Hiukkasvaara vaanii ilmassa.
Hiukkasvaara vaanii ilmassa.

Ympäristöhaitoista pienhiukkaset pilaavat kaikkien eniten ihmisten terveyttä, ilmeni eurooppalaisessa tutkimuksessa. 

Suomen ja viiden muun EU-maan sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n tutkimus paljasti, että yhdeksästä eri ympäristötekijästä ilman pienhiukkaset sairastuttavat kaikissa maissa selvästi eniten. Pienhiukkasten lisäksi tutkijat selvittivät bentseenin, dioksiinien, passiivisen tupakoinnin, formaldehydin, lyijyn, liikenteen melun, otsonin ja radonin terveysvaikutuksia.

Pienhiukkasten osuus tutkittujen ympäristötekijöiden terveyshaitoista oli 50-80 prosenttia. Pienhiukkaset nakertavat vuosittain keskimäärin 6 000–10 000 elinvuotta miljoonaa asukasta kohti.

Kaikki yhdeksän ympäristötekijää aiheuttavat 3-7 prosenttia kuuden EU-maan koko tautikuormasta. Suomen ohella tutkimukseen osallistuivat Belgia, Hollanti, Italia, Ranska ja Saksa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Suomessa pienhiukkaset aiheuttavat noin 24 000 sairauksien ja kuolemantapauksien takia menetettyä elinvuotta. Vuodessa noin 2 000 suomalaista kuolee niiden takia. Pienhiukkaspäästöjen puolittaminen vaikuttaisi kansanterveyteen enemmän kuin muiden tutkittujen tekijöiden poistaminen kokonaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Euroopan unioni on suhtautunut leväperäisesti ilmanlaatuun. Ulkoilman pienhiukkasten vuorokausipitoisuudelle on asetettu raja-arvoksi 25 mikrogrammaa kuutiometrissä. Se on noin 2,5 kertaa suurempi kuin Suomessa vallitsevat normaalipitoisuudet ja WHO:n ohjearvo. Raja-arvo ylittyy vain kaikkein saastuneimmilla alueilla Etelä-, Itä- ja Keski-Euroopassa eikä siten ohjaa tehokkaasti ilmanlaadun parantamiseen muualla Euroopassa.

Myös radonista, passiivisesta tupakoinnista ja bentseenistä aiheutuu terveyshaittoja. Näistä radonin ja passiivisen tupakoinnin vaikutus on merkittävä, kuitenkin vain noin kymmenesosa pienhiukkasten vaikutuksesta. Bentseenin vaikutus on varma, mutta vähäinen.

Lisäksi melu, lyijy ja otsoni tärvelevät terveyttä. Näistä melun vaikutukset nousivat ehkä vähän yllättäen tärkeimmiksi Suomessa. Liikennemelu lisääntyy vähitellen kasvavien liikennemäärien vuoksi. Dioksiinien vaikutukset arvioitiin epävarmoiksi ja formaldehydin vaikutus vähäiseksi. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla