Kuva: GraceKelly, Wikimedia Commons
Kuva: GraceKelly, Wikimedia Commons

Persoonallisuuden ja tyytyväisyyden suhdetta verrattiin Lontoon eri alueilla.

Avoimuus uusille kokemuksille on ainoa viidestä persoonallisuuden pääpiirteestä, joka saa ihmiset hakeutumaan tietyntyyppiselle kaupunkialueelle: tässä tapauksessa Lontoon keskustaan. Muut piirteet eli ulospäinsuuntautuneisuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ja tunne-elämän tasapainoisuus eivät vaikuta vastaavasti. Näin osoittaa tutkimus, jonka julkaisi Pnas-lehti.

Akatemiatutkija Markus Jokela Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksesta brittiläisine, alankomaalaisine ja yhdysvaltalaisine kollegoineen kartoitti yli 56 000 lontoolaisen persoonallisuus- ja tyytyväisyystietoja. Tutkijat halusivat nähdä kaupunkialueiden erot tarkasti, ja siksi he vertasivat Lontoon yli kahtasataa postinjakoaluetta. Useimmissa aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa on verrattu keskenään osavaltioita tai kuntia.

Persoonallisuuden pääpiirteiden arvioidaan olevan melko pysyviä. Siksi on todennäköistä, että jos tietty piirre kasautuu tietylle alueelle, se kertoo enemmän tietyntyyppisten ihmisten hakeutumisesta sinne kuin alueen vaikutuksista persoonallisuuteen.

Piirteistä avoimuus uudelle on siis ainoa, jossa näkyi vahva keskittyminen kaupungin tietylle alueelle. Tämä piirre oli erityisen yleinen Lontoon urbaanissa keskustassa, missä on tiheä asutus, kalliit asunnot, suuri etninen ja uskonnollinen kirjo sekä paljon rikollisuutta. Tulos oli odotettu ja sopii siihen, että avoimet ihmiset ovat kiinnostuneita monenlaisesta ja hyväksyvät erilaisia elämäntyylejä.

Jonkin verran keskustaan keskittyi myös taipumus keskimääräistä vähäisempään sovinnollisuuteen. Se sopii käsitykseen urbaanista vieraantuneisuudesta eli siitä, että suurkaupunkilaiset voivat olla tylyjä toisiaan kohtaan.

Tyytyväisyyteen vaikuttivat persoonallisuudenpiirteistä eniten tunne-elämän tasapainoisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus. Tätä kolmiyhteyttä eivät asuinalueen ominaisuudet muuttaneet, mikä sekin oli odotettua aiempien tutkimusten pohjalta.

Tyytyväisimpiä olivat varakkaimpien alueiden asukkaat. Kaikkiaan asuinalueen ominaisuudet selittivät kaksi kolmannesta niiden välisistä tyytyväisyyseroista.

Persoonallisuuspiirteistä avoimuus kokemuksille oli siis ainoa, joka aluejakaumansa perusteella näytti selvästi vaikuttaneen ihmisten asuinpaikkapäätöksiin. Tämän tutkijat tulkitsevat siitä, että piirre näkyi keskustassa sopeutumisetuna: se sekä oli keskittynyt sinne että teki ihmiset siellä tyytyväisiksi.

Muut piirteet eivät jakaumansa mukaan olleet yleisesti vaikuttaneet asumisvalintoihin mutta vaikuttivat jossain määrin ihmisten tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen alueellaan.

Suuri sovinnollisuus ja tunnollisuus tekivät ihmisiä tyytyväisiksi erityisesti alueilla, joilla on matalat tulot, korkea työttömyys ja matala tyytyväisyyden keskimääräinen taso. Ilmeisesti niissä oloissa on erityisen tuntuvaa etua siitä, että tulee toisten kanssa toimeen ja suunnittelee asioitaan huolellisesti.