Syntymätön varsa on merkitty kuvaan soikiolla. Viivain kuvan reunassa vastaa kymmentä senttimetriä. Tamman säkäkorkeus oli kolmisenkymmentä senttiä.  Kuva: Sven Tränkner/Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt
Syntymätön varsa on merkitty kuvaan soikiolla. Viivain kuvan reunassa vastaa kymmentä senttimetriä. Tamman säkäkorkeus oli kolmisenkymmentä senttiä. Kuva: Sven Tränkner/Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt

Fos­sii­leis­taan tun­ne­tus­ta Mes­se­lin kai­vok­ses­ta Sak­sas­ta on löy­ty­nyt ta­van­omais­ta traa­gi­sem­pi fos­sii­li. Sii­nä ny­kyis­ten he­vos­ten var­hai­nen esi­muo­to on ki­vet­ty­nyt yh­des­sä si­kiön­sä kans­sa.

Noin 48 mil­joo­naa vuot­ta fos­sii­li on muu­ten täy­del­li­ses­ti säi­ly­nyt, mut­ta kal­lo on ha­jon­nut pa­loi­hin. Fos­sii­lin huo­mion­ar­voi­sin piir­re on osit­tain säi­ly­nyt koh­tu ja sen si­säl­lä ole­vat si­kiön jään­teet. Lui­den asen­nos­ta ja ke­hi­tys­as­tees­ta pää­tel­len tam­ma oli­si syn­nyt­tä­nyt poi­ka­sen­sa pian.

Osa koh­dun peh­myt­ku­dok­sis­ta on jät­tä­nyt jäl­ken­sä fos­sii­liin. Mo­ni­kan­sal­li­sen tut­ki­mus­ryh­män mu­kaan ky­sees­sä on van­hin tun­net­tu to­dis­te koh­dus­ta fos­sii­liai­neis­tos­sa, ja se osoit­taa, et­tä he­vos­ten koh­dal­la sii­nä on ta­pah­tu­nut hy­vin vä­hän muu­tok­sia vii­mei­sen 50 mil­joo­nan vuo­den ai­ka­na.

Tut­ki­joi­den mu­kaan Eu­ro­hip­pus -su­kuun vie­ty la­ji oli sä­kä­kor­keu­del­taan vain noin 30 senttimetriä kor­kea. He ko­ros­ta­vat, et­tä tä­män­kal­tai­set fos­sii­lit ovat kor­vaaa­mat­to­mia sel­vi­tet­täes­sä li­sään­ty­mis­jär­jes­tel­män evo­luu­tio­ta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tut­ki­jat tu­li­vat Sak­sas­ta, Sveit­sis­tä ja Itä­val­las­ta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tut­ki­muk­sen jul­kai­si PLOS ONE.

Juttua muokattu 12.10. klo 12:43, säkäkorkeus ei ole puolta metriä vaan noin 30 senttimetriä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla