New Horizons -luotaimen lähettämässä ensimmäisessä lähikuvassa näkyy vuoristoista aluetta. Kuva: NASA.
New Horizons -luotaimen lähettämässä ensimmäisessä lähikuvassa näkyy vuoristoista aluetta. Kuva: NASA.
Keskiviikkona julkaistiin kuva myös Pluton kuusta Kharonista. Kuva: NASA.
Keskiviikkona julkaistiin kuva myös Pluton kuusta Kharonista. Kuva: NASA.
Ku­vasttu vuo­ris­to Pluton eteläosassa lä­hel­tä aluet­ta, jo­ta on sa­not­tu Plu­ton kirk­kaak­si sy­dä­mek­si. Kuva: NASA.
Ku­vasttu vuo­ris­to Pluton eteläosassa lä­hel­tä aluet­ta, jo­ta on sa­not­tu Plu­ton kirk­kaak­si sy­dä­mek­si. Kuva: NASA.

Kuvan vuoret kohoavat 3 500 metrin korkeuteen. Vuoristo muodostui ehkä vain 100 miljoonaa vuotta sitten.

New Ho­ri­zons -luo­tain on lä­het­tä­nyt en­sim­mäi­sen lä­hi­ku­van Plu­tos­ta Maa­han. Ku­vas­sa vuo­ris­to nä­kyy 77 000 ki­lo­me­tin pääs­tä. Sii­nä erot­tuu ra­ken­tei­ta, jot­ka ovat pie­nem­piä kuin ki­lo­met­rin ko­ko­luok­kaa. Vuo­ret ovat Na­san mu­kaan yli kol­me ki­lo­met­riä kor­kei­ta.

Lä­hi­ku­vas­sa on alue, jo­ka kat­taa al­le pro­sen­tin Plu­ton pin­nas­ta. Se saat­taa ol­la geo­lo­gi­ses­ti ak­tii­vi­nen. Ikää alueel­la on eh­kä vain sa­ta mil­joo­naa vuot­ta. Se on hy­vin vä­hän au­rin­ko­kun­tam­me yli 4,5 mil­jar­din vuo­den ke­hi­tys­his­to­rias­sa.

Ar­vio vuo­rien iäs­tä pe­rus­tuu sii­hen, et­tä alueel­la ei ole lain­kaan tör­mäysk­raat­te­rei­ta. Vuo­ret ovat pyyh­ki­neet kraat­te­rien jäl­jet pois.

"Täs­sä on yk­si nuo­rim­mis­ta tie­de­tyis­tä pinnan­muo­dois­ta koko au­rin­ko­kun­nas­sam­me", häm­mäs­te­lee geo­lo­gi Jeff Moo­re New Ho­ri­zon­sin ku­vaus­ryh­mäs­tä.

Vuoristo nimettiin löytäjän mukaan

Jo­kin muu kuin Plu­ton sy­vyyk­sis­tä kum­pua­va läm­pö on tuot­ta­nut vuo­ret. Kyl­mäl­lä pla­nee­tal­la ei eh­kä ole yti­mes­sä niin pal­joa läm­pöä, et­tä se voi­si tuot­taa vuo­ris­ton.

Muual­la au­rin­ko­kun­nas­sa niin sa­no­tut vuo­ro­ve­si­voi­mat ovat saat­ta­neet muut­taa pal­jon kui­den pin­taa, kun isojen pla­neet­to­jen pai­no­voi­ma vai­kut­taa nii­hin. Tä­mä­kään ei syn­ny­tä vuo­ria Plu­tol­la.

Vuo­ret koos­tu­vat todennäköisesti Plu­ton ve­si­jääs­tä. Se on Plu­tol­la ko­vaa kuin ki­vi, sa­no­vat geo­lo­git New Ho­ri­zon­sin ko­ti­si­vuil­la. Osa hu­ipuis­ta näyt­tää te­rä­vil­tä.

Len­non pää­suun­nit­te­li­ja Alan Stern ar­vioi, et­tä geo­fyy­sik­ko­jen pi­tää nyt ar­vioi­da uu­del­leen syi­tä, jot­ka voi­vat joh­taa vuo­ris­to­jen syn­tyyn.

Len­non­joh­to on jo ni­men­nyt vuo­ret Cly­de Tom­baug­hin mu­kaan. Hän löy­si etäi­sen Plu­ton vuon­na 1930. Tom­baugh oli sil­loin vain 24-vuo­tias aloitteleva täh­ti­tie­tei­li­jä.

Typen lähde yhä mysteeri

Plu­ton pin­nal­la on myös typ­pi-, me­taa­ni- ja hii­li­diok­si­di­jää­tä, mut­ta nii­tä on vain ohut ker­ros. Eten­kin typ­peä il­maan­tuu pin­nal­le jos­tain li­sää.

Ty­pes­tä on ka­ran­nut ava­ruu­teen men­nei­syy­des­sä sa­to­jen met­rien pak­suis­ta ker­ros­ta vas­taa­va mää­rä. Tois­tai­sek­si ei tie­de­tä, mis­tä uut­ta typ­peä voi­si pin­nal­le tul­la, ker­too Tie­de­tuu­bin verk­ko­si­vu.

Tut­ki­jat tie­tä­vät nyt et­siä New Ho­ri­zon­sin ku­vis­ta esi­mer­kik­si mah­dol­li­sia gey­si­re­jä, jot­ka voi­si­vat tuot­taa pin­taan li­sää typ­peä. Nii­tä ei ole vie­lä löy­det­ty, ku­ten ei myös­kään jään al­ta pur­kau­tu­via tu­li­vuo­ria.

Kharonista löytyi Mordor

Kes­ki­viikko­na Na­sa jul­kai­si myös uu­den ku­van Plu­ton isos­ta kuus­ta Kha­ro­nis­ta.  Se on ku­vat­tu pal­jon kauem­paa, 466 000 ki­lo­met­rin pääs­tä.

Kha­ro­nin poh­jois­na­val­la on tum­ma alue. Se on ehkä suu­ri tör­mäysk­raat­te­ri. Alue on saa­nut nimen Mor­dor. Ni­mi on na­pat­tu John Tol­kie­nin kir­jas­ta Ta­ru sor­mus­ten her­ras­ta

Kha­ro­nis­sa on ete­läm­pä­nä kor­kei­ta jyr­kän­tei­tä lä­hes tu­han­nen ki­lo­met­rin mat­kal­la. Kuun itä­lai­dal­la nä­kyy pys­ty­suun­nas­sa sy­vä kan­jo­ni, jo­ka on lähes kym­me­nen ki­lo­met­riä sy­vä.

Pie­nes­tä kuus­ta Hyd­ras­ta jul­kais­tiin ku­va, jos­sa on lä­hin­nä vain pik­se­lei­tä. Mut­ta Hyd­ran ko­ko on nyt mi­tat­tu. Se on noin 45 kertaa 30 ki­lo­met­riä.

Parhaat palat vasta tulossa

New Ho­ri­zons -luo­tain pyy­häl­si tiis­tai­na Plu­ton ohi al­le 12 500 ki­lo­met­rin kor­keu­del­ta. Luo­tain oli pin­nan lä­hel­lä tuol­la kor­keu­del­la vain muu­ta­man mi­nuu­tin. Noin lä­hel­tä ei ole vie­lä tul­lut ku­via.

Vain pro­sent­ti New Ho­ri­zon­sin ko­koa­mas­ta da­tas­ta läh­ete­tään lä­hi­päi­vi­nä  Maa­han. E­nem­män ku­via ja da­taa tu­lee Maa­han vas­ta syys­kuun 14. päi­vän jäl­keen, kun New Ho­ri­zons on jo kau­ka­na pää­koh­tees­taan Plu­tos­ta.

Tie­to luo­tai­men ohi­len­nos­ta tu­li ra­dio­an­ten­nil­le lä­hel­le Mad­ri­dia Es­pan­jas­sa kes­ki­viik­ko­na aa­muyöl­lä. Na­sa tie­dot­ti onnistumisesta kes­ki­viik­ko­na aa­mul­la hie­man ennen kel­lo nel­jä Suo­men ai­kaa.

Luo­tai­men an­ten­ni oli kes­ki­viik­ko­na aa­mu­yöl­lä Suo­men ai­kaa kään­ty­nyt ta­kai­sin Maa­han suun­ni­tel­mien mu­kaan. New Ho­ri­zons vies­tit­ti en­sin ly­hyes­ti, et­tä kaik­ki me­ni hy­vin.

Len­non­joh­toon kuu­lu­va Ali­ce Bow­man vah­vis­ti BBC:l­le, et­tä New Ho­ri­zon­sin tie­to­ko­neen muis­ti­ti­la oli täyt­ty­nyt odo­te­tus­ti. Se kie­lii sii­tä, et­tä ohi­len­non ai­ka­na on saa­tu ke­rät­tyä pal­jon tie­toa.

Nyt alkaa tulkinta

Luo­tain oh­jat­tiin ohi­len­nol­la "a­vai­men­rei­kään", jon­ka ko­ko oli Plu­ton lä­hel­lä vain 100 ker­taa 150 ki­lo­met­riä. Ajoi­tuk­sen tark­kuus ko­loon oli 1–2 mi­nuu­tin luok­kaa.

Oh­jauk­sel­la len­non­joh­to sai New Ho­ri­zon­sin ot­ta­maan par­haat mah­dol­li­set va­lo­ku­vat kää­piö­pla­nee­tas­ta – jo­ka oli tä­hän as­ti vu­osi­kym­me­niä vain utui­nen pie­ni pis­te au­rin­ko­kun­tam­me reu­na­mil­la.

Nyt al­kaa ku­va­vir­ran tul­kin­ta. Sii­hen voi­vat osal­lis­tua kaik­ki pla­neet­ta Maan kan­sa­lai­set, mut­ta eri­tyi­ses­ti iso jouk­ko pla­neet­to­jen maas­ton am­mat­ti­tut­ki­joi­ta, esi­mer­kik­si geo­lo­ge­ja.

Par­hai­den ku­vien tark­kuus on eh­kä niin hy­vä, et­tä luo­tai­men Lor­ri-ka­me­ra erot­tai­si Plu­ton pin­nal­ta ta­lo­ja ja pi­ho­ja, jos siel­lä sel­lai­sia oli­si. Ku­via ot­taa myös mo­ni­spekt­ri­ka­me­ra Mvic.

Plu­ton pin­nal­la ha­vait­tiin jo kau­kaa vaa­leam­pia ja tum­mem­pia aluei­ta lä­hel­lä päi­vän­ta­saa­jaa. Il­ma­tie­teen lai­tok­sen tut­ki­jan Ilk­ka Sil­lan­pään mu­kaan vaa­lean me­taa­ni­jään su­la­mi­nen ja pai­koin muo­dos­tu­mi­nen syn­nyt­tää näi­tä eri aluei­ta.

Pin­nan li­säk­si luo­tain tuot­taa pal­jon tie­toa myös Plu­ton kaa­su­ke­häs­tä, ker­too Il­ma­tie­teen lai­tok­sen tie­do­te. Sil­lan­pää on mal­lin­ta­nut Plu­ton kaa­su­ke­hän ja au­rin­ko­tuu­len vuo­ro­vai­ku­tus­ta.

Jännitettävää riittää

Ku­via tu­lee kau­kaa Kui­pe­rin vyö­hyk­keel­tä jo­pa 16 kuu­kaut­ta, sil­lä tie­don­vä­li­tys luo­tai­men ja len­non­joh­don välillä on hi­das­ta.

Yk­si­kin jäi­nen pik­ku­ki­vi oli­si saat­ta­nut tu­ho­ta kal­lis­ar­voi­sen lait­teen, kun se kul­ki Plu­ton ohi yli 14 ki­lo­met­rin se­kun­ti­vauh­dil­la.

New Ho­ri­zons jat­kaa mat­kaan­sa Kui­pe­rin vyö­hyk­keel­lä, jos­sa on tu­han­sia uu­sia, pie­nem­piä koh­tei­ta. Luo­tain oli kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä jo yli mil­joo­nan ki­lo­met­rin pääs­sä Plu­tos­ta.

Jo tiis­tai­na var­mis­tui, et­tä Plu­to on sit­ten­kin hie­man suu­rem­pi kuin toi­nen Kui­pe­rin vyö­hyk­keen iso kää­piö­pla­neet­ta eli Eris.

Juttua on muokattu klo 13:45, lisätty uusia tietoja Hydrasta, Kharonista, Tombaughin alueen vuorista sekä typpi-, hiilidioksidi- ja metaanijäästä.

deezee
Seuraa 
Viestejä1643
Liittynyt6.6.2011

Avaruusluotain New Horizons lähetti ensimmäisen lähikuvan Plutosta

JPI 23.07.2015 klo 00:26 No en minä sitä ole vastustanut etteikö noihin jälkiin voisi törmäys osaltaan liittyä vaan väitettäsi fysikaalisesti mahdottoman pienellä nopeudella tapahtuvasta törmäyksessä. Pienin mahdollinen nopeus on aina suhteessa sekä törmääjään että törmäysmateriaaliin. Törmäysten tunteminen ei minun tietääkseni ole vielä ihan hirveän hyvällä tolalla, jos ottaa huomioon sen, että mm. törmäysenergiaa pahiten levittäviä luoteja tutkitaan ja kehitetään edellen. En ihan itsekään...
Lue kommentti
JPI
Seuraa 
Viestejä24553
Liittynyt5.12.2012

Avaruusluotain New Horizons lähetti ensimmäisen lähikuvan Plutosta

deezee 22.07.2015 klo 22:59 JPI 22.07.2015 klo 21:49 No mistäs tässä sitte keskustelaan, eikö? "Esittämälläsi kriteerillä Kuun päätyminen Maan kiertolaiseksikin olisi täysi mahdottomuus." No Maa ei olekkaan Kuuta siepannut kiertoradalleen, vaa Maahan on ammoin törmännyt arviolta Marsin kokonen planeetta ja rojusta on sitten kasautunut Kuu. Sinä siis yrität sanoa, että on täysin ehdottoman ihan mahdottoman mahdotonta, että Pluton pinnalla olevat vuoret eivät voi olla törmäysjälkiä, koska jutut...
Lue kommentti

3³+4³+5³=6³

Kantasolut lievensivät aivojen tulehdusta, joka lisää juomiseen repsahtamisen riskiä.

Ihmisen kantasolujen avulla on vähennetty rottien juomista ja alkoholin kulutusta jopa 90 prosenttia.

Chilen yliopiston tutkijat etsivät rottien avulla hoitoa alkoholismille. He juottivat laboratoriossa rotille 17 viikon ajan vodkaa päivittäin. Vaihtoehtona oli vesi.

Jokaisena päivänä rotat kuluttivat viinaa määrän, joka vastaa yhtä pulloa vodkaa. Rotat totutettiin näin alkoholin kulutukseen, kertovat The Times -lehden verkkosivut.

Ryyppyputken jälkeen rotat olivat ilman vodkaa kaksi viikkoa. Sen päätteeksi tutkijat yrittivät hoitaa rottia injektoimalla niihin ihmisten kantasoluja.

Kantasolut oli eristetty ihmisen rasvakudoksesta, joka oli saatu rasvaimussa. Kantasoluja viljeltiin sellaisissa oloissa, että niiden koko pieneni. Näin ne pääsivät helpommin suoneen, sanoo tutkija Yedy Israel ResearchGate-verkkojulkaisussa.

Kantasolujen injektoinnin jälkeen rotat totutettiin uudelleen alkoholiin. Kahden vuorokauden jälkeen jotkut rotat joivat jopa 90 prosenttia vähemmän alkoholia.

”Tämä tutkimus viittaa siihen, että kantasolujen laitto suoneen voi olla uusi tehokas tapa hoitaa alkoholin väärinkäyttöä”, sanovat tutkijat tiedelehti Naturessa.

Kantasoluhoito vähensi alkoholiperäistä aivojen tulehdustilaa ja oksidatiivista stressiä. Niiden tiedetään lisäävän takaisin juomiseen repsahtamisen riskiä.

Tulokset ovat lupaavia, mutta lisää tutkimusta tarvitaan. Kokeita ihmisillä pitää toteuttaa.

bdbdbd
Seuraa 
Viestejä176
Liittynyt16.10.2016

Rotat paranivat alkoholismista ihmisen kantasoluilla

Käyttäjä6678 kirjoitti: Voi hyvänen aika. ”Tämä tutkimus viittaa siihen, että kantasolujen laitto suoneen voi olla uusi tehokas tapa hoitaa alkoholin väärinkäyttöä”, sanovat tutkijat tiedelehti Naturessa. Päihdehäiriö, addiktio, on parantumaton sairaus, johon euvät lääkkeet auta. Jos alkoholisti haluaa juoda, hän juo. Jos alkoholisti ei halua juoda, hän juo silti. Edukaatiota, vertaistukea, yms. olisi lisättävä pikemmin kuin etsiä vain fysiologisia syitä juomiselle. Suhtaudun erittäin...
Lue kommentti
bdbdbd
Seuraa 
Viestejä176
Liittynyt16.10.2016

Rotat paranivat alkoholismista ihmisen kantasoluilla

Käyttäjä6678 kirjoitti: "On paljon muitakin parantumattomia sairauksia mihin lääkkeet eivät auta. Kuulostaa jokseenkin hassulta ajatukselta, että uusien hoitojen sijasta valistusta ja vertaistukea tarjottaisiin ratkaisuksi vaikkapa reumaatikoille tai psoriaatikoille." Itse en vähättelisi vertaistuen ja/tai ymmärryksen lisäämistä myöskään psoriasikessa tms. sairaudessa. Joka tapauksessa addiktio on tunne-elämän sairaus, psoriasis ja reumataudit ovat tulehdustauteja. Joten ovat hiukan eri...
Lue kommentti

Nykysuomalaisten esivanhemmat syrjäyttivät alkuperäisen väestön mutta myös sekoittuivat sen kanssa

Suomen varhaiset asukkaat muistuttivat perimältään enemmän nykyisiä saamelaisia kuin nykysuomalaisia. Tämä selviää kansainvälisen tutkijaryhmän tekemistä suomalaisen muinais-dna:n tutkimuksista, joiden tuloksia julkaisiin nyt ensi kertaa.

Tuloksista kerrottiin Biorxiv-verkkopalvelussa ja Helsingin Sanomien jutussa.

Nykysuomalaisten perimästä merkittävä osa eli 5–10 prosenttia on itäistä perua. Tämä osa on periytynyt muinaisilta populaatioilta, jotka ovat sukua nykyisille pohjoisaasialaisille, kuten siperialaisille nganasaneille.

Vielä ei tiedetä, mistä tämä aasialainen geneettinen komponentti tarkalleen ottaen on peräisin.

Sitä ei ole löytynyt tähän saakka mistään muinais-dna:n näytteistä Suomen lähialueilta eli Itämeren alueelta tai Venäjältäkään.

Tuoreissa muinais-dna:n tutkimuksissa on nyt löydetty tätä muinaissiperialaista perimää ensimmäisen kerran.

Tutkijat selvittivät 11:n Suomessa tai Luoteis-Venäjällä muinoin eläneen ihmisen koko perimän. Varhaisimmat heistä elivät 3 500 vuotta sitten Kuolan niemimaalla lähellä Murmanskia. Myöhäisimmät analysoidut näytteet ovat 1800-luvulta.

Muinaista siperialaisperimää löytyi eniten nimenomaan vanhimmista, Kuolan alueelta saaduista dna-näytteistä. Löytö on vanhin suora geneettinen todiste siitä, että alueelle on saapunut väestöä idästä Siperiasta.

Koillisen Euroopan nykyväestön erikoinen perimä johtuu siis siitä, että Siperiasta on tullut näille alueille väestöä jo ainakin 3 500 vuotta sitten. Tämä perimä sekoittui alueelle myöhemmin saapuneen väestön perimän kanssa, varsinkin niiden, jotka nykyisin puhuvat uralilaisia kieliä.

Nyt julkaistiin myös ensimmäiset muinais-dna:n tulokset nykyisen Suomen alueelta. Ne ovat Levänluhdan vesihautaan Isossakyrössä rautakaudella haudatuista seitsemästä ihmisestä.

Näistä näytteistä kuusi muistuttaa enemmän nykysaamelaisten kuin nykysuomalaisten perimää. Yksi muistuttaa eniten nykyisiä liettualaisia, norjalaisia ja islantilaisia.

Tutkijoiden mukaan nykyisten saamelaisten esivanhemmat asuttivat rautakaudella laajempaa aluetta kuin nykyisin. ”Se täydentää historiallisia ja lingvistisiä todisteita Suomen väestöhistoriasta”, tutkijat toteavat.

Monet kielitieteilijät ovat esittäneet, että Suomen alueella puhuttiin saamen kieliä ennen nykysuomalaisten esivanhempien saapumista. On arveltu, että varsinkin Etelä-Pohjanmaalla puhuttiin eteläistä saamen murretta 1000-luvun lopulle, jolloin suomen varhaiset muodot syrjäyttivät sen. Historiallisten lähteiden perusteella on tiedetty, että Keski-Suomen seurakunnissa oli ”lappalaisia” vielä 1500-luvulla.

”Nykysuomalaisten esivanhemmat siis syrjäyttivät Suomen alkuperäisen väestön mutta myös sekoittuivat sen kanssa. Tämä alkuperäinen väestö on todennäköisesti nykyisten saamenkielisten edeltäjä”, tutkimuksessa todetaan.

Biorxivissa julkaistuja tuloksia ei ole vielä vertaisarvioitu. Tutkimusryhmä aikoo julkistaa nämä 11 esihistoriallisen ihmisen dna-tulokset kokonaisuudessaan jossain vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa lähiaikoina.

”Tulokset tarkentavat entisestään kuvaa Suomen esihistoriasta”, sanoo genetiikan professorina Lontoon King’s Collegessa ja Tukholman Karoliinisessa instituutissa työskentelevä Juha Kere.

”Muutama vuosi sitten linjattiin muinais-dna-tutkimuksen avulla, että eurooppalaisten taustalta löytyy kolme muinaisväestöä. Nyt esitettävät tulokset Leväluhdan suokalmistosta sopivat hyvin kuvaan kantaväestön saamelais-siperialaisesta alkuperästä.”

Muinais-dna:ta saadaan eristetyksi ikivanhoista luista ja hampaista. Eri puolilta Eurooppaa löytyneiden ihmisjäänteiden dna-tuloksia verrataan toisiinsa ja nykyisin elävien ihmisten dna:han.

Jo jonkin aikaa on ollut tiedossa, että nykysuomalaisten perimästä viidestä kymmeneen prosenttia on siperialaista. Osuus kasvaa, kun siirrytään pohjoiseen. Saamelaisilla se on parikymmentä prosenttia.