Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015
VEPS-tunnus KK 613/1992
Valtiopäivät 1992

Kirjallinen kysymys 613

Laakkonen ym.: Narconon ry:n kouluissa järjestämiin
tilaisuuksiin liittyvistä ongelmista

Eduskunnan Herra Puhemiehelle

Viime vuosina on huumeasioissa valistus-työtä tehnyt
kouluissamme mm. Narconon ry., joka kuuluu maailmanlaajuiseen
amerikkalaiseen Scientologia-yhdistykseen.
Huumevalistustilaisuuksien yhteydessä on koululaisilta pyydetty
arvostelua, jota on kirjallisessa muodossa käytetty sitten oman
lehden mainoksissa. Tilaisuuksissa on myös rekisteröity
oppilaiden ja heidän vanhempiensa henkilötietoja, joita on
käytetty väärin taloudellisen sidonnaisuuden luomiseksi. Siksi
osa huumevalistustilaisuuksiin osallistuneista on joutunut
sidoksiin Scientologia-yhdistykseen ja sen myötä taloudellisiin
vaikeuksiin. Kuten julkisuuteen tulleet tiedot osoittavat,
scientologien yhdistyksestä on hyvin vaikea irrottautua. Vuonna
1992 on Narconon ry. oman lehtensä kertoman mukaan ollut
yhteydessä "pitkälti yli 2 000 lapseen" Suomessa.
Huumevalistustyötä kouluissa tarvitaan kipeästi. Kuitenkin
mainitunkaltainen valistustyö synnyttää ongelmia ja pudottaa
pohjan pois myös taloudelliselta, suomalaisten raittius- ym.
järjestöjen tekemältä huumevalistustyöltä.
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1
momenttiin viitaten esitämme kunnioittavasti valtioneuvoston
asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko Hallitus ryhtynyt tai ryhtymässä toimenpiteisiin
estääkseen oppilaita ja heidän vanhempiaan joutumasta
Narconon ry:n huumevalistustilaisuuksien myötä
taloudellisiin vaikeuksiin Scientologia-yhdistyksen
kanssa?

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1992

Pirkko Laakkonen Ismo Seivästö Leea Hiltunen
Tina Mäkelä Hannu Suhonen Bjarne Kallis

Eduskunnan Herra Puhemiehelle

Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa mainitussa
tarkoituksessa Te, Herra Puhemies, olette toimittanut
valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi
kansanedustaja Pirkko Laakkosen ym. näin kuuluvan kirjallisen
kysymyksen n:o 613:
Onko Hallitus ryhtynyt tai ryhtymässä toimenpiteisiin
estääkseen oppilaita ja heidän vanhempiaan joutumasta
Narconon ry:n huumevalistustilaisuuksien myötä
taloudellisiin vaikeuksiin Scientologia-yhdistyksen
kanssa?
Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
Hallitus on tietoinen kysymyksessä esitetystä ongelmasta ja
on jo ryhtynyt opetushallituksen avulla toimenpiteisiin asiassa.
Opetushallitukseen saatiin tämän vuoden alkupuolella melko
runsaasti yksittäisiä tietoja eri puolilta Uudenmaan lääniä
Narconon-nimisen yhdistyksen toteuttamasta huumevalistuksesta.
Kävi ilmi, että yhdistyksestä oli otettu suoraan yhteyttä
kouluihin ja tarjottu huumevalistusluentoja. Samassa yhteydessä
kerrottiin, että yhdistys koostuu entisistä
huumeidenkäyttäjistä. Heidät katsottiin asiantuntijoiksi, koska
vain heillä, yhdistyksen mukaan, on todellista tietoa huumeiden
käyttöön liittyvistä ongelmista.
Narconon ry:n toiminnanjohtaja otti yhteyttä
opetushallituksen eri ylitarkastajiin viime keväänä ja sopi
tapaamisista. Hän myönsi opetushallituksessa käydessään, että
yhdistyksen taustalla on scientologiatoiminta.
Voidakseen laajalti varoittaa ko. yhdistyksen toiminnasta
opetushallitus päätyi julkaisemaan artikkelin asiasta yhdessä
Opettaja-lehden kanssa. Artikkeli ilmestyi Opettaja-lehden
numerossa 12/1992. Tämän seurauksena tehtiin poliisitutkinta,
jossa olivat kuultavina Opettaja-lehden päätoimittaja Hannu
Laaksola ja toimittaja Heikki Sahlman.
Opettaja-lehden artikkelin mukaan Narconon-yhdistyksen
huumevalistustunnin aikana annetaan runsaasti käytännöllistä
tietoa huumeiden käytöstä. Huumeiden haittapuolista ei
vauhdikkaassa ja tunteisiin vetoavassa esityksessä juuri
kerrota. Esityksen päätteeksi oppilaille jaetaan
palautelomakkeet, jotka yhdistys lupaa noutaa koulusta
seuraavana päivänä. Nimien perusteella voidaan ilmeisesti
myöhemmin toimittaa kutsuja scientologien tilaisuuksiin ja
lähettää mainosesitteitä.
Narconon-yhdistys ja sen taustalla olevat scientologit
vaihtavat jatkuvasti nimeä. Usein nimet ovat luottamusta
herättäviä tai muistuttavat jotakin vanhaa, arvostettua
yhteisöä. Muun muassa seuraavia nimiä on esiintynyt tässä
yhteydessä: Ihmisoikeuskomissio (Citizens Commission on Human
Rights ry.), East and West Against Drugs, Nuorten huumeeton
maailma ja Irti Huumeista.
Koulujen huumeopetuksesta on ensimmäistä kertaa Suomessa
julkaistu tutkimus tänä vuonna. Tutkimuksen mukaan huumeopetusta
annetaan käytännöllisesti katsoen kaikissa kouluissa ala-, ylä-
ja keskiasteella. Yleensä opetus annetaan osana päihdeopetusta,
jolloin huumeopetuksen osuus on noin 30 %. Kukaan opettajista ei
arvioinut oman koulunsa huumeongelmaa merkittäväksi. Yleisimpiä
koulun tietoon tulleita huumetapauksia olivat olleet alkoholin
ja lääkkeiden sekakäyttö. Klassisista huumausaineista
kannabiksen kokeilua oli havainnut 3,5 % kouluista. Tutkimusta
varten kerättiin tietoja noin 500 koulusta eri puolilta maata.
Opetusviranomaiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaiset tulevat entisestäänkin tehostamaan päihteiden ja
huumeiden vastaista kampanjaa. Asiantuntijat ovat sitä mieltä,
että opettajat pystyvät hoitamaan tämän valistuksen ja
kasvatuksen paremmin kuin koulun ulkopuoliset tahot. Opettajilla
on riittävä tieto koulun opetus- ja kasvatustavoitteista, mutta
kuitenkin heidän koulutustaan päihde- ja vaikutusaineista
valistajina on tehostettava. Entisten narkomaanien käyttämistä
luennoitsijoina on tarkoin tapauskohtaisesti harkittava.
Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1992

Opetusministeri Riitta Uosukainen


http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref2.sh?{KEY}=KK+613/1992

http://www.narconon.fi/huumevalistus.html

Kommentit (9)

Huumeiden haittapuolista ei
vauhdikkaassa ja tunteisiin vetoavassa esityksessä juuri
kerrota

Jos esitys olisi ollut hidas ja tylsä, niin ei olisi tarvinut tehdä eduskuntakyselyä.

Tämä seikka taisi olla se ärsyttävin, mikä katkaisi kansanedustajien vieterin.

Aiheesta en tiedä sen enempää, kuin että "meillä" kävi puhumassa huumepoliisi aiheesta, ainakin näytti hasispalaa, osoitti katsellaan luokasta käyttäjät ja kertoi koulun lähellä asuvasta "huumeparonista"-jota ei koskaan saatu kiinni.

Niin, valistuksen tarkoitus ei ole kertoa päihteen todellista haittaa, vaan estää nuoria käyttämästä päihteitä. Olisihan se hirvittävää, jos valistus olisi tälläistä:

"Kannabiksen suurimmat haitat ovat sen laittomuus/rikollisuus, kielteinen kuva ja savu, josta voi pitemmällä aikavälillä seurata keuhkoahtauma. Mitään muita fyysisitä tai psyykkisiä haittavaikutuksia ei ole pystytty näyttämään toteen, kuten esimerkiksi vaikkapa skitsofrenia, kannabispsykoosi, porttiteoria tai syövät. Jotkut tutkimukset ovat jopa näyttäneet kannabiksen toimivan jopa lääkkeenä asmaan, viherkaihiin, kasvaimiin/syöpiin, pahoinvointiin, epilepsiaan, MS-tautiin, selkäkipuihin, lihaskouristuksiin, niveltulehdukseen, herpekseen, kystiseen fibroosiin, reumaan, univaikeuksiin, rentoutumiseen, keuhkolaajentumaan, stressiin, migreeniin, anoreksiaan, syljenerityksen vähentämiseen, AIDSiin ja masennukseen. Eu-raportin mukaan kannabis on vähemmän haitallinen vaihtoehto kuin alkoholi tai tupakka. Jos jotain haluaa kokeilla, niin valitkaa kannabis tupakan ja keskikaljan sijaan. Järkevä ihminen myös kasvattaa itselleen ja kavereilleen poltot mieluummin, kuin ostaisi ne rikollisilta tahoilta"

Kaukanko saisin levittää tätä valistusta kouluissa?

Jopa huumevalistuksen alueella L. Ron Hubbardin löydöt antavat uudenlaista näkökulmaa siihen, miten lapsia, nuoria ja aikuisia voidaan paremmin informoida niistä haitoista, joita huumeiden käyttö aiheuttaa.

http://www.narconon.fi/huumevalistus.html

Eli tälläisen miehen oppeihin Suomen valistus perustuu!

Hubbard vietti viimeiset vuotensa vältellen julkisuutta ja veroviranomaisia, jotka epäilivät, että osa skientologiakirkon taloudellisesta tuotosta virtasi sen perustajalle. Hubbard kuoli 24. tammikuuta 1986. Skientologiakirkko tiedotti pian, että olemassaolo ruumiillisena olentona oli käynyt Hubbardille hyödyttömäksi ja tämä oli siirtynyt jatkamaan skientologisia tutkimuksiaan vapaana sen rajoituksista.

Virallinen kuolinsyy oli aivohalvaus. Vainajan ruumiinavaus kiellettiin uskonnollisiin syihin vedoten, mutta verinäytteestä ilmennyt psyykelääke[5] on antanut pontta Hubbardin vastaiselle arvostelulle. Hubbardin opetukset kieltävät jyrkästi psyykelääkkeet. Tämä on arvostelijoiden mukaan vain yksi esimerkki ristiriidoista Hubbardin tekojen ja opetusten välillä.

Yksi Hubbardin kärkkäimmistä arvostelijoista oli hänen oma poikansa, Ron DeWolf (1934–1991, syntyjään Lafayette Ronald Hubbard, Jr.). DeWolf kuvasi isäänsä huijariksi, satanistiksi, huumeiden käyttäjäksi ja salakuljettajaksi.[6] DeWolf, joka oli mukana skientologialiikkeessä vuoteen 1959 asti, sanoi myös: "99 prosenttia kaikesta, mitä isäni on ikinä sanonut tai kirjoittanut itsestään on täyttä valhetta."[7]


http://fi.wikipedia.org/wiki/Ron_Hubbard

Tuppu L
DeWolf kuvasi isäänsä huijariksi, satanistiksi, huumeiden käyttäjäksi ja salakuljettajaksi.

"99 prosenttia kaikesta, mitä isäni on ikinä sanonut tai kirjoittanut itsestään on täyttä valhetta."
Jyrkästi sanottu. Taisi olla näkemysero iskän kanssa.

Katsomukselliset opit pois kouluista, olkoon näennäisesti vaikka kuinka hyvä tarkoitus. Aivopesu mikä aivopesu, oli sitten pesuaineena aine mikä hyvänsä.

Itsekin varmaan kehittelisin vasemmalla kädellä paremmat opit kuin skientologian oppi, mutta ilmeisesti satujen pitää olla todella satumaisia että niihin uskotaan.

Hubbard on opettanut, että säteilylaskeumasta pääsee eroon saunomalla. Varmasti hepulla oli yhtä toimivia vinkkejä huumeista eroon pääsemiseen.

Advocatus Diaboli
Hubbard on opettanut, että säteilylaskeumasta pääsee eroon saunomalla. Varmasti hepulla oli yhtä toimivia vinkkejä huumeista eroon pääsemiseen.Mauri Kunnaksen Nyrok City -sarjakuvan James Bond ja Kultasormi -jatkotarinassa Plondi opiskeli että laskeumasta pääsee eroon ropsimalla takkia havunoksalla. Onko Kunnas skientologi?

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat