroiinin ja nikotiinin korvaushoidoista on saatu hyviä tuloksia. Heroiinin lailla opiaattireseptoreihin sitoutuvat metadoni ja buprenorfiini auttavat vieroittautujaa säilyttämään toimintakyvyn. Nikotiinilaastarit, -purukumit ja -tabletit jopa tuplaavat tupakoitsijoiden mahdollisuudet päästä eroon tavastaan. Vielä tehokkaammalta vaikuttaa varenikliini, joka sitoutuu nikotiinireseptoreihin.


Tai salpaa mielihyvän

Toinen tie päihdekierteen katkaisuun ovat salpaushoidot. Ne perustuvat päihteen miellyttävän vaikutuksen estämiseen. Haasteena on se, että vieroittautujan on haluttava ottaa lääke, vaikkei se korvaa hitustakaan päihteen tuomista tuntemuksista. Hoitoon sitoutuneilla salpaajat kuitenkin toimivat hyvin.

Hoitomuodon vanhimpia on alkoholismin hoitoon käytettävä disulfiraami, jonka teho perustuu niin sanottuun antabusvaikutukseen. Lääke pysäyttää alkoholin aineenvaihdunnan, jolloin juomisesta tulee hyvin epämiellyttävää, sillä elimistöön kertyy aineenvaihdunnan välituotetta asetaldehydiä.

Toinen yleinen lääke on naltreksoni, opiaattireseptorien salpaaja, jolla pyritään purkamaan alkoholin aivoihin synnyttämiä riippuvuutta ylläpitäviä muutoksia. Sen on havaittu vähentävän retkahduksia varsinkin niillä alkoholisteilla, joilla on erääseen opiaattireseptorin geenimuotoon kytkeytyvä perinnöllinen alttius alkoholismiin.

Päihteiden houkutuksia vastaan kehitellään jopa rokotteita. Niistä voisi olla apua sekä vieroituksessa että yliannostuksista johtuvien myrkytysten ehkäisyssä. Rokotuksen etuna lääkkeisiin verrattuna on vaikutuksen pitkä kesto. Piikkiä ei tarvitse muistaa tai haluta ottaa jatkuvasti.

Pisimmällä ovat kokaiinia ja nikotiinia vastaan suunnatut rokotteet, jotka ovat osoittautuneet lupaaviksi kliinisissä tutkimuksissa. Kun vasta-aine tarttuu esimerkiksi nikotiinimolekyyliin ja estää sen pääsyn verenkierrosta aivoihin, ei hyvänolontunnetta synny. Rokotuksella voitaisiin siis tukea tupakkalakkoa vähentämällä halua tupakoida.


Kemiaakin voidaan muuttaa

Varsinkin alkoholin vieroitusoireita on perinnäisesti hoidettu ahdistuslääkkeillä, kuten bentsodiatsepiineilla. Ne tehostavat tärkeimmän keskushermostoa hillitsevän välittäjäaineen gamma-aminovoihapon eli Gaban vaikutuksia. Bentsodiatsepiinit aiheuttavat kuitenkin itsekin riippuvuutta, joten ne sopivat huonosti pitkäaikaiseen käyttöön.
Viime aikoina vieroittautumiseen on haettu uutta tietä masennus- ja epilepsialääkkeistä. Niillä koetetaan korjata päihteiden sekoittamaa välittäjäaineiden kemiaa.

Bupropioni, joka on alkujaan masennuslääke, on osoittautunut tupakasta vieroituksessa vähintään yhtä tehokkaaksi kuin nikotiininkorvaajat. Se estää dopamiinin ja noradrenaliinin takaisinottoa hermopäätteeseen.

Bupropionin arvellaan kiihdyttävän erityisesti accumbens-tumaketta ja korvaavan näin nikotiinin tuottamaa mielihyvää.


Näitä jo käytössä

RIIPPUVUUS
Alkoholi
Nikotiini
Opiaatit
Stimulantit

Taulukko sisältää vain varsinaiset riippuvuushoidot, ei tuken käytettäviä yleisiä psyykenlääkkeitä.Alkoholisteja voidaan tukea myös serotoniinin ja noradrenaliinin vaikutuksia tehostavilla masennuslääkkeillä, mutta niistä on ratkaisevaa apua vain harvoille. Uudempi lupaus on alkuaan epilepsian hoitoon käytetty topiramaatti, joka tasapainottaa hermovälitystä kiihdyttävän glutamaatin ja sitä jarruttavan Gaban eritystä ja näin vähentää dopamiinin vapautumista.


Stimulantit vaikea pala

Stimulanttien, kuten amfetamiinin ja kokaiinin, aiheuttamaan riippuvuuteen ei toistaiseksi ole tehokkaita lääkkeitä. Stimulantit upottavat koukkunsa hyvin syvälle dopamiinijärjestelmään.

Yhdysvalloissa on kuitenkin onnistuttu hoitamaan kokaiiniaddikteja vigabatriinilla, epilepsialääkkeellä, joka lisää Gaban määrää synapsiraossa. Lisäksi suomalaistutkimus osoitti hiljattain, että ylivilkkaus- ja tarkkaavuushäiriönkin hoitoon käytetyllä metyylifenidaatilla voidaan merkittävästi vähentää amfetamiinin käyttöä.

Stimulanttiriippuvuuteen pyritään kehittämään myös dopamiinijärjestelmän toimintaa tasapainottavia lääkkeitä. Ne voisivat stimuloida dopamiinireseptoreja silloin, kun järjestelmä toimii vajaalla teholla, ja salvata niitä silloin, kun dopamiinia on runsaasti.


Yleislääke haaveissa

Toistaiseksi vieroittautujia joudutaan hoitamaan päihteen mukaisesti, sillä yleistä päihderiippuvuutta helpottavaa lääkettä ei ole. Eläinkokeissa on kuitenkin löydetty jo muutamia ehdokkaita. Parhaillaan tutkitaan kiivaasti, voitaisiinko retkahduksia estää esimerkiksi vaikuttamalla stressihormonien vapautumiseen. Kehitteillä on myös uusia dopamiiniviestintään kohdistuvia täsmälääkkeitä.

Päihdeongelman taltuttamiseksi tarvitaan lääkkeitä, jotka auttavat irti riippuvuudesta korjaamalla päihteiden aiheuttamia hermostomuutoksia. Niitä päästään kehittämään sitten, kun nämä arvet opitaan tuntemaan vielä nykyistä paljon paremmin. Riippuvuuden molekyylibiologian tarkentuminen auttaa suuntaamaan myös nykyiset hoidot entistä paremmin niille, jotka kustakin hoidosta eniten hyötyvät.


Tiina Huttu on neurobiologi, joka parhaillaan kouluttautuu tiedetoimittajaksi. Hän on Tiede-lehden ensimmäinen stipendiaatti.

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018