Seuraa 
Viestejä45973

Defektit, materian ydintaso. Suprajuoksevan He-3:n pyörteistä kosmisiin jänteisiin

http://www.esf.org/fileadmin/be_user/pu ... OSLAB_.pdf

ja kidevirheistä jo Newtonin spekuloimaan maailmankiteeseen

http://www.physik.fu-berlin.de/~kleiner ... rldcrystal

Koko uuden fysiikan perustana olevia ja maallikolle täysin selitettävissä olevia käsitteitä kuten Nambun-Goldstonen bosoni ja topologinen defekti ei löydy Googlesta suomeksi kuin edellistä yksi osuma ja jälkimmäistä pari kolme - sangen epäinformatiivisissa yhteyksissä. Mikä on maailmankaikkeuden kaikkien järjestyneiden rakenteiden ja dynamiikan "takana"? Nambun-Goldstonen bosonit ja vastaavat organisoivat periaatteet sekä näistä syntyvät topologiset ym. defektit!

http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/~sa ... int/FP.htm

Sivut

Kommentit (37)

P.S.V. kirjoitti:

Elämän syntyyn johtava evoluutio ei todellakaan ole sillä tavalla eristettävissä evoluutioilmiöstä kuin darwinismiperäiseen evoluutiokuvaan lukkiutunut mieli tahtoisi sen olevan. Tästä on jo paljon näyttöä, vaikka joku saattaa hädissään torjua sen.

http://www.rnajournal.org/cgi/content/abstract/13/1/97

Miksi "darwinistit" sitten vaativat eron tekemistä? Varmaan siksi, että elämänsynty on pakko olettaa luonnonlakiperustaiseksi prosessiksi - niinkuin Damasion esittelemä artikkelikin sen tekee vetoamalla Nambun-Goldstonen bosoniin ja itseorganisaatioon nestekidejärjestelmässä - , kun taas darwinismin uusimmatkin versiot torjuvat luonnon organisoivien periaatteiden hallitseman evoluutioilmiön idean.

Nestekiteiden runsaat järjestyneet muodot perustuvat nimittäin Nambun-Goldstonen bosoniin:

http://alevine.chem.ucla.edu/Documents/ ... ne-PRL.pdf

"Liquis crystals provide a tabletop laboratory to study broken symmetries and the resulting low energy Nambu-Goldstone -modes."

"Nestekiteet ovat rikkoutuneiden symmetrioiden ja tuloksena olevien matalaenergiaisten Nambun-Goldstonen moodien pöytälaboratorio."

Jos joku biologiasta kiinnostunut haluaisi todellista tietoa biologisten järjestelmien rakenteesta ja toiminnasta, hänen täytyisi perehtyä tai ainakin tutustua topologisiin ja muihin d e f e k t e i h i n , NG-bosonien kondensaatteihin. Rohkeimman hypoteesini mukaan eliöt ovat sellaisten kertymiä, mutta vaikka "meissä" olisi muutakin, defektit kuitenkin hallitsevat rakenteitamme ja toimintojamme - niitä on löydetty "meistä" jo paljon. Tavallisesti ne ilmenevät itseorganisoituneina järjestelminä sekä biologisissa rakenteissa että näitä heijastavissa yhteisöllisissä toimintamoodeissa.

Tutustumisen mahdollistamiseksi fysiikkaan perehtymättömälle jonkun täytyisi kirjoittaa suomeksi tätä asiaa koskeva riittävän yleistajuinen artikkeli, jollaista olen toistaiseksi turhaan ehdottanut Tiede-lehteen:

...........

Defektit, materian ydintaso. Suprajuoksevan He-3:n pyörteistä kosmisiin jänteisiin

http://www.esf.org/fileadmin/be_user/pu ... OSLAB_.pdf

ja kidevirheistä jo Newtonin spekuloimaan maailmankiteeseen

http://www.physik.fu-berlin.de/~kleiner ... rldcrystal

Koko uuden fysiikan perustana olevia ja maallikolle täysin selitettävissä olevia käsitteitä kuten Nambun-Goldstonen bosoni ja topologinen defekti ei löydy Googlesta suomeksi kuin edellistä yksi osuma ja jälkimmäistä pari kolme - sangen epäinformatiivisissa yhteyksissä. Mikä on maailmankaikkeuden kaikkien järjestyneiden rakenteiden ja dynamiikan "takana"? Nambun-Goldstonen bosonit ja vastaavat organisoivat periaatteet sekä näistä syntyvät topologiset ym. defektit!

http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/~sa ... int/FP.htm

A pedagogic daily macroscopic device to demonstrate the spontaneously broken symmetries is developed by which both processes of spontaneous breaking of rotational symmetry and of creating the Nambu-Goldstone bosons can be well illustrated.

One of the most important keywords in modern physics is the spontaneously broken symmetries (SBS). Creation of the universe in cosmology, generation of gauge bosons, Higgs particles, t'Hooft monopoles, instantons and solitons in high energy elementary particle physics, and phenomena of laser, superradiance, superconductivity, superfluidity, phase transition, magnet and electret in condensed matter physics are all well understood in terms of SBS [1]. Those phenomena are all known as order-creating phenomena in nature. Symmetry and order are two mutually complementary concepts: When we have rotational symmetry, there is no particular direction singled out as being different. When we notify a specific direction, there is directional order, and the rotational symmetry should be lost to create such an order.

Yksi tärkeimmistä avainsanoista modernissa fysiikassa on spontaani symmetriarikko (SBS). Kosmologiset maailmankaikkeuden syntytapahtumat, mittabosonien, Higgsin hiukkasten, t´Hooftin monopolien, instantonien ja solitonien synty suurenergia-hiukkasfysiikassa, laserilmiö, suprajohtavuus, suprajuoksevuus, faasitransitiot, magneettisuus ja elektretti ymmärretään SBS:n avulla. Kaikki nämä ilmiöt tiedetään luonnon järjestystä luoviksi ilmiöiksi..

Olen tässä tarjoillut aineistoa tiedeyhteisön jäsenille elämänsynnyn ja evoluution tieteellisen teorian aineksiksi. Seuraavassakin katkelmassa mainitaan defektin ydin, jossa hypoteesini mukaan mm. Duesberyn (Contemp.Phys.??) simulointien mukainen defektien aistikyvynomainen reagointi erilaisiin ärsykkeisiin tapahtuu. Omassa ISBN-numeroidussa kirjasessani olen hypotetisoinut genomin ja sen aktiivisen ympäristön elävän solun "superdefektin" ytimeen..

http://www.lavoisier.fr/notice/frPPOOLROWO3KOKR.html
Résumé
Topological defects have a fascinating attraction in many different branches of physics ranging from cosmology to liquid crystals and from elementary particles to colloids and biological systems. The experimental and theoretical results on defects in liquid crystals are increasing rapidly, particularly in heterogeneous systems such as liquid crystal dispersions and emulsions. Interest is also driven by the great technological potential of these systems. Microscopic organizations in systems with defects are much more complex than in uniform systems, meaning that molecular level theories rapidly become inadequate. Computer simulations thus become an indispensable tool for studying topological defects in liquid crystals, starting from microscopic molecular interactions. These have matured over the last years to successfully capture such features as order parameter gradients both in the core of defects and far from it.

Topologiset defektit liittyvät lumoavalla tavalla moniin fysiikan aloihin kosmologiasta nestekiteisiin ja alkeishiukkasista kolloideihin ja biologisiin järjestelmiin. Kokeellista ja teoreettista tietoa defekteistä nestekiteissä saadaan kiihtyvässä tahdissa yhä lisää koskien erityisesti nestekidedispersioita ja -emulsioita. Kiinnostusta herättävää on myös näiden järjestelmien runsaat käyttömahdollisuudet teknologiassa. Defektejä sisältävien järjestelmien mikroskooppinen järjestyneisyys on paljon monimutkaisempi kuin tasaisissa järjestelmissä, mikä merkitsee molekyylitason teorioiden yhä selvempää soveltumattomuutta. Tietokonesimulaatioista tulee siten korvaamaton työkalu nestekiteiden topologisten defektien tutkimuksessa simuloinnin alkaessa molekyylitason vuorovaikutuksista. Viime vuosina näissä on saatu ote jo defektien ytimen ja ytimestä kaukana olevien osien järjestysparametrigradientteihin..

Huolimatta defektien suunnattomasta merkityksestä materian ymmärtämiseksi hyvin harvoilla suomalaisilla on mitään käsitystä edes niiden olemassaolosta; aiheesta kun ei ole suomeksi kirjoitettu juuri mitään. Moni fyysikkokaan biologeista puhumattakaan ei tiedä edes niiden olemassaolosta. Tästä seuraa väistämättä vakava "defekti" tieteellisessä maailmankuvassa!

Elävä solu on täynnä nestekiteitä, joiden järjestyneet tilat ovat spontaaniin symmetriarikkoon aina liittyvien Nambun-Goldstonen bosonien organisoimia.

http://physics.syr.edu/calendar/oldcoll ... _2000.html

Prof. Randall Kamien (University of Pennsylvania)
Liquid Crystalline Phases of DNA
(host: Marchetti)*

Between solid and liquid there are a myriad of phases with an intermediate "liquid crystal'' symmetry. These liquid crystalline phases, as found in liquid crystal displays, desk thermometers and
mood rings also occur in the living cell! DNA, proteins and other biomolecules are packed into liquid crystal phases. However, the double-helical structure of DNA is chiral and thus DNA molecules
like to twist. I will show that twisting is incompatible with some types of liquid crystalline order. I will draw upon the physics of type-II superconductors to resolve the competing effects and to predict a host of new phases. When the chirality is strong, topological defects enter the structure, leading to defect-riddled states. One such state, the "moiré phase'' exhibits twisting bond order. In this case, polymer trajectories are described by iterated moiré patterns of remarkable complexity. The structure of this phase and its connection to other defect phases will be discussed.

Kiinteän ja nestemäisen tilan välissä on suunnaton määrä olomuotoja, joilla on näiden kahden välimuotoa edustava nestekidesymmetria. Nestekidefaasit, joita käytetään nestekidenäytöissä, pöytälämpömittareissa ja mielialasormuksissa, esiintyvät myös elävässä solussa! DNA, proteiinit ja muut biomolekyylit on pakattu nestekiteiden eri olomuotoihin. Kuitenkin DNA:n kaksoiskierrerakenne kierteisenä saa DNA:n mutkittelemaan. Osoitan, että mutkittelu ei sovi yhteen eräiden nestekidejärjestystyyppien kanssa. Vetoan tyypin II suprajohteiden fysiikkaan ja ratkaisen kilpailevien vaikutusten ongelman sekä ennustan suuren joukon uusia olomuotoja. Kun kierteisyys on voimakasta, topologiset defektit tulevat rakenteisiin johtaen defekteillä täytettyihin tiloihin. Yksi sellaisista tiloista, "moire´-faasi", ilmentää taipuilevaa sidosjärjestystä. Tässä tapauksessa polymeerien ratoja kuvataan iteroiduilla moire´-kaavioilla, jotka ovat varsin monimutkaisia..

ISBN-numeroidussa kirjasessani olen pitänyt elävää solua "superdefektinä" ja DNA:ta aktiivisine ympäristöineen superdefektin ytimenä.

http://www.radcliffe.edu/fellowships/sh ... enson.html

As a Radcliffe fellow, Benson will investigate one aspect of this question of how M theory, an intrinsically eleven-dimensional understanding of forces, can lead thttp://www.radcliffe.edu/fellowships/s ... nson.htmlo our known forces in four-dimensional space-time. She will study a class of "braneworld" models, whereby higher-dimensional field theories develop defects, confining matter to lower-dimensional defect cores. By tracking the gravity and matter interactions induced in the defect core, Benson will examine how a history of dimensional reduction illuminates central issues in particle theory and cosmology: why forces differ widely in strength, and how vacuum energy now dominates our universe.

Benson tutkii..kuinka M-teoria, 11-ulotteinen voimajärjestelmä, johtaa tunnettuihin neliulotteisen avaruusajan voimiin. Hän tutkii eräitä "braanimaailma"malleja, jolloin korkeampiulotteiset kenttäteoriat kehittävät defektejä rajoittaen materian alempiulotteisiin defektien ytimiin. Tutkimalla defektin ytimeen muodostuvia painovoiman ja aineen vuorovaikutuksia Benson tutkii, kuinka ulotteisuusluvun pieneneminen valaisee alkeishiukkasteorian ja kosmologian keskeisiä kysymyksiä: miksi voimilla on niin huomattava suuruusero ja miksi tyhjiöenergia on niin hallitseva universumissa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jopa niin "yksinkertaiset" Nambun-Goldstonen bosonien kondensaatit kuin kidevirheet (defektit) kiteisissä tai nestekiteisissä aineissa voivat olla avainasemassa aistikyvyn ilmitulon ymmärtämisessä:
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... 226#736226

Voisiko olla niin, että jokin aistielinten aktivoimista vastaava tapahtuma esiintyisi jo "elottomassa" aineessa? Ylipäänsä, onko aistimisen kaltaista tapahtumista havaittavissa elottomassa aineessa? Ehkä hyvinkin, kaikkialla järjestyneessä materiassa, esim. kiteisissä aineissa ja nestekiteissä esiintyvissä kidevirheissä (yleisnimeltään defekteissä). Defekteillä on ydin, joka "tunnistaa" kiteeseen kohdistettuja stressejä ja "reagoi" niihin esimerkiksi kiteen tilaa (kuten lujuutta tms.) muuntelemalla, mikä tuo mieleen aistikyvynomaisen toiminnan. Valitettavasti näistä asioista ei ole suomeksi kirjoitettu juuri mitään ja niitä tuntevat meillä lähinnä harvat metallurgian erityisasiantuntijat. Sivustoille, joissa näistä puhutaan pääsee esim. hakusanalla "disclination core".

Äskettäin Damasio esitteli uuden kiinnostavan skenarion elämän synnylle maapallolla:

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=24294

Tämän skenarion mukaan geenistön alkukehtona olisivat juuri nestekiteet, joissa defektien tutkijoiden mukaan tuollainen "stressitensorien" aistikyvynomainen kyky ilmenee. Voidakseen "elää" sopusoinnussa nestekide-kehtonsa kanssa geenistön täytyisi varmaan samoin mukautua noiden "stressitensorien" viesteihin.

Eiköhän vain piankin osoittaudu todeksi, että elämänprosessin ja kaiken aistimisen keskus on aivosolujen geenistö - eivätkä mitkään pinnalliset sähkö- ja aaltoimpulssijonot hermokalvolla tai edes sokeri- tai neuropeptidijakaumat, jotka palvelevat vain energian ja informaation syöttämistä, viestien vahvistusta (muistaakseni biologisessa materiassa jopa 10 exp 20 -kertaisiksi; C.DeLisi, Nature) ja edestakaista kulkemista.

Joskus 80-luvun puolenvälin tienoilla käteeni sattui Current Science -lehti, jossa G.Venkataraman kertoi defekteistä esittäen, että ne ovat materian todellinen ydintaso. Tätä väitettä ei ole tähän mennessä tarvinnut epäillä. Fyysikkojen kannattaisi tutustua vastailmestyneeseen Hagen Kleinertin teokseen Multivalued Fields - ja Kleinertin ideamaailmaan yleisemminkin:

http://www.physik.fu-berlin.de/~kleiner ... &details=9

http://en.wikipedia.org/wiki/Hagen_Kleinert

As an alternative to string theory, Kleinert used the complete analogy between non-Euclidean geometry and the geometry of crystals with defects to construct a model of the universe called World Crystal or Planck-Kleinert crystal which has, at distances of the Planck length, quite a different physics than string theory. In this model, matter creates defects in spacetime which generate curvature and all the effects of general relativity. This theory inspired Italian artist Laura Pesce to create glass sculptures entitled "world crystal" (see also lower left on this page).

el6
Seuraa 
Viestejä1457

Juu, täällä sä keskustelet keskenäsi jostain hörhöteoriasta. Voisit mennä Hsta:an , Savorin , Teijosterin tai Agissonin kanssa väittelemään Juuumaludesta.

.

Tämä ketju on piilotellut tuolla alakerrassa. Nostan sen nyt tänne. En siksi, että se tänne kuuluisi, vaan siksi etten siitä mitään muuta ymmärrä kuin sen, että sen paikka ei tuolla alakerrassa tiede -lehti osiossa ainakaan ollut.

Oma tekstini alkaa olla myös aika käsittämätöntä mongerrusta.

Ymmärtääkö joku muu tuosta jotain? Ei siis minun tekstistäni vaan noista aikaisemmista viesteistä.

asdf
Phony
Oma tekstini alkaa olla myös aika käsittämätöntä mongerrusta.

I'm afraid my writing too has become rather sillier recently.You really should not walk while writing. I think you have stepped on a cosmic vortex.

Phony
Tämä ketju on piilotellut tuolla alakerrassa. Nostan sen nyt tänne. En siksi, että se tänne kuuluisi, vaan siksi etten siitä mitään muuta ymmärrä kuin sen, että sen paikka ei tuolla alakerrassa tiede -lehti osiossa ainakaan ollut.

Oma tekstini alkaa olla myös aika käsittämätöntä mongerrusta.

Ymmärtääkö joku muu tuosta jotain?
Ei. Eikä P.S.V. ymmärrä itsekään. Hän vaan on ilmeiseti oluut yliopistolla opiskelemassa tai hommissa silloin, kuin sielä tutkittu sitä kitkatonta heliumia, ja siitä on puhuttu paljon.

Ei siis minun tekstistäni vaan noista aikaisemmista viesteistä.
Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä9634

WAU! Kirjoituksiasi oli ilo lukea, P.S. V. Olet etsimäni henkilö. 

Kiinnostuin symmetrioista, kun QS niistä joskus kirjoitti:

"Jos luonnon tapahtumalle löydetään toimiva vaikutusfunktioon S perustuva teoria, ja S:stä löydetään symmetria, niin siitä seuraa säilymislaki."

En ole lukenut fysiikkaa, mutta uskon silti, että keskusteltavaa aiheesta löytyy. Voisin lukea kirjasi, ja palata aiheeseen.

ÄLÄ LAINAA TEKSTIÄNI, KIITOS.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä9634

ksuomala kirjoitti:
Bosonit ja He3 sen verran kovia aineita etten ihan aloittelijalle suosittelisi.

Guru tietää ne. Mun ei tarvii olla fyysikko. Aattelin vaan, et pitää yrittää... vähän tutustua, mistä oikein on kyse.  En hae opettajaa - vaikka saa mua toki opettaa. Haen yhteistyökumppania.

ÄLÄ LAINAA TEKSTIÄNI, KIITOS.

Neutroni
Seuraa 
Viestejä35462

ksuomala kirjoitti:
Bosonit ja He3 sen verran kovia aineita etten ihan aloittelijalle suosittelisi.

Työmiehen bosonit ovat ihan turvallisia, edullisia ja pienillä energioilla pienillä intensiteeteillä aloittelijoillekin hyvin suositeltavia. Fotonit nimittäin. He3:kaan ei ole sen vaarallisempaa kuin kaasuilmapallojen täyte, mutta siinä on sen verran ruma hintalappu kyljessä, että aloittaja päätyy käyttämään korvaavia aineita.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä9634

ksuomala kirjoitti:
https://books.google.fi/books?id=BHQKBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=any...

joo tämmöinen. Kai tuon sais jostain nettikaupasta ostettua jos olisi kortilla luottoa.

Vaikuttaa olevan selkeästi kirjoitettu kirja.

Se on arvokas, Adlibriksessa 85,80 euroa, mutta: Klarna-lasku ja erämaksu ja ilmainen kuljetus yksityishenkilöille.

Oletko muuten kuullut kevytyrittäjyydestä? UKKO.fi https://www.ukko.fi/ Kokemusta minulla ei tuosta ole, mutta kuulostaa varteenotettavalta. Jos voi tehdä työkeikan pienellä vaivalla, ja saada vähän extraa.   

ÄLÄ LAINAA TEKSTIÄNI, KIITOS.

Vierailija

Neutroni kirjoitti:
ksuomala kirjoitti:
Bosonit ja He3 sen verran kovia aineita etten ihan aloittelijalle suosittelisi.

Työmiehen bosonit ovat ihan turvallisia, edullisia ja pienillä energioilla pienillä intensiteeteillä aloittelijoillekin hyvin suositeltavia. Fotonit nimittäin. He3:kaan ei ole sen vaarallisempaa kuin kaasuilmapallojen täyte, mutta siinä on sen verran ruma hintalappu kyljessä, että aloittaja päätyy käyttämään korvaavia aineita.

Onhan ne NG-bosonit vissiin jänniä mutta kun näillä mestoilla on jo 1 nimimerkki niistä floodaamassa niin olisi jännempää jos joku tykittelisikin spin-2/7-partikkeleista.

Tai sitä en tiedä mitä anyonit tekevät mielenterveydelle jos altistuminen on pitkäaikaista. NG-bosoneihin sietäisi laittaa varoitusmerkin. 

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1785

https://books.google.fi/books?id=BHQKBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=any...

Kyllä MooM on oikeassa, luettavan alustava ymmärtäminen vaatisi usean vuoden teor. fys. opinnot ja kuten sisällysluettelokin osoittaa, mitään yhteyttä harrastajaa kiinnostaviin asioihin, joista palstoillakin voi puhua, ei kirjassa ole.

Googlaamalla asian nimellä (useimmiten englanniksi) tulee usein paljon artikkeleita, joista voi valita kiinnostavimmat ja ymmärrettävimmät. Esimerkiksi cymatics on tällainen hakusana. Sen jälkeen kun kokosin tietoa topologisista defekteistä Suomessakin on tehty niistä monta väitöskirjaa. Topological  defects (kuvahaku) on kiinnostava, samoin Topological defects in cosmology ja in biology.  Tai molecular Motors in living systems (kuvahaku)..

https://www.google.fi/search?q=topological+defects+in+cosmology&source=l...

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat