Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Ero suuri- ja pienituloisten sairastavuudessa on entistä suurempi.

Erot suuri- ja pienituloisten sairastavuudessa ovat kasvaneet Suomessa sitten 1990-luvun alun. Terveyserojen kasvu näyttää olevan yhteydessä tuloerojen kasvuun.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin Kelan korvaamia työikäisten suomalaisten sairauspäiviä eri tuloryhmissä vuosina 1987-2007. Seurattavaksi oli valittu satunnaisotannalla 11 prosentin otos 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista, jotka eivät saaneet tukimusaikana mitään eläkettä.

Ero sairauspäivien määrissä kasvoi tutkimusjakson aikana huomattaavasti tulojaukauman päiden välillä. Alimman viidenneksen sairauspäivät lisääntyivät erityisen voimakkaasti, kun taas ylimmän viidenneksen asema suhteessa keskituloisiin parani. Erot sairastamisessa kasvoivat vielä voimakkaammin kuin tuloerot. 

-Tiedämme, että kotitalouden tulot ovat yhteydessä sairastavuuteen. Tutkimusajanjaksona tuloerot kasvoivat ja myös sairastavuuserot tuloluokkien välillä kasvoivat. Taloudellisen eriarvoisuuden suureneminen on todennäköisesti osasyy terveyserojen kasvuun, sanoo tutkija Akseli Aittomäki.

Tutkimuksen julkaisi Social Science & Medicine.