Seuraa 
Viestejä45973

Lyhyesti.
Kaksi eri lähdettä, Genesis ja Mesopotamian lähde, molemmat vertailussa esittävät samat henkilöt ja tapahtumat luomisajan ja ennen vedenpaisumusta esiintyneen ajan aina vedenpaisumukseen asti rinnakkaisesti.

Raamatussa informaatio on kulkeutunut meille selkokielisenä historiallisena kertomuksena, kun Mesopotamian lähde kertoo saman asian mytologisessa muodossa.

Ensimmäiset nuolenpääkirjoitukset kirjoitettiin Sumerian kielellä. Tämän saman kirjoitustavan adoptoivat ne alueen heimot, jotka kirjoittivat ja puhuivat niitä kieliä, joita tavattiin seemiläisen kieliperheen Akkadialisella itäisellä haaralla.
Akkadiankieli tunnetaan parhaiten Assyrian ja Babylonian kielissä ja sen esiintymisalueella.
Ja koska akkadian ja raamatullinen hebreankieli kuuluvat samaan kielelliseen perheeseen, voidaan hyvin tutkia varhais-sumerilaisia ja akkadiankielisiä myyttejä ja eepoksia, joissa on paljon yhteneväisyyksiä niihin varhais-raamatullisiin kertomuksiin, jotka löytyy Genesis 3-6 luvuista.

Sumerilaisilla, assyrialaisilla ja babylonialaisilla on jokaisella luomiskertomuksensa, vedenpaisumuskertomuksensa ja kertomuksia henkilöistä, jotka elivät näiden kahden tapahtuman välillä.
Tutkittu lähdeaineisto osoittaa, että raamatullisien ja babylonialaisien tiedonlähteiden yhtäläisyys koskien vedenpaisumusta edeltävää aikaa eläneisiin viittaa yhteiseen alkuperään niissä ilmenevissä yksityiskohdissaan ja että nuo lähteet vuorostaan osoittavat, että niiden juuret ovat sellaisten todellisten henkilöiden historiassa, jotka elivät läpi sellaisten kokemusten.
Nämä molemmat lähteet todistavat riittävästi siitä, että ne loppujen lopuksi ammennettiin samasta lähteestä ja ne levisivät sitten eri suuntiin.

Adapa eepoksessa kuvataan lankeaminen samoin kuin raamatussa.
Adapa mainitaan viisaana ihmisenä (ei kuitenkaan kuninkaana) kotoisin Eridusta, sumerilaisen kuninkaiden listan ensimmäisestä antediluviaanisesta kaupungista.
Viisaana hän kuului ensimmäiseen "merkittävään" ihmiskuntasukupolveen.
Hänestä kertovan kertomuksen kohdat ovat hyvinkin samankaltaisia mitä tulee raamatulliseen lankeemus kertomukseen, jotka voidaan koota seuraavasti:

1. Molemmat (Adam ja Adapa, ovat yksi ja sama henkilö) subjektit joutuivat läpikäymään kokeen jumalolennon edessä.

2. Koe perustui siihen, että subjektin tuli nauttia, maistaa, jotain (Adapan tapauksessa leipää (yliaineellista leipää) ja elämänvettä.

3. Kumpikaan heistä ei läpäissyt koetta ja näin he molemmat menettivät mahdollisuuden kuolemattomuuteen.

4. Heidän epäonnistumisen seurauksena ihmiskuntaa kohtasi tietyt seuraamukset.

5. Kumpaisenkin lähde osoittaa, että molemmat näistä objekteista kelpuutettiin ensimmäisen ihmissukupolven jäseniksi.

Merkittävin pieni eroavaisuus näiden kahden kertomuksen välillä on se, että kun Adam rikkoi Jumalan moraalisääntöjä vastaan, niin Adapa rikkoi luonnon fyysisiä lakeja vastaan. (esoteeriselta puolelta saattaisi löytyä viimemainittuun selvitystä?)
Molemmilla lähteistä on sama tieto tästä ensimmäisestä ihmiskuntasukupolven edustajasta. Adam/Adapa on yksi ja sama henkilö.

Mielenkiintoisia muita rinnakkaisuuksia kirjoitan vielä tähän jatkeeksi myöhemmin. Mm. vertailevista sukutauluista ja elinkaarista, joita on saatu näistä lähteistä, niistä seuraavalla kerralla.
Laitan myös lähdettä kehiin lopuksi...

Kommentit (12)

Onko perusoletuksesi siis se että Adam ja vedenpaisumus on totta?

Mitä tulee Mesopotamian tarujen ja raamattun tekstien yhdenmukaisuuteen, esijuutalaiset imivät erittäin paljon vaikuttteita ympäröivistä uskonnoista, Assyyriasta, Egyptistä, myös ollessaan ns. "Baabelin vankeudessa" Mesopotamian alueella (ts. alkuperäisiä kirjoituksia / taruja ei tunneta ennen tätä ajanjaksoa).

Jos jatkan edelliseen aloitukseen Genesiksen lukujen 4 ja 5 sukutaulujen vertailulla babylonialaiseen lähteeseen.

Eli, Genesis kirja esittää ennen vedenpaisumusta esiintyneen sukutaulun jakaantuneena kahteen haaraan. Genesiksen luvun 4 jälkimmäinen puolikas nostaa esiin Kainin haaran sukutaulun, ja taas Genesis 5 pääasiassa sisältää Seetin haaran sukutaulun ulottuen Nooaan ja vedenpaisumuksen ajankohtaan saakka.
Kainin haaraa voitaisiin nimittää "sekularistiseksi", "ei-henkiseksi" tai maalliseksi haaraksi.
Seetin haara panee alulle ja ottaa käyttöön moraaliopetukset, henkisyyden tien, ja tämä eroavaisuus on näiden kahden haaran välillä.
Tässä luvussa Enokin vanhurskaan piirteet nousevat hyvin esiin ja näin käy myöhemmin Nooan piirteiden kohdalla ja vedenpaisumuskertomuksessa.

Myös babylonialais-lähde esittää vedenpaisumusta edeltävät kaksi haaraa, mutta niitä eivät erota linjaus moraalipiirteisiin tai vanhurskauden piirteisiin, vaan babylonialais-lähde erottaa yhden haaran viisaiksi ihmisiksi eli nimellä apkallus, ja siinä ensimmäisenä esiintyy Adapa (Adam).
Toisessa haarassa ovat antediluviaanisten (ennen vedenpaisumusta esiintyneet) kaupunkien kuninkaat.
Voidaankin ymmärtää miksi tätä kuninkuuselementtiä ollaan voimakkaasti painotettu ja annettu kuninkuuselementille suuri tärkeysarvo sumerilaisen (ja akkadian) kaupunkivaltioiden poliittisen teologian taholta.

Sumerilaisesta kuninkaiden listasta voidaan identifioida viisi ennen vedenpaisumusta esiintynyttä kaupunkia ja kahdeksan hallitsijaa, jotka näitä kaupunkeja hallitsivat.
Sen lisäksi, että sumerilaiset ja babylonialaiset tunsivat kaksi miehistä päähaaraa ennen vedenpaisumusta, niin he myös käyttivät viittauksia heihin jotakuinkin samalla tavalla kuin Genesiksessä käytetään.
Genesiksen luvussa 5 esitetään syntymäajankohdat, eliniät ja patriarkkojen kokonaiselinaika. Kun taas Genesiksen 4:ssä luvussa ei aikoja ja ikiä esitetä Kainin haaralle.
Samanlainen ilmiö esiintyy babylonialaisen aineiston kohdalla. Toisinsanoen vain kuninkaiden listoissa ilmoitetaan ajat.
Viisaiden ihmisten elinikiä ja aikoja ei anneta.
Kuitenkin täytyy muistaa, että transformaatiota on esiintynyt. Elämän pituuksista raamatullisessa luettelossa niistä on tullut sumerilaisessa kuninkaiden listassa hallituskausien pituuksia.

Kun T. Jacobsenin julkistamaa kriittistä tekstijulkaisua sumerilaisesta kuninkaiden listan tutkimuksesta käytetään, voidaan nähdä hyvin mielenkiintoinen asia kaavakuvassa, jonka T. Jacobsen on piirtänyt pitkäikäisten kuninkaiden hallitsijavuosien pituuksista. Kun seurataan ensimmäisiä neljää kuningasta ja heidän hallitsijavuosien pituuksia, huomataan kolmen ensimmäisen kohdalla vuosien kasvavan kovasti ja sitten tapahtuu pudotus. Tätä seuraa tasainen lasku seuraavien neljän kuninkaan hallintoajan pituuksissa.
Tämä yleinen taantuminen hallituskausien pituuksissa alkoi vedenpaisumuksen jälkeisenä aikana jatkuvana.
Sumerilainen lähde valottaa tätä taantumaa raamatullisia malleja jopa dramaattisemmin, mutta molemmat lähteet ilmaisevat saman ajatuksen, että ennen vedenpaisumusta esiintyneet olivat hyvin pitkäikäisten henkilöiden rotu.
Vaikka syntymä- ja kuolinajat on annettu hallituskausien pituuksien mukaan, on päivänselvää, että ne rinnastettiin aina elämänpituuteen. Vedenpaisumuksen jälkeinen taantumapudotus elinkaarissa putosi likimain 1000 vuoteen per kuningas ensimmäisessä vedenpaisumuksen jälkeisessä dynastiassa, joka esiintyi Kishissä (jossa 23 kuningasta hallitsi 24, 510 vuotta) ja tämän jälkeen eliniät taantuivat taantumistaan vähitellen seuraavien kuninkaiden hallitusjaksoilla 200 vuoden paikkeille Urukissa (siellä 12 kuningasta hallitsi 2, 310 vuotta). Lopulta kuninkaiden elinaika putosi 40:n vuoden paikkeille Urissa. Tämä oli kolmannen dynastian esiintymispaikka vedenpaisumuksen jälkeen (ja siellä 4 kuningasta hallitsi 177 vuotta).
Näin alaspäin suuntautuva trendi hallituskausien pituuksissa ja myös elämänkaarissa jatkui siitä pitkäikäisyyden mallista, joka oli vakiintunut malli ennen vedenpaisumusta esiintyvällä ajalla.
Tämä sama taantuma esiintyi vallitsevana läpi Genesiksen 5 ja 11 sukuluetteloiden.

Jatkan seuraavaksi ennen vedenpaisumusta esiintyneistä kaupungeista...

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Niistä viidestä kaupungista sen verran, että sumerian kuninkaiden lista nimeää viisi ennen vedenpaisumusta esiintyvää kaupunkia, joissa kuninkuus-istituutiot menestyksekkäästi toimivat.
Raamatullisissa lähteissä ei samanlaisesti mainita tuohon aikaan esiintyviä viittä kaupunkia, vain yksi Kainin rakentama mainitaan ja jonka hän nimesi poikansa mukaan. (Genesis 4:17)
Myös varhaisia babylonialaisia tekstejä tarkasteltaessa niistä löytyy kaupunki nimeltä Eridu, joka saattaa olla tämä Kainin rakentama kaupunki.
Ennen vedenpaisumusta esiintyvään ensimmäiseen kaupunkiin liittyvät viisi nimeä voidaan rinnastaa seuraavasti:

Raamatullinen:
Ensimmäinen ihminen = Adam
Babylonialainen:
ensimmäisen kaupungin ensimmäinen viisas ihminen = Adapa

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin nimi = Henok
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupungin suojelijajumala = Enki

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin rakentaja = Qain (Kain)
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupungin rakentaja = Q4-an

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin rakentajan pojanpoika = Irad
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupungin nimi = Eridu

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin sijaintipaikka = Nod
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupunginjumalan titteli = Nudimud

Tutkimuksissa on käynyt myös selväksi, että lähteissä mainitut nimet metallityöntekijöiden kaupunki ja pronssikaupunki ovat sijoitetut ja ajoitetut ennen vedenpaisumusta esiintyvään aikaan, ja että yhdellä viimeisistä ennen vedenpaisumusta esiintyvistä kuninkaista on nimessään samankaltaisuus metallurgian kehittäneen nimeen ja näillä on vastaavat rinnakkaisuutensa Genesis 4:ssä luvussa mainittujen traditioiden kanssa.

Myös Genesiksen 5:ssä luvussa esiintyvällä sankarilla on vastaavuutensa.
Jokaisella Lähi-Idän vedenpaisumuskertomuksella on sankarinsa. Raamatullinen sankari on Nooa, vanhan Babylonian sankari on Atra-Hasis, Sumerian sankari on Ziusudra, ja Neo-Assyrian sankari on Utnapishtim. On arveltu, että nimi na-ah-ma-su-le-el voisi yhdistää tässä kohtaa sankarinimet. Na-ah viittaa läheisesti Nooa nimeen ja ma-su-le-el olisi Methuselah, tai ma-(tu)-su-le-el. Merkki -el tässä nimessä tarkoittaisi Jumalan tai jumalan nimeä. Tämä juontaisi alkujaan seemiläisestä kielestä.
Ja Methuselah oli pisimpään elänyt ennen vedenpaisumusta esiintynyt patriarkka.

Sumerikaisten kuninkaiden elinajat ennen vedenpaisumusta:

Kuningas 1 = 28,800 vuotta
Kuningas 2 = 36,000 vuotta
Kuningas 3 = 43,200 vuotta
sitten tulee pudotus, Kuningas 4 = 28,800 vuotta
seuraava Kuningas 5 = 36,000 vuotta
sitten alkaa taantuminen Kuningas 6 = 28,800
Kuningas 7 = 21,000 vuotta
Kuningas 8 = 18,600 vuotta
Tässä kohtaa seuraa vedenpaisumus ja vuodet tulevat jyrkästi alas.

Eri ajanjaksot luomisesta-vedenpaisumukseen on jaettu kolmeen eri ajanjaksoon ja ne jakaantuvat samalla tavalla Eridu Genesiksessä, Atra-hasis eepoksessa ja hebrealaisessa luomis-vedenpaisumus Genesiksessä 1-9.

Voidaan todeta, että raamatulliset ja babylonialaiset henkilöt ja tapahtumat jotka liittyvät luomisajan ja ennen vedenpaisumusta esiintyvän ajan puitteisiin, näillä on sama yhteinen yksi lähde näissä eri lähteissä.

pumppasin tätä informaatiota täältä lähteestä. Siellä on selventäviä taulukoita rinnastuksiin:

http://www.grisda.org/origins/18010.htm

Vierailija

Se,että sama tarina tunnetaan eri kulttuureissa ei todista tapahtumien todellisuudesta mitään, koska tarina on luultavimmin kopioitu samasta lähteestä. Joulupukin tarinaakin toistetaan eri kulttuureissa.

emmak
Onko perusoletuksesi siis se että Adam ja vedenpaisumus on totta?

Mitä tulee Mesopotamian tarujen ja raamattun tekstien yhdenmukaisuuteen, esijuutalaiset imivät erittäin paljon vaikuttteita ympäröivistä uskonnoista, Assyyriasta, Egyptistä, myös ollessaan ns. "Baabelin vankeudessa" Mesopotamian alueella (ts. alkuperäisiä kirjoituksia / taruja ei tunneta ennen tätä ajanjaksoa).
Jossain vaiheessa polaarisuus on alkanut ja tuo vedenpaisumus asia on kaiketi avoin juttu vielä, siitä ei kaikkea tiedetä.
Sieltä joku voi kirjoitella lisääkin tähän ketjuun näkemyksiä eri kanteilta ja lähteistä. Mutta se yksi alkuperäinen lähde mistä nämä kaikki tässä mainitut ovat ammentaneet tätä huikeaa tarinaa on mielenkiintoinen jos/kun se paljastuu.

sigfrid
Se,että sama tarina tunnetaan eri kulttuureissa ei todista tapahtumien todellisuudesta mitään, koska tarina on luultavimmin kopioitu samasta lähteestä. Joulupukin tarinaakin toistetaan eri kulttuureissa.Ja se alkuperäinen sama lähde, josta kaikki ovat tarinan kopioineet on mikä?

Vierailija
hanion
sigfrid
Se,että sama tarina tunnetaan eri kulttuureissa ei todista tapahtumien todellisuudesta mitään, koska tarina on luultavimmin kopioitu samasta lähteestä. Joulupukin tarinaakin toistetaan eri kulttuureissa.Ja se alkuperäinen sama lähde, josta kaikki ovat tarinan kopioineet on mikä?Pyhä Nikolaus, lasten suojelija. Kovin moni ei tätä tiedä, silti tarina elää edelleen

hanion
Niistä viidestä kaupungista sen verran, että sumerian kuninkaiden lista nimeää viisi ennen vedenpaisumusta esiintyvää kaupunkia, joissa kuninkuus-istituutiot menestyksekkäästi toimivat.
Raamatullisissa lähteissä ei samanlaisesti mainita tuohon aikaan esiintyviä viittä kaupunkia, vain yksi Kainin rakentama mainitaan ja jonka hän nimesi poikansa mukaan. (Genesis 4:17)
Myös varhaisia babylonialaisia tekstejä tarkasteltaessa niistä löytyy kaupunki nimeltä Eridu, joka saattaa olla tämä Kainin rakentama kaupunki.
Ennen vedenpaisumusta esiintyvään ensimmäiseen kaupunkiin liittyvät viisi nimeä voidaan rinnastaa seuraavasti:

Raamatullinen:
Ensimmäinen ihminen = Adam
Babylonialainen:
ensimmäisen kaupungin ensimmäinen viisas ihminen = Adapa

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin nimi = Henok
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupungin suojelijajumala = Enki

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin rakentaja = Qain (Kain)
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupungin rakentaja = Q4-an

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin rakentajan pojanpoika = Irad
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupungin nimi = Eridu

Raamatullinen:
Ensimmäisen kaupungin sijaintipaikka = Nod
Babylonialainen:
Ensimmäisen kaupunginjumalan titteli = Nudimud

Tutkimuksissa on käynyt myös selväksi, että lähteissä mainitut nimet metallityöntekijöiden kaupunki ja pronssikaupunki ovat sijoitetut ja ajoitetut ennen vedenpaisumusta esiintyvään aikaan, ja että yhdellä viimeisistä ennen vedenpaisumusta esiintyvistä kuninkaista on nimessään samankaltaisuus metallurgian kehittäneen nimeen ja näillä on vastaavat rinnakkaisuutensa Genesis 4:ssä luvussa mainittujen traditioiden kanssa.

Myös Genesiksen 5:ssä luvussa esiintyvällä sankarilla on vastaavuutensa.
Jokaisella Lähi-Idän vedenpaisumuskertomuksella on sankarinsa. Raamatullinen sankari on Nooa, vanhan Babylonian sankari on Atra-Hasis, Sumerian sankari on Ziusudra, ja Neo-Assyrian sankari on Utnapishtim. On arveltu, että nimi na-ah-ma-su-le-el voisi yhdistää tässä kohtaa sankarinimet. Na-ah viittaa läheisesti Nooa nimeen ja ma-su-le-el olisi Methuselah, tai ma-(tu)-su-le-el. Merkki -el tässä nimessä tarkoittaisi Jumalan tai jumalan nimeä. Tämä juontaisi alkujaan seemiläisestä kielestä.
Ja Methuselah oli pisimpään elänyt ennen vedenpaisumusta esiintynyt patriarkka.

Sumerikaisten kuninkaiden elinajat ennen vedenpaisumusta:

Kuningas 1 = 28,800 vuotta
Kuningas 2 = 36,000 vuotta
Kuningas 3 = 43,200 vuotta
sitten tulee pudotus, Kuningas 4 = 28,800 vuotta
seuraava Kuningas 5 = 36,000 vuotta
sitten alkaa taantuminen Kuningas 6 = 28,800
Kuningas 7 = 21,000 vuotta
Kuningas 8 = 18,600 vuotta
Tässä kohtaa seuraa vedenpaisumus ja vuodet tulevat jyrkästi alas.

Eri ajanjaksot luomisesta-vedenpaisumukseen on jaettu kolmeen eri ajanjaksoon ja ne jakaantuvat samalla tavalla Eridu Genesiksessä, Atra-hasis eepoksessa ja hebrealaisessa luomis-vedenpaisumus Genesiksessä 1-9.

Voidaan todeta, että raamatulliset ja babylonialaiset henkilöt ja tapahtumat jotka liittyvät luomisajan ja ennen vedenpaisumusta esiintyvän ajan puitteisiin, näillä on sama yhteinen yksi lähde näissä eri lähteissä.

pumppasin tätä informaatiota täältä lähteestä. Siellä on selventäviä taulukoita rinnastuksiin:

http://www.grisda.org/origins/18010.htm
Tähän voisin lisätä, että kun Maan ilmakehän suojus eräässä kosmisessa vaiheessa väheni huomattavasti, kosmista ihmisen elimistölle ylinopeata värähtelyä pääsi enemmän maan pinnalle. Tätä kosmista säteilyä voitaisiin verrata radioaktiivisuuteen, ja tämä sai aikaan ihmisolennoissa mm. ikärappeutumisen ja muutoksen aineellisessa kehossa. Myös tapahtui tietoisuusmuutoksia. Alemmat lemurian aikaiset henkiset kyvyt alkoivat kadota ihmiseltä sitä mukaa kun hän oppi tietoisuustaantumisessa ajattelemaan. Tämä "sulkeutuminen" oli hyväksikin, sillä harvojen ihmisten psyyke kesti tuohon aikaan yhtäaikaista alempien henkitasojen mediaalista herkkyyttä ja ajattelemisen kykyjä. Henkinen sulkeutuminen suojeli ihmisen mielentasapainoa.

Kosmisia mullistuksia on ollut useita ja merkkejä niistä on eri mantereilla.

sigfrid
hanion
sigfrid
Se,että sama tarina tunnetaan eri kulttuureissa ei todista tapahtumien todellisuudesta mitään, koska tarina on luultavimmin kopioitu samasta lähteestä. Joulupukin tarinaakin toistetaan eri kulttuureissa.Ja se alkuperäinen sama lähde, josta kaikki ovat tarinan kopioineet on mikä?Pyhä Nikolaus, lasten suojelija. Kovin moni ei tätä tiedä, silti tarina elää edelleenJa tämä "Saint" Nikolaus olikin sitten siitä jänskä gubbe, että hänellä oli tapana kavereidensa kanssa öykkäröidä, riehua ja pahoinpidellä ihmisiä. Vähän kai samaan tyyliin kuin Kellopeliappelsiinin hamppareilla.

Toinen Grimmin veljeksistä, en muista kumpi, lieneekin asiaa enemmänkin tutkinut kun on katsonut että SATAN CLAUS on ns. Joulupukin alter ego, Joulupukin paha puoli. Kuulema tuosta satanista olisi sitten väännelty Amerikoissa nimike "santa", mutta itse luulen että santa tulee saint-sanasta.

(Lähde: Laurence Gardner: The Grail Enigma)

Joulupukin yhteys punakärpässieniin ja joviaaliin Jupiteriin onkin sitten taas toinen ja kolmas juttu.

Lueskelin aiheesta "Atlantiksen kristallien herääminen - ja Atlantiksen romahtaminen" huhtikuulta 2008 ja siinä mainitaan seuraavasti kappaleessa Toinen vedenpaisumus 17500 e.Kr. - spiraali alaspäin:

Toisen vedenpaisumuksen jälkeen utopistinen kultainen aika laantui ja Atlantis jakaantui viiteen saareen (tämä tietty pitkällä aikavälillä).
Kolme pääsaarta tunnettiin nimillä Poseida, Aryan (jonka pääkaupunki oli Meruvia) ja Og. Kaksi pienempää saarta olivat Aryanin hallinnon alla ja ne tunnettiin nimillä Atalya ja Eyre. Niinpä toisen romahtamisen jälkeen kuningaskunnan hyväntahtoinen hallintosääntö siirtyi liittovaiheeseen mikä hallitsi kutakin saarta. Kehittyi eräänlainen aristokratia, joka sisälsi kaksi vastakkaista ideologiaa. Kaksi päätekijää olivat "Ykseyden laki", jonka perusta oli Poseidan saarella, ja "Belialin (paholaisen) pojat" Aryanin saarella. Aryanilla oli eniten väkeä ja se käytti poliittista vaikutusvaltaa Ogilla, Atalyalla ja Eyrellä.

Viittaisivatkohan nämä viisi saarta ja niillä olleet kaupungit noihin edellä esitettyihin viiteen kaupunkiin?
Myös tuossa lukemassani kerrottaan "voimakupoleista" useimpien kaupunkien yllä. Kun taas vanhimmissa persialaisissa traditioissa ja kirjoituksissa puhutaan maagisista kilvistä, joita käytettiin daevojen noituutta vastaan. Suuressa sodassa ei edes maaginen kilpi, joka tehtynä astrologian periaatteiden mukaan hävitti taiat, loitsut ja pahat taikasanat, voinut vastustaa Iblistä, joka oli Kohtalon toimeenpanija (Karma).
Tulipahan vain ajatus mieleen...

Daevat olivat jättiläisiä ja perit olivat pienempiä kooltaan, mutta viisaampia.
Ehkä ehkä voidaan tunnistaa atlantilaiset jättiläiset ja arjalaiset eli Râmâyanan râkshasat ja Bhârata-Varshan eli Intian lapset, raamatun mainitsemat ennen ja jälkeen vedenpaisumuksen eläneet ihmiset.
Gyan (tai paremmin Jñâna, todellinen eli okkulttinen viisaus ja tieto), jota myös sanotaan Gian-ben-Gianiksi (eli viisaudeksi, viisauden pojaksi) oli perien kuningas. Hänellä oli yhtä kuuluisa kilpi kuin Akhilleuksella, mutta sen sijaan että sitä olisi käytetty vihollista vastaan sodassa, se toimi suojana mustaa magiaa, daevojen noituutta vastaan.
Mitä on mahtanut olla tuo musta magia?

hanion

Mitä on mahtanut olla tuo musta magia?Jostain Pekka Ervastin kirjasta minulle jäi mielikuva että hänen mukaansa atlantislaisilla mustamaageilla oli kyky orjuuttaa ihmisten sielut? Mikä olisi sitten ilmeisesti tosi sysimusta synti, koska kyllähän ihmiset kautta aikain ovat tehneet pahojaan niin että ihmiset joutuvat kärsimään kehollisella tasolla ja usein jopa menettämään kehonsa, mutta se että joku hallitsisi sieluakin mielensä mukaan (siis sitä mikä ihminen todellisuudessa oikeasti on eli energiaa, en itse pidä sielu-käsitteestä koska se kuuluu uskonnoille) olisi yyperpaha juttu.

Mietitytti tuo asia siinä vaiheessa kun reilu vuosikymmen sitten lueskelin kirjoja abduktoitujen kokemuksista, ja näissä kokemuksissa oli oleellisena elementtinä se että ns. harmaat pystyivät aiheuttamaan uhreilleen OBE-kokemuksen (irrottivat siis tuon kyseisen - äh - sielun kehosta ja tästä johtuisi että ihmiset muistivat abduktoituna lennelleensä seinien läpi). Tämä irrottaminen tapahtui muistaakseni siten että harmaa kosketti jonkinlaisella sauvalla uhriaan.

...ja karmaan uskovana sitten ajattelin silloin että lienevätkö nämä humanoidien kokeiden uhreiksi päätyneet vain niitä jotka olivat omalla atlantiskautisella toiminnallaan aiheuttaneet sen että nyt oli heidän vuoronsa olla sielullisesti muiden hallittavana.

Niin, ja onhan sellaistakin jossain kirjoiteltu että koska egyptiläiset muumioivat - alunperin puolijumalallisia - hallitsijoitaan, tuo muumiointi olisi pikkuhiljaa vetänyt ihmissieluja kohti materialistisuuden suota koska hajoamaton ruumis jättää ikävän siteen jo käytetyn kehon ja sielun välille. Tämän ajatuksen lähdettä en muista.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat