Tämä on Maailmankaikkeutta etsimässä –blogin viimeinen merkintä. Olen päättänyt lopettaa koska koen, että tämän blogin kirjoittaminen osaltani rakentaa kuvaa Tiede-lehden blogeista tutkimukseen ja faktoihin pohjaavana foorumina ja täten legitimoi Marko Hamilon naapuriblogin Skeptikon päiväkirja skeptisyyden kaapuun verhottuja poliittisia näkemyksiä, erityisesti muukalaisvastaisuutta. Kirjoittamalla asiallisesti fysiikasta ja jättämällä puuttumatta Hamilon kirjoituksiin autan sellaisen kuvan syntymistä, että minä kirjoitan siitä, mitä tiede kertoo hiukkaskosmologiasta, Marko Hamilo taas siitä, mitä tiede kertoo maahanmuutosta, rasismista ja puoluepolitiikasta. (Tämä ei toki ole kattava kuvaus Hamilon blogin aiheista, eivätkä alla käsittelemäni ongelmat koske kaikkia hänen tekstejään.)

Ongelmana ei ole politiikasta kirjoittaminen. Tiede ja teknologia kytkeytyvät voimakkaasti poliittisiin kysymyksiin, ja toisaalta tutkimustiedon tuominen poliittiseen keskusteluun on tärkeää. Olen itsekin kirjoittanut politiikasta niin tieteen sisällä sukupuolten tasa-arvoon kuin tieteen ulkopuolisiin kysymyksiin liittyen, yleisesti ja joissakin esimerkkitapauksissa. Yhteiskunnallisiin kysymyksiin suoraan liittyvän tutkimuksen kohdalla kytkös politiikkaan on vielä vahvempi. Politiikka siis kuuluu tältä osin Tiede-lehden aihepiiriin.

Ongelmana on se, että Hamilo esittää blogissaan ideologisia lähtökohtiaan ja poliittisia kantojaan kuin ne olisivat tieteellisen neutraaleja tosiasioita. Journalismin pitäisi päin vastoin avata ideologioiden taustoja ja valottaa niiden suhdetta tosiasioihin. Erityisen ongelmallista tämä on siksi, että Hamilon kannat ovat muukalaisvastaisia ja hän perustelee niitä virheellisillä väitteillä.

Eräs vaihtoehto olisi ollut blogini käyttäminen Hamilon kirjoitusten korjaamiseen ja keskustelun suuntaamiseen terveemmille reiteille. Mutta vaikka poliittinen kirjoittaminen on tärkeää, haluan pitää blogini keskiössä oman alani eli fysiikan. Käsittelen nyt kuitenkin tässä jäähyväismerkinnässä yhtenä esimerkkinä Hamilon huhtikuista merkintää Väestötieteen paluu

Hamilo käsittelee merkinnässä väestönkasvuun ja väestöryhmien muutokseen liittyviä asioita, joista viimeinen on muslimien osuus Euroopassa. Hamilo peräänkuuluttaa ”kiihkoilematonta, faktapohjaista ja väestötieteellisesti validia keskustelua” jota ei käydä ”hyvin ideologisella tasolla” eikä ”vastapuolta leimaten” muslimien kasvavasta määrästä Euroopassa. Hamilon merkintä ja kommentit siihen näyttävät kiinnostavalla tavalla, miten Hamilo tällaisen keskustelun ymmärtää.

Hamilo kirjoittaa, että "Yhdysvaltalaisen Migration Policy Instituten ennusteen mukaan ainakin 20 prosenttia Euroopan väestöstä on muslimeita vuonna 2050". Hamilon kirjoituksessa ei ole linkkiä lähteeseen, eikä Hamilo vastannut kommenteissa esitettyyn pyyntöön lähteen antamisesta. Oletettavasti lähteenä on kyseisen instituutin (MPI) lehdistötiedote Muslim-State Relations in 21st-Century Europe: Recommendations for Successful Dialogue ja sen ohessa oleva raportti Integrating Islam: A New Chapter in “Church-State” Relations. Kyseisessä raportissa todella mainitaan, että ”Demographic trends are likely to push the total number of Muslims living in the European Union to over 20 percent by 2050”. Tämä ei kuitenkaan ole MPI:n ennuste, vaan MPI:n raportissa viitataan taloustieteilijä Karoly Lorantin raporttiin The demographic challenge in Europe.

Lorantin raportin kielenkäyttö on leimallista ja sillä on kyseenalainen ideologinen viitekehys. Eurooppalaiset ja muslimit esitetään kiinteinä erillisinä ryhminä, muslimeista käytetään sanaa ”rotu” ja Euroopassa olevien muslimien määrän pitäminen pienenä esitetään edellytyksenä eurooppalaisten henkiinjäämiselle. Tämän pohjalta olisi aiheellista tarkastaa raportin väitteet huolella ennen niiden siteeraamista. Tosiasiat ovat ideologiasta riippumattomia, mutta kaikki faktana esitetty ei sitä ole.

Mutta jos tarkastellaan vain raportin väestötieteellisiä väitteitä niitä kyseenalaistamatta, tukevatko ne MPI:n raportin sitaattia? Lorantin väestöryhmien osuuksia kuvaileva malli on, kirjoittajan omin sanoin, vain Excel-taulukko, josta voi laskea muslimien ja ei-muslimien osuuden EU:n väestöstä, jos laittaa sisään näiden väestönosien syntyvyyden sekä EU:hun muuttamismäärän. Lorantin mukaan luotettavaa dataa näistä suureista ei ole saatavilla, kyse on mielipideasioista, ja hän esittää erilaisia vaihtoehtoja. Lorant korostaa, että hänen lukunsa eivät välttämättä kuvaa todellisuutta eivätkä ole kattava katsaus erilaisiin mahdollisuuksiin. Valitsemalla korkea syntyvyys ja korkeat muuttoluvut muslimeille ja alhainen syntyvyys ei-muslimeille saadaan tietysti tulos, että edellisten osuus väestöstä kasvaa. Yksi Lorantin esittelemistä vaihtoehdoista on se, että muslimien osuus EU:n väestöstä kasvaa nykyisestä 4%:ta 20%:iin vuoteen 2050 mennessä. Toisin kuin MPI:n raportissa väitetään, Lorant ei esitä tätä vaihtoehtoa erityisen todennäköisenä. (Jos ollaan tarkkoja, Lorantin esittämä luku ei ole yli 20%, vaan pyöristyy ylöspäin 20%:iin, toisin kuin MPI:n raportissa lukee.) Päin vastoin, hän toteaa että se on epärealistinen, koska syntyvyysluku on oletettu turhan isoksi ja vakioksi ajassa, kun todellisuudessa syntyvyys laskee.

Lyhyesti sanottuna: Hamilon mainitsema väite ei ole MPI:n ennuste, MPI:n väite on erilainen kuin mitä sen siteeraamassa lähteessä sanotaan, lähde ei pyrikään antamaan yhtä ennustetta tulevaisuudelle ja siitä poimittu esimerkki on lähteessä erikseen mainittu epärealistiseksi.

Koska tarkkoja lukuja eri uskontokuntien syntyvyydestä Euroopassa ei ole eikä syntyvyyden kehitystä tai ihmisten muuttoa pystytä luotettavasti ennustamaan, on vaikea täsmällisesti arvioida, miten muslimien osuus Euroopan väestöstä kehittyy. Mutta on selvää, että arviot, jotka perustuvat siihen, että muslimien syntyvyys arvioidaan isoksi vakioksi ja ei-muslimien pieneksi vakioksi (tai entisestään pieneneväksi) eivät ole realistisia. Syntyvyys on laskussa sekä muslimimaissa, joista EU:hun muutetaan, että EU:ssa asuvien muslimien keskuudessa, aivan kuten muidenkin uskontokuntien edustajien, korkea syntyvyys kun ei ole mikään islamin erityispiirre. (Esimerkiksi maailman ainoassa islamilaisessa ”teokraattisessa tasavallassa” Iranissa syntyvyys on laskenut jyrkästi islamilaisen vallankumouksen jälkeen.) Toisin kuin Hamilo antaa ymmärtää, kuvitelmat muslimien valtaamasta Euroopasta eivät perustu vankkoihin väestötieteellisiin faktoihin. 

Oleellinen kysymys Hamilon tekstin taustalla on se, miksi pohditaan niin paljon sitä, paljonko Euroopassa on muslimeita verrattuna muiden uskontokuntien jäseniin? Hamilon merkintäänsä tekemät kommentit selventävät asiaa: muslimit, koko ihmisryhmä, nähdään uhkana Euroopalle. Hamilon mukaan muslimien määrän Euroopassa noustessa korkeaksi ”[y]hteiskunnan jakautuminen itsehallinnollisiin sharia-alueisiin ja ei-sharia-alueisiin” ei ole ”uhkakuva vaan ehkä ennemminkin optimistisin skenaario”.

Hamilon argumentointi korvaa sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten olosuhteiden käsittelyn yksinkertaisella ihmisryhmien leimaamisella. Muslimit on rodullistettu, heitä kohdellaan kuin rotuja ennen vanhaan: ryhmänä, jonka jäsenten kuvaamisessa ryhmäidentiteetti on keskeisin piirre ja johon sisältyy oleellisesti muuttumattomia ominaisuuksia. (Lorantin raportissahan jopa viitataan muslimeihin rotuna.) Hamilo antaa ymmärtää, että Euroopan poliittinen tilanne muuttuisi samanlaiseksi kuin muuttajien alkuperämaassa siksi että muuttajat ovat muslimeita. Tämä sivuuttaa poliittisten tilanteiden monimutkaisen todellisuuden ja korvaa sen yksinkertaisella selityksellä uskonnosta. Tämä sopii yhteen Hamilon uskomuksen kanssa, että ”islam on hyvin vähän uskonto ja hyvin suurelta osin poliittinen ideologia”

Mallintamismielessä rodullistaminen ei ole perusteltua, koska uskonnollisin tai etnisin perustein määriteltyjen ihmisryhmien asettaminen ongelmaksi johtaa siihen, että oleellisia muuttujia jätetään huomiotta ja keskitytään sellaisiin, joiden selitysvoima on heikko. Uskonnon ja poliittisen järjestelmän samastaminen on tästä esimerkki. Paitsi että kuvaus on liian karkea, se myös käsittelee vääriä vapausasteita. Yhteiskunnan tulevaisuutta tarkasteltaessa ei voi vain laskea lukuja Excel-taulukosta, on pakko hyödyntää myös laadullisen tutkimuksen tuomaa ymmärrystä siitä, mitä pitäisi laskea ja miten. Vaikka keskityttäisiin pelkästään muuttoliikkeisiin, nekin liittyvät taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen, eräänä esimerkkinä vaikka Irakin sota, jonka takia miljoonat ihmiset joutuivat pakolaisiksi – seikka, jota muuttoliikkeistä kiinnostunut Hamilo ei sodan hintaa arvioidessaan edes maininnut, ilmeisesti koska ei pidä sitä oleellisena.

Hamilon merkinnän kommenteissa asiallisesti huomautettiin hänen väestötieteellisen käsityksensä yksinkertaisuuden lisäksi siitä, että hänen näkemyksensä muslimien uhasta muistuttaa Euroopassa viime vuosisadan alkupuolella käytyä keskustelua, jossa juutalaisia rodullistettiin ja leimattiin uhaksi. Hamilo vastasi, että muslimien ja juutalaisten tilanne on erilainen siksi, että juutalaiset olivat assimiloituneita ja tuotteliaita eivätkä uhanneet valtaväestöä.

Ensinnäkään Hamilon kuvaus juutalaisista Euroopassa ei ole paikkansapitävä: niin juutalaisvastaiset toimijat kuin juutalaisen kansallisuusaatteen sionismin edustajat kiinnittivät huomiota siihen, että Euroopan juutalaisista huomattava osa ei ollut assimiloitunut muuhun väestöön. Toisekseen Hamilon vastaus alleviivaa häneen kirjoitukseensa kohdistuneen kritiikin paikkansapitävyyttä, koska Hamilo hyväksyy niin juutalaisten kuin muslimien arvioimisen yhtenäisenä ryhmänä. Ongelmana viime vuosisadan juutalaisvastaisuudessa ei siis ollutkaan ihmisten jakaminen kansanryhmiin, joihin liitetään yksinkertaistavia ja muuttumattomina pidettäviä ominaisuuksia, vaan se, että ei ymmärretty, että juutalaiset ovat tuotteliaita! (Hamilo viittaa myös siihen, että juutalaiset olivat jo valmiiksi Euroopassa eikä kyse ollut Eurooppaan muuttamisesta, ilmeisesti ymmärtämättä, että esimerkin tarkoitus oli tuoda esille rodullistaminen, ei ottaa kantaa muuttamiseen.)

Hamilo jopa valjastaa juutalaisvainot muslimivastaisuuden asialle: ”Ottaen huomioon, mitä juutalaisvastaisuuden historia kertoo ihmisluonnosta, miten kukaan voi haluta ottaa sitä uskonnollisten ja etnisten konfliktien riskiä, joka seuraa Euroopan islamisoitumisesta?” Tässä vedotaan, rodullistavalle puheelle tyypillisesti, ihmisluonnon väitettyyn pysyvyyteen puhuttaessa yhteiskunnallisista käyttäytymismalleista, jotka ovat muuttuneet historian kuluessa ja muuttuvat edelleen. Hamilo esittää juutalaisvainot luonnollisena seurauksena juutalaisten läsnäolosta, kuten tekivät juutalaisvastaiset kirjoittajat (ja myös jotkut sionistit) viime vuosisadalla. Ulkoistamalla muukalaisvastaisuus luonnonlaiksi vapautetaan muukalaisvastaiset toimijat vastuusta. Vainoja ei voi välttää vähentämällä muukalaisvastaisuutta, ainoastaan vähentämällä (tai ainakin olemalla lisäämättä) muukalaisia. Niinpä Hamilo, levittäessään virheellisiä muslimivastaisia väitteitä, voi esittää toimivansa muslimivastaisuutta vastaan.

Toisaalta Hamilo leimasi viime ja tämän vuosisadan rodullistavan puheen yhteistä pohjaa valaisevan asiattomaksi ja uhkasi jättää tällaiset kommentit jatkossa julkaisematta. Sen sijaan Hamilo vaativäestötieteellisesti perusteltuja kommentteja puolesta ja vastaan, onko tämä uhkakuva realistinen. Natsikortin heittelyn sijaan haluaisin nähdä korkoa korolle -laskutoimituksia.”

Hamilo esiintyy avointa keskustelua peräänkuuluttavana faktoihin pohjaavana skeptikkona, erotukseksi niistä jotka käyvät keskustelua ideologisella tasolla. Hamilon käsitystä faktoista ja niiden taustoittamisesta on käsitelty hieman yllä, eikä tämä ole ensimmäinen kerta kun hän esittää virheellisiä väitteitä. Mutta vaikka faktoina esitetyt väitteet pitäisivät paikkansa, lähestymistapa jossa lähtökohtia ei saa kyseenalaistaa ei ole skeptisyyttä, eikä kriittisten puheenvuorojen vaientamisella uhkaaminen ole avointa keskustelua. 

Hamilon lähtökohta on, että muslimit ihmisryhmänä ovat uhka Euroopalle ja että ainoa tarkastelemisen arvoinen kysymys on väestönkasvuun liittyvät luvut. Tämä on ideologinen väite, ja sen esittäminen neutraalina tieteellisenä faktana on harhaanjohtavaa. Hamilon lähtökohtia kuvaa hänen vastauksensa seuraavaan kommenttiin:

”Ns. varsinaiset maahanmuuttajat, eli Afrikasta ja Lähi-idästä tulevat ovat ikuinen taakka Euroopalle matalamman (keski)älykkyytensä johdosta, eikä heitä tästä syystä tulisi maanosaamme päästää millään verukkeella.

Tähän ikävään tosiasiaan kun vielä lisätään kognitiivisesti haasteellisen väestön ripeämpi lisääntymistahti, niin Euroopan tulevaisuus ei kovin valoisalta näytä.”

Miten skeptikko vastasi väitteeseen siitä, että afrikkalaiset ja Lähi-idän asukkaat ovat perinnöllisesti vähemmän älykkäitä kuin eurooppalaiset ja Eurooppa on tämän takia uhattuna? Vaatiko hän kirjoittajaa perustelemaan nämä väitteet, jotka eroavat yleisesti tunnetuista seikoista? Ei, sen sijaan Hamilo kirjoitti seuraavasti:

”Minä en haluaisi uskoa, että tämä on totta. Valitettavasti tähän väitteeseen yleensä käytetään vain natsikorttia, joka saa aikaan vaikutelman, ettei siihen asiaargumenttia ole vastaan laittaakaan. Nyt voisi joku tähän ketjuun osallistuneista monikulttuuriin myönteisesti suhtautuneista esittää lopulta ne pitkään reservissä olleet ja pahaan paikkaan säästetyt fakta-argumentit.”

Hamilo asettaa lähtökohdaksi sen, että ellei toisin osoiteta, Afrikan ja Lähi-idän asukkaat ovat eurooppalaisia tyhmempiä. Sillä, että väitteet, joista ollaan samaa mieltä oletetaan paikkansapitäviksi ellei toisin todisteta ja vain vasta-argumentteihin suhtaudutaan epäillen ei ole skeptisyyden tai kriittisen tieteellisen argumentoinnin kanssa mitään tekemistä. Mutta poliittisessa keskustelussa tärkeintä on se, mistä puhutaan ja mikä asetetaan ongelmaksi. Ei ole oleellista, että ei ole todisteita, että afrikkalaisten olisivat perinnöllisesti vähemmän älykkäitä kuin eurooppalaiset, koska pelkästään aiheen nostaminen kysymykseksi vaikuttaa siihen, miten asioihin suhtaudutaan.

Syynä siihen, että olen käyttänyt jonkin verran palstatilaa Hamilon näkemysten ja argumentoinnin käsittelemiseen ei ole niinkään se, että ne olisivat jotenkin poikkeuksellisia, vaan se, että ne ovat liian yleisiä. Muukalaisvastaisuus, erityisesti muslimivastaisuus, on nousussa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Kreikan Kultainen aamunkoitto on varoittava esimerkki siitä, miten tapahtumat voivat edetä taloudellisen kurjuuden myötä ja Breivikin joukkomurha muistuttaa siitä, mihin kuvitelmat lopullisen tuhon uhkaamasta Euroopasta voivat pohjoismaissakin johtaa. Suomen huolestuttavia virtauksia on esitelty Dan Koivulaakson, Mikael Brunilan ja Li Anderssonin kirjassa Äärioikeisto Suomessa.

Kuten 1900-luvun alun tieteellisen rasismin kohdalla, monet nykyajan muukalaisvastaisuuden kannattajat esittävät näkemystensä pohjaavan tosiasioihin, ei ennakkoluuloihin. Tämän takia tarvitaan todellisia yhteiskunnallisia epäkohtia korjaavan poliittisen toiminnan lisäksi muukalaisvastaisten argumenttien huolellista purkamista (kirjoitin aiheesta hieman pari vuotta sitten; ks. sivut 8-10). Ongelmana ei ole se, etteikö väitteitä voisi osoittaa perusteettomiksi, vaan se, että virheellisten ja paikkansapitämättömiin lähteisiin vetoavien väitteiden kumoaminen vaatii paljon enemmän aikaa ja perehtymistä kuin niiden esittäminen.

Populaareilla tiedejulkaisuilla on tutkimuksen ja faktojen tunnetuksi tekemisessä tärkeä rooli. Valitettavasti Hamilon blogin osalta Tiede-lehden osa on tässä asiassa ollut negatiivinen – korostettakoon, että tämä ei ole arvio Tiede-lehdestä kokonaisuutena. Keskusteluani tilanteesta päätoimittajan kanssa katson, alussa mainitsemistani syistä, että minun olisi vastuutonta jatkaa Tiede-lehden blogaajana. 

Haluan joka tapauksessa kiittää Tiede-lehteä tilaisuudesta päästä kirjoittamaan suurelle yleisölle hiukkasfysiikasta, kosmologiasta ja moninaisista niihin liittyvistä asioista. Olen saanut valita aiheeni ja sanani ilman toimituksen ohjausta tai tarkastusta, mikä on sopinut hyvin. (Tekstien toimittaminen olisi tosin varmaankin parantanut niiden kieliasua ja luettavuutta!) Kiitos kuuluu myös blogin lukijoille, jotka ovat antaneet hyvää palautetta niin kieliasusta kuin sisällöstä ja esittäneet kiinnostavia kysymyksiä. Monet merkinnät ovat saaneet alkunsa blogin kommenttiosiosta, ilman teitä blogi olisi ollut paljon köyhempi.

Kesällä pidän lomaa blogaamisesta, syyskuussa aloitan blogaajana Tähtitieteellinen yhdistys Ursan sivuilla. Joitakin lukijoita saattaa kiinnostaa, että kesäkuussa ilmestyvässä Tieteessä tapahtuu –lehden numerossa 4/2013 on kommenttini filosofi Juha Himangan suhteellisuusteoriaa kohtaan esittämään arvosteluun (myös Kari Enqvist vastaa puolestaan) ja että heinäkuussa olen Finnconin ohjelmanumerossa ”Kysy hiukkaskosmologilta”, sinne voi tulla esittämään kaikenlaisia kysymyksiä, joihin ei ole blogissa saanut vastausta.

Laupeaa kesää, palataan hiukkaskosmologiaan Finnconissa tai Ursan sivuilla!

Kommentit (221)

Aarni Vanamo
222/221 | 

Kiitos tähän astisesta, odotan innostuneesti blogiasi Ursan sivulla, ja vähintään yhtä innostuneesti vastinettasi Himangalle.

Pekka Neppilä
223/221 | 

Ihan kiva mielipidekirjoitus, jossa ei tosin esitetty juuri lainkaan faktaa. Todetaan vain
" Ongelmana ei ole se, etteikö väitteitä voisi osoittaa perusteettomiksi, vaan se, että virheellisten ja paikkansapitämättömiin lähteisiin vetoavien väitteiden kumoaminen vaatii paljon enemmän aikaa ja perehtymistä kuin niiden esittäminen."

Alina
224/221 | 

Kiitos hienosta kirjoituksesta ja rohkeudesta. Harmi että jätät Tiede-lehden. Toivonkin lehden toimitukselta selkärankaa hankkia uusia bloggareita Hamilon vastapainoiksi ja kykyä pitää lehden taso hyvänä. Valitettavasti Hamilo on päässyt ihan lehdessäkin levittämän mihinkään perustumattomia väitteitään.
Mutta sinulle toivotan erttäin hyvää jatkoa!

Kimmo Rouvari
225/221 | 

Oho! En itse ole lukenut juuri muita blogeja Tiede.fi saitilta, joten tämä tuli yllätyksenä. Oikein hieno ele sinulta. Blogisi lukijat löytävät sinut varmasti Ursan sivuilta.

Mukavaa kesää myös sinulle! Käy hakemassa laiturille kesäluettavaa tiedät kyllä mistä ;)

hannikainen
226/221 | 

Kiitos. Minusta tähän olisi tullut puuttua aiemmin. Hamilolla on oikeus (myönnän: taitavasti verhottuun) poliittiseen agendaansa, mutta varmaan sopisi paremmin Perussuomalaisten lehteen (jossa kuulemma yhteistyä alkanutkin) kuin tiedejulkaisuun. Itse lopetin lehden tilaamisen Hamilon takia. Kirjoitukset ovat väkisin väännetyn asenteellisia ja motiivina on liian usein äärimmäinen poliittinen kanta.

Samuli
227/221 | 

Kiitos hyvästä tekstistä. Osittain samoista syistä lopetin aikoinaan Tiede-lehden tilauksenkin - en halua olla tukemassa julkaisua, jonka palkkalistoilla pyörii maahanmuuttovastaisuuteen hurahtanut demagogi. Hamilon "skeptisyys" ei pyri luomaan pohjaa keskustelulle suomalaisen maahanmuuttopolitiikan nyansseista, se ruokkii lähinnä jo valmiiksi Euroopan islamisoitumiseen kirkkain silmin uskovien vihaa ja myrkyttää keskusteluilmapiiriä. Tieteen kanssa sillä on suunnilleen yhtä vähän tekemistä kuin Der Stürmerillä objektiivisen journalismin.

Jkim
228/221 | 

Kiitos rohkeasta puheenvuorosta!

Hamilolla on monia asiallisiakin kirjoituksia. Mutta ilmeisesti evoluutiopsykologiana tunnetun pseudotieteen ja äärilibertaarin katsannon yhdistelmä tuottaa omanlaisensa värilasit ohimolle.

Ikävä kyllä, cherry picking -menetelmällä on liian helppo ylläpitää omia ennakkoluulojaan näinä nettiaikoina. Monien "faktan"suoltajien hämäys paljastuu, kun viitsii kaivautua alkulähteille. Paradoksaalista on, että he jotka ovat faktoistaan vuorenvarmoja (ja pitävät meteliä toisten epätieteellisyydestä), ovat yleensä horjuvimmalla pohjalla.

Juha Matias Lehtonen
229/221 | 

Nostan hattua ja kiitän blogista. On ihanaa bongata ihmisiä, joilla on paitsi älyä myös selkärankaa.

minä vain
230/221 | 

"Ei ole oleellista, että ei ole todisteita, että afrikkalaisten olisivat perinnöllisesti vähemmän älykkäitä kuin eurooppalaiset"

Tästähän on vankat todisteet, kaikkien Afrikan maiden keskimääräinen äo on selvästi Eurooppaa alempi. Ero säilyy vaikka afrikkalaiset muuttavat tänne ja elävät samoissa sosioekonomisissa oloissa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Heritability_of_IQ

Antti Rasinen
234/221 | 

Hieno analyysi. Varsinkin lähdeviitteiden jäljitys lähteelle ilahduttaa aina.

reino
236/221 | 

Eli keskustelu on OK ja tieteellistä, jos ainoaksi sallituksi lähtökohdaksi otetaan se, että muslimien määrän lisääntymisestä Euroopassa ei missään olosuhteissa voi olla mitään haittaa ja sen jälkeen keskitytään tieteellisesti laskemaan, että muslimien väestöosuus ei voi missään olosuhteissa kohota kovin korkeaksi, ja - kuten aiemmin todettiin M.O.T. - sen kasvusta ei voi missään olosuhteissa olla mitään haittaa ja äärioikeisto on tosi paha ja rasismi ja natsit.

Antihompanssi
238/221 | 

Hamilo voisi siirtyä bloggaamaan Hommafoorumille muiden hompanssien kanssa.

upeaa
239/221 | 

Aivan upeaa, että joku uskaltaa ja jaksaa taistella näitä tieteen taakse kätkeytyviä fanaatikkoja vastaan! Akateemisesti koulutetut kiihkoilijat ovat kaikkein vaarallisimpia, heidän teksteihinsä kätkettyä myrkkyä on vaikeaa ja aikaavievää analysoida ja paljastaa. Moni lukija ei tällaisia tekstejä lukiessaan huomaa tai ymmärrä huolestua siitä, että 1) joko lähdettä ei ole kerrottu 2) se on epärelevantti tai epäluotettava, tai 3) siitä on vedetty virheellisiä johtopäätöksiä. Tiede-lehdelle pohdittavaa. Vakavaa pohdittavaa.

Joni Pelkonen
241/221 | 

Näillä Hamilon, Halla-ahon, Saarakkalan ja kumppaneiden edustamilla eri sortin kriitikoilla näkyy olevan yhdistävä tekijä, nimittäin kummallinen käsitys siitä, että heidän "kulttuurieroiksi" uudelleennimeämänsä rotuominaisuudet (kallonmittaus kun on tieteenä hiukan vanhentunut niin rotutohtorit ovat ryhtyneet etsimään rotuominaisuusuuksia ihmisten pään sisältä), olisivat näköjään ainoa asia joka määrittää ihmisen ja näin määrää myös mitä hänestä voisi tulla.

Tämän lisäksi heillä on voimakas vastenmielisyys kaikkea sellaista "kulttuuria" (myös heidän mielestään erirotuisia ihmisiä) kohtaan mistä eivät itse satu pitämään. Tämä ei olisi suuri ongelma elleivät heidän ennakkoluulonsa olisi niin laajoja että niiden sisään mahtuu jokainen joka ei ole sattumalta täsmälleen samaa mieltä (kyllä, vihankohteeksi on päässyt ihmisiä jotka eivät näistä veijareista ole koskaan kuulleetkaan).

Rahan valtaa vastaan heillä ei ole mitään sanottavaa. Eikä ylipäätään mitään kovaa vallankäyttöä vastaan. Ilmeisesti he kuvittelevat että kovat otteet eivät koskisi heitä. Halla-ahon kohdalla on käynyt jo toisin, ja pienen sakon aiheuttama järkytys oli silminnähtävä.

He väittävät että muka suurinta valtaa käyttävät sosiaalialan ihmiset jotka ovat jollakin ihmeellisellä tavalla onnistuneet suosimaan maahanmuuttajia (ja naisia ja homoja) niin paljon että VHM (valkoihoinen heteromies) on kuolemassa sukupuuttoon. Tätä karmaisevaa vähemmistöjen ja naisten suosimista vastaan olisi sitten taisteltava. Koska katukuva on tällä hetkellä puolillaan VHM:iä, täytyy ennustus vanhaan kunnon maailmanlopunennustajien tapaan siirtää niin kauas tulevaisuuteen että sitä voidaan ennustaa vaikka oma loppuelämä, aina todeten että "ei vielä, mutta kyllä vielä". Suosio on taattu. Halla-ahokin on ennustanut ghettojen syttymistä tuleen jo vuosia. Kunnon roihujen puutteessa todisteeksi kelpasi jokin helsinkiläislähiössä palanut henkilöauto.

Olen joskus kysynyt joltain "maahanmuuttokriitikolta" että ovatko saamelaiset rotupuhtaita suomalaisia. Vai onko heidätkin tuomittu "keskimääräistä alhaisemman älykkyysosamäärän" vuoksi alemman "kulttuurin" edustajiksi. Vastausta odotellaan vieläkin...

Johannes
243/221 | 

"Halla-ahokin on ennustanut ghettojen syttymistä tuleen jo vuosia. Kunnon roihujen puutteessa todisteeksi kelpasi jokin helsinkiläislähiössä palanut henkilöauto."

Mitähän tuolla Ruotsissa mahtoi juuri tapautua?

Esa Koivusalo
244/221 | 

Vähän kanssa yllätyin ja luin blogin pikkuisen allapäin, mutta perustelit päätöksesi hyvin.
Ja hienoa että löysit blogeillesi uuden kodin..

Mika
246/221 | 

Harmillista, että lopetat blogisi täällä Tieteen sivuilla. Mutta tässä lienee yksi syy lisää liittyä Ursan jäseneksi (vaikka kirjoituksesi kaikille julkisia olisivatkin, niin kannattaahan hyvää asiaa tukea).

Kiitos myös hyvästä Hamilo-dekonstruktiosta, olen monesti miettiny samaa esimerkiksi Halla-ahon kirjoitusten kohdalla, että niille tekisi hyvää jonkun kirjoittaa perusteltu ja perehtynyt vasta-argumentti. Useimmiten omaan silmään blogosfääristä kummunneet vastineet kun ovat jääneet "olet väärässä" huutelun tasolle. Epäilemättä mainitsemallasi työmäärällä on oma osansa, asiaan kuin asiaan perehtyminen ja lähteiden läpi käyminen vaatii usein enemmän aikaa ja tietotaitoa kuin alkuperäistekstin naputtelu.

Vesa
247/221 | 

Kiitos mielenkiintoisesta blogista. Valitettavaa, että se loppuu näin negatiivisissa merkeissä. Tulen varmasti lukemaan uutta blogiasi, kunhan se starttaa.

Mika
248/221 | 

Ei ole oleellista, että ei ole todisteita, että afrikkalaisten olisivat perinnöllisesti vähemmän älykkäitä kuin eurooppalaiset, koska pelkästään aiheen nostaminen kysymykseksi vaikuttaa siihen, miten asioihin suhtaudutaan.

Tähän voisin sen verran kommentoida, että asian tutkimista vaikeuttanee sen herättämät tunteet ja mielikuvat. Onhan sitä yrittäneet, taannoin suomalaisetkin, tutkia ja tuoda tuloksiaan julkisuuteen, mutta ainakin minusta vaikutti siltä että - koska tulokset eivät olleet poliittisesti korrekteja - tutkimukset ja tutkijat leimattiin samantien epäkelvoiksi. Jotkut puheenvuorot jopa esittivät ettei tällaista asiaa saisi tutkia lainkaan.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tieteessä ei saisi juurikaan tabuja olla vaan asiaa kuin asiaa pitäisi olla mahdollista tutkia. Tuloksista voidaan sitten kiistellä ja tutkimuksia toistaa, mutta lähtökohtaisesti aivan kaikkea pitäisi saada tutkia. Tieteellinen metodi kun on toistaiseksi paras tunnettu tapa saada edes jossain määrin varmaa tietoa maailmasta ja minusta kaikki tieto on hyvästä, vaikka se ei aina mieleistä olisikaan.

imaamin keinutuoli
249/221 | 

" Muslimit on rodullistettu, heitä kohdellaan kuin rotuja ennen vanhaan: ryhmänä, jonka jäsenten kuvaamisessa ryhmäidentiteetti on keskeisin piirre ja johon sisältyy oleellisesti muuttumattomia ominaisuuksia.
"

tämä ei ole ulkoapäin annettu kuvaus muslimeista, vaan päinvastoin muslimien oma kuvaus muslimina olemisesta.

Abu Ismail
250/221 | 

Kiitos mielenkiintoisesta artikkelista.

Yhden täsmennyksen haluaisin esittää:

"Korkea syntyvyys kun ei ole mikään islamin erityispiirre"

Sunni-islamin klassisten ja luotettavien lähteiden mukaan profeetta Muhammad kannusti seuraajiaan lisääntymään, jotta hänen kansakuntansa olisi Tuomiopäivänä mahdollisimman suuri. Tämän perusteella korkeaa syntyvyyttä voisi hyvinkin pitää islamin erityispiirteenä - vähintäänkin silloin, kun sitä muslimien keskuudessa esiintyy.

" النكاح سنتي ، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ، و تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ، و من كان ذا طول فلينكح ، و من لم يجد فعليه بالصيام ، فإن الصوم له وجاء "
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6807
خلاصة حكم المحدث: صحيح

Ville Ilvonen
251/221 | 

Kiitos Syksy! Toivottavasti jatkat asioiden käsittelemistä samalla tieteellisellä otteella ja yksityiskohtien esilletuontia pelkäämättä. Ursan sivuilla tavataan!

Annie M.
252/221 | 

Kiitos, Syksy <3 Puutut tärkeään asiaan. Toivottavasti tämä herättää paljon keskustelua Tiede-lehdessä. Hienoa että bloggailusi jatkuu! Aurinkoista ja mukavaa kesää!

Annie M.
253/221 | 

*kommenttina edelliseen: siis tietenkin tarkoitin, että hienoa, että jatkat bloggailua Ursalla :)

Andy
254/221 | 

Hyvä muistutus siitä, että sinänsä pätevällä kirjoittajallakin (tiedetoimittaja) voi olla omat pinttymänsä ja näiden ajatuslukkojen avaajaksi tarvitaan oikein analyyttistä ajattelijaa (tutkija).

Jani
255/221 | 

Ja rohkea veto, minullakin on Tiede -lehti puoliksi bannassa Hamilon takia. Harmittaa eniten muiden toimittajien puolesta, joilla ei ole Hamilon touhuihin osaa ja arpaa.

Suomalainen
256/221 | 

"Ongelmana on se, että Hamilo esittää blogissaan ideologisia lähtökohtiaan ja poliittisia kantojaan kuin ne olisivat tieteellisen neutraaleja tosiasioita."

Pata kattilaa soimaa, huomaat jos peiliin vilkaiset.

Petrus Pennanen
257/221 | 

Moi Syksy!

Kyllä se on kymmeniä vuosia tunnettu fakta, että roduilla on keskimääräisiä älykkyyseroja - voit tutustua älykkyystutkimukseen. Avainsana on 'keskimääräinen' - yksilöt voivat olla kuinka älykkäitä tahansa rodusta riippumatta. Olisi syytä ymmärtää tämä, jotta rasisteja vastaan voi paremmin argumentoida - tosiasian kieltäminen ei edistä asiaasi.

Ihmisten leimaaminen rodun tai uskonnon perusteella on kuvottavaa, hyvä että vastustat sitä.

t Petrus

Mikko
258/221 | 

Harmillista nähdä että liityit siihen joukkoon jonka mielestä on asioita joita tieteen ei ole soveliasta tutkia, tai ainakaan esittää tuloksia mikäli ne ovat epäsovinnaisia vallitsevan käsityksen suhteen. Onnea kuitenkin jatkoonkin!

Varakreivi
259/221 | 

"Kyllä se on kymmeniä vuosia tunnettu fakta, että roduilla on keskimääräisiä älykkyyseroja – voit tutustua älykkyystutkimukseen."

Eipä noita ole kymmeniin vuosiin pidetty tieteellisesti kovinkaan pätevinä. Kunnollinen älykkyystutkija ei tällaista vertailua voi tehdä, koska ensinnä pitäisi määritellä mitä on älykkyys, joka taas voidaan tehdä hyvin monella tavalla. On esim. esitetty, että ns. luonnonkansat ovat älykkäämpiä kuin jälkiteollisen maailman ihmiset, koska järjestäytyneen sosiaalivaltion puuttuessa heidän päivittäinen eloonjäämisensä vaatii enemmän hoksottimia.

On yleisesti tunnettua, että älykkyystesteihin vaikuttavat opitut ja omaksutut asiat, niihin voi toisin sanoen valmistautua. Koska testit mittaavat lähinnä abstraktia ajattelua, tällaisten asioiden kanssa päivittäin toimivat ja kouluja käyneet sivistysmaiden asukkaat pärjäävät luonnollisesti keskimääräisesti kehitysmaiden asukkaita paremmin.

Dawk
262/221 | 

@Suomalainen: Hienoa että et suomalaiseen tyyliin toki tietenkään persutele mielipidettäsi millään tavalla.

Tapio
263/221 | 

Ehkä suurimpana erottavana tekijänä 30-luvun juutalaisten ja nykymuslimien tilanteen kanssa on se, että pääasiallinen väkivallan käyttäjä on vähemmistöryhmä. 30-luvun juutalaiset eivät erottuneet väkivalta- ja seksuaalirikostilastoissa kielteisesti, toisin kuin muslimimaahanmuuttajat. Myös heihin kohdistettiin selkeästi rasistista ja yleisesti hyväksyttyä väkivaltaa 30-luvulla, kun nyt tilanne on päinvastainen -- muslimeja ei saa edes vilkaista ilkeästi kun taas heidän rikoksiaan hyssytellään. Muslimit ovat myös varsin avoimia siitä, kuinka haluavat muun yhteiskunnan hyväksyvän Sharian ja antavat heidän toimia itsenäisenä yhteisönä ohi emomaan lakien ja säädöksien.

Syksy Räsänen
264/221 | 

Mika:

Tässä ei ole kyse siitä, mitä saisi tutkia.

Petrus Pennanen:

Siteeraamani väite oli se, että onko todistusaineistoa siitä, että Afrikan ja Lähi-idän asukkaat ovat perinnöllisesti vähemmän älykkäitä kuin Euroopan asukkaat. Tietääkseni tälle väitteelle ei ole mitään tutkimukseen pohjaavia perusteita.

En kieltänyt enkä myöntänyt sitä, että rotujen välillä olisi älykkyyseroja - koko väite kun on huonosti aseteltu, ellei määritellä tarkemmin, mitä "rodulla" tässä yhteydessä tarkoitetaan. (Erillinen kysymys sitten on, mitkä erot ovat geneettisiä.) Ihmiskunnassa on eriteltävissä geneettisesti määriteltyjä osajoukkoja, mutta ei ole mitään erityistä piirrettä joka luonnollisesti näitä joukkoja määrittäisi eikä erityistä suurinta tai pienintä kokoa näille joukoille (paitsi yksi yksilö ja koko ihmiskunta, tietysti). Olen siis rodun käsitteestä jokseenkin samoilla linjoilla tämän kirjoituksen kanssa:

http://kenanmalik.wordpress.com/2012/03/04/why-both-sides-are-wrong-in-t...

Fëanor
265/221 | 

Onko huoli islamin leviämisestä sitten mielestäsi täysin perusteeton? Islamin opithan ovat ilmiristiriidassa suurin piirtein kaikkien itse peräänkuuluttamesi arvojen kanssa. Ja kuten viimeisimpänä Tukholman mellakat osoittavat, nimenomaan muslimeilla on kaikkein suurimpia vaikeuksia sopeutua länsimaihin, johtuen pääosin varmasti arvomaailman valtavista eroista, jotka tulevat vastaan jo jokapäiväisen elämän perusasioissa ruokavaliosta ja naispuolisten työtovereiden sukupuolen sietämisestä alkaen. Vaihtoehtona on joko hylätä (suurin) osa islamin opeista, tai sitten roikkua niissä kiinni ja syrjäytyä. Moni "maltillinenkin" muslimi ottaa uskonasiat niin vakavasti, että heille on edessä vain yksi tie. Ja länsimaisen yhteiskunnan velvollisuushan ei ole missään nimessä tehdä myönnytyksiä takapajuiselle ideologialle.

Jussi Jalonen
266/221 | 

Mika kirjoittaa:

"Kiitos myös hyvästä Hamilo-dekonstruktiosta, olen monesti miettiny samaa esimerkiksi Halla-ahon kirjoitusten kohdalla, että niille tekisi hyvää jonkun kirjoittaa perusteltu ja perehtynyt vasta-argumentti."

Kokemuksesta voin kertoa, ettei se mitään hyödyttäisi. Halla-ahon ensimmäinen reaktio on, että hän kiistää edes sanoneensa keskustelun kohteena olevaa asiaa ja vaatii todisteita.

Kun hänelle näytetään hänen omat kirjoituksensa, hän hämmästelee että mikä kumman pakkomielle teillä oikein on kun käytte näitä juttujani läpi.

Räsäselle pisteet suoraselkäisyydestä ja siitä, että lopetti tälle alustalle kirjoittamisen. Nähdäkseni perusteltu ja oikea päätös.

KF
268/221 | 

Hyvä kirjoitus, Syksy, mutta todella ikävää, että tiede.fi:n fiksuin bloginpitäjä häipyy jonkun yhden hamilon takia. Kunpa Hamilo mieluummin älyäisi häipyä.

Kiitos mielenkiinosesta blogista, Syksy!

Aca-Ac
269/221 | 

Tässä tulee olla tarkkana islamin ja muslimien erosta. Islam on uskonto ja uskonnot määrittelee lähdetekstin lisäksi myös sen hetkiset hyväksytyt ja yleisesti toteutetut menot, riitit, rituaalit, jne ja yksittäiset uskomukset. Nämä vaihtelevat jokaisen uskonnon historian aikana, eikä esimerkiksi tuhannen vuoden takaista kristinuskoa helposti tulkitse samaksi uskonnoksi kuin nykyistä, muuta kuin lähdemateriaalin perusteella. On hieman kyseenalaista olettaa, että terroriteot ja muu väkivaltaisuus ei liittyisi tämän hetkiseen islaminuskoon, tai ainakin tämän kuvan saa kun kuuntelee ex-muslimien mielipiteitä. Lähi-idästä pois muuttaneet muslimit ovat täällä vapaampia vaikuttamaan kyseisen uskonnon kehitykseen, kuin kotimaassaan. En näe muslimien muutossa mitään ongelmaa, kunhan meillä pysyy pystyssä tarkat lainpylväät ihmisoikeuksien kohdalla ja muslimeille annetaan rauha ja mahdollisuus vaikuttaa uskontonsa kehitykseen. Historian kautta voidaan nähdä, että ongelmien ratkaisuun on valtava määrä erilaisia ratkaisuja. "Ei oo tänne tulemista" on vain yksi, eikä ehkä paras.

jepjep
270/221 | 

Kaiken tietävä narsisti Syksy taas vauhdissa, kyllähän se näki jo aikoinaan blogi vastauksissa että alkuperäinen teksti oli erinomaisesti kirjoitettu, mutta blogi vastaukset olivat tyylitn "olet tyhmä, ei kuulu aiheeseen".

Ummehdu kammioosi :)

Piipertäjä
272/221 | 

Petrus Pennanen: Mielestäni tässä puhutaan semantiikasta - valikoitujen populaatioiden välillä voi olla älykkyyseroja, mutta onko se tosiaan kiinni perimästä vaiko esimerkiksi pääsystä koulutukseen, kasvatuksen aiheuttamaa, lapsuuden ravinnonsaannin etc. Vaatisi paljon lisää tutkimusta että voitaisiin osoittaa että kyse on oikeasti muusta kuin tietystä raadollisesta historiasta, joka on saattanut tietyt populaatiot epäsuotuisaan asemaan.

Petrus Pennanen
273/221 | 

Asiaa on tutkittu hyvin perusteellisesti vuosikymmenet mm. kaksostukimuksilla (samat geenit, eri kasvuympäristö) ja älykyyserot johtuvat suurimmaksi osaksi geeneistä.

Anonyymi astrofyysikko
274/221 | 

Tarkemmin yksityiskohtiin menemättä voin todeta, että lähinnä mainitsemistasi syistä en jaksa Hamilon blogia enää juuri lukea. Kauniisti sanottuna alkaa v**uttamaan kuinka skeptismin alla yritetään turhan usein mainostaa omia poliittisia mielipiteitä tai solvata toisia. Niissäkin kohdissa, joissa olin sinällään Hamilon kanssa samaa mieltä, hänen käyttämänsä retoriikka herättää enimmäkseen sympatian tunteita vastapuolta kohtaan. Joka tapauksessa teit mielestäni hyvän valinnan.

Petrus Pennanen
275/221 | 

Itse tunnen Suomessa asuvia muslimeja, jotka ovat sekä hyviä tyyppejä että ahkeria veronmaksajia, enkä ymmärrä millä perusteella heidän uskontonsa olisi peruste maahanmuuton kieltämiselle. Eihän kristittyjäkään käännytetä rajalla sen vuoksi että äärikristityt tekevät kauheuksia.

Voi toki laskea prosenttiosuuksia uskonnoille, samoin kuin ruoka- ja musiikkimieltymyksille. Elämän laadun kannalta oleellisempaa on kuitenkin mm. ystävällisyys. Mitä jos alettaisiin verrata, kuinka monta prosenttia eu-kansalaisista suhtautuu ystävällisesti muihin, ja kuinka tämä osuus tulee kehittymään jatkossa?

Jukka Vuorinen
276/221 | 

Pisteet sinulle Syksy. Osoitat hienoa selkärankaa.

Olen pari kertaa noita muita tiede.fi blogeja vilkaissut, mutta todennut sisällön kiinnostamattomaksi tai jopa virheelliseksi joiltain osin. Siksi olen käytännössä lukenut vain sinun blogiasi. Hienoa kuulla että kirjoittelusi jatkuu Ursan sivuilla. Aion seurata kirjoituksiasi siellä.

Kiitos tähän asti kaikesta ja hyvää kesää sinulle!

Proppis
277/221 | 

Jos älykkyyden mittaaminen eri etnisten ryhmien koetaan mahdottomaksi, koska ei voida määritellä etnisyyttä, älykkyyttä, ruokavalion tai jonkun sosiaalisen konstruktion vaikutusta, ja nostetaan kädet pystyyn todeten "I give up", niin tällähän ei ole mitään tekemistä tieteenteon kanssa. Syksy koittaa vaan hämärtää asiaa saivartelemalla, koska kokee aiheen epämiellyttäväksi.

Totta kai eri etnisten ryhmien älykkyyttä voidaan jopa verrattain luotettavasti arvioida nykyisin menetelmin, ja ihan tieteellisesti. Mm. Tatu Vanhanen teki täysin pätevän tutkimuksen aiheesta. Kysymys on siitä, onko tälläinen tutkimus relevanttia ja onko sille mitään käyttöä. Vastaus molempiin on: eipä näytä olevan.

Kari Leppälä
278/221 | 

Kiitän sitkeästä pyrkimyksestäsi jatkaa niin vaikeiden asioiden kuin moderni fysiikka ja kosmologia selittämistä. Jatkukoon tämä puuhasi. Kiitos myös tästä viimeisestä bloggauksestasi. Se on tyhjentävä, minulla ei ole lisättävää. Olen pitkälle samaa mieltä.

Lentäjä
279/221 | 

Mitä mieltä Syksy Richard Dawkinsin, Sam Harriksen ja muiden kumppaneiden islam kritiikistä? Onko sekin Hamilon tavoin muukalaisvastaista puhetta, vai näetkö mitään perustetta kritiikille?

Eusa
280/221 | 

Ihminen on.

Toinen kylvää epäilyksiä rotujen suhteen, toinen innostuu väsäämään kaupallisia tiedotteita. Olet tietysti aiheesta käynyt debattia Tiede-lehden toimituksen kanssa.

Tervetuloa Ursaan!

Syksy Räsänen
282/221 | 

Fëanor:

Väite, että islamin opit ovat ristiriidassa arvojeni kanssa on suunnilleen yhtä paikkansapitävä kuin se, että juutalaisuuden, kristinuskon tai buddhalaisuuden opit ovat ristiriidassa arvojeni kanssa. Oikeammin sanottuna väite on niin epämääräinen, että sille on vaikea antaa mielekästä sisältöä, koska kaikkien uskontojen opeista on erilaisia tulkintoja, ja ihmiset toteuttavat uskontoa eri tavoin. Kristinuskon lähimmäisenrakkaus ei ole sen enempää ristiriidassa arvojeni kanssa kuin islamin anteliaisuus ja nöyryys, ja molemmista uskonnoista löytyy oppeja ja tulkintoja, joista olen voimakkaasti eri mieltä.

Mielestäni on yleisesti ottaen sitä parempi, mitä vähemmän uskonnollisuutta on, mutta tässä suhteessa islam ei ole eri asemassa kuin muut uskonnot. Muslimit eivät myöskään ole uskonnon harjoittamisen kannalta sen yhtenäisempi ryhmä kuin vaikkapa kristityt, molempien keskuudessa on uskontoa melkeinpä yhdentekevänä pitäviä ihmisiä, eri tavoin syvästi uskonnollisia ihmisiä ja kaikkea siltä väliltä.

Uskontoon kietoutuneen politiikan ja poliittisen toiminnan analysoiminen on sitten oma aiheensa. Mutta silloinkin kun uskonnolla on oleellinen rooli -vaikkapa Israelin apartheidissa tai Syyrian sisällissodassa- tapahtumien tiivistäminen pelkkään uskontoon enemmän hämärtää kuin valottaa niiden syitä.

Syksy Räsänen
283/221 | 

Petrus Pennanen:

Onko sinulla lähdeviitettä väitteeseen, jonka mukaan "rotujen" (miten ne sitten onkin määritelty) välillä on geneettisiä älykkyyseroja?

Pentti S. Varis
284/221 | 

Kiitos monesta monesta virikkeellisestä aloituksesta, jotka ovat herättäneet fysiikasta ajatuksia, joita moniakaan ei olisi tullut edes ajatelluksi muuten. Nyt tuntuu yhtä haljulta kuin Pentikäisen potkut..

Supa
285/221 | 

Vihdoin joku sanoo jotain noihin älyttömiin teksteihin. Tämä tieteilijä ottaa lähteet suoraan hommafoorumin "asiantuntijoilta" (jossa itse on aktiivi). Myös argumentit ja mielipiteet on hommalta kopioituja. En tajua miksi tiedelehti näitä pitää.

Banjo
286/221 | 

Hei Syksy, mihin perustat tämän kantasi:

"Muslimit eivät myöskään ole uskonnon harjoittamisen kannalta sen yhtenäisempi ryhmä kuin vaikkapa kristityt, molempien keskuudessa on uskontoa melkeinpä yhdentekevänä pitäviä ihmisiä, eri tavoin syvästi uskonnollisia ihmisiä ja kaikkea siltä väliltä."

Brittien tilastokeskuksen mukaan tilanne on toisin (katso PDF Social Trends 41):

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/social-trends-rd/social-trends/social-tren...

"Only 32 per cent of those who reported themselves as Christians
actively practised their religion (Figure 14). In contrast, 80 per cent of Muslims actively practised their religion, the highest proportion of those with a religion who actively practiced. Two-thirds or more of Hindus, Sikhs and Buddhists actively practised their religion (70 per cent, 66 per cent and 66 per cent respectively). Among people in the ‘other religion’ category, 51 per cent said that they were actively practising."

Tässä uutinen samasta aiheesta, mikäli linkki ei aukea:

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/8286168/Christians-less-devout-...

Aiheesta on olemassa kattavia tilastoja myös varsinaisten muslimimaiden suhteen, mutta katsoin Brittien tilastot olennaisemmiksi tämän keskustelunavauksen kohdalla.

Laskuri
287/221 | 

Hienosti puhuttu hienosti kirjoitettu.

Ihmettelen miksi hommaforumin massat eivät jo ole tänne ehtineet mukamas tieteellisien väitteiden kanssa.15 minuuttia niin tänne tulee niin paljon homman miehiä että internettiin tallautuu syvä ura...

Ossi
289/221 | 

Kiitos todella mielenkiintoisista kirjoituksista, ikävää että olet joutunut harmilliseen tilanteeseen aivan toisen kirjoittajan merkintöjen takia. Loistavaa että uusi koti blogille on tiedossa, toivottavasti tässä blogissa olevat vanhemmat merkinnät siirtyvät sinne arkistoon eivätkä katoa bittiavaruuteen.

Hyvää kesää, toivottavasti rauhallisemmissa merkeissä. :)

Jukka Aakula
290/221 | 

Mainitset faktisesti yhden asian minkä voi tulkita Hamilon tekemäksi virheeksi jonka tahallisuudesta ei ole mitään todisteita: "Hamilon mainitsema väite ei ole MPI:n ennuste, MPI:n väite on erilainen kuin mitä sen siteeraamassa lähteessä sanotaan, lähde ei pyrikään antamaan yhtä ennustetta tulevaisuudelle ja siitä poimittu esimerkki on lähteessä erikseen mainittu epärealistiseksi."

Loppu kirjoituksestasi on ärtymystäsi Hamilon poliittisista mielipiteistä, ärtymystä siitä että Hamilo puhuu blogillaan politiikkaa, suoraa tieteellisen rotututkimuksen leimaamista fasismiksi ja muslimimaahanmuuton vaaroista puhumisen leimaamista anti-semitismin kaltaiseksi so. eräänlaiseksi natsismiksi. (Toki tekstissäsi on arvokasta että olet tutkinut kriittisesti sitä miten Hamilo on lähteitä lainannut, ja se että asetat kysymyksen onko muslimien maahanmuutto nyt automaattisesti sen kummempi riski kuin jokin muu ulkoinen häiriö.)

Mainittakoon että edes Flynn-efektin keksijä vasemmistolainen äo-tutkija Flynn ei kiistä rotujen äo-eroja. Kiista on siitä ovatko erot missä määrin perinnöllisiä. Suomessa useat vasemmistolaisetkin tutkijat ovat Hamilon kanssa aivan samaa mieltä rotujen äo-eroista ja niiden perinnöllisyydestä. Mainitsen professori JP Roosin nimen.

"Hamilon argumentointi korvaa sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten olosuhteiden käsittelyn yksinkertaisella ihmisryhmien leimaamisella. "

Sosiaalisista olosuhteista jahkaaminen mediassa ja yliopistollisessa "tutkimuksissa" minusta pikemminkin ohittaa sen seikan, että ihmisryhmien identiteetti ja keskimääräinen äo tuntuisi ennustavan melko hyvin sitä, miten heikko ihmisryhmän asuttaman valtion kehitys on ja miten hankalaa ko. ihmisryhmän integraatio maahanmuuton kohdemaahan on. Myönnän toki että en tunne kvantitatiivista tutkimusta joka tämän osoittaisi muslimi-identiteetin osalta. Uskoisin että sosiaaliset olosuhteet (köyhyys) ja islam liittyvät molemmat kunniankulttuuriin, mikä oleellisesti selittää sekä köyhyyttä että islamin syntyä ja luonnetta. (Perustelen asiaa alla.)

Sen sijaan on ainakin yksittäisiä kvantitatiivisia tutkimuksia, jotka viittaisivat siihen että alhainen äo eikä niinkään maahanmuuttajatausta, selittää maahanmuuttajien heikompaa menestystä esim. ruotsalaisissa kouluissa. (En ota kantaa johtopäätökseen.)

Referoin antropologi Salzmannia joka on tutkinut Lähi-Idän heimoyhteiskuntia mm. Beluchistanissa:

Tribaalien kunniankulttuuriin islam linkittyy kiinteästi: islam laajentaa kunnian kulttuurin ylemmälle tasolle. Sen sijaan että muslimi taistelisi heimolaisen tavoin vain oman heimonsa puolesta naapuriheimoa vastaan, muslimi taistelee myös oman uskonsa puolesta vääräuskoista vastaan.

Heimoidentteettiin kuuluu sisäkkäinen (nested) lojaliteetti: heimolainen taistelee veljensä rinnalla serkkuaan vastaan, serkkunsa rinnalla pikkuserkkuaan vastaan, toisen shian rinnalla sunnia vastaan ja sunnin rinnalla ristiretkeläisiä vastaan. Mitään ristiriitaa tässä ei ole koska jokaisessa konfliktissa heimolaisen kuuluukin ottaa kantaa sen puolesta joka on hänelle lähempää sukua patrilineaarisesti (=isälinjaa.)

Sukulaisuus on kuitenkin rekostruoitavissa ja laajennettavissa koskemaan vaikkapa saman uskoisia niin kuin Muhammed onnistui nerokkaasti tekemään. Minkään universaalisen ihmisyyden kanssa tällä saman uskoisten ummah'lla ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään tekemistä - se on lopulta kuitenkin vain laajennettu heimo.

Heimolainen auttaa omiaan ei rakkaudesta sukulaisiaan kohtaan vaan lähinnä vain siksi että hän menettää kunniansa ellei näin tee.

Sosiaalinen koheesio, ja siis normaali yhteiskunta, on hyvin vaikeasti synnytettävissä islamilaisissa maissa / arabimaissa:

"People act politically as Muslims only when in opposition to infidels. Among Muslims, people will mobilize on a sectarian basis, as Sunni vs. Shi'a. Among Sunni, people will mobilize as the Karim tribe vs. the Mahmud tribe; within the Karim tribe, people will mobilize according to whom they find themselves in opposition to: tribal section vs. tribal section, major lineage vs. major lineage, and so on.

The structural fissiparousness of the tribal order makes very difficult societal cohesion in the Middle East. The particularism of affiliation constantly places people and groups in opposition to one another.

Oppositionalism is the cultural imperative.

Thus the ingenious tribal system, based on balanced opposition, so effectual in supporting decentralized nomads, tends to inhibit societal integration at a more inclusive level, and to preclude civil peace, based on settlement of disputes through legal judgment, at the local level."

Mutta joka tapauksessa kiitos blogitekstistäsi.

Juoni
291/221 | 

"Siteeraamani väite oli se, että onko todistusaineistoa siitä, että Afrikan ja Lähi-idän asukkaat ovat perinnöllisesti vähemmän älykkäitä kuin Euroopan asukkaat. Tietääkseni tälle väitteelle ei ole mitään tutkimukseen pohjaavia perusteita."

Tälle väitteelle on olemassa aivan valtaisa määrä tutkimukseen pohjaavia todisteita. Erittäin kattava kokoelma-artikkeli aiheesta: http://www.udel.edu/educ/gottfredson/30years/Rushton-Jensen30years.pdf

"En kieltänyt enkä myöntänyt sitä, että rotujen välillä olisi älykkyyseroja – koko väite kun on huonosti aseteltu, ellei määritellä tarkemmin, mitä ”rodulla” tässä yhteydessä tarkoitetaan."

En kiellä enkä myönnä sitä että rotujen välillä olisi eroja keskipituudessa, -painossa, laktoositoleranssissa, ruumiinrakenteessa, ihonvärissä, lihasmassanmäärässä, lihassolujakaumassa, malarianvastutuskyvyssä, testosteronitasoissa, temperamentissa jne. koko väite kun on huonosti aseteltu, ellei määritellä tarkemmin, mitä ”rodulla” tässä yhteydessä tarkoitetaan.

Juoni
293/221 | 

Jatkampa vielä:

"Olen joskus kysynyt joltain ”maahanmuuttokriitikolta” että ovatko saamelaiset rotupuhtaita suomalaisia."

'Puhtaus' on normatiivinen käsite, eikä sillä ole siksi oikein ole käyttöä luonnonvaraisten lajien tarkastelussa. Saamelaiset toki ovat melko kaukaista sukua kaikille eurooppalaisille.

" Vai onko heidätkin tuomittu ”keskimääräistä alhaisemman älykkyysosamäärän” vuoksi alemman ”kulttuurin” edustajiksi. Vastausta odotellaan vieläkin..."

Miksi käytät lainausmerkkejä termien ympärillä?

Kysymys niin saamelaisten kuin muidenkin populaatioiden mitattavista keskimääräisistä ominaisuuksista kuten älykkyydestä tai vaikka ruumiinpainosta on puhtaasti empiirinen.

Wilma
295/221 | 

Kiitos, Syksy. Nämä ovat suuren humanistin sanoja! Vihapuheesta ja rasismista on jo tehty salonkikelpoista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka pahimmillaan johtaa pidäkkeettömään väkivaltaan vähemmistöjä kohtaan, koska väkivaltaan turvautuvat kuvittelevat toimivansa enemmistön hiljaisella mandaatilla. Jos vielä tieteeseen sotketaan tarkoitushakuista tilastopolitiikkaa, joka tätä vihaa oikeuttaa, ollaan todella pahalla tiellä. Kiitos, että yrität jarruttaa tätä huonoa suuntaa.

Rasmus Mannerström
296/221 | 

Juoni:

"Kysymys niin saamelaisten kuin muidenkin populaatioiden mitattavista keskimääräisistä ominaisuuksista kuten älykkyydestä tai vaikka ruumiinpainosta on puhtaasti empiirinen."

Niin niin, "puhtaasti empiirinen". Totta kai mitä tahansa ihmisryhmiä voi rajata ja löytää eroavaisuuksia niiden välillä. Mutta kuten Syksy tuossa aiemmin (ja Kenan Malik artikkelissaan) huomauttaa, koska nämä rajaukset (ja niiden määritelmät) aina tehdään enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti, on paljon oleellisempaa tarkastella miten ryhmät on rajattu ja miksi, ketä se palvelee ja mitä johtopäätöksiä tuloksista vedämme.

Tuo Kenan Malikin artikkeli löytyy mutten suomennettuna Niin & Näin lehdestä: http://netn.fi/artikkeli/rodusta-kiistelevat-ovat-vaarassa

Kreon
297/221 | 

Kiitoksia Syksylle asiallisesta kirjoituksesta,

Näin filosofian näkökulmasta täytyy vielä älykkyyden mittaamista koskevaan keskusteluun huomauttaa, se keskeinen ja huomoimatta jäänyt seikka, ettei ole olemassa mitään kovinkaan neutraalia ja universaalia älykkyyden määritelmää, jolla voitaisiin eri kulttuureja vertailla toisiinsa. Jos esimerkiksi lähtökohdaksi asetetaan, että mitataan abstrahoivaa, matemaattis-loogista päättelyä, jota länsimainen koulujärjestelmä opettaa jo nuoresta pitäen, ollaan kaukana neutraalista älykkyyden määritelmästä.

Älykkyyden mittaamiseen liittyvien ongelmien suo on loputon ja älykkyyttä mittaavien testien tekijätkin toisinaan tiedostavat, kuinka hankalista kysymyksistä lopulta on kyse.

Janne Särkelä
298/221 | 

Totta. Sanan rotu käyttäminen johtaa harhaan. Onko olemassa tutkimusta, jossa olisi mitattu adoptoitujen lapsien koulumenestystä?

On myös kuvaavaa, että bensiinin lisäaine lyijy tutkimusten mukaan alensi älykkyysosamäärää länsimaisissa suurkaupungeissa. Kun lyijyn käyttö lopetettiin niin äo nousi (tutkimus tehtiin lapsilla). Lyijyä käytettiin reippaat 70 - 80 vuotta, ja lyijylisäainebensaa on vieläkin saatavilla joissain maissa.

Mittaukset voivat olla siis jo lähtökohtaisesti vääristyneitä jollain vakiolla, jota ei osata ottaa huomioon.

Kiitos Syksy tästä kirjoituksesta ja odotan Ursa-blogejasi. Lopetin Tiede-lehden blogien lukemisen joskus törmättyäni Hamiloon ja hänen vaatimuksiinsa tieteen vapauden rajoittamiseksi.

Jyri T.
299/221 | 

Harmi! Syksyn blogi oli minulle pääsyy käydä näillä sivuilla - täytynee siirtyä Ursan sivuille. Tarkoittaako se avaruus.fi -sivustoa???

Antti
300/221 | 

Islamin kuten kristinuskonkin opit voidaan lukea tuhannella eri tavalla ja niin tehdäänkin. On absurdia sanoa, että tietyt populistiset islamia ja muslimeja leimaavat arvot olisi yleistettävissä islamiin tai muslimeihin tosi asioina. Ja vaikka voisitkin yleistää näitä arvoja islaminuskoisiin maihin niin täytyy muistaa, että islam ei ole ainoa muuttuja tässä yhtälössä. Maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyen vielä pitää muistaa, että ei ole islamin vika, että tänne pakolaisstatuksella tulevat eivät monesti ole kovin koulutettuja ja lähtökohdat mistä tullaan ovat erittäin haastavia. En ota kantaa pakolaisuuteen sen enempää, muistutan vaan että ei ole välttämättä islamin vika, että voi olla vaikeaa assimiloitua. ja assimiloitumistahan on helppo tukea ja avustaa, että saadaan parempia tuloksia. Eli jos nyt otetaan pakolaisia tänne, niin heihinhän täytyy panostaa luonnollisestkin enemmän kuin täällä syntyneisiin, että heistä sitten tulevaisuudessa saadaan yhteiskunnalle tärkeitä yksilöitä. Samahan se on, että köyhiin tarvitsee panostaa enemmän kuin rikkaisiin. Ei niitä rikkaille rakennetta niitä kaupungin vuokra-asuntoja.

Ruokavaliosta.. Oletko huomannut että nykyään esim. monet suomalaiset ovat kasvissyöjiä? Ovatko hekin jotenkin kykenemättömiä assimilisoitumaan pääjoukkoon? Jotkut eivät pidä lihasta, jotkut kalasta, jotkut sienistä ja jos jotkut eivät halua syödä sikaa ja haluaa, että heidän lihansa teurastetaan eri tavalla niin ei siinä pitäisi olla kenelläkään mitään vastaan sanottavaa. Jos heille ei teboilin buffetista löydy halal-lihaa niin sitten he varmaan valitsevat sen kasvisvaihtoehdon tai pistävät viereen pystyyn halalbuffetin.. Ei ole vaikeaa ja kotonahan saa kokata mitä haluaa, itsekkään en paljoa makaroonilaatikkoa tee..

Pekka
301/221 | 

"Harmi! Syksyn blogi oli minulle pääsyy käydä näillä sivuilla – täytynee siirtyä Ursan sivuille. Tarkoittaako se avaruus.fi -sivustoa???"

Tarkoittaisiko tätä sivua:`http://www.ursa.fi/

Avaruus.fi-sivusto on myös hyvä. Esim. keskustelupalsta on vähemmän höyrypäinen jos haluaa jutella vaikkapa kosmologiasta.

Jenni Rautio
302/221 | 

Kiitos hienosta blogista. Toivoisin, että muutkin tälle sivulle blogeja kirjoittavat osottaisivat samanlaista suoraselkäisyyttä ja sanoutuisivat irti Hamilon kirjoituksista jos ovat niiden kanssa eri mieltä. Rasismia ja ahdasmielisyyttä ei torjuta vaikenemalla vaan sanoutumalla irti siitä. Ainoastaan tätä kautta on mahdollista vaikuttaa ympärillään olevien ihmisten asenteisiin. Toivoisin myös, että lehti itsessään sanoutuu irti Hamilon väitteistä. Tarjoamalla julkaisukanavan Hamilolle Tiede osoittaa tukeaan hänen ideologialleen.

Olen myös kummastellut tapaa, jolla Hamilo asioita käsittelee sekä sitä, että Tieteen kaltainen puolueeton ja populääri julkaisu sallii rasistisen ja poliittisen agendan ajamisen sivustollaan. Yhteiskunnallisista asioista voi ja saa kirjoittaa, mutta oman ideologiansa ajamiseen ei minusta tällainen lehti sovi.

Onnea ja menestystä Syksylle, sekä iso KIITOS tästä suoraselkäisestä kannanotostasi!

Netuleejaviemeidännaiset
303/221 | 

Tavattoman hyvä kirjoitus vaikeasta aiheesta. Ansiokasta totuusarvoanalyysiä ja harkittua sananvalintaa. Kommenteista voi vetää ainakin sen johtopäätöksen, että et ole yksin ja toisaalta sen, että pelot istuvat lujassa.
Kiitos.

Saara
304/221 | 

Valittaen täytyy todeta, että minun silmissäni koko Tiede-lehti on vaikuttanut kyseenalaiselta salliessaan sivuillaan Hamilon tekstien kaltaista näennäistieteellistä ja tosiasioita hämärtävää käsittelyä tärkeistä aiheista. Tieteessä pitäisi olla kysymys juuri päinvastaisesta, ja asiaa vielä pahentaa se että Hamilo itse väittää tarkastelevansa todellisuutta objektiivisesti ja neutraalisti. Olen ihmetellyt, millainen moraali Tiede-lehden vastuuhenkilöillä oikein on, kun tällainen toiminta sallitaan lehden omilla sivuilla (ja maksetaankokin siitä vielä kirjoittajalle?). En ole tästä syystä välittänyt tutustua lehden muihin sisältöihin lähemmin, vaikka otsikkotasolla monet aiheet vaikuttavat kiinnostavilta. Julkaisu ei vain ole riittävästi vakuuttanut integriteetillään, vaikka uskonkin että osa jutuista voi silti olla aivan hyviä ja laadukkaita.

Lämmittää sydäntä, että sentään joku muukin on huomannut tämän tieteellisen asenteen puuttumisen ongelman, ja vieläpä nähnyt vaivaa käsitteellistääkseen sitä! Taisit Syksy saada minusta uuden lukijan. Mukavaa kesää.

Alina
305/221 | 

Tukholman mellakoissa riuhuivat suomalaiset. Kuinkas tämä nyt sopii islamofobiaasi?

Roope Thomsson
306/221 | 

Mielestäni "tämän blogin kirjoittaminen osaltani rakentaa kuvaa Tiede-lehden blogeista tutkimukseen ja faktoihin pohjaavana foorumina ja täten legitimoi Marko Hamilon naapuriblogin Skeptikon päiväkirja skeptisyyden kaapuun verhottuja poliittisia näkemyksiä" on täyttä roskaa.

Nimenomaan sinun blogsi on ollut tiede.fi- blogien todellista antia ja se ei tasan ole legitimoinut mitään muuta kuin itseään. Tiede.fi- blogit eivät ole mikään yhteinen instanssi jonka osakokonaisuudet vaikuttaisivat jotenkin absoluuttisesti toisiinsa. Blogit ovat selkeästi erillisten ihmisten yksityisiä tulkintoja ja siten eroaa muusta journalismista, jossa otetaan tarkemmin huomioon konteksti, johon kirjoitetaan. Tottakai sinun hyvät kirjoituksesi vahvistavat sitä kuvaa, että tiede.fi - blogeissa on myös asiaa. Mutta se ei muuta sitä totuutta että ihmiset osaavat olla sisältökriittisiä. Se kuva että tiede.fi - blogeissa on asiaa, yksilöityy hyvin useassa yhteydessä nimenomaan sinun blogiisi. Ei kukaan ajattele sitä niin että tiede.fi - blogit ovat vain faktoihin pohjautuvaa. Ihmiset ajattelevat, että Syksy Räsäsen blogit ovat faktoihin pohjautuvaa -> tiede.fi blogeista osa on faktoihin pohjautuvaa.

Luovuttamalla annat Hamilon näkökulman voittaa ja valtavirran on taas entistä helpompi saada tieteestä tietoa poliittisesti biasoituneista näkökulmista.

Mielestäni ainoa oikea lähestymistapa tähän olisi viitata kintaalla Hamilon teksteille ja kirjoittaa pelkästään sitä oikeata asiaa.

Olisin tässäkin postissa paljon mielummin lukenut kosmologiasta, kuin nähnyt sinun joutuvan tunkeutumaan Hamilon argumentoinnin perustoihin ja biaksiin.

Omni
307/221 | 

Onko syytä kysyä myös mitä älykkyydellä tarkoitetaan? Aika usein älykkyys korreloi tutkimuksissa koulutustason tai sosiaalisen taustan kanssa. Näiden sosiaalisten asioiden (kulttuuri, luokka, sukupuoli...) ja geneettisen perimän erottaminen on äärimmäisen hankalaa.

Hamilon skeptisenä (sic!)tiedetoimittajana ottama vahva etukeno toiseen tulkintapositioon on jo itsessään epäilyttävä: hänhän asettuu keskelle tieteellistä kiistaa.

Toivoisin, että myös Tiede-lehdessä reagoitaisiin tähän. Hamilon kirjoitukset ovat esillä myös sosiaalisessa mediassa, jossa hän tiede- tai Tiedetoimittajana toimii mielestäni aika epärakentavilla tavoilla.

Jyri T.
308/221 | 

"Roduista", älykkyydestä ja rasismista
Täällä on inisty paljon sen perään, että miten eri rotujen välisten älykkyyserojen tutkiminen voisi olla rasistista. Tässä muutama huomio:
1) Ihmisten niputtaminen yhteen pakettiin jonkin leiman tai "rodun" alle on aina rasistista, jos/kun siinä kohdellaan yksilöitä vain jonkin ryhmän edustajina.
2) Nykyisillä mittareilla mitattavaan "älykkyyteen" vaikuttaa hyvin paljon kaikenlaiset muut tekijät kuin genetiikka, esim. ympäristö, koulutus ja ravintotilanne. Silti tuloksia käytetään kaiken maailman hommafoorumeilla "todistamaan", että ihmisryhmä X on muita huonompi/parempi.
3) Kaikki vähänkään asiaan perehtyneet tietävät, että Afrikassa ihmisryhmien väliset genettiset erot ovat paljon suuremmat kuin mitä on afrikkalaisten ja ei-afrikkalaisten välillä. Siten "rotuja" tutkittaessa pitäisi olla yhden "afrikkalainen" "rodun" sijaan enemmistö afrikkalaisia "rotuja". Esim. euraasialainen "rotu", Australian-Tyynenmeren "rotu", amerikkalainen "rotu" ja neljä-viisi afrikkalaista "rotua". Todellisuudessa kaikki afrikkalaiset tungetaan samaan "rotuun".
4) Kannattaa myös muistaa, että "puhdasrotuisia" suomalaisia ei ole olemassa. Suomalaiset kun ovat varsinaista "monirotuista" bastardikansaa.

Jyri T.
309/221 | 

Todellisuudessa kaikki afrikkalaiset tungetaan samaan ”rotuun”.

po. Käytännössä kuitenkin kaikki afrikkalaiset tungetaan samaan ”rotuun”.

punchline_x
310/221 | 

Yhdysvalloissa aloitettiin 1900-luvun alussa älykkyystutkimus asevoimien toimesta "parhaan aineksen seulomiseksi". Käsittääkseni näihin päiviin saakka älykkyyttä on tutkittu, ja otanta on satoja miljoonia ihmisiä. Tulokset ovat sikäli kiusallisia, että musta väestönosa on saanut systemaattisesti yhden keskihajonnan verran heikompia tuloksia.

Tämä hirveää meteliä herättänyt havainto julkaistiin kaiketi ensimmäisen kerran Bell curve -nimisessä kohuteoksessa. Tulos on kiistaton, mutta syyt eivät.

Tästä aiheesta aika hyvän analyysin tekee Pertti Töttö kirjassaan "Paljonko on paljon". Hänen mukaansa sosiaaliset tekijät selittävät tulosta perinnöllisiä tekijöitä paremmin (jos nyt ihan oikein tältä istumalta Töttöä muistan). Tötön kirjassa ruoditaan myös erittäin analyyttisesti Tatu Vanhasen taannoin julkaisemaa tutkimusta valtioisden BKT:n yhteydestä kansan älykkyyteen.

Juoni
311/221 | 

"Nykyisillä mittareilla mitattavaan ”älykkyyteen” vaikuttaa hyvin paljon kaikenlaiset muut tekijät kuin genetiikka, esim. ympäristö, koulutus ja ravintotilanne."

Saisinko jotain lähteitä 'hyvin paljon'-määreelle? Omien tietojeni mukaan (mm. aiemmassa kommentissani linkittämä kokoelma-artikkeli) äo:n heritabiliteetti on 50%:sta ylöspäin.

"Kaikki vähänkään asiaan perehtyneet tietävät, että Afrikassa ihmisryhmien väliset genettiset erot ovat paljon suuremmat kuin mitä on afrikkalaisten ja ei-afrikkalaisten välillä."

Kokonaiserot kyllä, mutta ei tämä sano vielä yhtään mitään spesifien fenotyyppisten ominaisuuksien (kuten älykkyyden tai vaikka ihonvärin) ja niistä vastuussa olevien geenien jakaumasta.

"Kannattaa myös muistaa, että ”puhdasrotuisia” suomalaisia ei ole olemassa. Suomalaiset kun ovat varsinaista ”monirotuista” bastardikansaa."

Ja tämän tiedon relevanssi oli???

Syksy Räsänen
312/221 | 

Juoni:

Tuo Rushtonin ja Jensenin artikkeli ei ole mikään definitiivinen katsaus, ja tutkijat ovat suhtautuneet siihen kriittisesti. Se ei siis edusta tiedeyhteisön vakiintunutta kantaa.

On myös syytä huomioida, että Rushton on tunnettu rasistisista kannoistaan ja rasistien tukemisesta, http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-files/profiles/jean-p... . Tästä ei voi päätellä, että hänen tieteelliset väitteensä olisivat virheellisiä, mutta se antaa aihetta käydä ne läpi tarkkaan ennen niiden siteeraamista.

Jälkimmäinen kappaleesi on ilmeisesti tarkoitettu pilkalliseksi, mutta omalta osaltani se on täysin paikkansapitävä (en tiedä mitä temperamentti tarkoittaa, joten siinä suhteessa agnostisuuteni on erityisen suuri!). Mainitsemasi malarianvastustuskyky onkin hyvä esimerkki, jota käsitellään yllä linkittämässäni tekstissä.

Syksy Räsänen
313/221 | 

Banjo:

Esille tuomasi luvut koskevat Englannin ja Walesin asukkaita, kommentoin uskonnollisten ryhmien arvioimisesta kokonaisuutena.

Luvuista tosiaan näkyy, että Englannin ja Walesin väestön keskuudessa suurempi osa muslimeista harjoittaa uskontoaan aktiivisesti kuin kristityistä. Jos tarkasteltaisiin kaikkia kristittyjä, luvut uskonnon harjoittamisesta olisivat varmasti toisenlaiset. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa -noiden mantereiden kristityt eivät tietenkään nekään ole yhtenäisiä ryhmiä- kristillisyyteen suhtaudutaan eri tavalla kuin Englannissa ja Walesissa, ja jälkimmäisen alueen väkiluku on myös noihin mantereisiin verrattuna vähäinen, joten sen paino kokonaisjakaumassa on pieni. Toisaalta niinkin lähellä kuin Pohjois-Irlannissa tehty kysely kristillisen identiteetin merkityksestä antaisi varmasti hyvin erilaisia tuloksia kuin Englannissa ja Walesissa, mikä korostaa ryhmän epäyhtenäisyyttä.

Toisaalta tieto siitä, kuinka moni sanoo aktiivisesti harjoittavansa uskontoa ei vielä kerro paljoa uskonnon harjoittamisen syvyydestä eikä yhtenäisyydestä, koska se ei sisällä informaatiota jakaumasta uskontoa harjoittavien keskuudessa.

Kaikkiaan kuitenkin minun olisi pitänyt olla huolellisempi ja sanoa vain, että muslimit eivät ole uskonnon harjoittamisen suhteen yhtenäinen ryhmä, kuten eivät kristitytkään, antamatta ymmärtää, että siinä jakaumassa, miten syvästi uskontoa harjoitetaan uskontoa ei olisi eroja. Kiitos siis selventävästä kysymyksestä!

MK
314/221 | 

Minulle väitettiin, että kommentit täällä ennakkotarkastetaan ja osa jätetään julkaisematta. Osaako blogisti kertoa pitääkö paikkansa ja kuka kommentit tarkastaa?

Juoni
315/221 | 

"Tuo Rushtonin ja Jensenin artikkeli ei ole mikään definitiivinen katsaus, ja tutkijat ovat suhtautuneet siihen kriittisesti. Se ei siis edusta tiedeyhteisön vakiintunutta kantaa."

Ad auctoritatem.

Kyseessä ei todellakaan ole yksittäinen tutkimus, vaan yhteenveto alalta viimeisen 30 vuoden ajalta.

Mainittakoon vielä että Amerikan psykologiyhdistys APA:n virallinen kanta on että afroilla on yhden keskihajonnan matalampi keski-äo kuin kalpeanaamoilla. Syyhyn eivät ota kantaa.

"On myös syytä huomioida, että Rushton on tunnettu rasistisista kannoistaan ja rasistien tukemisesta,"

Ad hominem

"Jälkimmäinen kappaleesi on ilmeisesti tarkoitettu pilkalliseksi, mutta omalta osaltani se on täysin paikkansapitävä"

Sitten en voi auttaa.

Syksy Räsänen
316/221 | 

Jukka Aakula:

Älykkyyttä koskeva väite, jonka nostin esiin blogimerkinnässä koski Afrikan ja Lähi-idän asukkaiden ja Euroopan asukkaiden perinnöllisiä eroja, ei Yhdysvaltojen mustiksi ja valkoisiksi luokiteltujen asukkaiden eroja.

Sanottakoon kuitenkin jälkimmäisestä vähän. Yhdysvaltojen mustien ja valkoisten identifoiminen roduiksi geneettisellä pohjalla on vähintäänkin ongelmallista, ks. yllä linkittämäni teksti "Why both sides are wrong in the race debate". Toisaalta ei ole osoitusta siitä, että syy näiden kahden ryhmän väliseen eroon älykkyystesteissä olisi geneettinen. (Ryhmien välillä on valtavia koulutuksellisia ja taloudellisia eroja, joilla on ilmeisiä historiallisia syitä, joten ei ole yllättävää, että älykkyystesteissäkin on eroja.)

Mitä uskontoon ja politiikkaan tulee, edes sellaisten maiden, joiden politiikassa uskonnolla on tärkeä rooli, kuten Iranin, Israelin, Libanonin tai Saudi-Arabian, poliittista kehitystä ei ole mahdollista ymmärtää ottamatta huomioon poliittisia seikkoja, jotka eivät palaudu vain uskontoon. Siteeraamasi teksti islamista on hyvä esimerkki rodullistamisesta, jossa uskonnollinen ryhmä esitetään yhtenäisenä ja siihen liitetään kokonaisuutena huolimattomasti negatiivisia ominaisuuksia.

Minä vain
318/221 | 

Hieno tapa jättää hyvästit Tieteelle. Olen itse pohtinut tilauksen lopettamista Hamilon takia. Tuntuu, että kriittisyys ja skeptisyys ovat nykyään synonyymejä räävittömälle pätemiselle, jossa ainoa tarkoitus on todistaa oma mielipide oikeaksi ja vastapuolen vääräksi. On ikävää, että sellainen naamioidaan tieteeksi.

Sophia
319/221 | 

Kunnioitettava päätös, Syksy Räsänen! Menestystä Ursan blogillesi
t.
Sophia Mummo

Seppo
320/221 | 

Rotujen välisistä "geneettisistä" ÄÖ-eroista on huonosti todisteita, esim. sen vuoksi, ettei relevanttia dataa ole. Mielenkiintoinen fakta on esim. se, että teollisuusmaissa ÄÖ on noussut viimeisten 50-vuoden aikana rankasti. Esim. Alankomaissa sotavelvollisten ÄÖ vuonna 1950 oli keskimäärin se sama 80 kuin joissain Afrikan maissa, kun se nykyään on noin 100. Tällainen tietysti osoittaa sangen selvästi, että ÄÖ voi vaihdella rankasti vaikka genetiikka ei muutu tippaakaan, ja elintason nousu Afrikassa nostaisi ÄÖ:ta samalla tavalla. Alankomaissa 50-luvulla on esim. lukutaito ollut 100 prosenttia, mikä ei ole kaikkien Afrikan maiden tilanne nyt.

Jukka Aakula
321/221 | 

"Siteeraamasi teksti islamista on hyvä esimerkki rodullistamisesta, jossa uskonnollinen ryhmä esitetään yhtenäisenä ja siihen liitetään kokonaisuutena huolimattomasti negatiivisia ominaisuuksi"

Kyseessä on siis kymmeniä vuosia asiaa tutkinut ja heimolaisten parissa vuosia elänyt arvostettu antropologi, jonka tekstiä referoin rehellisesti. Ja että oikein huolimattomasti.

Joten keskustelu minun osaltani jää tähän.

Marjaliisa Havio
322/221 | 

Kiitos blogikirjoituksestasi! Tulen varmasti seuraamaan jatkossa kirjoituksiasi. Harva jaksaa edes aloittaa noin perusteellisen analyysin perusteettomien väitteiden osoittamiseksi sellaisiksi. Kiitos!

Seppo
323/221 | 

Flynn, Massive IQ gains in 14 nations: what IQ tests really measure, 1987.
Wicherts et al. A systematic literature review of the average IQ of sub-Saharan Africans, 2009

-:)lauri
326/221 | 

Kitos Räsänen erinomaisesta blogistasi samoin kiitokset (tosin hieman haikeana) suoraselkäisestä ja perustellusta päätöksestä jättää tämä alusta. Ikävää, joskaan ei yllättävää, että oikeat asiantuntijat kaikkoavat sitä mukaa, mitä enemmän ahdasmielisyydelle annetaan tilaa.

Tulen jatkamaan blogisi lukemista sitten Ursan puolelta.

xe
327/221 | 

Lähdeviitteiden antaminen tässä(kin) tapauksessa lienee täysin turhaa - kaikki mahdollisesti väitettä tukevat tutkimukset kun ovat taatusti "rankasti kritisoituja (oikeiden) tutkijoiden parissa" ja moisten tutkimusraporttien kirjoittajat ovat - jos nyt ei ihan täysiä rasisteja, niin aikakin uusnatsien hang-around -jengiläisiä.

Lauri
328/221 | 

Kovin perunanenäisiltä eivät pääsyyllisiksi epäiltyjen ja pidätettyjen nimet kuulostaneet. Ahmed Abdullrahman, 18, och Mohamed Mahad Omar, 19. Suomen kansalaisia toki.

samooja
329/221 | 

Pekka, ongelma ei ole Hamilon 'faktojen' tarkistaminen (tai siis oikeaksi tai vääräksi osoittaminen). Vaan se että Hamilolle pelkkä vasta-argumentin puuttuminen on riittävä osoitus omasta oikeellisuudesta! Siihen Syksy puuttuu hyvin.

J. Kokko
330/221 | 

Analyysi siitä, että tiedettä käytetään jossain määrin poliittisiin tarkoituksiin on varmaan Hamilonkin kohdalla oikea. On suorastaan ironista kuitenkin, että tässä tieteen politisoinnin kritiikin kohteena on laitaoikeisto. Ikään kuin esimerkiksi suomalainen sosiologia ei olisi kytkeytynyt merkittävässä määrin vasemmiston poliittisiin tavoitteiseen. Hyvä esimerkki on entinen taistolainen, rasismintutkija Vesa Puuronen. Hänen mukaansa hänen tieteellinen ja poliittinen työnsä ovat yhtenäinen kokonaisuus. Kyllä tässä on aika lailla nyt lyöty kärpästä härkäsen vieressä.

Lisäksi vielä race-sanan käytöstä englanninkielisessä tekstissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa race-sana on virallinen termi väestönlaskennassa ja sitä käyttävät yleisessä puheessa niin mustat kuin valkoisetkin. Se ei millään tavalla diskreditoi tieteellistä julkaisua.

xe
331/221 | 

Aika rohkeita päätelmiä on vedetty tuon tutkimuksen tuloksista.

Sen mukaan mitä minä nopeasti ymmärsin tuosta, niin tutkimuksessa oli valittu kolme snippiä sellaisilta genomin aluelilta, joiden on aiemmin ajateltu vaikuttavan älykkyyteen, ja sitten todettu ettei kunnollista korrelaatiota löydy (Three independent SNPs are genome-wide significant (rs9320913, rs11584700, rs4851266), and all three replicate. Estimated effects sizes are small (R2 ≈ 0.02%), approximately 1 month of schooling per allele. A linear polygenic score from all measured SNPs accounts for ≈ 2% of the variance in both educational attainment and cognitive function. Genes in the region of the loci have previously been associated with health, cognitive, and central nervous system phenotypes, and bioinformatics analyses suggest the involvement of the anterior caudate nucleus.)

Minun mielestäni tässä on vain osoitettu, etteivät kyseisten alueiden geenit välttämättä vaikutakaan älykkyyteen oletetulla tavalla. Tästä on vielä aikamoinen loikka siihen, että voisi väittää, etteivät perintötekijät vaikuta älykkyyteen. Voi tietysti olla, etten nopealla lukaisulla vain tajunnut perusteluja tälle loikalle, mutta kyllähän tällainen tutkimustulosten uutisointi vaikuttaa vähän poliittisesti tarkoitushakuiselta.

xe
332/221 | 

No, jos sen tutkimuksen käy oikeasti lukemassa, niin siinä todettiin, ettei kolmella tutkitulla snipillä ollutkaan korrelaatiota älykkyyden kanssa vaikka niin ennen tutkimusta arveltiin. Hivenen rohkeaa tyrmätä perimän vaikutus kokonaan (snippejä lienee tietokannoissa luokkaa 50 miljoonaa).

Seppo
333/221 | 

Genetiikka tottakai vaikuttaa merkittävästi älykkyyteen, siitä kai ei nyt ole tippaakaan epäilystä, ja on varmaan totta, että huonoja geenejä on vaikea koulutuksella tms. korjata. Mutta, tästä ei mitenkään seuraa se, että erot kahden maan älykkyyserot pääasiassa tai edes merkittävästi geeneistä johtuisivat. Tunnetko alla olevat tutkimukset? Esim. alankomaalaisten äo on 50 vuodessa noussut 80:sta 100:aan, varmaankin ainoastaan maahanmuuton seurauksena?

Flynn, Massive IQ gains in 14 nations: what IQ tests really measure, 1987.
Wicherts et al. A systematic literature review of the average IQ of sub-Saharan Africans, 2009

Tuomas
334/221 | 

Meinaatko oikeasti että tiedelehdestä ei tultaisi hakemaan tieteellisiä kirjoituksia? Vai olenko minä oikeasti ainoa ihminen joka esim.menee kirjastoon koska haluaa lainata kirjoja (eikä ruoan perässä), tai lukee Tiede-lehteä (en tosin ole lukenut enää aikoihin) koska haluaa lukea tieteestä kertovia juttuja.

Muilta osin kommenttisi asiapitoisuus tiivistyy kyllä nätisti sanoihin "herp derp".

DuPont
335/221 | 

Hamilon kirjoitukset eivät toki millään tavalla estä Räsästä esittämästä omia näkemyksiään. Turhaa marttyyriutta tässä. Annetaan näkemysten kukkia. Kyse lienee Hamilon ja Räsäsen erisuuntaisista poliittisista näkemyksistä, joissa edellinen on saanut kannatusta jälkimmäisen kustannuksella.

Räsänen väistyy keskustelusta, harmi sinänsä. Nythän juuri pitäisi keskustella eikä uhriutua.

Rasmus Mannerström
336/221 | 

Minua kiinnostaa tietää miksi joillekkin täällä kirjoittavilla on äärettömän tärkeää tietää ja osoittaa että ihmisryhmällä X on enemmän kykyä Z kuin ihmisryhmällä Y? Vaikka jätettäisiin täysin huomiotta, että ihmisryhmillä X ja Y olosuhteistaan johtuen varmasti on omat kriteerinsä Z määrittelylle ja mittaamiselle, niin tilanteessa jossa perimällä ja ympäristötekijöillä voidaan olettaa olevan suurin piirtein yhtä suuri vaikutus Z:aan, niin millä tavalla eron painottaminen on tarkoituksenmukaista? Jos perimä altistaa/mahdollistaa ja ympäristö laukaisee tietyn kehityksen, keskiverto ihmisten voidaan olettaa muuttuvan ympäristön mukana tietyllä aikavälillä. Mikäli vielä huomioi perimän muuttumisen historiallisen kehityksen mukana, mitä merkitystä perimällä enää on tässä yhteydessä? Miksi jotkut jättävät edelliset asiat huomiotta ja nimenomaan haluavat nähdä perimän muuttumattomana vakiona? Miksi on tarvetta luoda kuvitteelliset yhtenäiset joukot joilla on tietyt muuttumattomat piirteet, vaikka varmasti moni meistä tiedostaa ihmisen historiallisuuden?

Juoni
337/221 | 

"Minua kiinnostaa tietää miksi joillekkin täällä kirjoittavilla on äärettömän tärkeää tietää ja osoittaa että ihmisryhmällä X on enemmän kykyä Z kuin ihmisryhmällä Y?"

A) Totuus ja sen tavoittelu on tieteen tarkoitus ja tehtävä.

B) Kuten kohua herättäneessä kommentissani totesin, merkittävästi heikkoälyisempien populaatioiden jäseniä ei missään nimessä tulisi päästää Suomeen tai Eurooppaan, ellei joku pidä pysyvästi korkeammalle tasolla jäävää rikollisuutta, työttömyyttä ja slummiutumista tavoittelemisen arvoisina asioina.

Ja kyllä, tämä on rasistista, mutta sen lisäksi myös aivan täyttä totta.

Rasmus Mannerström
338/221 | 

"A) Totuus ja sen tavoittelu on tieteen tarkoitus ja tehtävä."

Daa-a, no aivan. Harva tämän kiistää. Toteamus A ei nähdäkseni vastaa kysymykseeni. Viittaan kysymykselläni tämän kyseisen totuuden käyttöarvoon. Toki tieteessä voidaan selvittää ja pyrkiä selittämään mitä tahansa ilmiöitä, mutta täysin eri kysymys on, onko meillä tuloksista mitään todellista hyötyä.

"B) Kuten kohua herättäneessä kommentissani totesin, merkittävästi heikkoälyisempien populaatioiden jäseniä ei missään nimessä tulisi päästää Suomeen tai Eurooppaan, ellei joku pidä pysyvästi korkeammalle tasolla jäävää rikollisuutta, työttömyyttä ja slummiutumista tavoittelemisen arvoisina asioina."

Minne jäivät ne ympäristötekijät, eli integroituminen ympäristöön tietyllä aikavälillä? Sitä paitsi, millä tavalla perimä voi olla muuttumaton vakio? Tarkoitatko siis, että enemmistö heistä/"ihmisryhmä Y:stä" elää myös lähtömaassaan slummeissa rikollisina ja työttöminä? Toki johtopäätöksesi voivat olla oikeat mikäli lähtöoletuksena on kaiken muuttumattomuus. Minusta nämä oletukset voi kuitenkin vahvasti kyseenalaistaa ja siten saada eri johtopäätökset. Tämän johdosta käyttämäsi totuuden käyttöarvo on mielestäni erittäin arvelluttava. Minusta historia osoittaa, että esim. tietynlaisella sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin, niin työllisyyteen, terveyteen kuin intresseihin. Minusta tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että mainitsemasi asiat - rikollisuus, työttömyys ja slummiutuminen - liittyvät niin kantaväestöllä kuin maahanmuuttajilla enemmänkin sosiaalis-taloudellisiin tekijöihin kuin etnisyyteen. Eli slummiutuminen ym. ei nähdäkseni lisäänny mitenkään automaattisesti maahanmuuttajien tänne tullessa (eli ei ole synnynnäinen ominaisuus), vaan riippuu täysin siitä miten aktiivisesti heidät vastaanotetaan ja pyritään integroimaan tähän yhteiskuntaan.

Mikäli ryhmä suomalaisia esim. sijoitettaisiin täysin vieraaseen yhteiskuntaan ilman yhteiskunnan tukea ja riittävää koulutusta selvitä siinä kyseisessä yhteiskunnassa (esim. sosiaaliset/käytännön tiedot/taidot, viime peleissä kieli), niin heistä etenee yhteiskunnassa aika harva. Riskinä on kyseiset edellä mainitut ongelmat. Jos näitä asioita sen sijaan tuetaan, päästään varmasti sukupolven tai kahden sisällä paljon parempiin tuloksiin.

Lopuksi, miksi kantaväestöä ei ehdotuksessasi kohdeltaisi tasaveroisesti. Eli miksi kaikkia rikollisia tai köyhiä ei lähetettäisi pois maasta, nehän saattavat lisääntyä? Tai miksi ei tehtäisi muitakin vertailuja vaikkapa Suomen sisällä, esim. minkä läänin asukkaat ovat älykkäimpiä, laiskimpia? Sitten ne jotka eivät täytä kriteerejä suljettaisiin ulkopuolelle. Tai jos esim. hämäläinen tai savolainen tekee rikoksen Helsingissä, niin eipä ole enää tulemista pääkaupunkiseudulle. Voidaanko löytää tällaiset erot jollakin alueella, ja miksi niiden käyttöarvo ei olisi yhtä hyödyllinen kuin suomalaisen ja maahanmuutajan välillä tehty vertailu?

Janne Särkelä
340/221 | 

Sekoitat kaksi eri asiaa. On toisaalta luonnollisesti varioiva äo rodullisista tai muista kehon arvoista riippumatta ja toisaalta älyllisesti haastava ympäristö ja yhteiskunta.

Jos todellisuus ei tarjoa älyllistä haastetta tai kannusta siihen niin äly hiipuu syntyi lapsi mihin sellaiseen kolkkaan missä päin maailmaa tahansa.

Kun katsotaan suuria väestötrendejä (http://tinyurl.com/m5m83s8) niin yhteiskunnat kehittyvät samankaltaisten periaatteiden mukaisesti. Samaan suuntaan osoittavat ja on osoittanut jo vuosikymmeniä kaikilla mantereilla kasvanut naisten osallisuus työelämässä, elinajan odotteen pidentyminen sekä lapsiluvun pienentyminen.

Tämä kaikki kertoo kaupungistumisesta, perinteisten ja uskontoon perustuvien arvojen merkityksen pienenemisestä ja tieteellisen maailmankatsomuksen laajenemisesta. Kulttuurit siis ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, jonka kourissa nämä Salzmanin haastattelemat heimolaiset ovat yhtä lailla.

Heidän ja muiden fundamentalistien ja poliittisten takapajuloiden epäonneksi maailmasta on koko ajan tulossa älykkyyttä ja omaa liikkumavaraa paremmin palveleva paikka, joka yhä paremmin vastaa jotain muuta kuin annettua todellisuutta.

Ei ole mikään ihme, että repressiiviset valtiot yrittävät nimenomaan heikentää kansalaistensa kykyä kommunikoida tai ylläpitää dogma-kulissia ja poliittista illuusiota valtansa varmistamiseksi.

On erittäin ongelmallista lyödä kiveen jotain ns. länsimaista kulttuuria (joka on monen kulttuurin - myös itämaisten - summa jo lähtökohtaisesti) tai mitä tahansa muuta kulttuuria, koska kaikki ovat osallistuneet ja jatkuvasti osallistuvat globaaliin kulttuuriin, jota yhä enemmän läpileikkaa samankaltainen kulutuskäyttäytyminen, tulonhankkimismalli, rahajärjestelmä sekä näihin liittyvät positiiviset ja negatiiviset lieveilmiöt ja seuraukset.

Janne Särkelä
341/221 | 

Tuolla alkuperäisessä paperissa todetaan siis:

"Because the social variables accounted for a
substantial portion of the IQ variance among black/
interracial adoptees, it is likely that IQ performance
is malleable within the range of existing environments. If all black chilren had environments such
as those provided by the adoptive families in this
study, we would predict that their IQ scores would
be 10-20 points higher than the scores are under
current rearing conditions"

(http://www.kjplanet.com/amp-31-10-726.pdf)

xe
343/221 | 

"Daa-a, no aivan. Harva tämän kiistää. Toteamus A ei nähdäkseni vastaa kysymykseeni. Viittaan kysymykselläni tämän kyseisen totuuden käyttöarvoon. Toki tieteessä voidaan selvittää ja pyrkiä selittämään mitä tahansa ilmiöitä, mutta täysin eri kysymys on, onko meillä tuloksista mitään todellista hyötyä."

Eli siis, jos tieteen antamat vastaukset ovat ikäviä, hankalia tai jopa ihan täysin sopimattomia, niin parempi työntää sormet koviin, sulkea silmät ja huutaa "LAA, LAA, LAA, ENKUUNTELE ENKUUNTELE, LAA, LAA, LAA"?

No, lähestymistapa tämäkin tietysti, mutta...

Rasmus Mannerström
344/221 | 

Ei, sekoitat kaksi täysin eri asiaa - miten joku asia meille esiintyy, ja mistä syystä näin on! Kuten tuossa aikaisemmenin todetaan tuohon artikkeliin liittyen, eivät äo tutkijat ota kantaa siihen miksi he saavat sellaiset tulokset. Sinä niputat nämä asiat yhteen ,vaikka syy seuraus suhde ei ole selvillä. Teet mielivaltaisen oletuksen josta sitten vedät johtopäätökset. Jos oletuksesi syistä pitäisi paikkansa, voisin yhtyä johtopäätöksiisi. Nyt ikäänkuin luot yhden totuuden, joku kuitenkin on riippuvainen tästä virheellisestä oletuksesta, ja sitten syytät muita totuuden peittämisestä. Kyllähän "totuuden" näin saa palvelemaan omia tarkoitusperiä.

meitsi
345/221 | 

Kunnioitettava päätös ja kirjotus. Lopetin itsekin tiede-lehden tilauksen Hamilon kirjoitusten vuoksi.

Juoni
346/221 | 

"Toki tieteessä voidaan selvittää ja pyrkiä selittämään mitä tahansa ilmiöitä, mutta täysin eri kysymys on, onko meillä tuloksista mitään todellista hyötyä."

Mitä hyötyä on estää Suomea tai osaa maasta muuttumasta Afrikan tai Lähi-idän kaltaiseksi??? Siinäpä sinulle miettimistä.

"Minne jäivät ne ympäristötekijät, eli integroituminen ympäristöön tietyllä aikavälillä?"

Eivät minnekään. Perimä selittää 50+% äo:n vaihtelusta, ei 100%.

"Sitä paitsi, millä tavalla perimä voi olla muuttumaton vakio?"

Siinäpä sinulle lisää mietittävää.

"Tarkoitatko siis, että enemmistö heistä/”ihmisryhmä Y:stä” elää myös lähtömaassaan slummeissa rikollisina ja työttöminä?"

Tarkoitan.

"Toki johtopäätöksesi voivat olla oikeat mikäli lähtöoletuksena on kaiken muuttumattomuus."

Vaikka ihmisen evoluutio geenikulttuuri-koevoluution ansioista onkin melko nopeaa, muutokset tapahtuvat parhaimmillaankin tuhansissa vuosissa, eli näiden asioiden 'muuttumattomuus' vaikkapa meidän elinaikanamme on fakta.

"Minusta historia osoittaa, että esim. tietynlaisella sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin, niin työllisyyteen, terveyteen kuin intresseihin"

Ei kukaan muuta ole väittänytkään, mutta mikään sosiaalipoliittinen toimenpide ei (valitettavasti) nollaa geenien vaikutusta.

"Minusta tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että mainitsemasi asiat – rikollisuus, työttömyys ja slummiutuminen – liittyvät niin kantaväestöllä kuin maahanmuuttajilla enemmänkin sosiaalis-taloudellisiin tekijöihin kuin etnisyyteen."

Sinä oletkin väärässä.

"Eli slummiutuminen ym. ei nähdäkseni lisäänny mitenkään automaattisesti maahanmuuttajien tänne tullessa (eli ei ole synnynnäinen ominaisuus)"

Ei 'maahanmuuttajien' sinänsä, kuten vaikka japanilaisten, ruotsalaisten tahi amerikkalaisten, mutta suur-lähi-idän ja Afrikan suunnalta tulevien ennuste on surkea.

"Mikäli ryhmä suomalaisia esim. sijoitettaisiin täysin vieraaseen yhteiskuntaan ilman yhteiskunnan tukea ja riittävää koulutusta selvitä siinä kyseisessä yhteiskunnassa (esim. sosiaaliset/käytännön tiedot/taidot, viime peleissä kieli), niin heistä etenee yhteiskunnassa aika harva."

Suomalaiset pärjäsivät siinä kuin muutkin esim. Amerikassa, Australiassa ja Ruotsissa, saamatta yhtään minkäänlaista tukea vastaanottavalta yhteiskunnalta. Eli olet jälleen väärässä.

"Lopuksi, miksi kantaväestöä ei ehdotuksessasi kohdeltaisi tasaveroisesti. Eli miksi kaikkia rikollisia tai köyhiä ei lähetettäisi pois maasta, nehän saattavat lisääntyä?"

Lähetettäisi mihin? Tiedätkö jonkin maan (Suomen ja muiden länsimaiden lisäksi) joka suostuu ottamaan muiden maiden rikollisia riesakseen?

Selvennyksenä mainittakoon että en kannata Suomessa jo oleville ihmisille minkäänlaista syrjintää suuntaan enkä toiseen etniteetin tai äidinkielen tai minkään muunkaan suhteen.

"Tai miksi ei tehtäisi muitakin vertailuja vaikkapa Suomen sisällä, esim. minkä läänin asukkaat ovat älykkäimpiä, laiskimpia?"

Ks. vastaukseni yllä.

Saara
347/221 | 

En arvostele lehteä, vaan sen valintaa sallia ikävää älyllistä epärehellisyyttä ja suoranaista laiskuutta omilla sivuillaan. Ja kerron, että tästä syystä en ole halunnut itse lehteen tutustua. Lehti itsehän voi sisältää paljon hyvääkin.

Lentotaidoton
348/221 | 

Huh huh. Järkytykseni oli suuri. Nämä Syksyn blogit ovat olleet selkeydessään ja järkähtämättömässä asiantuntevuudessaan oivallista ja opettavaista luettavaa. Popularisointia parhaimmillaan. Ja nyt se loppuu. En tiedä minkälaisia keskusteluja Tiede-lehden kanssa on käyty ja onko edes harkittu mahdollisuutta, että Hamilo lopettaisi – eikä Syksy.

Ihmetyttää, että tätä blogia vuosia lukeneet ja kommentoineet eivät suuremmin ole rientäneet Syksyn avuksi (no on täällä sentään muutama, mm Eusa, JyriT, MrrKat, Pentti S Varis ainakin) – siis ne joita asia lähinnä koskettaa. Kun en ole Hamilon blogia lukenut (joskus harvoin kursorisesti selannut), niin tämän kommentointiosaston täyttävät nyt minulle täysin vieraat nimimerkit. Ymmärrän tietenkin, että aihe on sellainen, jota on kvanttifyysisesti/kosmologisesti mahdoton lähestyä.

Kyllä Syksyn lähtö on suuri arvovaltatappio Tiede-lehdelle. Harkitsen vakavasti lehden tilauksen peruuttamista. Tietenkin on olemassa Ursa, mutta olisi toivonut nimenomaan fysiikan/kosmologian laaja-alaista kansantajuistamista. Tiede-lehti on kuitenkin ollut aikamoinen auktoriteetti alallaan. Kysymys: jäävätkö Syksyn kirjoitukset kuitenkin näille sivuille (niistä voi ammentaa vielä vuosikausia)?

Harmittaa, että ihmisen/kulttuurien luonnollinen erilaisuus (ei eriarvoisuus) saa tällaista aikaan. Kiitos kuitenkin Syksylle.

Rasmus Mannerström
349/221 | 

"Mitä hyötyä on estää Suomea tai osaa maasta muuttumasta Afrikan tai Lähi-idän kaltaiseksi??? Siinäpä sinulle miettimistä."

Miksi lähtöoletus, että Suomi muuttuu Afrikaksi/Lähi-idäksi? Missä ympäristötekijät? Missä se 50%/50%? Miten selität ylipäätään eri uskontojen ja ideologioiden muuntumisen ja leviämisen?

"”Tarkoitatko siis, että enemmistö heistä/”ihmisryhmä Y:stä” elää myös lähtömaassaan slummeissa rikollisina ja työttöminä?”

Tarkoitan."

Ensinnäkin, minkä perusteella väität, että enemmistö tekisi näin? Toiseksi, aiempaan viitaten, eikö ole aika ilmiselvää, että kaikkeen syrjäytymiseen voidaan vaikuttaa politiikalla. Miten politiikalla muuten ylipäätään voidaan vaikuttaa mihinkään mikäli näet perimän kaiken takana? Miksi ylipäpätään väittelet täällä kanssani asioista jos olen perimältäni vastakkaista mieltä? Politiikka ja väittelyt voidaan siinä tapauksessa jättää kokonaan pois.

"Vaikka ihmisen evoluutio geenikulttuuri-koevoluution ansioista onkin melko nopeaa, muutokset tapahtuvat parhaimmillaankin tuhansissa vuosissa, eli näiden asioiden ’muuttumattomuus’ vaikkapa meidän elinaikanamme on fakta."

Tämän relevanssi oli...? Miksi edelleen käyt väittelyä?

"Ei kukaan muuta ole väittänytkään, mutta mikään sosiaalipoliittinen toimenpide ei (valitettavasti) nollaa geenien vaikutusta."

Ei kukaan ole tällaista väittänytkään. Politiikalla sen sijaan pyritään ohjaamaan yhteiskunnallista käyttäytymistä. Vai oletko tästä eri mieltä?

"Sinä oletkin väärässä." Millä tavalla ja miksi?

"Ei ’maahanmuuttajien’ sinänsä, kuten vaikka japanilaisten, ruotsalaisten tahi amerikkalaisten, mutta suur-lähi-idän ja Afrikan suunnalta tulevien ennuste on surkea."

Toki, koska heidän yhteiskuntansa muistuttaa hyvin paljon meidän. Riippuu täysin siitä minkälaisesta ympäristöstä/yhteiskunnasta on peräisin. Eikö ole aika ilmiselvää, että hyvin erillaisista olosuhteista tulevat tarvitsevat enemmän tukea ja aikaa.

"Suomalaiset pärjäsivät siinä kuin muutkin esim. Amerikassa, Australiassa ja Ruotsissa, saamatta yhtään minkäänlaista tukea vastaanottavalta yhteiskunnalta. Eli olet jälleen väärässä."

Millä tavalla olen väärässä? Viittaan edelliseen vastaukseni. Tosin, mihin viittaat Ruotsilla? Tarkoitatko, että 50-70-luvulla lähteneet suomalaiset integroituivat hyvin Ruotsiin?

"Lähetettäisi mihin? Tiedätkö jonkin maan (Suomen ja muiden länsimaiden lisäksi) joka suostuu ottamaan muiden maiden rikollisia riesakseen?"

Ottaako Suomi ja länsimaat varta vasten rikollisia "riesakseen"? Ei, ei heitä minnekkään muuhun maahan voi lähettää. Mutta miten olisi kuvailemani tilanne, jossa rikolliset Suomen sisällä lähetetään omalle paikkakunnalleen? Mikäli perimää pidetään kaiken määrittelevänä, syntyy loputan määrä vastakkainasetteluja joihin ei voida vaikuttaa muuten kuin pitämällä kaikki erillään toisistaan - myös suomen sisällä syntyneet.

"Selvennyksenä mainittakoon että en kannata Suomessa jo oleville ihmisille minkäänlaista syrjintää suuntaan enkä toiseen etniteetin tai äidinkielen tai minkään muunkaan suhteen."

Miksi et "jo oleville"? Tässä on mielestäni kaiken ydinkysymys? Miksi et lähtökohtaisesti suostu syrjimään suomen sisällä olevia/olleita rikollisia tai köyhiä samalla tavalla kuin monia maahanmuuttajia. Miksi vedät tällaisen rajan?

Jyri T.
350/221 | 

Juoni: "Mitä hyötyä on estää Suomea tai osaa maasta muuttumasta Afrikan tai Lähi-idän kaltaiseksi???"

No ei taida olla enää vaikeaa arvata, mitkä ovat Juonin motiivit etsiä "roduista" eroja... ja miksi hän alkoi piipittää, kun toin esille suomalaisten kirjavan geneettisen taustan.

Pubi
352/221 | 

Ymmärrän Syksyn päätöksen periaatteellisena ja se saa täyden tukeni erityisesti tällaisessa tilanteessa, jossa rasismille tarjotaan Tiede-lehden blogeissa ´tieteellistä´ ulottuvuutta. Tuolla on erityinen merkitys, jota Ruukki voisi pohtia.

Kiitos Syksy.

Juoni
354/221 | 

"No ei taida olla enää vaikeaa arvata, mitkä ovat Juonin motiivit etsiä ”roduista” eroja… ja miksi hän alkoi piipittää, kun toin esille suomalaisten kirjavan geneettisen taustan."

Ad hominem, tuo väärässäolijan viimeinen epätoivon ilmaus.

Anonyymi astrofyysikko
355/221 | 

Ja esim. Lähi-idän historiasta löytyy kausia, jolloin alue oli käytännössä kaikilla mieleen tulevilla mittareilla Euroopan edellä. Olivatko eurooppalaisten geenit tuhat vuotta sitten huonompia kuin islamilaissa maissa?

Rasmus Mannerström
356/221 | 

"Ad hominem, tuo väärässäolijan viimeinen epätoivon ilmaus."

Laukomalla näitä Ad X väitteitä lankeaa itse omaan ansaansa. Tyyliin "pyh, hän käytti argumentointivirhettä Ad X, joten ei tämän kanssa voi väitellä". Koska on yleensä mahdotonta objektiivisesti päätellä onko kyseessä todellakin argmentointivirhe, ei näiden Ad:ien toteamuksella edistetä keskustelua mitenkään, päinvastoin.

Syksy Räsänen
357/221 | 

Lentotaidoton:

Ursassa syyskuussa aloittamani blogin aihe on hiukkaskosmologia ja kysymykset sen liepeiltä, kuten tämänkin blogin.

En tiedä mitä Tiede-lehti aikoo tehdä tämän blogin kirjoituksille. Niiden oikeudet ovat minulla, joten periaatteessa niiden arkiston voi julkaista jossain muualla jos ne täältä katoavat, mutta kommenttien menettäminen olisi sääli.

un archos
358/221 | 

Kiitos Syksy skarpeista bloggauksista - sekä suoraselkäisyydestä, joka sekin valitettavasti nykyään on uhanalainen luonnonilmiö. Olen tosin itse sitä mieltä, että tämä poistumisesi tiede-lehden bloggariudesta enempi mariginaalia kohti on harmillinen takaisku tieteen ja tutkimustulosten laadukkaalle popularisoinnille - ja sitä kautta kansamme keskimääräinen ÄO laskee;). Mutta oikeasta toimintamallista omantunnon kysymyksen tilanteessa voi olla montaa perusteltua mieltä, ja kumarrus sinulle joka tapuksessa - olet hieno mies. Sivistys ei ole saavutettu pysyvä etu, vaan asia, jota pitää jokaisen sukupolven ylläpitää ja kehittää. Sinä pidät valistuksen lyhtyä esimerkillisen korkealla, kiitokset siitä ja onnellista jatkoa!

Yliopistotutkija
359/221 | 

Tästä Räsäsen kirjoituksesta tuli päällimmäisenä mieleen sanonta "pata kattilaa soimaa". On vaikea olla ihmettelemättä sitä ylemmyydentunnon määrää, mitä Räsäsen teksti huokui, kuten esim. lause "Eräs vaihtoehto olisi ollut blogini käyttäminen Hamilon kirjoitusten korjaamiseen ja keskustelun suuntaamiseen terveemmille reiteille". Ei Räsäsen teksti ollut yhtään sen "tieteellisempää" tai "faktapohjaisempaa" kuin Hamilonkaan tekstit vaan vähintään yhtä vahvasti nimenomaan ideologiaan pohjautuvaa poliittista propagandaa. Harmi sinänsä.

Jos Räsäsen tarkoitus oli kritisoida Hamilon kirjoituksessa esille nostettua väitettä, että luonnolliset prosessit voisivat johtaa hyvin merkittävän muslimivähemmistön syntyyn Euroopassa, jäi argumentaatio lähinnä pilkunviilaamisen tasolle: kuinka tarkka/luotettava ennuste nimenomaan 20% rajan saavuttamisesta 2050 mennessä on. Jos asiasta oikeasti haluaisi keskustella, ei alkaisi viilaamaan pilkkua prosenttilukujen tarkkuudesta vaan esittäisi jotain hiemankin luotettavia perusteluita sille, miksei merkittävää muslimivähemmistöä synny. Esim. jos 2050 mennessä muslimivähemmistö olisi kooltaan "ainoastaan" 15%, olisik Hamilon esille tuoma kysymys merkityksetön?

Toinen kysymys sitten koski sitä, miksi muslimivähemmistö yleensä pitäisi nostaa erillisen tarkastelun kohteeksi. Ainakin itse työnkin puolesta tieteen parissa puuhastelevana olen tottunut siihen, että konkreettisesti maailmassa havaitut seikat ovat painoarvoltaan kertaluokkaa merkittävämpiä kuin hypoteesin tasolla olevat hatarat oletukset. Ja mitä konkreettisesti tiedämme muslimien ja muiden kansaryhmien välisestä yhteiselosta? Ainakin sen, että mm. Somaliassa, Tsetseniassa, Kosovossa/Serbiassa, Afganistanissa ja Nigeriassa käydyissä/käytävissä konflikteissa on uskonnolla merkittävä rooli. Ja siitäkin on saatu jo useita esimerkkejä (esim. Englannista), että päästessään kooltaan riittävän merkittävään asemaan, muslimivähemmistö haluaa ottaa käyttöön uskonnollisia lakeja. Sen sijaan sellaisia esimerkkejä, jossa muslimiväestö olisi merkittävästi länsimaalaistunut (lue: hylännyt uskonnon aseman arkielämää ensisijaisesti määrittävänä tekijänä, esim. lainkäytön suhteen), on todella vaikea löytää. Turkkia on pidetty sellaisena, mutta sielläkin poliittinen liike on viime vuosina edennyt takapakkia, uskonnon noustessa taas osaksi politiikkaa. Mitä Räsäsellä sitten oli esittää tähän kysymykseen? Taas melko pilkun viilaamisen tasolle meneviä kommentteja esim. siitä, onko oikein puhua muslimeista yhtenäisenä ryhmänä. Tällainen nyanssi on täysin merkityksetön vaan Räsäsenkin olisi pitänyt pyrkiä ottamaan kantaa (ja perustellusti) esimerkiksi siihen, miksi edellä mainitut konkreettisesti havaitut ongelmat muslimien ja muiden väestöryhmien välillä eivät olisi potentiaalisesti erittäin vakava ongelma?

Pukisin oleellisen kysymyksen näin: voidaanko faktapohjaisesti perustella, ettei ole esim. 5% todennäköisyydellä mahdollista, että nykymenolla jossain Euroopan maassa muslimiväestö alkaisi muutaman kymmenen vuoden sisällä pyrkiä luomaan islamistista valtiota? Tällainen kysymys kun ei ole mikään leikin asia: lopputuloksenahan olisi käytännössä sota, koska oletettavasti länsimainen väestö mieluummin tarttuu aseisiin kuin hylkää eurooppalaiset vapauden arvot.

Toki tällaisia asioita pohtivia voi haukkua rasisteiksi tai ties miksi xenofoobikoiksi, mutta kyllä valitettavasti esim. Ranska, Englanti ja Ruotsi antavat hieman osviittaa siitä, etteivät ajatukset ihan tuulesta temmattuja ole. Niissä kaikissa, useiden sukupolvienkin yli, muslimiväestön integroituminen (esim. länsimaalaisten vapauksia ja velvollisuuksia koskevien arvojen omaksuminen) on epäonnistunut.

Aikuinen
360/221 | 

Niin no, ei liene tarpeen olla sen enempää fyysikko, kuin teologi voidakseen siteerata raamattua, jossa on kehoitus: "menkää ja täyttäkää maa".

Hyvä "Abu Ismail", osaat taitavasti copy-paste toimintoa. Osaat epäilemättä myös kätevästi selittää näiden kahden uskonnon kehoituksen eron.

Kiitos

Aikuinen
361/221 | 

Älykkysosamäärätutkimukset (jotka siis saivat alkunsa Ranskassa noin 1800-luvun alussa Ranskan armeijan yrittäessä erottaa mielenvikaiset kansan köyhimmistä haaliessan miehiä armeijaan), ovat USA:ssa jo kauan aikaa ymmärretty olevan parhaimillaan suuntaa antavia. Nk. AO kun ei juurikaan kerro ihmisestä mitään.

Mutta eipä anneta tämän häiritä enempää kuin sekään, ettei tiede tunnista käsitettä "rotu", toisin kuin esim. käsitteen "vainoharhainen". Mutta ehkä Hamilo - Halla-aho -argumentointi sopii paremmin joidenkin maailmankuvaan. Faktoista riippumatta.

Anonyymi
363/221 | 

Luotan Syksyn arvostelukykyyn jo ihan sen takia, ettei hän pyri riitauttamaan tilannetta, vaan tekee itsenäisen päätöksen lopettamisesta. Se osoittaa selkärankaa, eikä kansan mielipidettä.

jees

Jaska
364/221 | 

Turun Sanomien toimittaja on ymmärtänyt aivan väärin tuon tutkimuksen. Ei siinä tutkittu, vaikuttavatko geneettiset erot koulumenestykseen vai eivät. Kyllä ne vaikuttavat ja vahvasti -- tämä tiedetään esimerkiksi kaksostutkimusten perusteella -- mutta tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään kausaalisia geenivariantteja. Kaksostutkimuksethan yms. eivät pysty osoittamaan, mitkä geenit vaikuttavat fenotyyppeihin, vaan ne kertovat vain geneettisen vaikutuksen suuruusluokan. Tässä tutkimuksessa onnistuttiin ensimmäistä kertaa löytämään muutama kausaalinen geenivariantti, mutta ne selittävät vain hyvin pienen osan koulumenestyksestä. Löytämättä on siis vielä paljon geenejä, koska koulumenestyksen heritabiliteetti on >50 prosenttia.

Jaska
365/221 | 

Siinä tutkimuksessa siis vahvistettiin noiden kolmen snipin yhteys koulumenestykseen ja älykkyyteen. Jos Marika Kaakista on siteerattu oikein Ylen artikkelissa, niin hän ei näemmä ymmärrä itsekään, millaista tutkimusta on tekemässä (kyseessä on kansainvälinen yhteistyötutkimus, jota oli tekemässä kymmeniä tutkijoita eri maista). Heidän käyttämänsä metodi ei mittaa geneettisen vaikutuksen kokonaissuuruutta, vaan tarkoituksena oli vain paikantaa yksittäisiä kausaalisia alleeleita, missä onnistuttiinkin. Tämä tutkimus ei kerro mitään kaikkien kausaalisten geenien vaikutuksen suuruusluokasta.

Des Cartes
366/221 | 

Täällä on kiitelty Syksyn päätöksen suoraselkäisyyttä. Minusta päätös on valitettava monella tapaa. Syksyn päättely, että hän jotenkin tukisi hamilolaista ajattelua antamalla bloginsa olevan samalla saitilla on vähintään kummallinen. Tämä päättely aika lailla aliarvioi ihmisten kykyä ajatella.

Päättelyn perusteella ajaudutaan siihen, että kukin voisi kirjoittaa blogiaan vain samanmielisten keskuudessa. Sekin on aika omituinen tapa ajatella. Tuohtumuksen voi ymmärtää, kun poliittiset näkemykset törmäävät, mutta suuttumalla ja karkaamalla ei saavuta mitään positiivista.

Syksyn kommenteista tässä yllä näkee senkin, että kun tutkija ei ole omalla alueellaan - kuten Syksy ei ole maahanmuuttokeskustelussa - häneltä puuttuu se logiikka ja vakuuttavuus, mikä omalla erikoisalueella tulee vähän kuin annettuna. Hän ikään kuin vajoaa muiden kommentoijien tasolle.

Kannattaa myös muistaa blogien rajallinen merkitys ja vaikutus. Parhaimmillaan ne ovat viihdettä ja ehkä joskus keskustelunavauksia. Maailmaa ei paranneta blogeilla, eikä niistä suuttumalla.

Tiede-lehden tehtävä on toki päättää, milloin jonkun henkilökuntaan kuuluvan kirjoittelu menee sellaiseksi, että siitä on jo haittaa lehtibrändille. Sanoma-konsernilla lienee kuitenkn akuutimpiakin ongelmia kuin yhden hamilon asettaminen ruotuun.

Jani
367/221 | 

Onkohan muuten Hamilo omalla alallaan, kun puhutaan maahanmuutosta? Onko muslimien invaasio ja älykkyyksistä puhuminen juuri maahanmuuttoon liittyvää erityisalaa?

Ihmettelen minä...

Pekka Neppilä
368/221 | 

Oli siellä tosiaan riehunut ja pidätetty ainakin yksi Suomen kansalainen, kaverin nimi taisi olla Ahmed Abdullrahman.

Markus
369/221 | 

Periaatteellinen suoraselkäisyys on Suomessa harvinainen laji. Toivottavasti tohtori Räsäsen esimerkki innostaa muitakin.

*hatunnosto*

- M

Timo
370/221 | 

Syksyn päättely, että hän jotenkin tukisi hamilolaista ajattelua antamalla bloginsa olevan samalla saitilla on vähintään kummallinen.

No minusta on kyllä aivan luonnollista todeta, että tiede.fi on eräillä kirjottajavalinnoillaan laskenut riman niin alas ettei sitä enää voi alittaa. Siksi kannattaa siirtyä sellaiselle foorumille, jossa taso on vähän korkeammalla ja argumentit asiallisia.

Lentotaidoton
371/221 | 

Des Cartes: Syksyn päättely, että hän jotenkin tukisi hamilolaista ajattelua antamalla bloginsa olevan samalla saitilla on vähintään kummallinen. Tämä päättely aika lailla aliarvioi ihmisten kykyä ajatella.

Syksy perusteli tämän mielestäni hyvin. Lehden nimihän on TIEDE.

Leone
372/221 | 

Moi vaan Syksy! Tämä blogi jäi kaipaamaan ainakin sitä, että juuri suhteellisuusteoriaa olisi voitu puida kriittisesti. Ilmeisesti Syksy et halunnut annonyymisti keskustella. Himangan ajatukset allekirjoitan omasta puolestani myös, joten toivottavasti tuosta syntyy aito debatti. Suhteellisuusteoriassa on uskonnollisia piirteitä, mikä sinänsä on absurdia, koska teoria on tieteen peruskivi.

Jesse Railo
373/221 | 

Kiitos mielenkiintoisesta, ajatuksia herättävästä ja motivoivasta blogistasi! Jo vuosia olen käynyt tiede.fi-sivustolla vain kirjoittamasi blogin vuoksi. Toivottavasti jaksat kirjoittaa yhä aktiivisesti ja mielenkiintoisista aiheista, on kirjoitukset sitten jossakin muualla tai ei. On myös ollut hienoa, että blogissa on ollut vuorovaikutteisuutta.

Olen kanssasi samaa mieltä, että mielipiteiden esittäminen faktana tai faktoihin viittaamattomuus ovat tietysti hölmöä, ja etenkin näin, jos on jonkinlainen "auktoriteetti", tavalla tai toisella, tiedon vastaanottajille.

Niklas H
375/221 | 

Kyseiset tutkimukset mittaavat äo:ta henkilöiden fenotyypin mukaan. Ei genotyypin. Siinä ei ole esim. tutkittu miten jälkipolven äo muuttuisi, jos vastasyntynytlapsi adoptoitaisiin hyvinkoulutuettuun perheeseen(joka stimuloisi lapsen mieltä) ja osallistuisi hyvässä maineessa olevaan kouluun (jolloin siellä olisi enemmän muiden hyvin koulutettujen lapsia, ja keskimääräistä stimuloivempia opettajia, joka edelleen ympäristönä stimuloisi enemmän).

Jensen itsekkin sanoo, että :
"Could it make a difference that Africans have less experience in solving problems such as those on the Raven’s, are less testwise, and have less access to coaching than non-Africans? Raven (2000) showed that students who were encouraged to engage in complex cognitive tasks increased in self-direction, understanding, and competence. In South Africa, Skuy and Shmukler (1987) applied Feuerstein’s (1980) Mediated Learning Experience and raised the Raven scores of Black high school students...[from 87 to 97]"- p. 244.

Eli ongelmien ratkaisu nosti heidän älykkyyttään.

Nyt voimme siirtyä dietiin puolelle. Kun katsomme keskimääräisiä äo tuloksia maista (http://fi.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations)
Voimme huomata, että pelkästään Afrikan sisällä äo eroaa jopa 30 äo pisteen verran, kun vertaa melkein naapurivaltiota - Libyaa (90) ja Etiopiaa (63). Tämä ei luultavimmin johdu pelkästään ympäristön virikkyydestä, vaan myös siitä, että Etiopiassa ei ruokaa riitä kaikille ja proteiini- ja omega-3-rasvahappo-rikkaan dieetin voi unohtaa, jolloin aivot ei luultavimmin kehity potentiaaliinsa.

Nämä edeltävää kolme asiaa, dieetti, sosiaalinen ympäristö, ongelmien ratkaiseminen, selittää varmaan myös miksi Ruotsilla (101) on keskimäärin hieman korkeampi älykkyys kuin Suomella (97). Ruotsissahan on myös paljon enemmän maahanmuuttjia Afrikasta kuin Suomessa.

Ja Hong Kongiin (107) verrattuna meillä on eroa 10 pistettä. Eli olisimme Hong Kongilaisiin verrattuna yhtä älykkäitä kuin Irakilaiset (87) meihin verrattuna.

Simo Möltsi
376/221 | 

Kyllä se ilonpäivä vielä meillekin koittaa. Mitä Ruotsissa juuri tapahtui?

Markku
377/221 | 

Syksy ei tee päätöksellään kuin kiusaa itselleen ja faneilleen. Olisi vain pysynyt tieteentekemisessään. Kirjoitukset olivat todella mielenkiintoisia.

Kun ilmastonmuutos etenee ja öljy loppuu, ja Välimeren eteläpuoliset alueet käyvät asumiskelvottomiksi, ei tarvita excel-taulukoita eikä ÄO-lukuja, kun todetaan, että Euroopassa on muslimienemmistö ja tieteentekeminen lopetettu.

Kimmo Metso
378/221 | 

Ottamatta kantaa tämän blogin sisältöön, niin hiukkasfysiikka, kosmologia jne. blogisi soveltuvat ( minusta) paremmin URSAn T&A lehteen kuin kaikkea kaikille tarjoavaan tiede-lehteen. Avaruutta kun minusta on hankalaa ymmärtää ilman hiukkasfysiikan avaamista. T&A lehdestä on puuttunut juuri osaamisalueesi selkokielelle avaavat artikkelit.

T&A lehdestä puolestaan voisi siirtää Tiede-lehden puolelle erilaiset esihistorialliset aiheet.

Ja kyllä, olen molemmat lehdet tulevat minulle ja seuraan aktiivisesti niiden nettisivuja.

älykkö?
379/221 | 

Joko kymmeniä vuosia sitten oli luotettava tapa mitata älykkyyttä? Olen ollut siinä käsityksessä että vieläkin keskustellaan mitä esimerkiksi mensan testi mittaa ja miten ihmisen älykkyyttä voitaisiin mitata laajemmin ja luotettavammin.

Esko
380/221 | 

Toivottavasti Ursa pystyy tarjoamaan Syksylle Islamia loukkaamattoman ympäristön. Islamistisia, päteviä tiedemiehiä on aivan liian vähän, ja Syksy on hieno esimerkki siitä, kuinka tiedemies voi olla sekä antisemitistinen, että islamisti.

njake
381/221 | 

No hitsi,

Tämä oli ainut blogi mitä olen aikoihin lukenut ja sai innostumaan uudelleen tieteenseuraamiseen maallikkotasolla!

Janne Laiho
382/221 | 

Täydellinen ymmärtämättömyys kirjoituksen ytimestä on nykyään valitettavan yleistä, ja tämä edellinen kommentti oli oiva esimerkki siitä. Syksyn päätöstä pidän kyllä hyvin valitettavana; se vain kasvattaa asennetieteilijöiden osuutta tiede.fi:n tarjonnassa. Ymmärrän kyllä ajatuksen päätöksen takana, mutta ratkaisu olisi omasta mielestäni hyvin erilainen. Kaikesta huolimatta hyvää jatkoa Syksylle valitsemallaan tiellä! Nyt on ainakin hyvä syy tutustua Ursan nettisivuihin ja muuhun tarjontaan paremmin kuin ennen. Kosmologiasta kirjoittaminen niin, että humanistikin siitä saa jotain irti, ei ole helppo tehtävä. Mutta Syksy on sen osannut tehdä. Pidä yllä hyvää työtä :)

Tee
383/221 | 

Hyvä, Räsänen.

Olen miettinyt, miksi Tiede-lehti antaa Hamilon jatkaa kirjoituksiaan.

Timo Suvanto
384/221 | 

Suoraselkäisyys on suhteellinen käsitys. Joissakin asioissa on mukavaa olla suoraselkäinen, kun se juuri ei itseä kirpaise, joissakin toisissa asioissa on voidaan sitten antaa hieman peräksi, jos se sattuisi kirpaisemaan liian pahasti.

Minulta loppuivat kaikki toimeksiannot Sanoman lehtiin, kun en suostunut allekirjoittamaan Sanoma Newsin free-sopimusta. Tästä enemmän kiinnostuneet voivat hakea blogistani evästeellä Sanoma.

Syksy Räsänen on Sanoma Magazines -konsesrniin kuuluvan lehden avustaja. Minusta olisi mielenkiintoista saada tietää Syksyltä "itse asiasta kuultuna", onko hän allekirjoittanut Sanoma Magazinesin vakio avustajasopimuksen ja jos on, niin millaisia moraalisia ongelmia hän mahdollisesti näki tai oli näkemättä ko. sopimuksessa.

Orion
385/221 | 

Syksy Räsänen on jo vuosia sympatiseerannut Hamasia jonka 1988 kirjoitettu ja yhä voimassa oleva perussääntö viittaa Israelin valtion tuhoutumiseen ja islamilaisen valtion perustamisen. Yhdysvallat, EU, sekä kolme muuta valtiota ovat luokitelleet Hamasin terroristijärjestöksi ( Wikipedia).

Hän on omissa kannanotoissaan osoittanut ymmärrystä mm. Hamasin Gazan kaistalla harjoittamalle summittaiselle terrorille jossa ihmisia teloitetaan mielivaltaisesti ilman mitään oikeudenkäyntiä (HS).

Tätä taustaa vasten on mielestäni kovin valitettavaa jos Syksy Räsäsen kaltainen tieteellisyyden kaapuun naamioitunut, avoimesti antisemitistinen henkilö voi aloittaa blogaajana tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan sivuilla.

Se tulee tarkoittamaan minun 40 vuotta kestäneen jäsenyyteni päättymistä Ursassa.

J.N.
386/221 | 

Harmi, että sinä Syksy lopetat bloggaamisen Tiede-lehdessä. Kukaan meistä ei ole immuuni omien arvojensa ilmaisuille teksteissään, ja minusta sinun ja Hamilon hyvin eri tyyppiset elämänkatsomukset ovat edustaneet aidosti moniarvoista yhteiskuntaa niin pitkälle, kun sellainen voi blogistanissa ilman tilanteen kärjistymistä kehittyä, ts. ettei aleta suorastaan riitelemään.

Itse olen hyvin huolissani ääri-islamilaisuuden lisääntymisestä Euroopassa, sillä sen kannattajat eivät tunnusta länsimaisia ihmisoikeuksia, kuten oikeutta valita seksuaalinen suuntautumisensa, sananvapautta, uskonnonvapautta, naisten ja miesten tasa-arvoa jne. Me elätämme heitä, mutta he opettavat lapsensa sylkemään silmillemme, koska olemme vääräuskoisia (samanlaista asennetta on nähtävissä erään suomalaisenkin kristityn lahkon piirissä, joka uskoo olevansa parempi kuin muut). Ääri-islamilaisuuteen kuuluu myös suurperheiden perustaminen: radikaalit imaamit ovat todenneet, että heidän tärkein "aseensa" on kohtu.

Toisaalta on paradoksaalista, että ääri-islamilaisesta maahanmuutosta huolissaan olevat tahot ovat pahimpia suomalaisia sovinisteja, ns. miesasiamieihiä, joiden mielestä nainen aiheuttaa raiskatuksi tulemisensa esim. pukeutumalla väärin ja että naisten yliedustus lähihuoltajissa on muka tulosta miehiä vastaan suunnatuista ennakkoluuloista (kun todellinen syy on naisten toimiminen lasten pääasiallisina hoitajina). Samaten ääri-islamilaisuuden kriitikot munaavat asiansa todellisten ongelmien (kuten raiskausrikostilastot) esille tuomisen huuhaalla, kuten Tatu Vanhas -tasoisilla äo-"tutkimuksilla". En tunne yhtään ihmistä itseni lisäksi, joka tunnistaisi ongelmat molemmissa leireissä.

Mutta siis: kiitoksia ainutlaatuisesta kosmologiablogistasi ja odotan innolla jatkoa.

foobar
387/221 | 

Hieno kommentti.

Tieteen popularisointi on vaikea tehtävä. Enkä tosiaan ymmärrä, mitten Tiede-lehti ikään kuin asettaa itsensä naurunalaiseksi antamalla Hamilon tapaisten sekavuuksien esiintyä lehden nimissä.

Multikulti Kukkahattutäti
388/221 | 

Kelpaisiko se, että maahanmuuttajamiesten rikollisuus on Statfinistä kaivettujen tilastojen mukaan täsmälleen samalla tasolla kuin suomalaisten miesten?

Tai se, että Afrikkalaisten maahanmuuttajamiesten (poislukien somalit), jotka suurimmaksi osaksi lienevät muslimeita, rikollisuus on alle 2/3 suomalaisten miesten rikollisuuteen verrattuna?

Multikulti Kukkahattutäti
389/221 | 

btw. Saman Vanhasen tutkimuksen mukaan konservatiivit ovat tyhmempiä kuin liberaalit.

Tästä vain ollaan kovin usein hiljaa... :-)

Multikulti Kukkahattutäti
390/221 | 

Planeetan köyhintä aluetta on Saharan eteläpuolinen Afrikka.

Planeetan köyhimmän alueen asukkaista valtaosa on kristittyjä, ne pahat ja tyhmät muslimit ovat keskittyneet rikkaampaan pohjoisempaan osaan.

Armitage
392/221 | 

Ymmärrettävä veto, maalaisjärjen ja järjen avunhuuto tämän kaiken populistisen ja höyrypäisen pulinan keskeltä.

Internet ei tuonut mukanaan todellista viisautta, jaettavaksi ihmiskunnalle, vaan suunnattoman määrän paskaa, jolla ihmisten päät sekoitetaan lopullisesti niin, että ne ovat kykenemättömiä ymmärtämään mitä maailmassa todellisuudessa todella tapahtuu. ;)

Valtioiden välinen resurssisota korvataan tv-shopeilla, ja asiallinen kritiikki sekä informaation tarjoaminen sellaisista nykyisistä etnisistä sortojärjestelmistä huuhdotaan fanaatikkojen suoltamalla "mitä sylki suuhun tuo"-joella alas vääristetyn historian viemäristä.

Lopulta ihmiset toimivat Orwellmaisesti, näkemällä vapauden tuojat orjuuttajina, ja heidät siten tuomiten. Vaikka ihmiset näkisivät mitä tapahtuu, he silti assosioisivat näkemänsä päinvastaiseksi.

Vaikka joku näkisi juutalaisen polttavan Gazalaisen, tämä nähnyt ihminen tulkitsisi sen niin, että muslimi/neonatsi poltti juutalaisen. Mutta enempää en nyt voi sanoa, koska ehkä sanoin jo liikaa.

Voimia valitsemallasi tiellä!

Ja yllä mainittu nimimerkki "Orion" edustaa juuri tätä jälkimmäistä linjaa.

Anneli
393/221 | 

Eivätkä suomalaisetku edustaneet vielä 30-luvulla ali-ihmisiä, mongoleja. Näin saksalaisetn rotuoppien mukaan, jota silloin tieteellisenä totuutena ainakin jossakin pidettiin. Joku Miss Suomi todisteli maailmalla ääneen, että olemme ihan yhtä älykkäitä kuin "oikeat" eurooppalaisetkin. Pitkin hampain saksalaiset joutuivat sitten hautaamaan tieteelliset näyttönsä tarvitessaan aseveljiä slaavilaista ali-ihmistä vastaan käytävään sotaan. Viime vuosina suomalaiset geenitutkijat ovat muuten tulleet siihen johtopäätökseen, että itäsuomalaiset ovat perinnöltään tätä slaavilaista ali-ihmisrotua, kun taas länsisuomalaiset ovat lähempänä "oikeita" eurooppalaisia. Oi, miten hyvältä tuntuu olla länsisuomalainen. Jos nyt ihan juurille mennään, niin kai se nyt ainakin (lähes) kaikkien mielestä on todistettu, että ihmiskunnan alkukoti sijaitsee Afrikassa. Joten ...

Anneli
395/221 | 

En tunne tutkimusta, mutta Alankomaathan on siirtomaa- ja kauppakomppaniperintönsä johdosta kautta aikain ollut erittäin kansainvälinen ja monille vieraille kulttuureille ja roduille altistunut maa. Jos rotu"puhtaus" korreloi suoraan älykkyytsaoon, niin silloinhan me suomalaiset totta tosiaan olemme ihan maailman älykkäimpien joukossa. Luulen, että vertaustulokset ruotsalaisiin ovat kiistanalaisia.

Ulgan
396/221 | 

Toisin sanoen: "ei ole antaa lähdeviitettä, mutta käännänpä asian niin, ettet itse sellaista halua".

Marjo Tähti
397/221 | 

"Ihmisten niputtaminen yhteen pakettiin jonkin leiman tai rodun alle on aina rasistista, jos siinä kohdellaan yksilöitä vain jonkin ryhmän edustajina"

Jos näin todella on, niin kaikki sosiologit ovat rasisteja, tilastotieteilijöistä nyt puhumattakaan.

Tomi
399/221 | 

Itse työskentelen yrityksessä jossa on monia kansallisuuksia edustettuina ja sanottakoon vaikka Turkkilaiset vs Somalit eroksi se että vaikka kummatkin maat ovat erittäin korkeasti muslimi maita (Turkki 98%, Somalia "Vuonna 2012 Somalian kristittyjen johtajat arvioivat maassa olevan alle 200 kristittyä" yli 98%) niin lähes kaikki Somalit rukoilevat ja harjoittavat uskonnolleen kuuluvia riittejä sekä pitävät niiden oikeuksista kiinni kynsin ja hampain vaikka menettäisivät työpaikkansa tästä syystä, Turkkilaisia en ole koskaan nähnyt rukoilemassa, enkä kuule heidän juuri uskonnostaan puhuvan.
Suomalaisissa on semmoinen vika että kun me täällä koto suomessa ollaan totuttu siihen että uskonto on kristinusko johon meidät pienenä kastetaan ja sitten me hyvinä uskovaisina käydään ehkä rippikoulu ja jos jaksaa niin omiin hautajaisiimme saavumme, niin tätä tapauskovaisuutta ei pidä koskaan sekoittaa oikeaan uskovaisuuteen, ei varsinkaan fundamentalistiseen islamiin. Islamin uskossa itsessään ei ole vikaa, niinkuin muissakaan uskonnoissa jos sitä ei tehdä hampaat irvessä, mutta tosiasia on että esim somaleissa on fundamentalistejä lähes jokainen (oma arvioni on yli 95%).
Mitä te tekisitte esimiehen asemassa suomessa minulle jos päättäisin kesken työpäivän pyyhkäistä paikalliseen piruntorjuntabunkkeriin rukoilemaan samalla kun somalit rukoilevat kun aurinko laskee? Saisinko varoituksen vai antaisitteko asian olla?

Cille
400/221 | 

Ja miten tieteilijät voi olla niin epätieteellisiä yht.kunn. kysymyksissä. Ensin on toitotettu että sattuma ja luonto voittaa so what. Jos mustat tahi vihreät tulee ja voittaa niin kaikkihan menee ihan tieteellisesti. Pitäs esiintyä reilusti joko tutkijana tai poliitikkona.

Cille
401/221 | 

Eipä kukaan ota perusteellisempaan keskusteluun älykkyyden merkitystä kokonaisuudessaan. Keskivertokin voi oppia kaiken tarpeellisen. Kärjistäen, jos olet pulassa toivotko paikalle älykön joka salamana tiedostaa kannattaako sinua auttaa, vaikka keksisi keinonkin vai ystävällisen ääliön joka silkasta yhteisöllisyydestä yrittää auttaa? Kumpi asenne kantaa pidemmälle ja sopuisammin?

Asdfgh
404/221 | 

NYTKÖ vasta havaitsit tämän tyypin olevan kyseisenlainen ideologinen hörhö? Itse olen nähnyt sen vaahtoavan tästä jossain mediassa jo varmaan vuosia sitten.

Asdfgh
406/221 | 

"Syksy koittaa vaan hämärtää asiaa saivartelemalla, koska kokee aiheen epämiellyttäväksi."

Tässähän tämä Syksyn (ja sen hengenheimolaisten) älyllisesti köyhä vaahtoaminen näyttäisi olevan aika pitkälti kiteytettynä.

Asdfgh
407/221 | 

"Ja tämän tiedon relevanssi oli???"

Nähdäkseni hyvin lähellä ei mitään, kuten nähdäkseni yli 99% blogin kirjoittajan ja sen hännystelijöiden Hienoista, Tärkeistä Ja Eritoten Korkeamoraalisista Pointeista. Euroopan muslimien demografiakehityksen arvioiden kritiikki vaikuttaa jossain määrin asialliselta, mutta siihen tämän blogikirjoituksen "tieteellisenä" esitetty mutta valitettavan epärelevantti tieto näyttäisi aika lailla jäävän.

Ei toki millään lailla poikkeuksellista, kun tätä aihealuetta käsitellään tietystä ideologisesta näkökulmasta...

Asdfgh
408/221 | 

Hyvä kommentti yleisesti ottaen, mutta ei mikään muslimien "alkaminen pyrkiä luomaan islamilaista valtiota" tai sen riski ole lähelläkään tärkeimpiä muslimien maahanmuuttoon liittyviä ongelmia -- jos nyt pääsee realistiselle ongelmalistalle ylipäätään. Eivätkä useimmat (jotkut kyllä) muslimeihin liittyvät ongelmat edes liity siihen muslimiuteen sinänsä vaan lähinnä yleisesti kehitysmaalaisuuteen, toisetnisyyteen, kulttuurieroihin, populaation geneettisiin ominaisuuksiin, tms.

Islamilaisten, yleisesti ottaen muun yhteiskunnan ja populaation (tai sen osan) kustannuksella tai niille jonkinlaista haittaa aiheutten elävien yhteisöjen syntyminen on paljon realistisempi ongelma, ja ihan kritiikin arvoinen.

Asdfgh
409/221 | 

"Suhteellisuusteoriassa on uskonnollisia piirteitä"

Tieteen, tiedeyhteisö(je)n ja niiden maallikkoseuraajien keskuudessa on omasta mielestäni huvittavan paljonkin uskonnollisia piirteitä. Kun tarpeeksi lukee esimerkiksi suunnilleen mihin tahansa "tieteelliseltä" vaikuttavaan oljenkorteen takertuvaa ihmispopulaatioiden (suurten roturyhmien tai pienempien) joidenkin perinnöllisten ominaisuuksien tutkimisen moralisoivaa paheksumista tai tuloksien ja niistä seuraavien loogisten päätelmien kieltämistä, ainakin itselleni tulee suunnilleen sama olo kuin kreationistihihhulien evoluutioteorian kritiikkiä tai kasvihuonekaasujen ilmastovaikutuksen kieltäjien väitteitä lukiessa.

Suhteellisuusteorian kyseenalaisuuksiin tai kyseenalaistuksiin olen paljon vähemmän perehtynyt, mutta mielenkiintoiselta kuulostava aihe sekin, vaikka keskivertoihmisen arkielämän tai politiikan kannalta paljon vähämerkityksisempi kuin ihmispopulaatioiden ominaisuudet.

Asdfgh
410/221 | 

Toivottavasti Syksy jättää siellä uudessa julkaisupaikassaan ideologiset hörhöilyt vähemmälle ja keskittyy niihin aiheisiin, joissa sillä on sekä merkittävää kompetenssia että kykyä objektiivisuuteen. Ursan jäsenenä toivon saavani lukea mielenkiintoisia ajatuksia näistä jälkimmäisistä.

Antti C
411/221 | 

Jaa tais raamatussakin lukea "Lisääntykää ja täyttäkää maa", suurta syntyvyyttä silti ei voine pitää kristinuskon erityispiirteenä. Tätä julistusta toteuttaa käytännössä vain erittäin pieni osa kristityistä. Sama lienee muslimeilla.
Aivan yhtä valikoivasti, itselle sopivia "totuuksia" pyhästä kirjasta etsien toimivat muslimit ja kristityt (ja näköjään sinäkin). Eli tätä siteerausta (koraanista?) ei mitenkään voi pitää todisteena islamin erityispiirteistä, vaan todisteena omasta islamofobiastasi.
Se siitä "täsmennyksestä".
(ja ei, en mitenkään ihaile islamia tms. mitä nyt kuvitteletkaan, puolestani kaikki uskonnot voisi lakkauttaa jo tänään)

Antti C
412/221 | 

Nonii joku marginaalinen ryhmä muslimeista puuhaa sharialakia eurooppaan. Loput tyytyvät käymään moskeijassa pyllistelemässä ryhminä, jos sitäkään. Tämän tiettyjen yksilöiden sharia-lain fiilistelyn ymmärtää, jos ajattelee heidän olevan jostain tomuisesta kylästä jossa ei ollut nettiä, kirjastoa tai koulua maailmankuvaa avartamassa. Yleensä näilläkin sitten hiljalleen silmät avautuvat ja aatteet avartuvat, kun pääsevät sieltä ihmettelemään katukuvassa vilisevää arvojen ja ihmisten moninaisuutta.
Että ehkä se kivittäminen ei olekaan ainoa ratkaisu.

Ei tule mitään sharia lakia eurooppaan, ei suomeen eikä sinne teidän esson baariin. Eli voit huoletta tänään mennä nukkumaan ja alkaa pohtia muita asioita elämässä.

Mikko Siitonen
413/221 | 

Hienoa Syksy Räsänen. Odotan innolla uutta Blogiasi Ursan sivuilla. Kirjoitit sen mita en oikein itse osannut muotoilla koskien Hamilon hölynpölyä. Kyllä se niin pimeää tekstiä jo loppuaikoina oli, että voi vain ihmetellä, toki sinänsä jo pulassa olevan Sanomakonsernin maailmankuvaa. Nyt jätan taman ns. Tiedelehden sivuston.

t. Mikko

Mietippä tätä
Liittynyt11.4.2014
Viestejä3
414/221 | 

[quote author="Vierailija: imaamin keinutuoli" time="30.05.2013 klo 14:20"]

" Muslimit on rodullistettu, heitä kohdellaan kuin rotuja ennen vanhaan: ryhmänä, jonka jäsenten kuvaamisessa ryhmäidentiteetti on keskeisin piirre ja johon sisältyy oleellisesti muuttumattomia ominaisuuksia.
"

tämä ei ole ulkoapäin annettu kuvaus muslimeista, vaan päinvastoin muslimien oma kuvaus muslimina olemisesta.
- - - -

Kommenttini edellä olevaan:

Nikkini "Mietippä tätä"

Huoh! Valitettavasti sinisilmäisesti ajattelevat eivät usko edes muslimien omaa todistusta identiteetistään! Se on jopa lihan ja veren siteitä eli rotusidonnaisia siteitä vahvempi identiteetti! Heitä yhdistää todellakin sama henki ja päämäärä:
>>Ei vain Euroopan, vaan koko maailman islamistaminen joko rauhanomaisesti tai väkivalloin ja rehellisimmät heistä tunnustavat sen avoimesti!<<

Ps. Pelkkiä tiedejulkaisuja lukevien kannattaisi seurata hälyttäviä raportteja Britanniasta, Ranskasta, Hollannista ja Ruotsista, saadakseen selville missä nyt jo ihan oikeasti mennään Euroopan islamistamisessa!

Mietippä tätä
Liittynyt11.4.2014
Viestejä3
415/221 | 

[quote author="Vierailija: Antti C" time="13.10.2013 klo 20:59"]

Nonii joku marginaalinen ryhmä muslimeista puuhaa sharialakia eurooppaan. Loput tyytyvät käymään moskeijassa pyllistelemässä ryhminä, jos sitäkään. Tämän tiettyjen yksilöiden sharia-lain fiilistelyn ymmärtää, jos ajattelee heidän olevan jostain tomuisesta kylästä jossa ei ollut nettiä, kirjastoa tai koulua maailmankuvaa avartamassa. Yleensä näilläkin sitten hiljalleen silmät avautuvat ja aatteet avartuvat, kun pääsevät sieltä ihmettelemään katukuvassa vilisevää arvojen ja ihmisten moninaisuutta.
Että ehkä se kivittäminen ei olekaan ainoa ratkaisu.

Ei tule mitään sharia lakia eurooppaan, ei suomeen eikä sinne teidän esson baariin. Eli voit huoletta tänään mennä nukkumaan ja alkaa pohtia muita asioita elämässä.

- - - -

Palautteeni edelliseen: 

Sharia laki on jo otettu käyttöön ihan laillisesti Britanniassa tietyillä alueilla sen omien lakien rinnalle! 

Ps. Kannattaisi lukea brittilehtiä...

Läskiperse
Liittynyt11.12.2010
Viestejä950
416/221 | 

Suhteellisuusteoria täyttää hyvin uskonnolliset piirteet. Kaikki suhteellisuusteoriauskovaiset pitäisi hävittää Maan kamaralta.

Mitä enemmän saadaan tietoa, sen huonommin suhteellisuusteoria pitää paikkaansa. Karvas totuus on, ettei suhteellisuusteoriauskovaisia tarvita missään - vähiten teollisuudessa ja avaruustegnologiassa.

Vierailija
417/221 | 

Politiikka ja tiede eivät kuulu samaan pöytään, sillä toinen esittää mielipiteitä ja mielikuvia, kun taas toinen tosiasioita ja mittaustuloksia.

Moskeijan varjossa
418/221 | 

Näin viisi vuotta myöhemmin asiaa voi katsoa uusien faktojen pohjalta. Ennuste muslimien osuuden kasvusta Euroopassa ei mennyt ihan vikaan, kuten PEW-tutkimuskeskuksen uusin raportti ja ennuste (29.11.2017osoittaa:
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
Sen mukaan Ruotsissa voi olla muslimeita jopa 30% vuonna 2050. Syksy Räsäsellä oli vielä viisi vuotta sitten vakaumus, että muslimit eivät ole uhka Euroopalle. Sitä vastaan puhuvat nyt tilastot: islamilaisen terrorismin yleisyys korreloi Euroopassa muslimiväestön suhteellisen osuuden kanssa. Terrorismia on eniten siellä. missä on eniten muslimeita. Asiasta kiinnostuneet voisivat vaikka laskea eurooppalaisen järjestyskorrelaation PEW-tutkimuskeskuksen taulukon ja alla olevan luettelon avulla.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Islamist_terrorist_attacks
Yritys Hamilo-dekonstruktioksi oli hyvä, mutta olisiko Räsänen siis kuitenkin ollut väärässä?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Maailmankaikkeutta etsimässä

Blogin päivittäminen on päättynyt.

Syksy Räsänen on teoreettinen fyysikko Helsingin yliopistossa. Syksy kirjoittaa kosmologiasta, hiukkasfysiikasta ja niiden tekemisestä, tai ainakin asioista sinne päin.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla