Seuraa 
Viestejä45973

Alkuenergia, Henki, Jumala, koostuu 2/3 positiivisesta ja 1/3 negatiivisesta voimasta. Nämä voimat ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
Tämän alkuvoiman olemuspuolet ovat: järjestys, tahto, viisaus ja vakavuus
Alkuvoiman kolme ominaisuutta yhdessä alkuvoiman neljän olemuspuolen kanssa muodostavat luomakunnan seitsemän perusvoimaa. Alkuvoiman kolmea ominaisuutta kutsutaan kärsivällisyydeksi, rakkaudeksi ja armeliaisuudeksi. Puhtaissa henkiolennoissa ovat myös nämä voimat kehittyneet.
Kaikkien ikuisuuden muotojen rakenneosat, henkinen eetteri, elämänvoima, koostuu henkisistä atomeista.
Henkinen atomi muodostuu atomiytimestä, ydinolemuksesta (siinä vallitsee positiivisten ja negatiivisten osasten vuorovaikutus), sekä alkuvoiman kolmesta ominaisuudesta ja neljästä olemuspuolesta eli luomakunnan seitsemästä perusvoimasta, jotka kiertävät elliptisillä radoilla ytimen ympärillä.
On olemassa viisi henkistä atomilajia:
eetteriatomit - ne vastaavat alkuvoiman kolmea ominaisuutta (voimaa)
kehitysatomit (liikeatomit) - ne vastaavat jumalallisen vakavuuden olemuspuolta (voimaa)
luomisatomit (muotoiluatomit) - ne vastaavat jumalallisen viisauden olemuspuolta (voimaa)
ylläpitävät atomit (stabilisaatioatomit) ne vastaavat jumalallisen tahdon olemuspuolta (voimaa)
hedelmällisyysatomit jotka vastaavat jumalallisen järjestyksen olemuspuolta (voimaa)

Näistä alkuvoima, Jumala, Henki, on synnyttänyt henkiset muodot, puhtaat olemassaolon muodot ja kaikissa täysin kehittyneissä henkisissä muodoissa on täysin kehittynyt ja toimiva olemuksen ydin. Jokaisessa henkisessä atomissa on aivokeskus. Vain puhtaiden henkiolentojen henkisissä atomeissa on olemuksen ydin täydellinen aivokeskus. Henkisissä atomeissa olevan aivokeskuksen, olemuksen idun tai ytimen kautta, jokainen muoto alkaa loistaa omalla valollaan - kehitysastettaan vastaavasti.

Luomisprosessin aionien kuluessa tapahtunut puolet positiivista ja puolet negatiivista voimaa uudelleenorganisointiprosessissa kahteen kolmasosaan positiivista voimaa ja yhteen kolmasosaan negatiivista voimaa alkuvalon sisä- ja ulkopuolella virtaavassa eetterissä kehittyi suunnaton liikkuvuus - syntyi myös polariteetti, mentaliteetin ja dualiteetin lisäksi. Saman aikaisesti alkuvoimasta tarkoituksella virtasi alkukeskusauringosta kaikkeuteen osa negatiivisesta alkuenergiasta muotoavaan valoeetteriin. Muotoavassa valoeetterissä oli nyt osa negatiivisen alkuvoiman korkeimmasta valointensiteetistä.
Tästä kaikkialla läsnäolevasta negatiivisesta alkuvoimasta sai jokainen täydellisessä luomakunnassa luotu ja siitetty henkiolento kvantin.
Ensimmäiset henkiolennot ottivat vastaan kaikkiallisen negatiivisen voiman. Niin heistä tuli henkiä Hänen hengestään. Heidän tehtävänsä oli kuitenkin ottaa itsessään vastaan tämä kaikkiallisen negatiivisen voiman osa, kvantti, sekä muuntaa se vapaaehtoisesti luovaksi ja muotoavaksi voimaksi sekä käydä alkuvirtaan Jumalan, (Isä-Äiti-prinsiipin = 2/3 positiivista voimaa ja 1/3 negatiivista voimaa yhdessä), alkuvoiman, lapsena, lapseusominaisuudessa. Niin he luopuivat vapaaehtoisesti vaatimuksen kaikkiallisesta läsnäolosta sekä tunnustivat Isä-Äiti-Jumalan ainoan kaikkiallisen läsnäolon, Jumalan, joka oli heidät ideoinut, luonut, ja henkisessä siitoksessa saattanut täydelliseski.
Niin henkiolennot ottivat lapseuden vastaan ja saattoivat aktivoida itsessään alkuvoiman lapseusominaisuudet: kärsivällisyyden, rakkauden ja armeliaisuuden. Samalla näin he tunnustivat alkuenergian, Isä-Äiti-Jumalan, ainoaksi kaikkialla läsnäolevaksi alkuprinsiipiksi.
Valopotentiaalinsa puolesta he eivät kuitenkaan ole kaikkialla läsnäolevia - ainoastaan kaiken tajuavia energiavoimia. Tämä tarkoittaa: he voivat nähdä kaiken tajunnassaan, käsittää sen ja liikkua kaikkialle. Se merkitsee: he ovat vapaita koko ikuisuudessa.

Ne olennot, jotka vapaaehtoisesti muunsivat ja palauttivat kvantin kaikkialla läsnäolevaa energiaa alkuvirtaan hyväksyttiin alkuvoiman seitsämään perusvoimaan lapseusominaisuudessa ja he saivat vapaan tahdon ja saattoivat hallita kosmista energiaa omanaan ja käyttää sitä asianmukaisella tavalla. Ne, jotka eivät kyenneet ottamaan tätä askelta annettiin aioneiksi vapaus se suoritaa, mutta siksi aikaa heistä ei kuitenkaan tullut ikuisuuden perijöitä, olla ikuisuuden tietoisia lapsia.

Alkuvoiman manifestaatiolla, Jumalalla, on rinnallaan myös duaalipari, yksi kolmasosa negatiivista voimaa kantava valovoimaisin naispuolinen henkiolento, jonka tuli myös muuntaa saamansa kaikkiallisen negatiivisen alkuvoiman kvantti, siis palauttaa se takaisin, ja olla Jumalan, kaikkiallisen voiman, lapsi muiden Jumalan lasten joukossa kolmessa ominaisuudessa: kärsivällisyys, rakkaus ja armeliaisuus ja tulla hyväksytyksi seitsemään alkuvoiman perusvoimaan ja olla vapaa muiden tavoin.

Alkuvoimasta siirtyi (annettiin) ensin luodulle ja osaksi siitetylle Pojalle kaksi kolmasosaa kaikkialla läsnäolevasta positiivisesta alkuvoimasta ja ikuisen lain mukaisesti asetti Hänet taivaiden kanssahallitsijaksi. Tätä positiivista alkuvoiman osavoimaa nimitetään Kristukseksi. Kristusvoima on kaikkialla läsnäoleva positiivinen osavoima.

Alkuvoiman duaalipari. Korkein naispuolinen henkiolento, säteilyvoimassaan 1/3 osaa negatiivista voimaa, ei halunnut siirtää kaikkiallisen negatiivisen alkuvoiman kvanttia lapseusominaisuuksiin. Tämä sai aikaan ensimmäisen negatiivisen impulssin, kylvön, ja tästä seurasi aionien aikana vähitellen yhä suurempi dispolarisoituminen ja monia henkiolentoja, niitäkin, jotka olivat jo siirtyneet Jumalan lapseuteen, liittyi tähän lankeamukseen.
Jumalan duaalipari ei halunnut siirtää kaikkiallisen negatiivisen alkuvoiman osaa takaisin kaikkialliseen voimaan, josta se oli lähtenyt ja muuttunut muotoavaksi, luovaksi, siittäväksi ja myös vastaanottavaksi voimaksi. Hän vielä yritti palata, mutta ei siihen kyennyt.

Jos ensimmäisen naispuolisen olennon, Jumalan duaaliparin, aikomus olla alkuvoiman kaltainen, kaikkialla läsnäoleva, olisi onnistunut, kaikki henkiset muodot olisivat hajonneet, koska osa negatiivista voimaa, se, joka sisältää lapseuden, olisi virrannut takaisin alkuvoimaan. Kaikkien henkisten muotojen hajoaminen olisi tuottanut tulokseksi alkuperäisen yhtäläisyyden: puoliksi positiivisen ja puoliksi negatiivisen voiman.

Muistutettakoon tässä, että alkusubstanssin uudelleenorganisointiprosessissa aionien aikana saavutettu dynaaminen liiketila, suunnaton liikkuvuus, on nykyinen ikuisuuden rytmi ja panee liikkeelle ikuisuuden muotoavat ja luovat voimat. Yhtä voimakkaiden napojen välillä on vain vähäinen liike ja tähän Jumalan duaalipari pyrki.

Joissakin vanhoissa opeissa, etenkin itäisissä vanhoissa opeissa, on havaittavissa tämä yhtäläisyysajatus (puolet positiivista ja puolet negatiivista voimaa) vielä nykyäänkin ja kaikkien olentojen hajoamisesta alkuvirtaan, siis 1/2 positiivista ja !/2 negatiivista voimaa. Tämä oppi on peräisin vanhan hallitsijan energioista. Tämä on yksi syy siihen, ettei Kristuksen jumalallista perintöä, alkuvoiman osavoimaa, joka on kaikkien sielujen lunastus, pystytä vieläkään hyväksymään siellä laajemmalti, koska Jumalan lopullista luomistyötä ei tunneta yksityiskohtaisesti.

Vajoaminen, dispolarisoituminen, jota myös enkeleitten lankeemukseksi on sanottu, sai alkunsa tästä luomistapahtumasta ja on yhä vielä olemassaoleva turbulenssi. Värähtelytasoltaan se on tiivistynyt aina kiinteäksi materiaksi, aineeksi asti.
Aine on negatiivisten ajatusmuotojen manifestaatiota.
Materian todellisuus on yksilön aistien ja ajatusten ilmennystä.
Se tulee muuttumaan kuten kaikki karkea.aineinen, koska ikuinen laki on synnyttänyt ja edelleenkin synnyttää vain eteeristä, siis omavaloisia muotoja.

Alkuvoiman osavoiman, Kristus-voiman, tarkoitus on johdattaa jokainen sielu jälleen takasin puhtaaseen omavaloiseen tosiolevaisuuteen, ykseyteen, jolloin he tulevat osalliseksi alkuvoiman seitsemään perusvoimaan ja ovat vapaita käyttämään kosmista energiaa asianmukaisella tavalla.
Kristus-Henki, joka vaikutti Jeesuksen kautta, esti kaikkien muotojen hajoamisen ja Kristus-Henki, alkuvoiman osavoima, tulee jälleen palauttamaan absoluuttisen kosmisen ykseyden perinnön, alkuvoiman osavoiman avulla - ikuisen luomissuunnitelman mukaisesti. Jeesuksen Kristuksen lunastustyö sai aikaan astraalitasojen muuttumisen puhdistustasoiksi, jossa on voimassa kausaalilaki, syyn ja seurauksen laki. Kolme muuta langennutta tasoa, jotka ovat lähinnä valoenergiamuuria, niistä tuli valmistelutasoja lunastustyön ansiosta.
Tässä lunastustapahtumassa syntyi niin sanottu säteilymuuri, joka erottaaa puhtaat tosiolevaisuuden ulottuvuuden maailmat langenneista maailmoista. Säteilymuurissa on se henkinen valoenergia, jonka puhtaista taivaista lähtevät henkiolennot ovat luovuttaneet. Säteilymuurin läpi pääsevät vain ne takaisin absoluuttisuuteen, jotka palauttavat Kristuksen perintöosan alkuvoimaan. Eli tunnustavat Kristuksen taivaiden rinnakkaishallitsijaksi. Sillä kukaan ei tule Isän luokse muuten kuin Kristuksen kautta.

Golgatan tapahtumien jälkeen ei enää ole itselunastusmahdollisuutta. Nyt jokaisessa sielussa vaikuttaa Kristus-voima, takaisin absoluuttisuuteen johdattava voima. Lunastustyön tapahduttua myös alkuvoiman duaalipari, ensimmäinen naispuolinen henkiolento, on pyrkinyt osaltaan vaikuttamaan siihen, että kaikki negatiivisesti rasittuneet sielut jälleen palaisivat takaisin absoluuttisuuteen. Alkuvoiman duaalipari, Saatana, on niin kauan valoenergiamuurin ulkopuolella, kunnes jokainen sielu on palannut takaisin kaiken piiriinsä sulkevaan epäitsekkääseen rakkauteen, silloin jokaisen takaisin aikovan sielun on jälleen tultava täksi rakkaudeksi. Kaikkeuden korkeimmaksi värähtelyksi, alkuvoimasta tietoiseksi tulleeksi lapseksi, vapaaksi omavaloiseksi henkiolennoksi.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (18)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

hcesar
Seuraa 
Viestejä13039
Armitage
mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

Sitä minäkin ihmettelin. Muuten tuo teksti olikin aivan täysjärkistä ja virheetöntä asiaa.

asdf
Armitage
mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

Sitä minäkin ihmettelin. Muuten tuo teksti olikin aivan täysjärkistä ja virheetöntä asiaa.

Luin tasan ensimmäisen lauseen, ja haluaisin siihen selityksen ennen kuin jatkan lukemista.

hcesar
Seuraa 
Viestejä13039
Armitage
Luin tasan ensimmäisen lauseen, ja haluaisin siihen selityksen ennen kuin jatkan lukemista.

Ok. Kun saat selityksen, jatkat ilmeisesti eteenpäin, kunnes löydät toisen kohdan, joka kaipaa selitystä. Kun saat selityksen, jatkat taas seuraavaan selitystä kaipaavaan kohtaan, jne... Arveletko pääseväsi piankin tekstin loppuun?

asdf
Armitage
mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

Sitä minäkin ihmettelin. Muuten tuo teksti olikin aivan täysjärkistä ja virheetöntä asiaa.

Tähtitiede ja avaruus palstalla,
"Ikuisuus laajenee jatkuvasti ja on evoluution alainen" otsikon alla kirjoitin tuosta, josta kysyt. Ei ole kyse hyvästä 2/3 ja pahasta 1/3 jos luet tarkasti. dispolarisoituminen johtui toisista syistä, eikö totta.
Ja miksi ei ole 50 %/50% ilmenee samassa yhteydessä myös.

no_more
Jos maapalloon iskee 10km kokoinen meteoriitti niin mihin katoaa 2/3 hyvää energiaa?

vai katoaako energia?

hanion
no_more
Jos maapalloon iskee 10km kokoinen meteoriitti niin mihin katoaa 2/3 hyvää energiaa?vai katoaako energia?

Eikös noin negatiivinen tapahtuma tuhoa positiivisen?

Armitage
asdf
Armitage
mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

Sitä minäkin ihmettelin. Muuten tuo teksti olikin aivan täysjärkistä ja virheetöntä asiaa.Luin tasan ensimmäisen lauseen, ja haluaisin siihen selityksen ennen kuin jatkan lukemista.

Laadusta riippumatta tieteiskirjallisuus ei ole ennenkään tarvinnut selityksiä.

no_more
hanion
no_more
Jos maapalloon iskee 10km kokoinen meteoriitti niin mihin katoaa 2/3 hyvää energiaa?vai katoaako energia?Eikös noin negatiivinen tapahtuma tuhoa positiivisen?

pöydän kun valillä putsaa vanhasta kuonasta, niin siihen voidaan jälleen kattaa uudet entistä maukkaammat antimet...

Armitage
mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

"Ihka ensimmäisen synnin teki Lucifer sillä aikaa kun hän vielä oli Taivaassa. Hän oli mahtava enkeli ja ylpeyden kohottamana, hän päätti että hän aikoi olla ”kuten kaikkein korkein”. Pohjimmiltaan, hän halusi kukistaa Jumalan ja ottaa Hänen paikkansa taivaallisella valtaistuimella. Jumala sysäsi Saatanan ulos Taivaasta johtuen hänen kauhistuttavasta synnistään, yhdessä joidenkin enkelien kanssa, jotka olivat liittoutuneet Luciferin kanssa. Samalla kun enkeleitä heitettiin ulos Taivaasta, toiset lähtivät vapaaehtoisesti. Yhteensä, kolmasosa enkeleistä jätti Taivaan ja heistä tuli niitä, joita me nykyään kutsumme ”demoneiksi”"

Johtuisiko tuosta tuo1/3

jussipussi
Seuraa 
Viestejä85278
Ulmas
Armitage
mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

"Ihka ensimmäisen synnin teki Lucifer sillä aikaa kun hän vielä oli Taivaassa. Hän oli mahtava enkeli ja ylpeyden kohottamana, hän päätti että hän aikoi olla ”kuten kaikkein korkein”. Pohjimmiltaan, hän halusi kukistaa Jumalan ja ottaa Hänen paikkansa taivaallisella valtaistuimella. Jumala sysäsi Saatanan ulos Taivaasta johtuen hänen kauhistuttavasta synnistään, yhdessä joidenkin enkelien kanssa, jotka olivat liittoutuneet Luciferin kanssa. Samalla kun enkeleitä heitettiin ulos Taivaasta, toiset lähtivät vapaaehtoisesti. Yhteensä, kolmasosa enkeleistä jätti Taivaan ja heistä tuli niitä, joita me nykyään kutsumme ”demoneiksi”"

Johtuisiko tuosta tuo1/3
Kyllä Wikileaks tämänkin diktatuurin saa vielä nurin , varrotkaa vaan!

Ulmas
Armitage
mistä vetäisit tuon 2/3 hyvää 1/3 pahaa suhteen? Eikö dualismin nimissä 50-50 ole todenmukaisempi?

"Ihka ensimmäisen synnin teki Lucifer sillä aikaa kun hän vielä oli Taivaassa. Hän oli mahtava enkeli ja ylpeyden kohottamana, hän päätti että hän aikoi olla ”kuten kaikkein korkein”. Pohjimmiltaan, hän halusi kukistaa Jumalan ja ottaa Hänen paikkansa taivaallisella valtaistuimella. Jumala sysäsi Saatanan ulos Taivaasta johtuen hänen kauhistuttavasta synnistään, yhdessä joidenkin enkelien kanssa, jotka olivat liittoutuneet Luciferin kanssa. Samalla kun enkeleitä heitettiin ulos Taivaasta, toiset lähtivät vapaaehtoisesti. Yhteensä, kolmasosa enkeleistä jätti Taivaan ja heistä tuli niitä, joita me nykyään kutsumme ”demoneiksi”"

Johtuisiko tuosta tuo1/3
Ei johdu. 50-50 on oikea jakauma, mutta varjolohikäärme söi osan lähteneistä.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat