Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Kuva: Wikimedia Commons

Pie­ni osa ai­vo­kuor­ta näyt­tää vai­kut­ta­van voi­mak­kaas­ti ih­mis­ten ideo­lo­gi­siin asen­tei­siin.

Kun tä­män osan toi­min­taa vai­men­net­tiin mag­neet­tis­ti­mu­laa­tiol­la, va­paa­eh­tois­ten maa­han­muut­ta­jia kos­ke­vat asen­teet lie­ven­tyi­vät ja he ko­ki­vat vä­hem­män tar­vet­ta ha­kea loh­tua us­kon­nos­ta.

Brit­ti­läi­sen Yor­kin yli­opis­ton ja Ka­li­for­nian yli­opis­ton Los An­ge­le­sin kam­puk­sen tut­ki­muk­sen tar­koi­tuk­se­na ei ol­lut niin­kään sel­vit­tää ih­mis­ten asen­tei­ta, vaan ky­sei­sen etu­ai­vo­kuo­ren osan osuut­ta on­gel­mien rat­kai­sus­sa ja uh­ka­te­ki­jöi­hin vas­taa­mi­ses­sa. Aiem­min on tie­det­ty, et­tä tä­mä osa on ak­tii­vi­nen, kun ih­mi­set rat­ko­vat konk­reet­ti­sia on­gel­mia, ku­ten mi­ten ohit­taa tiel­le tul­lut es­te.

Tut­ki­joil­la oli epäi­lys, et­tä täl­lä ai­vo­alueel­la oli­si roo­lin­sa myös abst­rak­tim­pien on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

He ky­syi­vät va­paa­eh­toisil­ta kä­si­tyk­siä kuo­le­mas­ta ja mah­dol­li­ses­ta kuo­le­man­jäl­kei­ses­tä elä­mäs­tä. Kun kuo­le­man­pel­ko oli näin ak­ti­voi­tu, heil­tä ky­sel­tiin li­sä­ky­sy­myk­siä ju­ma­las­ta, pa­ho­lai­ses­ta, hel­ve­tis­tä ja sie­lun pe­las­tu­mi­ses­ta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tut­ki­muk­sen toi­ses­sa osas­sa ih­mi­sil­le luet­tiin kak­si esi­tel­mää, joi­den väi­tet­tiin ole­van pe­räi­sin maa­han­muut­ta­jil­ta. En­sim­mäi­nen ylis­ti uut­ta ko­ti­maa­ta, toi­nen oli erit­täin kriit­ti­nen uut­ta ko­ti­maa­ta koh­taan. Kaik­ki va­paa­eh­toi­set sai­vat mag­neet­ti­kä­sit­te­lyn, mut­ta lu­me­ryh­mäs­sä se oli niin heik­ko, et­tei sil­lä ol­lut mi­tään vai­ku­tus­ta ai­vo­jen toi­min­taan.

Tu­lok­set osoit­ti­vat, et­tä oi­keaa mag­neet­ti­sti­mu­laa­tio­ta saa­neet ra­por­toi­vat 32 pro­sent­tia vä­hem­män tar­vet­ta ha­kea kuo­le­man­pe­lol­leen us­kon­nol­lis­ta loh­tua. Toi­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa mag­neet­ti­sti­mu­laa­tio­ta saa­neet ra­por­toi­vat 28 pro­sent­tia enem­män po­si­tii­vi­sia asen­tei­ta kriit­tis­tä kir­joi­tus­ta koh­taan.

Tut­ki­joi­den mu­kaan jäl­kim­mäi­nen tu­los on eri­tyi­sen mer­kit­tä­vä, sil­lä nor­maa­lis­ti täl­lai­nen kri­tiik­ki ai­heut­taa ryh­mä­so­li­daa­ri­suu­den tun­teen, jos­sa kri­ti­soi­jaa it­seään koh­taan koh­dis­tuu kak­sin­ker­tai­ses­ti kri­tiik­kiä.

"Kun vai­men­sim­me ai­voa­lueen, jo­ka aut­taa tun­nis­ta­maan uh­kia ja vas­taa­maan nii­hin, näim­me vä­hem­män ne­ga­tii­vi­sia ja ideo­lo­gi­ses­ti mo­ti­voi­tu­nei­ta reak­tioi­ta kriit­ti­siä mie­li­pi­tei­tä koh­taan", sa­noo tut­ki­ja Kei­se Izu­ma Yor­kin ylio­pis­tos­ta.

Tut­ki­joi­den mu­kaan tu­lok­set viit­taa­vat sii­hen, et­tä ai­voa­lueet, jot­ka alun­pe­rin ke­hit­tyi­vät rat­ko­maan konk­reet­ti­sia on­gel­mia ja vas­taa­maan uh­kiin, on rek­ry­toi­tu myös abst­rak­tim­pien ja ideo­lo­gis­ten on­gel­mien rat­kai­suun.

Tut­ki­muk­sen jul­kai­si So­cial Cog­ni­ti­ve and Af­fec­ti­ve Neu­ros­cien­ce.

Strange
Seuraa 
Viestejä54

Hienoa! Kohta uskovaisuus ja maahanmuuttokriittisyys yms. väärät ideologiset asenteet voidaan parantaa magneettistimulaatiolla. Riittääköhän foliopipo torppaaman tuollaisen stimulaation kokonaan vai tarvitaanko lyijykypärää?

Käyttäjä245
Seuraa 
Viestejä2

Foliopipo ei riitä, sillä siihen palaa reikä voimakkaan magneettikentän pyörrevirroissa. Tarvitset vähintään saksalaisen sotilaskypärän suojautumiseesi. Älä poista kypärää edes suihkussa, sillä silloin sinut voidaan yllättäen ohjelmoida.

Sisältö jatkuu mainoksen alla