Mitä varhaisemmin vieraan kielen oppii, sitä sujuvammin kieltä puhuu. Tuttu juttu. Vielä parempi, jos opit lukemaan hyvin äidinkieltä. Se tukee englanninkielen oppimisen alkuvaihetta, kertoo psykologian maisterin Mia Dufvan

Mitä varhaisemmin vieraan kielen oppii, sitä sujuvammin kieltä puhuu. Tuttu juttu. Vielä parempi, jos opit lukemaan hyvin äidinkieltä. Se tukee englanninkielen oppimisen alkuvaihetta, kertoo psykologian maisterin Mia Dufvan väitöstutkimus. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa on selvitetty äidinkielen lukutaidon merkitystä vieraan kielen oppimiselle. Se myös vahvistaa aiemmat tulokset siitä, että yksi tärkeimmistä lukutaidon ennakkoehdoista on kielellinen tietoisuus eli taito analysoida kuultua puhetta ja sen osia, kuten sanoja, tavuja ja äänteitä.

Tulos saatiin pitkittäistutkimuksessa, jossa seurattiin suomenkielisten lasten lukemaan oppimista ja sen merkitystä alkavalle vieraan kielen oppimiselle. Englannin kielen äännerakenne poikkeaa suomen kielestä niin paljon, että joillekin oppilaille englannin lukeminen, kirjoittaminen ja ääntäminen tuottavat alussa suuria vaikeuksia. Näillä oppilailla on saattanut olla vaikeuksia myös suomenkielen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, mutta ei välttämättä aina. Joillekin oppilaille nimenomaan englannin poikkeava kirjain-äännejärjestelmä tuottaa erityistä vaikeutta.

Dufvan väitöstutkimuksessa tällaisista vaikeuksista kärsivät oppilaat saivat säännöllistä ja systemaattista pienryhmämuotoista tukea englannin oppimiseensa lupaavin tuloksin. Lapset opiskelivat pienryhmässä englannin kielen foneettisia merkkejä ja niiden ääntämistä. He harjoittelivat sanojen kuuntelemista, ääntämistä, lukemista ja kirjoittamista. Harjoittelun perimmäisenä tavoitteena olikin perehdyttää oppilaat englannin äännerakenteeseen ja opettaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Opetukseen osallistuneiden oppilaiden taidot kehittyivät verrokkiryhmää enemmän englannin kielen äännerakenteen analysoinnissa sekä sen lukemisessa ja kirjoittamisessa. Seuranta-arvioinnit kahdeksan kuukautta opetuksen päättymisen jälkeen osoittivat, että tulokset olivat pysyviä, eli kokeiluryhmä oli edelleen verrokkeja taitavampi.

Dufvan työ osoittaa, että sujuva ja virheetön yksittäisten sanojen lukutaito sekä toimivat ymmärtämisen taidot suomen kielessä luovat vahvan perustan englannin kielen oppimiselle ala-asteella. Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opittu sujuva peruslukutaito sekä luetun ja kuullun ymmärtämisen taidot antavat hyvät valmiudet uuden kielen oppimiselle 3.Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla