Seuraa 
Viestejä45973

Vapo jatkaa turvelinjallaan

Vapon toimitusjohtaja sanoo, että turvedieselin ympäristöystävällisyyden kyseenalaistanut tutkimusprofessori puhuu omiaan.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n professori Ilkka Savolainen sanoi perjantaina ilmestyneessä Uutispäivä Demarissa, että heidän tutkimustaan turvedieselin ympäristövaikutuksista on tulkittu tarkoitushakuisesti väärin.
Tutkimusprofessorin mukaan Vapon tulkinta saa turvedieselin tuotannon näyttämään liian ympäristöystävälliseltä. Oikea tulkinta tarkoittaisi sitä, että Euroopan unionin ympäristökriteerit eivät täyttyisi.
Vapon toimitusjohtaja Matti Hilli vastaa kritiikkiin olankohautuksella.
– Ilkka Savolaisen mielipiteet on kyllä tiedetty jo aiemminkin. Meihin niillä ei ole vaikutusta, vaan me käytämme edelleenkin samoja lukuja kuin ennenkin, hän sanoo.

Vapon ja professorin kädenvääntö koskee muun muassa aikajännettä, jolla turvedieselin tuotannon kasvihuonevaikutuksia arvioidaan. Analyysi tehtiin sekä 100:n että 300 vuoden ajalle, joista Vapo valitsi raportin ohjeen vastaisesti itselleen edullisemman, pidemmän aikajänteen.
Vapon Hillin mielestä vääriä tulkintoja tekee vain professori Savolainen itse.
– Savolainen käyttää vääriä lukuja puhuttaessa siitä, miten hiilidioksidia vapautuu ojitetuilta soilta. Elinkaariajattelun tulkinnassa hän käyttää lyhempää aikaa kuin mikä on järkevää, sataa vuotta ja lyhempääkin. Siinä tapauksessa emme voisi käyttää suomalaista puuta, Hilli perustelee Vapon aikajännevalintaa.
Vapo päättää suunnitteilla olevan bioraakaöljytehtaan investoinneista ensi vuoden loppuun mennessä. Turvetta ja puuta raaka-aineena käyttävän tehtaan sijoituspaikkaa ei ole vielä päätetty.

Pelkkä turve ei täytä EU-vaatimuksia

Bioraakaöljy on tarkoitus myydä öljynjalostajille, jotka muuttavat tuotteen liikenteeseen sopivaksi dieseliksi. Biodieseliä voisi valmistaa myös pelkästä turpeesta, mutta tällöin EU:n ympäristökriteerit eivät täyttyisi.
Uutispäivä Demarin haastattelussa tutkimusprofessori Ilkka Savolainen osoitti syyttävällä sormella myös elinkeinoministeri Mauri Pekkarisista (kesk.).
Ministeri Pekkarinen on Vapon lailla tehnyt tulkinnan, jonka mukaan kuivatetusta peltoturpeesta tehty biodiesel täyttäisi EU:n 35 prosentin kestävyyskriteerin. Kriteerin täyttyminen tarkoittaa sitä, että biodieselin päästöt olisivat 35 prosenttia pienemmät kuin öljystä tehdyn dieselin.

http://www.taloussanomat.fi/ymparisto/2 ... 0#comments

VTT:n professori suomii Pekkarisen ja Vapon tulkintaa turvedieselin vihreydestä

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n professori Ilkka Savolainen arvostelee turveteollisuusyritys Vapon ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen (kesk) tulkintaa turpeesta tuotetun dieselin hyödyllisyydestä.

Uutispäivä Demarin haastattelema Savolainen sanoo, ettei turvediesel täytä EU:n vaatimia kriteereitä.
Pekkarinen on esittänyt, että kuivatetusta peltoturpeesta valmistettu biodiesel täyttäisi EU:n asettaman 35 prosentin kestävyyskriteerin. Tämä tarkoittaa sitä, että turpeesta voitaisiin tuottaa dieseliä niin, että sen päätöt jäävät 35 prosenttia pienemmiksi kuin jalostettaessa öljyä dieseliksi.
"VTT:n julkaisema tutkimustulos on, etteivät nämä 35 prosentin vaatimukset täyty käytettäessä 100 vuoden aikajännettä", Savolainen sanoo Uutispäivä Demarille.

VTT on tutkinut turpeesta valmistetun biodieselin tuotantoa ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä sadan vuoden että 300 vuoden ajalla.
Tutkimuksessa todetaan, että energiavalintapäätösten tulee perustua sataan vuoteen tai lyhyempään aikajänteeseen. Nyt Pekkarinen ja Vapo tulkitsevat turvedieselin ympäristöystävällisyyttä 300 vuoden aikajänteellä.
Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina yritysten harjoittamasta "viherpesusta". Jutussa Greenpeace kritisoi Vapon tulkintoja VTT:n tutkimuksesta tarkoitushakuisiksi. Vapon mukaan kyse on vain faktojen kertomisesta.

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/V ... 5238106818

Vihreät: Vapo yrittää viherpestä turvedieseliä

Vihreät vaatii turpeenkäytön vähentämistä

Vihreät ei hyväksy Vapo Oy:n yritystä osoittaa turvedieselin olevan ilmaston kannalta myönteinen ratkaisu. Vihreät muistuttaa, että kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n luokituksen mukaan turpeen päästöt ovat suuremmat kuin kivihiilen - myös polttonesteen raaka-aineena.

Myös kotimaisen tutkimuslaitoksen VTT:n mukaan tarvitaan jopa 300 vuoden tarkastelujako ennen kuin kuivatetulta turvesuolta peräisin olevasta turpeesta tehdyllä dieselillä päästäisiin 35 prosentin päästövähenemään verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Tämä vähenemä vaaditaan, jotta liikennepolttonestettä voidaan pitää EU-kriteeristön mukaan uusiutuvana.

- Vapo käyttää VTT:n tutkimusta härskisti hyväkseen ja tulkitsee sitä tietoisesti väärin yrittäessään viherpestä turvedieselin näyttämään ilmaston kannalta edullisessa valossa, toteaa Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari.

Vihreät huomauttaa, että ilmastonmuutoksen kannalta lähimmät kymmenet vuodet ovat ratkaisevia. Esimerkiksi EU-komission direktiiviehdotuksessa biopolttoaineen päästöjen tarkastelujakso on nykyisellään 20 vuotta.

Ilmastopolitiikan näkökulmasta jo 50 vuoden tarkastelujakso on erittäin haasteellinen. Ilmastopäästöt on käännettävä laskuun vuoteen 2015 mennessä ja niitä on vähennettävä jopa 85 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 2000 päästötasosta.

Vapo omistaa paljon soita ja muutos tarkastelujaksossa avaisi laajat mahdollisuudet turpeen lisäkäytölle. - Lyhytnäköisistä kansallisista syistä tapahtuva turvedieselin voimakas edunvalvonta asettaa kyseenalaiseen valoon Suomen sitoutumisen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jo tällä hetkellä lisääntyvä turpeen käyttö aiheuttaa sen, että vastaavasti muualla on päästöjä vähennettävä enemmän. Ilmastotavoitteiden takia turpeen käyttöä on ennemmin tai myöhemmin vähennettävä olennaisesti. Helpoiten se tapahtuisi lisäämällä maakuntien voimaloiden puunkäyttöä, korostaa Vihreä kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Janina Andersson.

Vihreät muistuttaa, että suot ovat yksi harvoja ilmasta hiiltä pitkäaikaisesti sitovia prosesseja. Hiilen vapautuminen suosta esimerkiksi ojittamalla suot tai polttamalla turve kääntää prosessin päinvastaiseksi. Ilmastonmuutoksen torjumiseen suot ovat luomumenetelmä, jota Vihreiden mielestä kannattaa vaalia.

http://www.vihreat.fi/fi/node/2859

Nyt on käynnissä mielenkiintoiset hetket. Pian käsissämme on hallituksen ehdotukset Suomen uusiutuvan energian EU-velvoitteen täyttämiseksi.
Kädenvääntö turpeen kohdalla jatkuu nyt turvedieselin kohdalla, josta VTT teki TEKES:n tuen ja Vapon rahan avulla tutkimuksen:

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2418.pdf

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin F-T dieselin kasvihuonevaikutusta monessa eri tilanteessa ja erityisesti fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Tutkimuksessa käytettiin kasvihuonevaikutuksen arviointia säteilypakotteen avulla, joka mahdollistaa tarkastelun ajan suhteen.
Kahtena erityisvuotena tarkasteltiin sadan (100) ja kolmensadan (300) vuoden ajanjaksoja. VTT:n tutkimuksen eräänä taustamiehenä toimi Ilkka Savolainen, professori, joka on julkisuudessa kunnostautunut erityisesti ydinvoiman kannattajana, TVO:n kyljessä paistatelleena:

http://www.tvo.fi/ytimekas/0107/ilmastonmuutos.html

VTT:n raportissa on pari erikoista tulkintaa, jotka lienevät juuri Ilkka Savolaisen läpiajamia. Näitä ovat mm. seuraavat lausahdukset:

” Sähkön tuotannossa syntyvien päästöjen arviointi ei ole yksioikoisen selvä, sillä päästöihin vaikuttaa moni tekijä. Koska kyse on uudesta sähkön kulutuskohteesta, lisää tämä sähkön kokonaiskysyntää ja vaikutus syntyy siis tuotannon marginaalipäähän. Jos sähkö ostetaan valtakunnan verkosta, voidaan prosessissa kulutetun sähkön ajatella vastaavan marginaalituotantoa, jonka määrittäminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Marginaalituotanto vaihtelee vuosikulutuksen ja muun muassa saatavilla olevan vesivoiman vuoksi merkittävästi. Edelleen voidaan ajatella, että mikäli tietyssä prosessissa kulutetun sähkön voidaan perustellusti katsoa lisäävän vähäpäästöisen sähkön osuutta tuotannossa, voidaan prosessissa kulutetun sähkön ajatella olevan myös vähäpäästöistä. Toisaalta tällainen sähkö voitaisiin myydä valtakunnan verkkoon korvaamaan marginaalisähköä,
mikäli sitä ei käytettäisi kyseisen prosessin tarvitseman sähkön tuottamiseen. Näin ollen prosessissa kulutettavan sähkön voidaan ajatella olevan marginaalisähköstä poikkeavaa vähäpäästöistä tuotantoa vain, jos kyseistä tuotantoa ei olisi ilman prosessin toteuttamista syntynyt.”

” Tämä johtuu mm. siitä, että turve-F-T-dieselin jalostuksen päästöt ovat lähes kuusi kertaa suuremmat kuin fossiilisen dieselin, kun oletusarvoisesti käytetään
marginaalisähköä.”

” Oletuksena tutkimuksessa oli, että prosessissa käytetty sähkö on tyypillistä nykyistä marginaalisähköä, kuten sen menetelmällisesti normaaliolosuhteissa kuuluukin olla.”

Todettakoon vielä, että työssä marginaalisähkön päästökertoimena käytettiin arvoa 900 g CO2-ekv./kWhe, mikä vastaa tilannetta, että kaikki sähkö turvedieselin jalostusta varten tuotetaan kivihiilellä. Aiemmassa tutkimuksessa VTT käytti arvoa 250 g CO2-ekv./kWhe.

Jokatapauksessa tutkimuksessa on myös tarkasteltu tilanteita, joissa sähkö tuotetaan nollapäästöin, sekä myös hiilidioksidin talteenoton (CCS) kanssa.

Tulokset löytyvät parhaiten seuraavista kuvista:

Tästä nähdään, heti että toisen sukupolven metsätähde- ja ruokohelpipohjaiset polttoaineet tarjoavat huomattavasti suurempia mahdollisuuksia liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kuin turve. Nollapäästöisellä sähköllä tuotettu diesel metsätähteellä tai ruokohelvellä alentaa kasvihuonevaikutusta fossiiliseen dieseliin nähden peräti 80 %! Ja jos käytetään lisäksi hiilidioksidin talteenottoa, saavutetaan tilanne, jossa päästövaikutus on vastakkainen eli laitosten avulla voidaan kerätä hiilidioksidia ilmakehästä puristamalla toisen sukupolven biopolttoaineilla dieseliä!

300 vuoden ajanjaksolla turvediesel pystyy alittamaan fossiilisen dieselin kasvihuonevaikutuksen vaikka kaikki jalostukseen tarvittava sähkö tuotettaisiin kivihiilellä mutta turve on tällöin korjattava suopelloilta.

100 vuoden ajanjaksossa turvediesel alittaa fossiilisen dieselin kasvihuonevaikutukseltaan EU:n 35 %:n tavoitteen vain tapauksessa, jossa turve korjataan suopelloilta, sähkö on nollapäästöistä ja hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoteknologiaa. Mutta 300 vuoden ajanjaksolla kasvihuonevaikutus muuttuukin jo negatiiviseksi eli ilmakehästä pystytään sitomaan hiiltä.

On selvä, että Vapolla kutkuttaa rahan teko jatkossa turpeesta puristettavan dieselin suhteen. Pari vuotta sitten VAPO laski turpeesta puristettavan dieselin hinnaksi tasan 50 snt/litra (0.5 eur/l), nyt Vapo on vähin äänin poistanut hintatiedon kotisivuiltaan. Bensalitran pian lähestyessä 2-3 eur/litra voi turvediesel houkutella. Nykyisellään 75 % Suomen raakaöljystä tulee Venäjältä:
http://www.tilastokeskus.fi/til/ehkh/20 ... au_003.xls

Samoin 71 % Suomen energiatuonnista lepää Venäjän varassa.

Suomella on valtavat turvevarat ja nykyinen käyttö varoihin nähden vähäistä:

Riita tutkimuksen käytettävästä ajanjaksosta jakaa mielipiteitä, VTT:n tutkimusprofessorin mukaan 100 vuotta on ilmastonmuutoksen kannalta järkevämpi tarkasteluajanjakso, Vapo pitää kiinni 300 vuodesta mutta Vihreät vetoavat EU-komission direktiiviehdotukseen, jossa biopolttoaineen päästöjen tarkastelujakso olisi 20 vuotta. Noin lyhyellä tarkasteluajalla käytännössä kaikki Suomen metsistä saatava bioenergia menettäisi nollapäästöarvonsa ja saattaisi olla jopa kasvihuonevaikutukseltaan heikompia kuin fossiiliset vaihtoehdot.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (2)

http://yle.fi/uutiset/24h/id101440.html

EU-valiokunta: Turve ei ole uusiutuvaa energiaa
Julkaistu 13.09.2008, klo 14.22 (päivitetty 13.09.2008, klo 14.36)
Traktori turvepellolla
Kuva: YLE

EU-parlamentin teollisuusvaliokunta on hylännyt yritykset muuttaa turpeen energialuokittelua siten, että turve hyväksyttäisiin uusiutuvaksi energiaksi. Suomi on yrittänyt muuttaa luokitusta, jotta Suomen laajaa turve-energiantuotantoa voitaisiin nimittää bioenergiaksi.
Europarlamentaarikko Satu Hassi (vihr.) on tyytyväinen päätökseen. Hänen mukaansa turpeen ilmastopäästöt ovat jopa hiiltäkin suuremmat, joten turvetta ei voida pitää uusiutuvana energianlähteenä.

Teollisuusvaliokunta käsitteli EU-komission esitystä uusiutuvan energian käytön tehostamiseksi ja sen määritelmän täsmentämiseksi. Valiokunta tuki tavoitetta, että EU-alueen energiasta tulee viidenneksen olla tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuonna 2020. Hassin mukaan tämä tavoite merkitsee, ettei uudelle ydinvoimalalle ole enää tarvetta.

Valiokunta myös täsmensi biopolttoaineen määritelmää siten, että polttoaineen tuotanto ei saa haitata ympäristöä tai ihmisiä. Tästä syystä vuonna 2020 vähintään 40 prosenttia uusiutuvasta energiasta on oltava sellaista, ettei sitä ole tuotettu ihmisen ruoaksi kelpaavasta materiaalista.

Valiokunta esittää myös, että kaiken energiabiomassan on täytettävä vastuullisen tuotannon kriteerit.

Biopolttoaineiden tuen valiokunta haluaa suhteuttaa siten, että suurin tuki annetaan eniten hiilidioksidipäästöjä vähentäville energiamuodoille. Vuoteen 2015 mennessä liikenteen uusiutuvalla energialla on voitava vähentää päästöjä 60 prosenttia päästöistä verrattuna fossiilisiin energiamuotoihin.

Ympäristöjärjestö WWF on tyytyväinen valiokunnan linjauksiin. Asia etenee seuraavaksi EU-parlamentin ympäristövaliokuntaan.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Tuulivoima
Valiokunta tuki tavoitetta, että EU-alueen energiasta tulee viidenneksen olla tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuonna 2020. Hassin mukaan tämä tavoite merkitsee, ettei uudelle ydinvoimalalle ole enää tarvetta.Hassin mielestä siis on ihan OK, että yli puolet energiasta tuotetaan fossiileilla? Surullista.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat