Tytöt tuovat työrauhaa luokkaan. Kuva: Sami Kero
Tytöt tuovat työrauhaa luokkaan. Kuva: Sami Kero

Tytöt osaltaan voivat levittää ympärilleen opintoja edistävää kulttuuria.

Pojilla on paremmat lukutaidot kouluissa, joissa on enemmistö tyttöjä. Näin osoittaa alankomaalaisten tutkijoiden tekemä analyysi vuoden 2012 Pisa-tuloksista.

Kaiken kaikkiaan tytöt pärjäävät eri puolilla maailmaa keskimäärin paremmin kuin pojat eri kouluaineissa, muun muassa lukemisessa. Myös vuonna 2012 15-vuotiaille tehdyissä Pisan lukutaitotesteissä tytöt saivat poikia enemmän pisteitä.

Tyttöenemmistö koulussa vahvistaa oppimista entisestään. Siitä hyötyvät molemmat sukupuolet, pojat kuitenkin vielä enemmän kuin tytöt.

Kouluissa, joissa oli tyttöjä yli 60 prosenttia oppilaista, pojat saivat lähes 30 pistettä paremman tuloksen kuin niiden koulujen pojat, joissa tyttöjen osuus oli tuota pienempi.

Piste-ero näiden poikaryhmien välillä oli samaa luokkaa kuin tyttöjen ja poikien piste-erot ylipäänsä.

Poikien yleisesti huonompaa koulumenestystä on selitetty muun muassa poikien erilaisella vertaiskulttuurilla. Poikaporukoissa arvostusta voi saada helpommin uhmaamalla koulun auktoriteettia. Niinpä jotkut tutkijat ovat ehdottaneet poikien motivoimiseksi sitä, että yritetään saada pojat kilvoittelemaan koulumenestyksestä.

Pojilla on yleensä myös vähäisempi sisäinen motivaatio oppia ja heikompi itsehillintä. Siksi heidän opiskeluaan häiritsee enemmän luokan rauhattomuus. Onkin osoitettu, että erityisesti pojat hyötyvät, jos luokassa pysyy järjestys.

Tytöt osaltaan voivat levittää ympärilleen opintoja edistävää kulttuuria. Tyttöenemmistöinen koulu ilmeisesti suosii parempaa työrauhaa, keskittymistä ja motivaatiota pärjätä koulussa, selittävät tutkimuksen tekijät artikkelissaan.

Tyttövaltaisissa luokissa opettajilta menee esimerkiksi vähemmän aikaa kurinpitoon, jolloin aikaa säästyy varsinaisen asian opettamiseen. Lisäksi se, että tytöt suhtautuvat myönteisemmin koulutyöhön, voi kannustaa poikiakin opintoihin.

”Poikien huonompi lukutaito on yleinen ilmiö, ja sen syitä on tutkittu ikävä kyllä liian vähän. Tutkimuksemme osoittaa, että se vahvistuu, kun pojat käyvät koulua, jossa on etupäässä poikia”, toteaa tutkimuksen pääkirjoittaja Margriet van Hek Utrechtin yliopistosta tiedotteessa.

Poikien oppimista voivat haitata myös ammattikoulujen opintolinjojen jakautuminen voimakkaasti sukupuolen mukaan.

Tutkijat tarkastelivat kaikkiaan vuoden 2012 Pisa-tutkimuksen lukutaitotestien tuloksia ja niiden yhteyttä erilaisiin koulun ja sen oppilaiden ominaisuuksiin. Mukana oli kaikkiaan 35 teollisuusmaan testitulokset yli 200000 15-vuotiaalta koululaiselta.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti School Effectiveness and School Performance.

Luonnonolojen synnyttämät kulttuurikuplat eriyttivät Suomen murteet, ehdottaa tutkimusryhmä.

Maamme murrejako on syntynyt osaksi luonnonolojen vaikutuksesta, ehdottaa ryhmä kielitieteen ja biologian tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista.

Varhaiset suomalaiset ovat kehittäneet toistaan eroavia tapoja sopeutua paikallisiin oloihin ja hankkia niistä elantonsa. Tutkijoiden hypoteesin mukaan esimerkiksi erilaiset tavat viljellä maata ovat johtaneet yhteisöjen eriytymiseen, niin että myös niiden kielet erkaantuvat.

Tämä tuottaa murteita ja myöhemmin jopa kokonaisia uusia kieliä.

”Mekanismi voisi olla se, että jos ympäristön erot ovat suuria, ihmiset eivät ole niin paljon tekemisissä kuin, jos he elävät samanlaisissa ympäristöoloissa. Myös muuttoliike on voinut muotoutua luonnonolojen mukaan ”, selittää evoluutiobiologian tutkija Terhi Honkola Turun yliopistosta Helsingin Sanomien jutussa.

Ryhmien väliset kontaktit ja kommunikaatio saattavat ylläpitää yhteisöjen samankaltaisuutta ja pienentää murre-eroja.

Voisi helposti luulla, että maantieteellinen läheisyys lähentää puheenparsia.

Yllättävä havainto ryhmän tutkimuksessa kuitenkin oli, että koko Suomen murrejaossa maantieteellisellä etäisyydellä ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, miten erilaisia murteet ovat.

Vierekkäisiin murrealueisiin kuuluvat voivat puhua hyvin erilaista murretta. Toisaalta samanlaista murretta voivat puhua ihmiset, jotka elävät eri puolilla maata.

Jyrkkä murreraja kulkee esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan murteen ja niin sanotun savolaiskiilan välissä, vaikka puhujat elävät vieretysten.

Tilaisuuden levittäytymiseen antoi se, että savolaisten harjoittama kaskiviljely mahdollisti siirtymisen uusille asuinalueille helpommin kuin lännessä harjoitettu peltoviljely. Kaskiviljelijät raivasivat ja lannoittivat pellon polttamalla metsän.

”Ihmisten kulttuuri on vaikuttanut siihen, millaisille alueille he ovat olleet valmiita siirtymään”, selittää suomen kielen yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino Tampereen yliopistosta.

Kaskenpoltto on tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen tekijä, joka selittää ajan oloon kehittynyttä jakoa itä- ja länsimurteisiin.

Kaskeamista harjoitettiin niin lännessä kuin idässä. Kuitenkin lännessä lähinnä raivattiin peltoja lehtimetsistä ja siirryttiin pian pysyvien peltojen viljelyyn.

Itä-Suomessa sen sijaan kaskenpoltto jatkui kauemmin. Läntiset viljelytekniikat eivät välttämättä sopineet sikäläisiin oloihin. Viljelty kaskiruis ja kaskeamisen menetelmät tuotiin idästä, sillä ne soveltuivat paremmin Itä-Suomen vaikeampaan maastoon.

Itä- ja länsimurteiden lisäksi kolmas suuri kupla löytyy pohjoisesta. Myös pohjoiset murteet on saattanut erottaa omaksi ryhmäkseen elinkeinojen erilaisuus. Karjatalous, metsästys ja kalastus soveltuivat Pohjois-Suomen oloihin paremmin kuin peltoviljely.

Murrerajan pohjoispuolella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet ovat sanastoltaan lähellä Kainuun murretta.

”Vaikka Kainuun alkujaan asuttivat savolaiset, kontakteja rannikolle on ollut turkis- ja tervakaupan vuoksi niin paljon, että ne ovat lähentäneet näitä murteita toisiinsa”, Leino sanoo.

Kysely

Puhutko itäistä, läntistä vai pohjoista murretta?

Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University
Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University

Vienanmeren rannalta löytyneestä fossiilista paljastui eläimellisiä piirteitä.

Maailman varhaisin tunnettu eläin on nyt soikea ja litteä otus. Sen fossiilista paljastui kolesterolin ja muiden rasvojen jäänteitä, ja rasva on eläimen tunnusmerkki, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Dickinsonia eli noin 558 miljoonaa vuotta sitten. Otus oli ensimmäisiä monisoluisia eliöitä.

Nämä muinaiset eliöt ovat olleet paleontologian suuria arvoituksia. Ediacarakauden oliot ovat Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ylipäätään niin merkillisiä, että niitä voisi pitää toiselta planeetalta tulleina.

Australialaisen Australian National Universityn video näyttää, miten fossiili löytyi ja miltä Dickinsonia ehkä näytti meressä uidessaan.

Dickinsoniat on luokiteltu vuosikymmenien aikana tutkijasta riippuen jäkäliksi, sieniksi, alkueläimiksi tai jopa jonkinlaiseksi kasvien ja eläinten välivaiheeksi. Tai evoluution umpikujaksi.

Nyt ne nousivat eläinkuntaan, kun tutkijat tarkastelivat luoteiselta Venäjältä Vienanmeren rannikolta löytynyttä fossiilia.

Siitä löytyi runsaasti kolesterolimolekyylejä, hyvin paljon enemmän kuin kerrostumista fossiilin ympärillä. Fossiili koostui suureksi osaksi rasvan jäänteistä.

Otus tarvitsi kolesterolia solukalvoihin, australialainen tutkija John Brocks kertoo New Scientistist -lehdessä. Dickinsonialla ei ole havaittu tukirankaa, joten sen keho oli ilmeisesti pehmeä.

Dickinsoniat kasvoivat jopa 1,4-metrisiksi, joskin löydettyjen yksilöiden koko on vaihdellut suuresti. Nyt voidaan sanoa, että suuria eläimiä eli runsaasti jo miljoonia vuosia aikaisemmin kuin on tähän asti arvioitu.

Ediacarakauden jälkeen kambrikaudella eläinkunta monipuolistui suorastaan räjähdyksenomaisesti.

Dickinsonian fossiileja löytyi ensi kerran Australiassa runsaat 70 vuotta sitten. Se paljastui eläimeksi vasta nyt, kun tutkija Ilja Bobrovski tutki hiekkakivestä löytyneen fossiilin ainesosia eikä rakenteita.

Australiasta löytyneet Dickinsoniat ovat kärsineet kovasta kuumuudesta ja eroosiosta. Tarvittiin fossiileja, joissa elollisen jäännökset olisivat säilyneet paremmin.

Bobrovski lensi helikopterilla Vienanmeren rannalle ”karhujen ja hyttysten maille”. Hän kuvailee roikkuneensa jyrkänteellä kymmenien metrien korkeudessa ja hakanneensa hiekkakivestä kappaleita löytääkseen haluamansa fossiilit.