Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Kuva: Wikimedia Commons

Tut­ki­jat ovat löy­tä­neet to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä ih­mi­sen käyt­tä­mät pa­ra­bee­nit ker­ty­vät me­res­sä elä­viin ni­säk­käi­siin.

Pa­ra­bee­nit ovat ke­mi­kaa­le­ja, joi­ta käy­te­tään ylei­ses­ti kos­me­tii­kan säi­lön­täai­nee­na. Nii­tä löy­tyy esi­mer­kik­si kos­teus­voi­teis­ta ja ham­mas­tah­nois­ta, mut­ta myös jois­tain lääk­keis­tä ja elin­tar­vik­keis­ta.

Pa­ra­bee­ne­ja on aiem­mis­sa tut­ki­muk­sis­sa löy­det­ty ih­mis­ten virt­sas­ta. Pa­ra­bee­nien ker­ty­mi­nen ih­mis­ke­hoon on ai­heut­ta­nut huol­ta, kos­ka se käyt­täy­tyy ke­hos­sa mah­dol­li­ses­ti nais­hor­mo­ni est­ro­gee­nin kal­tai­ses­ti. Sen pe­lä­tään häi­rit­se­vän hor­mo­ni­toi­min­taa.

Nyt pa­ra­bee­ne­ja et­sit­tiin kah­dek­san eri me­ri­ni­sä­käs­la­jin ku­dos­näyt­teis­tä. Jou­kos­sa oli muun muas­sa del­fii­ne­jä, me­ri­sauk­ko­ja ja jää­kar­hu­ja.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Näyt­tei­tä oli 121 eläi­mes­tä, jot­ka eli­vät Yh­dys­val­to­jen ran­nik­ko­ve­sil­lä Flo­ri­das­sa, Ka­li­for­nias­sa, Was­hing­to­nis­sa ja Alas­kas­sa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jo­kai­ki­ses­tä näyt­tees­tä löy­tyi tiet­tyä me­tyy­li­pa­ra­bee­nin ai­neen­vaih­dun­ta­tuo­tet­ta, 4-hyd­rok­si­bent­soe­hap­poa. Mo­nes­ta näyt­tees­tä löy­tyi myös me­tyy­li­pa­ra­bee­nia. Eläi­met oli­vat siis saa­neet osan­sa ih­mis­ten pa­ra­bee­nien käy­tös­tä.

Pa­ra­bee­nit oli­vat pää­ty­neet me­ri­ni­säk­käi­siin to­den­nä­köi­ses­ti jä­te­ve­sien kaut­ta.

Tut­ki­muk­sen jul­kai­si En­vi­ron­men­tal Scien­ce & Tech­no­lo­gy.

Sisältö jatkuu mainoksen alla