Seuraa 
Viestejä45973

Kansanmedia.fi uutisoi eilen, että arvon vähemmistövaltuutettu Puumalainen on tehnyt tutkintapyynnön Mikko Ellilän blogista.

Ellilän blogi on tunnettu lähinnä värikkäästä kielenkäytöstä, vihasta islamilaista kulttuuria kohtaan sekä huonosta typografiasta. Viimeinen noista ei kuitenkaan tietääkseni ole rikos.

Tässä on Puumalaisen lähettämä tutkintapyyntö kokonaisuudessaan:

19.2.2007 425/65/2007TM

Vähemmistövaltuutettu

Keskusrikospoliisi

PL 285

01301 VANTAA

Tutkintapyyntö, kiihottaminen kansanryhmää vastaan

1. Vähemmistövaltuutetun toimiala
Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta Suomessa (Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 1 §, 660/2001).

2. Tutkintapyyntö
Pyydämme keskusrikospoliisia tutkimaan, täyttääkö osoitteessa http://mikkoellila.thinkertothinker.com oleva artikkeli ”Yhteiskunta koostuu ihmisistä” rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi pyydämme ryhtymään toimenpiteisiin, jotta teksti saataisiin pois internetistä. Otteita artikkelista liitteenä.

3. Yleistä rikoslain 11 luvun 8 §:stä
Sananvapaus on turvattu perustuslain (731/1999) 12 §:ssä. Sananvapauteen sisältyy, mainitun lainkohdan mukaan, oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä. Rikoslain (39/1889) 11 luvun 8 §:ssä on kriminalisoitu kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kyseinen säännös rajoittaa sananvapautta. Sananvapauteen vetoamalla ei ole mahdollista perustella rasististen kirjoitusten julkaisemista tai levittämistä.
RL 11 luvun 8 §:ssä on kriminalisoitu sellaisten lausuntojen tai muiden tiedonantojen levittäminen yleisön keskuuteen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää. Säännöksen tunnusmerkistö tekijät on vakiintuneesti jaoteltu seuraavasti.

Lausunto tai tiedonanto. Säännöksessä mainittu lausunto tai tiedonanto voidaan antaa suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti tai elein. Olennaista on, että lausunto tai tiedonanto sisältää lainkohdassa tarkoitettua uhkailua, solvausta tai panettelua.

Yleisön keskuuteen levittäminen. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että viestin kohteena on avoin ihmisryhmä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että säännöksen tarkoittamaa levittämistä yleisön keskuuteen voi tapahtua myös internetin välityksellä.

Uhataan, panetellaan tai solvataan. Uhkaamisella tarkoitetaan esimerkiksi väkivalta- tai omaisuusrikoksella uhkaamista. Panettelu ja solvaaminen on tunnusmerkistössä rinnastettava kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistöön. Panettelua on se, että kansanryhmän perättömästi väitetään syyllistyneen rikoksiin tai niihin rinnastettaviin tekoihin. Solvauksessa voi olla kyse totuudenmukaisista väittämistä, joiden esittämisen tarkoituksena on ollut loukkaaminen. Tyypillisempää on, että solvaavat lausunnot eivät ole totuudenmukaisia. Näissä tapauksissa totuudenvastaisuutta voidaan käyttää näyttönä tahallisuudesta ja se voi osoittaa ”kiihottamistarkoitusta”. Solvauksena pidetään myös harhaanjohtavia lausuntoja, esimerkiksi vahvasti yleistäviä lausumia.

Kansallinen, rodullinen, etninen tai uskonnollinen ryhmä taikka niihin rinnastettava kansanryhmä. Luettelo ei ole tyhjentävä, koska se sisältää käsitteen ”niihin rinnastettava kansanryhmä”.

Tahallisuusvaatimus. Tunnusmerkistön mukaan kyseessä on tekorikos, jonka tunnusmerkistö täyttyy huolimatta siitä, syntyykö tekijän tavoittelema kiihotus kansanryhmää vastaan vai ei. Tekoa voidaan pitää tahallisena, jos tekijä on pitänyt tunnusmerkistön täyttymistä mahdollisena tai vähintäänkin suhtautunut siihen välinpitämättömästi.

4. Tutkintapyynnön perustelut
Artikkelissa esitetään faktoina solvaavia väitteitä eri ryhmistä. Tekstissä esitetään ns. faktana, että: ”Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.” Tekstissä esitetään lisäksi rasistisia ja solvaavia väitteitä ja rasistisia ajatuksia ja päätelmiä oppikirja-tyylisellä tavalla. Väitteissä tiettyjä kansanryhmiä myös panetellaan.
Artikkelissa valheellisia väitteitä esitetään faktoina ja loppupäätelmät perustellaan näillä valheellisilla väittämillä. Oppikirja-tyyliä lisää se, että kuvia on lisätty. Artikkelin viesti on se, että valkoinen väestö on älykkäämpi kuin tummaihoiset. Esitetään esimerkiksi, että: ”500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan.”
Kirjoittaja pyrkii esittämään väitteensä siten, että ne näyttäisivät tieteellisiltä faktoilta. Kirjoittaja viittaa esimerkiksi kausaliteettiin. Esimerkki: ”Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio.” Lopuksi artikkelissa tummaihoiset esitetään vaarallisina, koska he kirjoittajan mukaan syyllistyvät rikoksiin niin usein ja loisina, koska he kirjoittajan mukaan enimmäkseen ovat työttömiä tai muita ”eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä loisia”. Loppupäätelmä kirjoittajan mukaan: ”Kun Eurooppaan tuodaan neekereitä, rikollisuus lisääntyy.” Kirjoittaja esittää ratkaisunsa artikkelin viimeisessä lauseessa: ”Jos kaikki Euroopassa nykyisin asuvat ei-valkoiset muuttaisivat takaisin alkuperämaihinsa, rikollisuus vähenisi Euroopassa useita kymmeniä prosentteja”.
Artikkelissa esitetyt väitteet ovat solvaavia ja lisäksi niissä panetellaan tiettyjä ryhmiä. Lausumat/tiedonannot ovat vahvasti yleistäviä ja kokonaiset ryhmät kuvataan tyhminä, rikollisina eli vaarallisina ja loisina. On ilmeistä, että kirjoittaja haluaa herättää lukijassa samanlaista inhoa ja halveksuntaa tiettyä kansanryhmää kohtaan, mitä hän itse tuntee (vertaa Mika Illman: Hets mot folkgrupp, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisu A-sarja N:o 262, s. 267-8).
Tekstissä tiettyjä etnisiä ryhmiä verrataan eläimiin. Illmanin (s. 269) mukaan tämäntyyppiset väitteet kuuluvat RL 11 luvun 8 §:n ydinalueeseen ja täyttävät epäilemättä RL 11 luvun 8 §:n tunnusmerkistön. Kyse on tietyn etnisen ryhmän edustajien ihmisarvon halventamisesta ja siitä, että tämän ryhmän edustajat esitetään alempiarvoisina. Illman (s. 267) on todennut, että esim. pakolaisten esittäminen loisina täyttää RL 11 luvun 8 §:n tunnusmerkistön.
Kokonaisuutta arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon, että tekstissä on jatkuvasti käytetty sana ”neekeri”. Oikeuskäytännön mukaan tämän sanan käyttäminen yksityishenkilöistä pidetään kiellettynä kunnianloukkauksena. Ko. sanan käyttäminen tekstissä voidaan pitää osoituksena loukkaamistarkoituksesta ja lisäksi se lisää väittämien törkeyttä.
Vähemmistövaltuutetun näkemys on, että kokonaisuutena tarkasteltuna, tämän artikkelin levittäminen yleisön keskuuteen internetissä täyttää selkeästi RL 11 luvun 8 §:n mukaisen rikoksen tunnusmerkistön.

5. Tiedonsaanti esitutkinnan etenemisestä
Pyydämme selvittämään, mikä on esitutkinnan arvioitu kesto. Lisäksi pyydämme aikanaan ilmoittamaan vähemmistövaltuutetulle esitutkinnan lopputuloksesta.

Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen

Ylitarkastaja Yrsa Korkman

LIITE Otteita internetissä olevasta artikkelista ”Yhteiskunta koostuu ihmisistä”, http://mikkoellila.thinkertothinker.com

Yhteiskunta koostuu ihmisistä: http://mikkoellila.thinkertothinker.com/?p=141

Sivut

Kommentit (86)

Tapaus on herättänyt aika paljon huomiota mm. useammassa blogissa. Laitoin alkuillasta tuonne psykologia-puolen ketjuun aiheeseen liittyvän postauksen. Siitä löytyvästä linkistä eli Hesarin Maija Aallon bloggauksen herättämästä keskustelusta saa aika hyvin käsityksen, millaisia tulkintoja sananvapaudesta ja sen rajoittamisesta molemmin puolin tällä hetkellä on.

En ole lukenut koskaan ennen Mikko Ellilän blogia ja nyt hiukan silmäilin. Vaikuttaa mielenkiintoiselta.
Hyvä että Puumalainen mainostaa Ellilän blogia!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Useimmissa maissa on omat herkät asiansa.

Israelissa holokausti, Venäjällä kaikenlaiset voitonpatsaat ja ruumihit alla. Tsekeissä ei aina parane jututtaa maan itäblokki-menneisyydestä. Saksassa taas Hitler on ikävä asia. Meillä Suomessa pyhänä asiana on ehdottomasti öööö...öö....Islam!

Voisiko joku poliittisesti aktiivinen perustaa adressin jossa vaaditaan Puumalaiselle palkintoa Islamin tuomisesta Suomeen? Mielestäni Puumalainen jos joku todellakin ansaitsee Islam-pystin hyllyynsä, niin paljon on tehty suvaitsevaisen uskonnon leviämisen (=Islam) hyväksi ja ei-suvaitsevaisen (=muut, lähinnä kristinusko) kitkemiseksi.

Go Mikko GO! Islam!!1

Pseudohippi
Seuraa 
Viestejä18901

Mikko Ellilä on typerys.

Matti Puumalaisen tutkintapyyntö osoittaa, ettei Ellillä suinkaan ole ainoa typerys.

Järjetöntä verovarojen haaskausta.

When an educated, influential person tweets something he knows is a lie, he is announcing his contempt for the general public. He’s saying he considers you so stupid that you’ll believe the lie.
Andrew Stroehlein

Pseudohippi
Seuraa 
Viestejä18901
Valkoinen
Pseudohippi
Mikko Ellilä on typerys.Ei hän nyt typerys mielestäni ole! Sanoisin, että hän on mielenvikainen sekopää.

Koetin olla hillityn kohtelias

When an educated, influential person tweets something he knows is a lie, he is announcing his contempt for the general public. He’s saying he considers you so stupid that you’ll believe the lie.
Andrew Stroehlein

Heheheh..Kaverin tekstistä lainaus "Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. "No enpä kehuisi kyllä kirjoittajankaan ÄÖ:tä

Meillä on muutamat blogit huomioineet tapahtuman.

"Läste just på Jihad i Malmö att en libertariansk finsk (!) bloggare, Mikko Ellilä, är under polisutredning för hets mot en religiös grupp. Berättar man sanningar om islam och koranen kallas det hat, medan däremot islamisternas hatpropaganda ignoreras.

Finland, som vi hållit så högt, där vi trodde att allt var bra, "kaikki on hyvin", har börjat med kinesisk censur av Internet. Vi vill inte ha någon tanke-polis! Detta är definitivt ännu ett vansinnigt påhitt av EU. För länge sedan smög EU på oss en lag som inskränker yttrandefriheten på Internet, och nyligen kom det en lag som förbjuder kritik av islam. Så nu är det fritt fram att förvandla Europa till en diktatur, du sköna nya värld där man bara får prata om oväsentligheter."
Källa:
Every Kinda People
EU skrämmer mig också
http://everykindapeople.blogspot.com/index.html

"Kampen för yttrandefrihet i Finland (!)
Senaste tiden har det skrivits mycket
om bloggare i Egypten som trakasseras
av myndigheterna.
Men tyvärr sker sådant även på närmare
håll. Under fredagen slog flera kollegor
larm om attacken mot den finländske
liberalen Mikko Ellilä, vars anti-islamistiska
blogg misshagat en av alla de "ombudsmän",
som även Finland tycks vara nedlusat med."
Källa:
JIHAD I MALMÖ
Kampen för yttrandefrihet i Finland
http://jihadimalmo.blogspot.com/

Itse en ole lukenut tuota suomalaista blogia. Ihmettyttää että Suomessa on alettu olemaan tiukempia, mitä tulee Islamista keskusteluun tai mielipiteistä Islamiin. Tai niinhän se on aina tainnut olla Suomessa islamin kanssa, päättelyni teen suomalaisissa foorumeissa käydyissä keskusteluissa, joita olen lukenut ja joihin esim. tällä palstalla aikaisemmin mielelläni osallistuin. Nykyään keskustelen aiheesta islam tai muslimit etu päässä Ruotsin puolella. FBssä saa vapaasti siitä puhua jos mieli tekee.

Vaikea sanoa, onko tuossa varsinaisesti tapahtunut tuota rikosta mistä sitä syytetään ...

Rotujen ja kansojen välilä todennäköisesti on eroja älykkyydessä, kun asia verrataan keskimediaaneina ja sen toteaminen ei kai sinänsä vielä ole kiihotusta kansanryhmää vastaan.

En tiedä onko sanan neekerinkään käyttäminen vielä sitä ...

Muslimit on itse omalla käytöksellään suurimpia syyllisiä siihen leimaamiseen, mitä niitä kohtaan tunnetaan tai käsitellään.

Luulen,että asenteiden kovenemin islamia kohtaan johtuu siitä,ettei kyseinen uskonto sulaudu vallitsevaan yhteiskuntaan.Suurin syy kuitenkin johtuu radikaaliporukoista ja siitä jihadpaskasta mitä ne viljelee eli ihmiset pelkää ja kun omassakin yhteiskunnassa olisi parantamisen varaa ni miksi hankkia lisää ikävyyksiä??

Laitapa tämä tähänkin. Unohdin kkonaan että tästä aiheesta on jo tehty avaus.
Siis uudelleen:

"Många har läst och upprörts av de finländska
myndigheternas försök att tysta en obekväm
bloggare, Mikko Ellilä . Eftersom han endast
bloggar på finska så har omvärlden hittills haft
lite svårt att ta del av hans funderingar.
Nu har hans landsman Aapo Puhakka
översatt delar av bloggen och även kritiskt
granskat den.

Tyvärr framstår väl inte Mikko som en
särskilt kunnig eller skarpsinnig
analytiker av utvecklingen i Europa....

Därfär är det viktigt att tänka på vad
Gates of Vienna skriver i frågan:

We must not lose sight of what we
are defending here. We are not
defending what Mikko Ellilä wrote;
we are defending his right to publish it.
The issue is not the content of his
writing; it is the process of his being
summoned to answer for it."

Källa:
http://jihadimalmo.blogspot.com/

fmiles
Kansanmedia.fi uutisoi eilen, että arvon vähemmistövaltuutettu Puumalainen on tehnyt tutkintapyynnön Mikko Ellilän blogista.

Ellilän blogi on tunnettu lähinnä värikkäästä kielenkäytöstä, vihasta islamilaista kulttuuria kohtaan sekä huonosta typografiasta. Viimeinen noista ei kuitenkaan tietääkseni ole rikos.

Tässä on Puumalaisen lähettämä tutkintapyyntö kokonaisuudessaan:

19.2.2007 425/65/2007TM

Vähemmistövaltuutettu

Keskusrikospoliisi

PL 285

01301 VANTAA

Tutkintapyyntö, kiihottaminen kansanryhmää vastaan

1. Vähemmistövaltuutetun toimiala
Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta Suomessa (Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 1 §, 660/2001).

2. Tutkintapyyntö
Pyydämme keskusrikospoliisia tutkimaan, täyttääkö osoitteessa http://mikkoellila.thinkertothinker.com oleva artikkeli ”Yhteiskunta koostuu ihmisistä” rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi pyydämme ryhtymään toimenpiteisiin, jotta teksti saataisiin pois internetistä. Otteita artikkelista liitteenä.

3. Yleistä rikoslain 11 luvun 8 §:stä
Sananvapaus on turvattu perustuslain (731/1999) 12 §:ssä. Sananvapauteen sisältyy, mainitun lainkohdan mukaan, oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä. Rikoslain (39/1889) 11 luvun 8 §:ssä on kriminalisoitu kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kyseinen säännös rajoittaa sananvapautta. Sananvapauteen vetoamalla ei ole mahdollista perustella rasististen kirjoitusten julkaisemista tai levittämistä.
RL 11 luvun 8 §:ssä on kriminalisoitu sellaisten lausuntojen tai muiden tiedonantojen levittäminen yleisön keskuuteen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää. Säännöksen tunnusmerkistö tekijät on vakiintuneesti jaoteltu seuraavasti.

Lausunto tai tiedonanto. Säännöksessä mainittu lausunto tai tiedonanto voidaan antaa suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti tai elein. Olennaista on, että lausunto tai tiedonanto sisältää lainkohdassa tarkoitettua uhkailua, solvausta tai panettelua.

Yleisön keskuuteen levittäminen. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että viestin kohteena on avoin ihmisryhmä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että säännöksen tarkoittamaa levittämistä yleisön keskuuteen voi tapahtua myös internetin välityksellä.

Uhataan, panetellaan tai solvataan. Uhkaamisella tarkoitetaan esimerkiksi väkivalta- tai omaisuusrikoksella uhkaamista. Panettelu ja solvaaminen on tunnusmerkistössä rinnastettava kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistöön. Panettelua on se, että kansanryhmän perättömästi väitetään syyllistyneen rikoksiin tai niihin rinnastettaviin tekoihin. Solvauksessa voi olla kyse totuudenmukaisista väittämistä, joiden esittämisen tarkoituksena on ollut loukkaaminen. Tyypillisempää on, että solvaavat lausunnot eivät ole totuudenmukaisia. Näissä tapauksissa totuudenvastaisuutta voidaan käyttää näyttönä tahallisuudesta ja se voi osoittaa ”kiihottamistarkoitusta”. Solvauksena pidetään myös harhaanjohtavia lausuntoja, esimerkiksi vahvasti yleistäviä lausumia.

Kansallinen, rodullinen, etninen tai uskonnollinen ryhmä taikka niihin rinnastettava kansanryhmä. Luettelo ei ole tyhjentävä, koska se sisältää käsitteen ”niihin rinnastettava kansanryhmä”.

Tahallisuusvaatimus. Tunnusmerkistön mukaan kyseessä on tekorikos, jonka tunnusmerkistö täyttyy huolimatta siitä, syntyykö tekijän tavoittelema kiihotus kansanryhmää vastaan vai ei. Tekoa voidaan pitää tahallisena, jos tekijä on pitänyt tunnusmerkistön täyttymistä mahdollisena tai vähintäänkin suhtautunut siihen välinpitämättömästi.

4. Tutkintapyynnön perustelut
Artikkelissa esitetään faktoina solvaavia väitteitä eri ryhmistä. Tekstissä esitetään ns. faktana, että: ”Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.” Tekstissä esitetään lisäksi rasistisia ja solvaavia väitteitä ja rasistisia ajatuksia ja päätelmiä oppikirja-tyylisellä tavalla. Väitteissä tiettyjä kansanryhmiä myös panetellaan.
Artikkelissa valheellisia väitteitä esitetään faktoina ja loppupäätelmät perustellaan näillä valheellisilla väittämillä. Oppikirja-tyyliä lisää se, että kuvia on lisätty. Artikkelin viesti on se, että valkoinen väestö on älykkäämpi kuin tummaihoiset. Esitetään esimerkiksi, että: ”500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan.”
Kirjoittaja pyrkii esittämään väitteensä siten, että ne näyttäisivät tieteellisiltä faktoilta. Kirjoittaja viittaa esimerkiksi kausaliteettiin. Esimerkki: ”Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio.” Lopuksi artikkelissa tummaihoiset esitetään vaarallisina, koska he kirjoittajan mukaan syyllistyvät rikoksiin niin usein ja loisina, koska he kirjoittajan mukaan enimmäkseen ovat työttömiä tai muita ”eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä loisia”. Loppupäätelmä kirjoittajan mukaan: ”Kun Eurooppaan tuodaan neekereitä, rikollisuus lisääntyy.” Kirjoittaja esittää ratkaisunsa artikkelin viimeisessä lauseessa: ”Jos kaikki Euroopassa nykyisin asuvat ei-valkoiset muuttaisivat takaisin alkuperämaihinsa, rikollisuus vähenisi Euroopassa useita kymmeniä prosentteja”.
Artikkelissa esitetyt väitteet ovat solvaavia ja lisäksi niissä panetellaan tiettyjä ryhmiä. Lausumat/tiedonannot ovat vahvasti yleistäviä ja kokonaiset ryhmät kuvataan tyhminä, rikollisina eli vaarallisina ja loisina. On ilmeistä, että kirjoittaja haluaa herättää lukijassa samanlaista inhoa ja halveksuntaa tiettyä kansanryhmää kohtaan, mitä hän itse tuntee (vertaa Mika Illman: Hets mot folkgrupp, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisu A-sarja N:o 262, s. 267-8).
Tekstissä tiettyjä etnisiä ryhmiä verrataan eläimiin. Illmanin (s. 269) mukaan tämäntyyppiset väitteet kuuluvat RL 11 luvun 8 §:n ydinalueeseen ja täyttävät epäilemättä RL 11 luvun 8 §:n tunnusmerkistön. Kyse on tietyn etnisen ryhmän edustajien ihmisarvon halventamisesta ja siitä, että tämän ryhmän edustajat esitetään alempiarvoisina. Illman (s. 267) on todennut, että esim. pakolaisten esittäminen loisina täyttää RL 11 luvun 8 §:n tunnusmerkistön.
Kokonaisuutta arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon, että tekstissä on jatkuvasti käytetty sana ”neekeri”. Oikeuskäytännön mukaan tämän sanan käyttäminen yksityishenkilöistä pidetään kiellettynä kunnianloukkauksena. Ko. sanan käyttäminen tekstissä voidaan pitää osoituksena loukkaamistarkoituksesta ja lisäksi se lisää väittämien törkeyttä.
Vähemmistövaltuutetun näkemys on, että kokonaisuutena tarkasteltuna, tämän artikkelin levittäminen yleisön keskuuteen internetissä täyttää selkeästi RL 11 luvun 8 §:n mukaisen rikoksen tunnusmerkistön.

5. Tiedonsaanti esitutkinnan etenemisestä
Pyydämme selvittämään, mikä on esitutkinnan arvioitu kesto. Lisäksi pyydämme aikanaan ilmoittamaan vähemmistövaltuutetulle esitutkinnan lopputuloksesta.

Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen

Ylitarkastaja Yrsa Korkman

LIITE Otteita internetissä olevasta artikkelista ”Yhteiskunta koostuu ihmisistä”, http://mikkoellila.thinkertothinker.com
Yhteiskunta koostuu ihmisistä: http://mikkoellila.thinkertothinker.com/?p=141

Rasistille aivan oikein! Pallo jalkaan ja Keravalle !

Ding Ding
Seuraa 
Viestejä9031

On tietysti äärimmäisen huolestuttavaa, että korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa oleva ihminen voi haluta sensuroida Internetiä omien sanojensa mukaan sen perusteella, että joku kirjoittaja vastustaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Todennäköisesti moinen lausunto kääntyy Puumalaista itseään vastaan ennen pitkää, niinkuin se näyttää kääntyvänkin.

Ja jos tuo menee oikeuteen asti, joutuu Puumalainen osoittamaan esim. tällaiset oletuksinsa tosiksi:

"Afrikkalaisten mediaani-ÄO on sama tai korkeampi kuin eurooppalaisten."
"Älykkyyden ja elintason välillä ei ole positiivista korrelaatiota."
"Afrikkalaisten maahanmuuton myötä ei Euroopan rikollisuusaste kasva."

Muutenhan hänen väitteensä "valheellisista väittämistä" ei pidä paikkaansa.

Valkoinen
Pseudohippi
Mikko Ellilä on typerys.Ei hän nyt typerys mielestäni ole! Sanoisin, että hän on mielenvikainen sekopää.

Ellilä on Markus Janssonin ohella elävä esimerkki siitä, mikä suomalaisissa liberaalikaheleissa on oikein vialla. On hän nyt hieman fiksumpi kuin Jansson, mutta todellakin vain hieman.

Kummankaan kanssa on mahdotota väitellä järkevästi yhtään mistään. Ja mitäpä järkeä koko väittemisessä edes olisi, kun kaikki vastaukset tiedetään jo ennakolta.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat