Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Kuva: Wikimedia Commons

Mielialaan vaikuttavat lääkkeet paitsi vähentävät masennusoireita, myös lisäävät ulospäinsuuntautueisuutta ja hillitsevät neuroottisuutta.

Masennuksen lääkehoito voi muttaa potilaan persoonallisuutta riippumatta siitä, kuinka hyvin lääke vähentää masennusoireistoa, raportoivat tutkijat Archives of General Psychiatry -lehdessä.

Persoonallisuuspiirteet neuroottisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus on liitetty masennuksen riskiin. Neuroottiset henkilöt ovat taipuvaisia kielteisiin tunteisiin ja emotionaaliseen epävakauteen. Ulospäinsuuntautuneisuus taas liittyy sosiaalisen käyttäytymisen ohella dominanssiin ja taipumukseen kokea positiivisia tunteita.

Molemmat piirteet liittyvät aivojen serotoniinjärjestelmään, joka on myös nykyään tavallisten masennuslääkkeiden, serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI), kohde.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tony Tang tutki kollegoineen erään SSRI-lääkkeen, paroksetiinin, vaikutuksia plasebokontrolloidulla hoito kokeella, johon osallistui 240 aikuista masennuspotilasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Osallistujista 120 arvottiin pareksotiiniryhmään, 60 sai kognitiivista terapiaa ja 60 sai plasebolääkkeen vuoden ajan. tutkittavien persoonallisuus ja masennusoireisto arvioitiin ennen hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen.

Kaikkien osallistujien masennusoireisto lieveni. Vaikka erot masennusoireiston lievenemisessä otettiin huomioon, pareksotiinilla hoidetut yksilöt kokivat myös merkittävästi suuremman neuroottisuuden vähenemisen ja ulospäinsuuntautuneisuuden lisääntymisen kuin ne, jotka saivat kognitiivista terapiaa tai plasebolääkkeitä.

Aiemmin on ajateltu, että mahdolliset persoonallisuusmuutokset SSRI-hoidon aikana ovat ainoastaan seurausta masennusoireiston vähenemisestä. Uusi tutkimus puhui tätä hypoteesia vastaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla