Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Viranomaisen toiminnasta kärsineen oikeusturvassa isoja puutteita.

http://sanomat24.fi/keskustelu/index.php?topic=1345.0

Nimeke: Valta ja vahinko. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa.
Tekijä: Hakalehto-Wainio, Suvianna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, julkisoikeuden laitos
Päiväys: 2008-12-19
Taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: Viranomaistoimintaan kohdistuvat laajenevat velvoitteet yhdessä julkishallinnon niukkojen resurssien kanssa johtavat vahinkoriskien lisääntymiseen.Tämän riskin vastapainoksi on tärkeää tehostaa hallinto-oikeussuhteen yksityisen osapuolen oikeutta vahingonkorvaukseen, kun vahinko aiheutuu. Tutkimuksessa perustellaan väitettä, jonka mukaan vahingonkorvausvastuuta osana hallinnon oikeussuojaa on tehostettava. Vahingonkorvausvastuu on usein todellisuudessa ainoa keino turvata viranomaistoiminnassa vahinkoa kärsineen oikeudet. Toistaiseksi viranomaistoiminnassa vahinkoa kärsineellä ei kuitenkaan ole oikeusturvaideaalin edellyttämää edullista ja joustavaa tapa saada asiansa tutkituksi ja oikeutta saada vahingonkorvausta silloin, kun vahingonkorvausvastuun edellytykset täyttyvät.

Hallinto-oikeudessa julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu on mielletty osaksi virkamiehen virkavastuuta eikä niinkään julkishallinnossa asioivan yksityisen oikeusturvaan kuuluvaksi perustuslakipohjaiseksi oikeussuojakeinoksi. Vahingonkorvausoikeudessa julkisen vallan käyttäjän tuottamusta on arvioitu kiinnittämättä riittävää huomiota julkishallinnon toimintaympäristöön ja hallinto-oikeussuhteen erityispiirteisiin. Väitöskirjassa on ollut tavoitteena yhdistää vahingonkorvausoikeudellinen ja hallinto-oikeudellinen tarkastelutapa siten, että myös näiden oikeudenalojen arvo- ja tavoitepohja otetaan huomioon.

Tutkimuksen mukaan perustuslaissa ja alemmanasteisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset asianmukaisesta hallintotoiminnasta ja viranomaisen asiantuntemuksesta sekä hallintotoimintaan liitettyihin tavoitteisiin pyrkiminen voivat tiukentaa julkisen vallan käyttäjän huolellisuusvaatimuksia verrattuna yleiseen tuottamusvastuuseen. Myös hallinto-oikeussuhteeseen liittyvä vallankäyttö ja yksityisen luottamuksen suojan tarve madaltavat tuottamuskynnystä.

Julkisen vallan käyttäjän korvausvastuuta kaventavat vahingonkorvauslain säännökset ovat ristiriidassa hallinto-oikeuden arvo- ja tavoitepohjan kanssa. Niitä voidaan kritisoida myös PL 118.3 §:n ja PL 21 §:n asettamien vaatimusten perusteella. Vahingonkorvauslain rajoitussäännökset rajoittavat lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja 13 artiklassa turvattujen oikeuksien toteutumista.

Väitöskirjassa puolletaan mahdollisuutta laajentaa korvauskelpoisten vahinkojen piiriä tilanteissa, joissa julkisen vallan käyttäjän lainvastaisesta toiminnasta on aiheutunut aineetonta vahinkoa, jota voidaan kuvata oikeusturvavahingoksi. Vahinko kohdistuu tällöin siihen oikeussuojaan, joka yksityiselle kuuluu hallinto-oikeussuhteessa.

Viranomaistoiminnassa aiheutuneiden vahinkojen selvittämisessä ja korvaamisessa ei ole kysymys ainoastaan vahinkojen rahallisesta kompensoinnista yksittäisessä tapauksessa vaan laajemmin viranomaistoiminnan luotettavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Viranomaisten vahingonkorvausvastuun perusongelmaksi esitetään usein yksityisen oikeusturvan ja hyvän, demokraattisen hallinnon tasapainottaminen. Julkisen vallan käyttäjän korvausvastuu on perusteltua nähdä ennemmin demokratian osatekijänä, joka legitimoi julkishallinnon harjoittaman toiminnan.

Vahingonkorvausvastuu tulisi saattaa osaksi korkeatasoisen julkishallinnon toiminnan turvaamista. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää paitsi lainsäädännön ja menettelyjen kehittämistä myös muutosta hallintokulttuurin tasolla. Julkisen vallan käytön seurauksena vahinkoa kärsineen oikeuksien tehokas toteuttaminen aiheuttaa julkishallinnolle kustannuksia, työtä ja vaivaa. Kysymys ei kuitenkaan ole vapaaehtoisuuteen ja solidaarisuuteen perustuvasta julkisen vallan käyttäjän myötätunnon osoituksesta vaan perustuslakiin perustuvasta velvollisuudesta.

Kommentit (0)

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat