Prze­wals­kin­he­vo­nen Mongoliassa. Kuva: Ludovic Hirlimann, Wikimedia Commons
Prze­wals­kin­he­vo­nen Mongoliassa. Kuva: Ludovic Hirlimann, Wikimedia Commons

Kesyhevonen on vaikuttanut villin prze­wals­kin­he­vosen perimään jo pitkään.

Prze­wals­kin­he­vo­nen on mon­go­lias­sa elä­vä vil­li­he­vos­la­ji, jo­ka tun­ne­taan myös ni­mil­lä mon­go­lian­vil­li­he­vo­nen ja aa­sian­vil­li­he­vo­nen.

Toi­sin kuin esi­mer­kik­si Poh­jois-Ame­ri­kan vil­li­nä elä­vät mus­tan­git, prze­wals­kin­he­vo­set ei­vät pol­veu­du vil­liin­ty­neis­tä ke­sy­he­vo­sis­ta. Prze­wals­kin­he­vo­nen eriy­tyi omak­si ala­la­jik­seen jo noin 45 000 vuot­ta sit­ten.

Kan­sain­vä­li­nen tut­ki­mus­ryh­mä on nyt sel­vit­tä­nyt prze­wals­kin­he­vo­sen pe­ri­män ja sen, mi­ten se on muut­tu­nut run­saan sa­dan vuo­den ai­ka­na. Tut­ki­muk­ses­sa ana­ly­soi­tiin pait­si la­jin ny­kyi­siä po­pu­laa­tioi­ta, myös mu­seo­näyt­teis­tä eris­tet­tyä dna:ta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Prze­wals­kin­he­vo­nen hä­vi­si luon­nos­ta 1960-lu­vul­la. Ko­ko ny­kyi­nen run­saan 2 000 yk­si­lön po­pu­laa­tio pol­veu­tuu tu­si­nas­ta yk­si­löi­tä, jot­ka oli tar­hat­tu 1945. Nii­den jäl­ke­läi­sis­tä noin nel­jäs­osa elää ny­kyään suo­je­lu­alueil­la luon­nos­sa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Odo­tus­ten mu­kai­ses­ti dna-tut­ki­muk­set osoit­ti­vat, et­tä la­ji on mel­ko si­sä­siit­toi­nen. Ny­ky­po­pu­laa­tion poh­ja­na ol­leet yk­si­löt pol­veu­tui­vat ne­kin vain kou­ral­li­ses­ta vuon­na 1900 van­git­tu­ja prze­wals­kin­he­vo­sia.

Vuo­si­sa­dan kes­tä­nyt tar­haa­mi­nen on siis pait­si pe­las­ta­nut la­jin, myös jät­tä­nyt läh­te­mät­tö­mät jäl­jet sen pe­ri­mään.

Yl­lä­tyk­se­nä tu­li puo­les­taan se, et­tä ke­sy­he­vo­nen on vai­kut­ta­nut prze­wals­kin­he­vo­sen pe­ri­mään jo pit­kään.

Vaik­ka prze­wals­kin­he­vo­sel­la on 66 kro­mo­so­mia ja ke­sy­he­vo­sel­la 64, ne pys­ty­vät yhä saa­maan kes­ke­nään li­sään­ty­mis­ky­kyi­siä poi­ka­sia, toi­sin kuin esi­mer­kik­si ke­sy­he­vo­set ja aa­sit.

Van­has­taan tie­det­tiin, et­tä ny­ky­po­pu­laa­tion poh­ja­na ol­leis­sa yk­si­löis­sä oli muu­ta­ma ke­sy­he­vo­sen ja przewalskinhevosen ris­tey­mä. Nyt sel­vi­si, et­tä gee­nit ovat vir­ran­neet he­vos­la­jien vä­lil­lä ko­ko nii­den ole­mas­sa­olon ajan. Ris­tey­ty­mi­nen ei lop­pu­nut sii­hen­kään, kun ih­mi­nen ke­syt­ti he­vo­sen noin 5 500 vuot­ta sit­ten.

Ke­sy­he­vo­nen vai­kut­ti prze­wals­kin­he­vo­sen pe­ri­mään eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti tar­haa­mi­sen al­ku­ai­koi­na noin sa­ta vuot­ta sit­ten. Joi­den­kin ny­kyis­ten przewalskinhevosten pe­ri­mäs­tä jo­pa nel­jäs­osa on pe­räi­sin kesyhevosilta. 

Suu­rim­mat erot he­vos­la­jien pe­ri­mäs­sä liit­ty­vät ai­neen­vaih­dun­taan, sy­dän­sai­rauk­siin, li­has­ten su­pis­tu­mi­seen, li­sään­ty­mi­seen, käyt­täy­ty­mi­seen ja so­lu­vies­tin­tään.

Si­sä­siit­toi­suu­des­ta ja ris­tey­ty­mi­ses­tä huolimatta przewalskinhevosen pelastamista voi­daan pi­tää on­nis­tu­nee­na ja toi­voa an­ta­va­na esi­merk­ki­nä mui­den­kin uhan­lais­ten la­jien suo­je­lus­sa, to­teaa tut­ki­mus­ta teh­nyt Lu­do­vic Or­lan­do tut­ki­mus­tie­dot­tees­sa. Hän työs­ken­te­lee Köö­pen­ha­mi­nan yli­opis­ton luon­non­tie­teel­li­ses­sä mu­seos­sa.

Tutkimuksen julkaisi Current Biology.

 

 

salai
Seuraa 
Viestejä8209

Suomenhevonen on ainoana tunnettuna hevosrotuna sukua przewalskinhevoselle (Hevosurheilu)

"Tämä on lähellä sensaatiota. Oululainen tutkijaryhmä on löytänyt neljästä tämän hetken suomenhevosyksilöstä mongolianvillihevosen eli przewalskinhevosen perimää,  mitokondrion DNA:ta, eli äitilinjoja.

Tarkalleen ottaen kontrollialueen DNA-sekvenssiä, mikä tarkoittaa, että kyse on tammojen mukana säilyneestä perimästä. Toistaiseksi mistään muusta tunnetusta kesyhevosrodusta przewalskinhevosen äitilinjoja ei ole todettu.
“Jotain hassua suokille on menneisyydessä tapahtunut”, sanoo tutkimusryhmään kuuluva geneetikko Laura Kvist Oulun yliopistosta.  Przewalskiveren saapumisen ajoituksenkin pystyy selvittämään, mutta se on tässä vaiheessa vielä työn alla."

Mitä tahansa edellä esitetyistä väitteistä saa epäillä ja ne voidaan muuttaa toisiksi ilman erillistä ilmoitusta. Kirjoittaja pyrkii kuitenkin toimimaan rehellisesti ja noudattamaan voimassa olevia lakeja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla