Seuraa 
Viestejä45973

Tai tarkemmin ajateltuna, miksi moni suomalainen esittää uskovansa?

Miten voi olla mahdollista, että suurin osa ev.lut kirkon jäsenistä ei tutkimuksissa ole uskonut kirkon oppien mukaiseen jumalaan?

Tämän saamme tietää mm. vuonna 1990 tehdystä Gallup Fennicasta, joka oli osa maailmanlaajuista World Values -tutkimusta. Persoonalliseen Jumalaan sanoi uskovansa 27 % ja sen lisäksi jonkinlaiseen henkeen tai elämänvoimaan 49 % vastaajista.

Tuoreempi World Values 2000 tutkimus kertoo että, Kolme neljäsosaa (74 %) suomalaisesta sanoo uskovansa jollain tavoin Jumalan olemassaoloon. Kuitenkin vain joka viidennen (21 %) suomalaisen elämässä Jumalalla on erittäin tärkeä merkitys. Niitä joille Jumala on merkityksetön, on lähes yhtä paljon (18 %) (4). Puolet suomalaisista (49 %) pitää Jumalaa persoonallisena ja uskoo yhteen Jumalaan. Suomessa on yhteen Jumalaan uskovia suhteellisesti enemmän kuin Euroopassa keskimäärin ja selvästi enemmän kuin naapurimaissa Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä. Noin joka kolmas (31 %) suomalainen uskoo yhden Jumalan asemesta jonkinlaiseen Henkeen tai elämänvoimaan. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi sijoittuu näin uskovien määrässä keskivaiheille.

Miten voi olla mahdollista, että ev.lut kirkko kertoo piispainkokouksen kannanotoissaan edustavansa hyvin suurta osaa suomalaisten mielipiteistä täräytellessään julkaisuja esm. homoseksuaalisuuteen liittyen, jos heidän jäsenensä eivät ole edes samaa mieltä perusopeista?

Kirkon tutkimuskeskus on jakanut World Values mielipidemittausten perusteella suomalaisia seuraavanlaisiin ryhmiin.
---

1. Aktiiviseurakuntalaiset (14 %)

Aktiiviseurakuntalaiset uskovat Jumalaan, käyvät vähintään kerran kuussa kirkossa tai muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja rukoilevat viikoittain. He pitävät itseään uskonnollisina ja kokevat saavansa uskonnosta apua. He uskovat vahvasti kuolemanjälkeiseen elämään ja muihin perinteisiin kristillisiin opetuksiin. Jumala on heille tärkeä osa elämää. Valtaosa heistä (90 %) uskoo yhteen Jumalaa, joka kymmenes jonkinlaiseen henkeen tai elämänvoimaan. Aktiiviseurakuntalaiset uskovat vahvasti, että kirkko pystyy antamaan vastauksia ihmisten ongelmiin. Lähes kaikki katsovat, että syntymän, kuoleman ja avioliiton yhteydessä tulee toimittaa uskonnollinen toimitus. 60 % heistä on naisia ja yli puolet yli 50-vuotiaita. Kaikki aktiiviseurakuntalaiset eivät ole evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, vaan lähes joka kolmas heistä on aktiivisia jossain muussa uskonnollisessa yhteisössä.

Suomessa aktiiviseurakuntalaisten osuus on eurooppalaisittain varsin pieni. Vain 14 % kuuluu aktiiviseurakuntalaisten ryhmään. Kaikista World Values -tutkimuksen otoksessa olleista eurooppalaisista joka neljäs on aktiiviseurakuntalainen. Eniten aktiiviseurakuntalaisia on katolisissa maissa.

2. Perusseurakuntalaiset (35 %)

Perusseurakuntalaiset edustavat tyypillistä suomalaista kirkkokansaa. He uskovat Jumalaan, käyvät uskonnollisissa tilaisuuksissa vähintään kerran vuodessa ja rukoilevat ainakin joskus, mutteivät harjoita uskontoa yhtä säännöllisesti kuin aktiiviseurakuntalaiset. Joka kolmas suomalainen kuuluu perusseurakuntalaisten ryhmään. Kaikista World Values -tutkimuksen otoksessa olleista eurooppalaisista ryhmään kuuluu vajaa neljännes.

Perusseurakuntalaiset käyvät kirkossa yleensä erityisinä juhlapyhinä kuten jouluna ja pääsiäisenä. Valtaosa heistä pitää itseään uskonnollisena ja kokee myös saavansa uskonnosta apua ja voimaa. Kaksi kolmesta uskoo yhteen Jumalaan, kolmannes pitää Jumalaa henkenä tai elämänvoimana. Jumala on yleensä heille suhteellisen tärkeä osa elämää (21). Kaksi kolmesta perusseurakuntalaisesta uskoo kuolemanjälkeiseen elämään ja useisiin muihinkin kristillisiin uskomuksiin. He kuitenkin uskovat kaikkein yleisimmin myös ei-kristillisiin uskomuksiin kuten jälleensyntymiseen, telepatiaan, onnenkaluihin ja horoskooppeihin. Heidän uskonsa kirkon kykyyn antaa vastauksia ihmisten ongelmiin on melko vahvaa. Lähes kaikki perusseurakuntalaiset katsovat, että syntymän, kuoleman ja avioliiton yhteydessä tulee toimittaa uskonnollinen toimitus. Lähes kaksi kolmesta heistä on naisia. Perusseurakuntalaisia on tasaisesti kaikissa ikäryhmissä.

3. Passiiviset myönteiset (25 %)

Passiiviset myönteiset suhtautuvat myönteisesti uskonnollisiin asioihin, mutteivät itse ole aktiivisia harjoittamaan uskontoa. He osallistuvat uskonnollisiin tilaisuuksiin harvemmin kuin kerran vuodessa ja rukoilevat ainakin joskus. Puolet heistä uskoo yhteen Jumalaan, lähes puolet pitää Jumalaa jonkinlaisena henkenä tai elämänvoimana. Lisäksi pieni osa heistä on epävarma uskostaan Jumalaan. Perusseurakuntalaisten ohella passiiviset myönteiset edustavat tyypillistä suomalaista uskonnollisuutta. Joka neljäs suomalainen kuuluu passiivisten myönteisten ryhmään.

Kaksi kolmesta tähän ryhmään kuuluvasta suomalaisesta pitää itseään uskonnollisena ja puolet kokee saavansa uskonnosta apua ja voimaa. Passiiviset myönteiset uskovat, että kirkko pystyy jossain määrin antamaan vastauksia ajankohtaisiin ongelmiin. Lähes kaikki heistä pitävät tärkeänä, että syntymän, kuoleman ja avioliiton yhteydessä toimitetaan uskonnollinen toimitus. Ryhmään kuuluvat ovat tavallisesti alle 60-vuotiaita ja yhtä yleisesti miehiä kuin naisia.

4. Ei-uskonnolliset (16 %)

Ei-uskonnollisten ryhmään kuuluvat eivät usko Jumalaan eivätkä pääsääntöisesti käy koskaan uskonnollisissa tilaisuuksissa. Nekin, jotka käyvät, osallistuvat uskonnollisiin tilaisuuksiin ainoastaan satunnaisesti joinakin erityisinä juhlapyhinä. Yhdeksän kymmenestä ei rukoile koskaan. Neljä viidestä pitää itseään ei-uskonnollisena, joka viidennes vakaumuksellisena ateistina. Ei-uskonnolliset ihmiset eivät koe saavansa apua uskonnosta eikä Jumalalla ole osaa heidän elämässään. He eivät usko taivaaseen, helvettiin eivätkä kuolemanjälkeiseen elämään. Ryhmään kuuluvat eivät koe, että kirkko pystyy antamaan vastauksia tämän päivän ihmisten ongelmiin. Vain puolet katsoo, että syntymän, kuoleman ja avioliiton yhteydessä tulee toimittaa uskonnollinen toimitus. 70 % heistä on miehiä. Heitä on erityisen paljon nuorissa ikäluokissa, lähes puolet heistä on alle 30-vuotiaita.

Edellä mainittujen neljän ryhmän ulkopuolelle jää 10 % suomalaisista ja 9 % kaikista World Values -tutkimuksen otokseen kuuluvista eurooppalaisista, osa puuttuvien tietojen vuoksi, osa mihinkään ryhmään sopimattomien vastauksien vuoksi.
---

Miksi ihmeessä kirkon pitää yrittää antaa jonkinlainen kuva oppien ykseydestä, jos jäsenetkään eivät sitä tee?

Olettaisin, että suurin osa kirkon jäsenistä luopuisi jumaluskon esittämisestä, jos heille olisi tarjottu mahdollisuus siihen. Nykyisillään tapauskovaiset roikkuvat kirkossa lähinnä siksi, että siitä eroaminen saattaa aiheutta paheksuntaa lähipiiriltä.

Myöskään kirkon tuomittamille riiteille ei ole tarjolla vaihtoehtoja samassa mittakaavassa kuin mitä kirkko pystyy tarjoamaan pääomansa ja vakiintuneen asemansa myötä. Tämä taas pitää kirkossa henkilöitä, jotka kokevat saavansa jonkinlaista hyötyä kirkon toimituksista, esm. sosiaalista kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuutta.

Onneksi rippileirillekin on jo olemassa vaihtoehto, ihmisille kun tuntuu olevan tärkeää tehdä tietyt siirtymärituaalit elämänkaarensa aikana.

Hautaustoimistot ja juhlapalvelut voisivat kiinnittää enemmän huomiota myös uskonnottomien siirtymäriittien järjestämiseen. Parisuhteen rekisteröimistä varten saatavilla olevia paikkoja löytyy hankalasti, myöskään lapsen syntymään liittyville juhlille on hankalaa kehittää vaihtoehtoja. Ja hautajaisten järjestäminen uskonnottomalle voi olla vaikeaa jo pelkän sopivan hautapaikan löytämiseksi, käytännössä tuhkaus tuntuu olevan sopivin vaihtoehto.

Mielestäni on aivan älytöntä, että tietyt toimenpiteet monopolisoinut instanssi käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin ilman että siihen kukaan puuttuu. Microsoftkin joutuu maksamaan useita miljoonia euroja pelkästään siitä, että on integroinut nettiselaimen käyttöjärjestelmäänsä.

Kirkko taas ei joudu edes kohtaamaan kritiikkiä virallisilta tahoilta integroidessaan lapset jo syntymästä asti omiksi tukijoikseen.

Positiivista näissä suuntauksissa on se, että pikkuhiljaa aktiiviset uskovaiset siirtyvät suurten ikäluokkien myötä ajasta iäisyyteen ja kirkossa kävijät vähentyvät entisestään.

Toivottavasti jossain vaiheessa pääsemme eroon kollektiivisesta valehtelusta uskomisen suhteen, kun paheksuvia ihmisiä ei enää ole ja vaihtoehtoja kirkon tarjoamille palveluille löytyy yhä enemmän.

Kommentit (18)

Naksuttaja
Seuraa 
Viestejä1324

Pari arvausta:

McRoot
miksi moni suomalainen esittää uskovansa?

Edelleen suomalaiseen tapakulttuuriin kuuluu tietyissä tilanteissa kirkolliset toimitukset. Koetaan, ettei ole hyvien tapojen mukaista olla ristimättä käsiään ja painamatta päätään rukoukseen, istua "Enkeli taivaan" viimeisen säkeistön aikana jne. Sanotaanko näin, että se on kohteliasta.

McRoot
Miten voi olla mahdollista, että suurin osa ev.lut kirkon jäsenistä ei tutkimuksissa ole uskonut kirkon oppien mukaiseen jumalaan?Hehe, tämän on pakko olla retorinen kysymys.

Miten voi olla mahdollista, että ev.lut kirkko kertoo piispainkokouksen kannanotoissaan edustavansa hyvin suurtaNo siis. Kirkolla on vahva ja vanha brändi koko kansan kirkkona. "Edustuksellisuus" -puheet ovat silkkaa mainosretoriikkaa, vrt. vaalipuheet.

Miksi ihmeessä kirkon pitää yrittää antaa jonkinlainen kuva oppien ykseydestä, jos jäsenetkään eivät sitä tee?

Varmaan samasta syystä kuin poliittisten puolueidenkin pitää antaa kuva yhteisestä vaaliohjelmasta, vaikka puolueiden (ja kirkon) sisällä monenlaista tallaajaa onkin. Identiteetin muodostamista, sanoisin. Iso haaste ylläpitää tätä. Mielenkiinnolla itsekin seuraan kirkon kompurointia.

Ehdotustesi kanssa olen samaa mieltä. Oikeastaan joka kohdasta.

(Hyvä alustus, mutta ihan vähän liian pitkä näin keskustelupalstalle.)

"Hetkinen, voinko kirjoittaa tuon muistiin?" Arthur kysyi innoissaan ja etsi kynää taskustaan.
"Se on saatavilla lentoasemalla", vanhus sanoi. "Tätä on siellä telinekaupalla."
(Adams: Enimmäkseen harmiton)

Jos jollain sattuisi olemaan tuorein World Values -tutkimus koneellaan, niin voisin mielelläni sen nyysiä pähkäiltäväkseni ja ihmetellä asiaa tarkemmin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Naksuttaja
Seuraa 
Viestejä1324
McRoot
Jos jollain sattuisi olemaan tuorein World Values -tutkimus koneellaan, niin voisin mielelläni sen nyysiä pähkäiltäväkseni ja ihmetellä asiaa tarkemmin.Noh, noh. Ei saa olla noin uusavuton. Googleen hakusana World values survey 2008 niin heti löytyy linkki.
http://www.worldvaluessurvey.org/

Ilmainen, mutta vaatii rekisteröinnin.

"Hetkinen, voinko kirjoittaa tuon muistiin?" Arthur kysyi innoissaan ja etsi kynää taskustaan.
"Se on saatavilla lentoasemalla", vanhus sanoi. "Tätä on siellä telinekaupalla."
(Adams: Enimmäkseen harmiton)

Naksuttaja
McRoot
Jos jollain sattuisi olemaan tuorein World Values -tutkimus koneellaan, niin voisin mielelläni sen nyysiä pähkäiltäväkseni ja ihmetellä asiaa tarkemmin.Noh, noh. Ei saa olla noin uusavuton. Googleen hakusana World values survey 2008 niin heti löytyy linkki.
http://www.worldvaluessurvey.org/

Ilmainen, mutta vaatii rekisteröinnin.
Ei anna edes rekisteröityä

Viimeksi kun koitin tuolta ottaa tuota dataa, ei saanut ellei ole jonkun yliopiston internet-yhteydellä selaamassa.

Uta:n data-sivuilta taas löytyy tuo listasta, mutta sinne pitää antaa erikseen perustelut mihin on dataa käyttämässä.

Lauman sisäisten näkemysten eriävyydellä kristinuskon(kin) suhteen on erittäin pitkät perinteet. Vaikuttaisi siltä että ettei kulunut kuin muutama vuosikymmen Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta (jota henkilökohtaisesti en pidä ihmeenomaisena kuolleista palaamisen kokemuksena, kun en usko tyypin edes heittäneen veiviään vaan ainoastaan olleen hetken tajuttomana) kun jo hänen opetuslapsensa riitelivät oikeasta opista sen minkä ehtivät. UT:hen mokomasta on taltioitunut ainakin ympärileikkauksen ympärillä käyty kinastelu, ja taisi siellä ruokapuolestakin olla ongelmia (mitä saa syödä ja mitä ei).

Kun Konstantinus Suuri päätti, kaiketikin kristillisen äitinsä vuoksi, valita k-uskonnon valtakunnan uskonnoksi, hänen oli ilmeisesti pakko laittaa kaikenmaailman papit äänestämään siitä että mikähän se oikea uskonmuoto sitten olisikaan. Emme voi tietää voittiko se näkemys josta olisi ollut ihmisille eniten iloa. Uskoisin itse että EI. Lukemani perusteella Konsta ei edes itsekään ottanut päällepäsmäriksi valitun uskon papeilta kastetta kuoleman lähestyessä, vaan valitsi kastajakseen papin joka tunnusti areolaisuutta, joka ei suinkaan ollut se uskonmuotojen missikisoissa voittanut uskonto.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Areiolaisuus

Nykypäivän kirkko tekisi vain oikein jos se lopulta nostaisi kädet pystyyn ja toteaisi: okei, te ihmiset olette jo sen verran fiksuja ja sivistyneitä että teillä on kykyä ja oikeus valita itse mitkä opinkappaleet teidän mielestänne pitävät paikkansa ja mitkä eivät. Syntyisi vihdoin ja viimein hinkuamani henkilökohtaiseen uskontunnustukseen perustuva linja jossa minkäänlaista varsinaista laumaa ei enää muodostuisi kuin korkeintaan väliaikaisiksi installaatioiksi kun ihmiset haluaisivat kokoontua yhteen jotain tiettyä uskonsa yksityiskohtaa juhlistaakseen.

Tällainen rusinapullistien (kuten minä) uskonnollisuus ei tietenkään viehätä mustavalkolaisia jotka haluavat että on selkeä, ylemmältä taholta ojennettu oppi joka pitää ottaa sellaisenaan tai vähän itkeä tihuuttaa ja ottaa sellaisenaan.

Naksuttaja
Seuraa 
Viestejä1324
McRoot

Ei anna edes rekisteröityä

Viimeksi kun koitin tuolta ottaa tuota dataa, ei saanut ellei ole jonkun yliopiston internet-yhteydellä selaamassa.

Uta:n data-sivuilta taas löytyy tuo listasta, mutta sinne pitää antaa erikseen perustelut mihin on dataa käyttämässä.
Mikäs siinä sitten on ongelma? Vaikea nähdä, mitä hyötyä tuosta aineistosta olisi jollekin tuon viiteryhmän ulkopuoliselle.

No jaa. Olikos tästä itse aiheesta jotain keskusteltavaa enää? Minulta taisi hävitä punainen lanka eli asian pihvi jossain vaiheessa.

"Hetkinen, voinko kirjoittaa tuon muistiin?" Arthur kysyi innoissaan ja etsi kynää taskustaan.
"Se on saatavilla lentoasemalla", vanhus sanoi. "Tätä on siellä telinekaupalla."
(Adams: Enimmäkseen harmiton)

Naksuttaja
McRoot

Ei anna edes rekisteröityä

Viimeksi kun koitin tuolta ottaa tuota dataa, ei saanut ellei ole jonkun yliopiston internet-yhteydellä selaamassa.

Uta:n data-sivuilta taas löytyy tuo listasta, mutta sinne pitää antaa erikseen perustelut mihin on dataa käyttämässä.
Mikäs siinä sitten on ongelma? Vaikea nähdä, mitä hyötyä tuosta aineistosta olisi jollekin tuon viiteryhmän ulkopuoliselle.

No jaa. Olikos tästä itse aiheesta jotain keskusteltavaa enää? Minulta taisi hävitä punainen lanka eli asian pihvi jossain vaiheessa.
Pihvihän tässä on lähinnä se, että valtio ja sen kansalaiset elättävät turhaa instanssia.

Ja toisena asiana se, että myös täällä palstalla on kirkon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toitottavat kirkon mielipiteiden mukaisia valheita mm. evoluutioon liittyen.

Kirkon päättäjät ovat olleet huolissaan siitä, että ääriryhmät pitävät eniten ääntä kristinuskon puolesta ja heidän mielipiteensä eivät ole yhteydessä kirkon mielipiteisiin.

En tosin ymmärrä mikä ev.lut kirkon mielipide voisi esm. evoluution suhteen olla.

Naksuttaja
Seuraa 
Viestejä1324
McRoot
Pihvihän tässä on lähinnä se, että valtio ja sen kansalaiset elättävät turhaa instanssia.

Ja toisena asiana se, että myös täällä palstalla on kirkon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toitottavat kirkon mielipiteiden mukaisia valheita mm. evoluutioon liittyen.

Kirkon päättäjät ovat olleet huolissaan siitä, että ääriryhmät pitävät eniten ääntä kristinuskon puolesta ja heidän mielipiteensä eivät ole yhteydessä kirkon mielipiteisiin.

En tosin ymmärrä mikä ev.lut kirkon mielipide voisi esm. evoluution suhteen olla.
Huoh. Älä muuta sano. Ja koska foorumin linja tuntuu olevan, että niin mielenterveysongelmaiset kuin evankeliumin levittäjätkin saavat mielin määrin spammata palstan täyteen, ainoa keino on joko poistua palstalta tai käyttää vihamies-toimintoa.

Toisaalta. En ymmärrä, miksi esim. evakeli--- ei kun evoluutiopalstalla porukka jaksaa jatkaa ikuista kiistelyään. Sitä kun on jatkunut vuosia, sikäli kun itse olen tätä foorumia lueskellut.

Evlut kirkon suhde evoluutioon on ilmeisesti ihan lähivuosina muuttunut fundamentaalimpaan suuntaan. Pari vuosikymmentä sitten kirkko tuntui olevan ihan sujut demarkaation kanssa: uskonto uskontona, tiede tieteenä ja raamattu on vertauskuvallista. Luulen, että Skepsis ja Vapaa-ajattelijat ovat oikeassa siinä, että tämä fundamentaali tulkinta todellakin on jenkkiläistä alkuperää, joskin niitä myötäileviä käsityksiä on pidetty hengissä tietyissä kirkon ulkopuolisissa piireissä.

"Hetkinen, voinko kirjoittaa tuon muistiin?" Arthur kysyi innoissaan ja etsi kynää taskustaan.
"Se on saatavilla lentoasemalla", vanhus sanoi. "Tätä on siellä telinekaupalla."
(Adams: Enimmäkseen harmiton)

Hei,
pientä pilkun viilausta

Quadesha
Kun Konstantinus Suuri päätti, kaiketikin kristillisen äitinsä vuoksi, valita k-uskonnon valtakunnan uskonnoksi, hänen oli ilmeisesti pakko laittaa kaikenmaailman papit äänestämään siitä että mikähän se oikea uskonmuoto sitten olisikaan.

Kristinuskosta ei tullut valtionuskonto Konstantinuksen aikana, vaan vasta keisari Theodosiuksen aikana v.380. Konstantinus on kuitenkin kristinuskon kannalta merkittävä keisari, sillä hän oli ensimmäinen Rooman keisari, joka omaksui kristinuskon ja hän myös lopetti keisari Diokletianuksen käynnistämät kristittyjen vainot, tehden kristinuskon harjoittamisesta luvallista. Hän myös määräsi vainoissa takavarikoidun omaisuuden palauttamisesta sekä yksittäisille ihmisille että myös kirkoille. Kuitenkaan hän ei muuttanut Roomaa kertaheitolla kristityksi valtioksi vaan salli pakanakulttien harjoittamisen jatkumisen. Tämä oli poliittisesti viisasta sillä valtaosa valtakunnan väestöstä ei ollut kristittyjä.
Quadesha
Syntyisi vihdoin ja viimein hinkuamani henkilökohtaiseen uskontunnustukseen perustuva linja jossa minkäänlaista varsinaista laumaa ei enää muodostuisi kuin korkeintaan väliaikaisiksi installaatioiksi kun ihmiset haluaisivat kokoontua yhteen jotain tiettyä uskonsa yksityiskohtaa juhlistaakseen.

Tämä on myös minun mielestäni ihannevaihtoehto, jos olisin uskovainen. Ilmeisesti kuitenkin juuri uskontoon on sisäänrakennettu suuri suvaitsemattomuus, koska panokset ovat korkeat: Uskomalla harhaoppiin joutuu helvettiin tms.
Jos uskoisin että minun oppini on Se Oikea, niin sallisinko lasteni kuunnella harhaoppia levittävää saarnaajaa, ja siten omaksua vääräuskoisuus, jolloin he joutuisivat helvettiin?

Quadesha
Lukemani perusteella Konsta ei edes itsekään ottanut päällepäsmäriksi valitun uskon papeilta kastetta kuoleman lähestyessä, vaan valitsi kastajakseen papin joka tunnusti areolaisuutta, joka ei suinkaan ollut se uskonmuotojen missikisoissa voittanut uskonto.

Konstantinus ei ollut niinkään kovin kiinnostunut teologisista kysymyksistä sinänsä, vaan hänen päämääränä oli valtakunnan yhtenäisyys.

Joskus on hauskaa leikitellä ajatuksella että minkälainen maailma olisi, jos esimerkiksi seuraava kristinuskon muoto olisi selvinnyt voittajana, tässä kristinuskossa on olemassa kaksi (!) jumalaa:
Markion

Spanish Inquisitor

Kristinuskosta ei tullut valtionuskonto Konstantinuksen aikana, vaan vasta keisari Theodosiuksen aikana v.380. Konstantinus on kuitenkin kristinuskon kannalta merkittävä keisari, sillä hän oli ensimmäinen Rooman keisari, joka omaksui kristinuskon ja hän myös lopetti keisari Diokletianuksen käynnistämät kristittyjen vainot, tehden kristinuskon harjoittamisesta luvallista. Hän myös määräsi vainoissa takavarikoidun omaisuuden palauttamisesta sekä yksittäisille ihmisille että myös kirkoille. Kuitenkaan hän ei muuttanut Roomaa kertaheitolla kristityksi valtioksi vaan salli pakanakulttien harjoittamisen jatkumisen. Tämä oli poliittisesti viisasta sillä valtaosa valtakunnan väestöstä ei ollut kristittyjä.Ahaa, sain väärän käsityksen juuri lukemastani kirjasta (joka ei toki ole ko. kirjan syy). Nimittäin: miksi nähdä niin valtavasti vaivaa kaikkien kristittyjen saattamiseksi yhden ainoan ja virallistetun oppimuodon alaisuuteen, jos kerran kyseessä ei ollut valtionuskonto? Lieneekö sitten ollut niin että K. näki nämä kristityt silti merkittävänä valtion asioihin vaikuttavana tekijänä, vaikkei ko. uskonnosta valtionuskontoa tehnytkään, siis, jotta katsoi parhaaksi panna nämä marssimaan nätisti saman opin alaisuudessa.

Yleensäkin uskonasioissa olisi parempi ettei ryhdyttäisi karsimaan "kilpailevia" opinhaaroja pois, koska siinä menettää paljon sitä henkistä rikkautta jota ihmiskunnassa sikiää. Cocacola-tyyppinen uskonto ja uskominen on hengenvaarallista.

Qadesha
Lauman sisäisten näkemysten eriävyydellä kristinuskon(kin) suhteen on erittäin pitkät perinteet. Vaikuttaisi siltä että ettei kulunut kuin muutama vuosikymmen Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta (jota henkilökohtaisesti en pidä ihmeenomaisena kuolleista palaamisen kokemuksena, kun en usko tyypin edes heittäneen veiviään vaan ainoastaan olleen hetken tajuttomana) kun jo hänen opetuslapsensa riitelivät oikeasta opista sen minkä ehtivät. UT:hen mokomasta on taltioitunut ainakin ympärileikkauksen ympärillä käyty kinastelu, ja taisi siellä ruokapuolestakin olla ongelmia (mitä saa syödä ja mitä ei).Olivatko roomalaiset sotilaat sinusta epäpäteviä teloituksessaan. Aika vakava syyte tuon ajan tehokkaimmalle sotakoneistolle, vieläpä kun kyseessä oli uhka maailmanrauhalle kuten tänäkin päivänä useimmat kokevat.

Kiistat Raamatun henkilöiden välillä kertovat ihmisistä, ei Jumalasta.

McRoot

Myöskään kirkon tuomittamille riiteille ei ole tarjolla vaihtoehtoja samassa mittakaavassa kuin mitä kirkko pystyy tarjoamaan pääomansa ja vakiintuneen asemansa myötä. Tämä taas pitää kirkossa henkilöitä, jotka kokevat saavansa jonkinlaista hyötyä kirkon toimituksista, esm. sosiaalista kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuutta.

Onneksi rippileirillekin on jo olemassa vaihtoehto, ihmisille kun tuntuu olevan tärkeää tehdä tietyt siirtymärituaalit elämänkaarensa aikana.

Hautaustoimistot ja juhlapalvelut voisivat kiinnittää enemmän huomiota myös uskonnottomien siirtymäriittien järjestämiseen. Parisuhteen rekisteröimistä varten saatavilla olevia paikkoja löytyy hankalasti, myöskään lapsen syntymään liittyville juhlille on hankalaa kehittää vaihtoehtoja. Ja hautajaisten järjestäminen uskonnottomalle voi olla vaikeaa jo pelkän sopivan hautapaikan löytämiseksi, käytännössä tuhkaus tuntuu olevan sopivin vaihtoehto.
Tämä lienee tosiaan syy sille että yhä niin monet haluavat kuulua kirkkoon. Siihen liittyy tietynlaista yhteenkuuluvuutta näiden "elämän seremonioiden" myötä, ja luullaan että joudutaan ulkopuolisiksi tai koetaan muuten kiusalliseksi ja/tai hankalaksi jollain tasolla perinteisten rituaalien vaihtaminen joksikin muuksi. Vaihtoehtoja on kyllä olemassa, mutta aika huonosti. Yksi ko vaihtoehtopalveluita tuottava yritys on Pro-Seremoniat http://www.pro-seremoniat.fi/

Kävin kyllä rippikoulun mutta sen jälkeen ei ole kirkollisia menoja ollut eikä tule.

Hei,

Quadesha
Nimittäin: miksi nähdä niin valtavasti vaivaa kaikkien kristittyjen saattamiseksi yhden ainoan ja virallistetun oppimuodon alaisuuteen, jos kerran kyseessä ei ollut valtionuskonto?

tämä on hyvä kysymys, johon en osaa sanoa mitään varmaa. Itsekkin olen juuri äskettäin lukenut melkein kokonaan kirjan Konstantinuksen elämästä, ja nyt sitä selailtuani en kyennyt löytämään mitään selkeää vastausta kysymykseesi.
Quadesha
Lieneekö sitten ollut niin että K. näki nämä kristityt silti merkittävänä valtion asioihin vaikuttavana tekijänä, vaikkei ko. uskonnosta valtionuskontoa tehnytkään, siis, jotta katsoi parhaaksi panna nämä marssimaan nätisti saman opin alaisuudessa.

Uskoisin että näin on. Lukemani kirjan mukaan eräänä syynä voi olla se että Rooman keisari oli perinteen mukaisesti myös uskonnollinen johtaja, eräs hänen titteleistään oli pontifex maximus =ylin pappi tms.(tämä on muuten edelleen eräs paavin virallisista titteleistä) joten hänen toimialaansa kuului myös uskonnolliset asiat,tosin Rooman polyteistinen valtionuskonto ei ollut ollut ollenkaan niin ryppyotsainen kuin esimerkiksi kristinusko, joten edeltävät keisarit eivät tietääkseni ole uskonnollisia kiistoja erityisemmin ratkoneet. Nimittäin Jupiterin, Vestan, ym jumalan palvomiseen ei liittynyt mitään uskonnollisia oppeja tai pyhiä kirjoituksia, riitti vain uhrata jumalille silloin tällöin, jolloin he pysyivät tyytyväisinä.

Ilmeisesti Konstantinus tässä uskonnollisen johtajan roolissaan kutsui tämän kirkolliskokouksen koolle.

Kuitenkin Konstantinus joutui jo ennen Nikean kirkolliskokousta ratkomaan kirkollisia kiistoja ja aloite ei ollut keisarin itsensä vaan keisariin vedottiin (eikä esimerkiksi paaviin), jotta hän ratkaisisi kiistan. Kyseessä on oppisuuntaus nimeltään donatolaisuus. Kyseessä oli alunperin pohjimmiltaan siitä että voiko sellainen kristitty piispa ym, joka oli vainojen aikana horjunut uskossaan ja esimerkiksi kieltänyt oman uskonsa, saada takaisin oman asemansa kirkossa ja onko tälläisen henkilön suorittamat kirkolliset toimitukset päteviä esim onko tälläisen henkilön antama kaste pätevä. Donatolaisen katsantokannan mukaan eivät voineet.

Konstantinus antoikin ratkaisunsa tässä kiistassa ja tuomitsi donatolaisuuden harhaopiksi.

Quadesha
Yleensäkin uskonasioissa olisi parempi ettei ryhdyttäisi karsimaan "kilpailevia" opinhaaroja pois, koska siinä menettää paljon sitä henkistä rikkautta jota ihmiskunnassa sikiää. Cocacola-tyyppinen uskonto ja uskominen on hengenvaarallista.

Olen kanssasi täysin samaa mieltä.

babun
Kävin kyllä rippikoulun mutta sen jälkeen ei ole kirkollisia menoja ollut eikä tule.Eroisivat elleivät usko Jeesukseen. Kiusallaanko ihmiset itseään kristityksi nimittävät ja ryhtyvät tekopyhiksi? Bussimainokset kehiin!

kiittäen
Eroisivat elleivät usko Jeesukseen. Kiusallaanko ihmiset itseään kristityksi nimittävät ja ryhtyvät tekopyhiksi? Bussimainokset kehiin!

Hyvä hyvä! Toistaiseksi kuulun vielä kirkkoon, mutta kristitty en ole. Ero lähtee menemään vuoden loppuun mennessä niin ei tarvi intissä sitten pelleillä sen kanssa.

kiittäen

Eroisivat elleivät usko Jeesukseen. Kiusallaanko ihmiset itseään kristityksi nimittävät ja ryhtyvät tekopyhiksi? Bussimainokset kehiin!Eiköhän se nyt kuitenkin ole kunkin henkilökohtainen asia mitä tekee. Luettelin nyt tuossa vain todennäköisiä syitä sille että kirkosta ei erota vaikka usko ei lujaa olisikaan. Itse erosin kirkosta muutama vuosi sitten kun kynnys pieneni netti-eroamismahdollisuuden vuoksi.

kiittäen

Olivatko roomalaiset sotilaat sinusta epäpäteviä teloituksessaan. Aika vakava syyte tuon ajan tehokkaimmalle sotakoneistolle, vieläpä kun kyseessä oli uhka maailmanrauhalle kuten tänäkin päivänä useimmat kokevat.

Kiistat Raamatun henkilöiden välillä kertovat ihmisistä, ei Jumalasta.
Jeesusta ei hirtetty, poltettu roviolla, hänen päätään ei katkaistu. Hänet vain naulattiin ristille ja kohta hän jo heitti henkensä, mutta kyseinen hengen heittäminen ei välttämättä ole muuta kuin tajuttomuustila tahi kooma. Sitä emme voi tietää varmuudella kuinka syvälle roomalainen sotilas tunki keihäänsä (tai sitäkään emme voi tietää josko hän olikin salaisesti Jeesuksen seuraaja ja siten lähinnä vain vähän nirhaisi Jeesuksen kylkeä!)

Sotakoneistot sotivat, yksittäiset sotilaat eivät vastaa kokonaista koneistoa. Mutta Raamattuhan ei kerro mistään Jumalasta sinänsä vaan ihmisten jumalakuvista. Minua eivät kuitenkaan jumalakuvatkaan kiinnosta, vaan VT:n osalta mahdollinen ancient astronaut -teorian tutkiskelu ja UT:n osalta hahmottaa miten Jeesus-tarina tai -myytti sai alkunsa ja millainen oli oikea ihminen Jeesus ihmisenä ja kenties myös innoittavana "guruna".

Jeesus on hyvinkin voinut, muiden useiden "jumalan poikien" lailla opettaa että tietoisuus säilyy kuolemasta huolimatta, mutta ei se hänestä mitään jumalaa sinänsä tee, yhtä vähän kuin esim. peruskoulun opettaja on luonut maailman sillä perusteella että hän kertoo siitä miten maailma toimii...

Spanish Inquisitor
(hela hoito)Jep. Ja näissä uskontoihin liittyvissä asioissa mielestäni kaikkein pirullisimpia juttuja on se että jälkikäteen jonkin sinänsä ihan simppelin ja aikalaisilleen itsestäänselvän asian päälle ja ympärille lähtee kasautumaan kaikenlaista painolastia niin että alkuperäistä asiasta on hyvin vaikeaa saada enää selvää vuosisatojen päästä, kun sitä on käännelty ja väännelty ja hyväksikäytetty omien intressien mukaan. Tämän kun ihmiset ymmärtäisivät niin he hyväksyisivät kenties sellaisenkin ajatuksen että ns. alkuperäinen k-usko on saattanut olla hyvinkin erilainen happening kuin mikään mitä vuosisatojen varrella on missään virinnyt. Tässä mielessä juuri kukaan tuskin voinee kutsua itseään "oikeaksi kristityksi", eihän sitä tiedä vaikka itsekin omine jälleensyntymishöperryksineni olisinkin lähempänä ajanlaskun alun k-uskoa kuin mikään ja kukaan sen jälkeen. (Oli vähän leuhkasti sanottu mutta menköön.)

Mutta mitäpä siitä kinastelemaan kuka uskoo oikein, koska ns. alkuperäinen k-usko on sekin itsessään lopulta vain yksi myöhäinen kukkanen ihmiskunnan henkisten viritelmien sukupuussa.

Kunhan nyt saisi edes historiallisia seikkoja selville uskontojen kehittymistä tutkiessa, varsinaisen uskomisen voi sitten todellakin jättää jokaiselle nutipäälle henk.koht. jutuksi.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat