Seuraa 
Viestejä2

Tarkoitus olisi synnyttää keskustelua lupaavista syöpälääkkeistä, joista on saatu ainakin alustavia tieteellisiä tuloksia sekä yleisesti lääketeollisuuden kehittymisestä mitä tulee syöpähoitoihin.

Erityisen kiinnostava ala syöpälääkkeiden kehittymisessä ovat solujen aineenvaihduntaan vaikuttavat aineet kuten DCA:n (dichloroacetate) ja 3-BP:n (3-bromopyruvate). Ongelmana on, että erittäin hyvistä laboratorio- ja eläinkokeista huolimatta on vaikeaa saada kokeellisia tutkimuksia etenemään kliiniseen vaiheeseen, pääasiassa rahoituksen puolesta. On toki ymmärrettävää, etteivät lääkealan yritykset halua investoida tutkimukseen, josta ei ole saatavilla tarpeeksi tuloja (ks. alempaa), mutta luulisi että julkinen sektori olisi valmis investoimaan uudenlaiseen syöpähoidon tutkimiseen, joka parhaimmassa tapauksessa voi olla yhteiskunnalle merkittävä säästö ihmisten lisääntyneen tuottavuuden takia ja vähentyineinä investoineina nykyisiin ja kalliisiin syöpähoitoihin joita julkinen sektori tukee. Ja tämä edes ottamatta huomioon inhimillisiä ja eettisiä näkökulmia.

Taustaa solujen aineenvaihdunnasta

Aineenvaihdunta eli metabolia tarkoittaa soluissa tapahtuvia kemiallisia prosesseja, millä solut muokkaavat ravintoaineista käyttöönsä energiaa ja uusia rakennusaineita.

Solut käyttävät energianaan suurienergista yhdistettä nimeltä ATP (adenosiinitrifosfaatti) jota solut tuottavat mitokondrioissa. Aineenvaihdunnan reaktioita, jossa solut vapauttavat ravinnon sisältämän energian käyttöönsä kutsutaan soluhengitykseksi. Soluhengitys koostuu kolmesta keskeisestä vaiheesta: glykolyysistä, sitruunahappokierrosta ja elektronisiirtoketjusta. Soluhengityksen keskeisin lähtöaine on glukoosi (verensokeri).

Ainoastaan ensimmäinen vaiheista, eli glykolyysi ei tarvitse happea reaktioihinsa (aenaerobinen energiantuotanto). Glykolyysin nettolopputuotteena syntyy 2 ATP molekyyliä. Glykolyyisin jälkeiset kaksi seuraavaa vaihetta tarvitsevat happea (aerobinen energiantuotanto) ja tuottavat nettona yhteensä 34 ATP molekyyliä (2+32). Yhteensä siis soluhengityksestä saadaan käyttöön energiaa 36 ATP molekyylin verran.

Aineenvaihduntaan perehtyminen on oleellista, koska se poikkeaa terveiden solujen ja syöpäsolujen kesken. Terveissä soluissa soluhengitys jatkuu loppuun asti, mutta syöpäsoluissa energiantuotanto päättyy pääasiassa ensimmäiseeen vaiheeseen eli glykolyysiin. Terveet solut käyttävät siis aineenvaihdunnassaan happea, mutta syöpäsolut eivät (vaikka happea olisi saatavilla). Tämän havainnon teki saksalainen Otto Warburg jo 1930-luvulla, mistä hän sai Nobelin lääketieteen palkinnon.

Glykolyysi on hyvin tehoton tapa tuottaa energiaa (2 ATP vs 36 ATP), mistä syystä syöpäsolut joutuvat lisäämään glykolyysiä saadakseen tarvittavan energian. Tästä syystä syöpäsolujen glykolyysituotanto on jopa 200 kertaa korkeampia kuin terveillä soluilla. Käytönnässä tämä näkyy suurempana tarveena glukoosille (verensokerille). Tähän havaintoon perustuu myös PET-kuvauksen toiminta (positroniemissiotomografia), jota käytetään erityisesti syöpätautien havaitsemisessa. PET-kuvauksessa glukoosi merkitään radioaktiivisella aineella, joka hakeutuu runsaasti glukoosia käyttäviin soluihin, kuten syöpäkasvaimiin. Syöpäsoluihin kertynyt merkitty glukoosi on havaittavissa gammakameralla, minkä avulla syöpäsolujen olemassaolo ja sijainti kehossa voidaan tunnistaa.

Solukuolema

Solut voivat kuolla kahdella tavalla, ohjelmoidun solukuoleman kautta (apoptoosi) tai tapaturmaisesti (nekroosi). Nekroosi on kontrolloimaton tapahtumasarja, jossa solujen ulkopuoliset fysikaaliset tai kemialliset tekijät vaurioittavat solua mikä johtaa solun hajoamiseen. Usein hajoamisesta seuraa tulehdusreaktio. Nekroosi ei vaadi energiaa.

Ohjelmoidussa solukuolemassa solu tuhoaa itsensä hallitusti. Aiheuttava tekijä voi olla esimerkiksi DNA vaurio, tai virusinfektio. Apoptoosi on energiaa kuluttava prosessi joka ei aiheuta tulehdusta. Solun mitokondriolla on iso osa ohjelmoidun solukuoleman säätelyssä. Monissa sairauksissa, kuten syövässä solun apoptoosi on kuitenkin estynyt.

Nykyiset syövän hoitomuodot

Nykyisin syövän hoitamiseen käytetään yleisesti seuraavia kolmea hoitokeinoa: leikkaaminen, sädehoito ja solunsalpaajat (sytostaatit). Valittu hoitomuoto riippuu useasta tekijästä, mm. siitä mikä syöpätyyppi on kyseessä, missä se sijaitsee, mikä on levinneisyysaste ja kuinka paljon kasvainmassaa on olemassa. Kyseiset hoidot eivät ole toistensa poissulkevat, ja yleensä niitä käytetäänkin rinnakkain.

Leikkaamisella pyritään poistamaan syöpäkasvain ja irrottamaan myös tervettä kudosta sen ympäriltä jotta varmistutaan ettei kehoon jää hallitsemattomasti leviäviä soluja jotka uusivat syövän. Aina syöpäkasvaimia ei ole mahdollista leikata suuren koon takia, jolloin voidaan pyrkiä pienentämään niiden kokoa ja hoitamaan kasvainta muilla hoitokeinoilla. Joskus kasvain tai sen etäpesäkkeet voi olla sellaisessa paikassa, ettei leikkaus ole yksinkertaisesti mahdollinen. Joka tapauksessa syövän leikkaus itsessään, kuten mikä tahansa muukin kirurginen operaatio on riski potilaalle.

Sädehoidolla pyritään tuhoamaan ja kutistamaan syöpäkasvaimia. Sädehoito on kivutonta, mutta sen sivuvaikutukset ovat mahdollisia. Säteily vaikuttaa syöpäsolujen lisäksi myös normaaleihin soluihin siltä alueelta, mihin hoito kohdistetaan.

Sytostaatit eli solunsalpaajat ovat kemoterapiaksi kutsuttu hoitotapa, jolla syöpää hoidetaan kemiallisesti valmistetuin lääkeainein. Sytostaatit estävät solujen jakautumiset, jolloi syöpäsolut kuolevat. Hoitoa voidaan antaa tabletteina tai suonensisäisesti. Solunsalpaajat pääsevät kulkeutumaan miltei kaikkiin kehon soluihin, ja ne tuhoavat myös terveitä soluja, joten sivuvaikutuksia syntyy. Haittavaikutukset ovat yksilö- ja lääkeainekohtaisia ja niiden kirjo on laaja. Hoito edellyttää suhteellisen hyvää yleiskuntoa.

Muut syövän hoitokeinot

Vaikka kaikilla kolmella hoitomuodolla pystytään hoitamaan syöpää ja parhaimmassa tapauksessa parantamaan potilas, on syytä kysyä, tarvittaisiinko lähtökohtaisesti täysin erilaisia keinoja syövän hoitoon.

Yksi esimerkki uusista syövän hoidoista on onkolyyttinen virushoito, jossa luonnossa esiintyviä viruksia on geneettisesti muokattu niin etteivät ne pysty jakautumaan normaalisoluissa, mutta jakaantuvat syöpäsoluissa ja tuhoavat ne. Virushoito on suhteellisen uusi ja käytössä oleva keino, mutta sen tehokkuudesta on rajallisesti tuloksia.

Aineenvaihduntaan perustuvat uudet potentiaaliset lääkeaineet – DCA ja 3-BP

Koska syöpäsolujen aineenvaihdunta eroaa terveistä soluista, on tutkittu mahdollisuutta löytää hoitokeinoja, jotka kohdistuvat tähän yhteiseen poikkeavuuteen. Yliopistoissa on tutkittu mahdollisia lääkkeeksi kelpaavia aineita, ja tähän mennessä on löytynyt ainakin kaksi ainetta, jotka ovat olleet lupaavia tutkimusten perusteella.

Ensimmäinen aine, DCA (dichloroacetate) nousi julkisuuteen 2007 kun kanadalaisen Albertan yliopiston tutkijat julkaisivat tulokset kokeesta, jossa he tutkivat DCA:n vaikutusta syöpäsoluihin. Tutkijat olivat eristäneet ihmisestä keuhko-, rinta- ja aivosyövän soluja, jotka altistettiin DCA:lle. Aine palautti syöpäsolujen mitokondrion toiminnan, minkä seurauksena syöpäsolut kuolivat apoptoosin eli ohjelmoidun solukuoleman kautta. Tämän lisäksi tutkijat siirsivät syöpäsoluja rotille jotka saivat DCA:ta juomaveden kautta. Ensimmäisen viikon kohdalla DCA hidasti merkittävästi syövän kasvua, ja pysäytti sen kokonaan 10 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Rotilta otettujen verikokeiden mukaan hoidosta ei aiheutunut myrkyllisiä vaikutuksia. [1]

Lopputuloksena DCA:n on todistettu toimivan sekä laboratoriokokeissa (in vitro), että eläinkokeissa ja nykyisin myös ihmisillä (in vivo). Syöpälääkkeenä DCA vaikuttaa erityisen lupaavalta, koska se vaikuttaa palauttamalla mitokondrion toiminnan, mikä on yhteistä syöpäsoluille. Tästä aiheutuu ohjelmoitu solukuolema, mikä on huomattavasti luonnollisempi ja turvallisempi tapa päästä eroon syöpäsoluista kuin leikkaamineen, sädehoito tai kemoterapia. Lisäksi DCA:lla ei ole havaittu olevan vaikutuksia terveisiin soluihin, mikä tekee siitä huomattavasti helpomman hoidon potilaalle kuin perinteiset syöpähoidot. Ihmisissä DCA on kylläkin synnytänyt joitain sivuvaikutuksia, merkittävimpänä neuropatiaa (hermo-ongelmia) suurina annoksina otettuina, mutta jonka vaikutukset ovat kuitenkin olleet väliaikaisia ja oireet loppuneet aineen käytön lopetettua. Lisäksi sivuvaikutuksia on pystynyt pienentämään ja ehkäisemään B1-vitamiinilla ja alfalipoiinihapolla. Kokonaisuutena sivuvaikutukset ovat kuitenkin olleet todella marginaalisia verrattuna esimerkiksi sytostaattihoitoihin, jotka voivat jättää pysyviä vaurioita kehoon.

DCA on ollut patentoitu lääke, jolla on hoidettu aiemmin harvinaisia aineenvaihduntaan liittyviä sairauksia, mutta sen patentti on nykyään raeunnut. Tästä syystä sitä ei voi enää patentoida, mikä tarkoittaa ettei sillä pysty tekemään rahaa lääkehoidossa. Hyväksytyksi syöpälääkkeeksi sillä pitäisi suorittaa kliinisiä kokeita, mitkä edellyttävät suuria invenstointeja. Sitä käytetään kuitenkin off-label lääkkeenä, ja esimerkiksi Kanadalainen Medicor Cancer Centres –klinikka käyttää sitä pääasiallisena syöpälääkkeenä.

[1] http://puredca.com/papers/A_Mitochondria-K+Channel_Axis_Is_Suppressed_in_Cancer_and_Its_Normalization_Promotes_Apoptosis_and_Inhibits_Cancer_Growth.pdf

 

Lisää linkkejä tutkimuksiin (vanhentunut sivu, ei linkkejä välttämättä uudempiin tuloksiin):
http://www.thedcasite.com/the_dca_papers.html

Toinen aine, 3-BP (3-bromopyruvate) vaikuttaa DCA:n tavoin syöpäsolujen aineenvaihduntaan palauttaen mitokondrion toiminnan. John Hopkinssin yliopisto julkaisi 2004 lyhyen tutkimuksen tästä, mutta sen jälkeen ainetta ei juurikaan ole tutkittu muutamien yksittäisten ja lupaavien tutkimusten lisäksi.

Lääketeollisuus ja tehokkaiden syöpähoitojen hidas kehittyminen

Lääketeollisuudessa uusien lääkkeiden tuonti markkinoille on hyvin kallis prosessi, joka edellyttää mittavaa rahallista tutkimusinvestointia. Yhden lääkeen markkinoille tuominen on monivuotinen projekti, joka edellyttää lääkkeen kehittämisen lisäksi myös mittavaa tutkimusdatan keräämistä ensin laboratoriossa, sitten eläimillä ja lopuksi ihmisillä.
Kun myyntiluvat ovat saatu, ovat lääkkeen valmistuskustannukset erittäin pienet. Lääkkeet maksavat kuitenkin paljon, koska yritykset haluavat saada investointinsa takaisin, mikä edellyttää syntyineiden kulujen kohdistamista lääkkeen hintaan.

Kustannukset, jotka liittyvät uuden lääkkeen tuomiseen markkinoille, ovat arvioitu olevan $500 miljoonasta $2 miljardiin riippuen hoidosta ja kehittävästä yrityksestä.

Ajallisesti on arvioitu, että kliiniset kokeet, jossa uutta lääkettä testataan ihmisillä eri vaiheissa, kestävät keskimäärin noin 8 vuotta. Ennen kliinisiä kokeita lääkettä on kuitenkin kehitetty ja tutkittu useita vuosia, mistä syystä kokonaisaika uuden lääkkeen markkinoille tuomiseen on reilusti yli kymmenen vuotta.

Tosiasia on myös se, että syöpä on valtava bisness lääketeollisuuden yrityksillä. Uusien todentamismenetelmien kehittäminen sekä laitteiden myynti että monivuotiset hoidot tuovat paljon kassavirtaa alan yrityksille. Esimerkiksi Yhdysvalloissa terveysvirasto (National Institutes of Health, NIH) arvioi 2009, että pelkästään syövän hoitoon liittyvät suorat kustannukset olivat $86,6 miljardia. Ja tämä koskien pelkästään Yhdysvaltoja.

Ei tarvitse olla mikään salaliittoteoreetikko ymmärtääkseen miksi lääkeyritykset ovat haluttomia tutkimaan esimerkiksi DCA:ta tai 3-BP:tä jotka edellyttävät satojen miljoonien investointia loppututkimukseen ja monivuotisiin kliinisiin kokeisiin, jos lääkkeitä ei pysty patentoimaan. Olisi kuitenkin odotettavaa, että rahoitus järjestyisi edes julkisen sektorin kautta.

Kommentit (14)

RedTwilight
Seuraa 
Viestejä349
thepassenger

DCA on ollut patentoitu lääke, jolla on hoidettu aiemmin harvinaisia aineenvaihduntaan liittyviä sairauksia, mutta sen patentti on nykyään raeunnut. Tästä syystä sitä ei voi enää patentoida, mikä tarkoittaa ettei sillä pysty tekemään rahaa lääkehoidossa. Hyväksytyksi syöpälääkkeeksi sillä pitäisi suorittaa kliinisiä kokeita, mitkä edellyttävät suuria invenstointeja. Sitä käytetään kuitenkin off-label lääkkeenä, ja esimerkiksi Kanadalainen Medicor Cancer Centres –klinikka käyttää sitä pääasiallisena syöpälääkkeenä.

 

Eipä ainakaan yksityinen suomalainen Docrates tarjonnut DCAta lähipiiriini kuuluvalle henkilölle. Luulisi että jos tulokset olisivat hyviä, yksityiset klinikat hyötyisivät paljon. Vai onko niin että yksityiset klinikat ja niiden lääkärit saavat lääketeollisuudelta suuren luokan tukea, joka loppuisi jos esim. DCAta alettaisiin käyttää.

Vai ollaanko vain jämähdetty paikoilleen?

thepassenger
Seuraa 
Viestejä2

Tiedän Docratesin, mutten ole käyttänyt heidän palvelujaan eikä kukaan tuttunikaan, joten en osaa kommentoida tarkemmin heidän osaltaan.

Voin sanoa kuitenkin, että useat syöpätautien lääkärit eivät ole kuulletkaan tästä lääkkeestä, joka ei itse asiassa ole edes virallisesti hyväksytty lääke syövän hoitoon - ainakaan vielä. Lisäksi siihen liittyvää tutkimusta tehdään muutamassa yliopistoissa pienellä budjetilla, mikä ei ainakaan helpota tunnettavuutta tai edistä lääkkeen saamista markkinoille (mahdollisesti).

Muutamat yritykset tarjovat sitä kyllä lääkkeeksi tähän tarkoitukseen, mutta se riippuu maan kansallisista lainsäädännöstä onko tämä laillista. Toisaalta koska kyseessä on jo olemassa oleva lääke, sitä voidaan periaatteessa määrätä aineenvaihduntasairauksiin, mutta käyttää kuitenkin syöpien hoitoon. Nykyisin monet yksityiset henkilöt tilaavat ainetta suoraan internetistä ja käyttävät sitä ilman asiantuntevaa valvontaa koska kyseessä on suhteellisen yksinkertainen ja helppovalmisteinen molekyyli.

Vaikka lääkärit yrityksissä olisivatkin kuulleet tästä, on luultavaa etteivät he voi edes määrätä sitä ainakaan virallisesti lääkkeeksi yksinkertaisesti siitä syystä ettei se ole hyväksytty tähän tarkoitukseen. Lisäksi määräämiseen liittyy riski ja vastuu, esimerkiksi se ettei lääke toimikaan halutulla tavalla.

Kaikki tämä korjautuisi kuitenkin kliinisten tutkimusten tekemisellä suuremmassa mittakaavassa, mikä ei ainakaan tällä hetkellä näytä toteutuvan huolimatta erittäin vakuuttavista alustavista tutkimuksista.

Tässä video kahden lääkärin haastattelusta, jotka käyttävät DCA:ta syövän hoitoon Medicor klinikalla Kanadassa jonka mainitsin ylemmässä viestissä. Kestää tunnin, mutta sisältää paljon mielenkiintoista keskustelua aiheesta

http://www.youtube.com/watch?v=GbQM-0nzXtU

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija

Tässä nyt taas toistuu tämä kaava jonka mukaan ongelmia pitää heittää rahalla niin kauan että ne ratkeavat. Realismi vaatii ymmärrystä joten en sitä siksikään laskisi, kun realisti voi aivan yhtä hyvin käyttää lääkettä - mikäli sille on realistisesti ottaen syytä.

Joskus jossain debiilissä artikkelissa sanoinkin että raha ratkaisee vain rahahuolet, ja jos haluaa että raha ratkaisee kaikki huolet, on kaikista huolista tehtävä rahahuolia.

Vierailija

Tottakai uusia syöpähoitoja pitää tutkia.

 

Tuota filmiä kattoessa kuitenkin tuli semmonen olo että ohjelman vetäjä ja miespuolinen vieras meinasvat purskahtaa nauruun koko ajan.

Hiukka tuli mieleen lasi vettä ja teelusikallinen merisuolaa, lasi vettä  ja tilkka omanaviinietikkaa, lasi vettä ja loraus sitruunamehua. Siinähän ne kaikki olikin mitä tossa ohjelmassa puhuttiin. 

 

Me ollaan kuitenkin edelleenkin länsimaisen lääketieteen orjia ja patenttilääkkeet on osa sitä paskaa. Maaginet tabletti sitä ja tätä. Ihminen kokonaisuutena unohtuu. Ongelman syyn hoitaminen ogelman oireiden hoitamisen sijasta. Ruoka on muuten "lääkettä". Sitä voi vetää oikein tai väärin.

 

Jos joku on käyny kiinalaisessa apteekissa niin se on täynnä erilaisia yrttejä, sieniä ja kuivattuja eliöitä luonnosta. Kukaan ei voi patentoida niiitä. Lääkäri määrää lääkkeen ja apteekki valmistaa sen aineistaan tietyllä kombinaatiolla. Kumma juttu, ihmiset paranee noillakin "lääkkeillä". Eikä kukaan pysty niitä patentoimaan.

Jodi
Seuraa 
Viestejä2187

http://yle.fi/uutiset/uusi_syovanhoidon_lapimurto_kehitteilla_ruotsissa/7175745

 

"Nykyisten syöpälääkkeiden ongelma on ollut, että ne paitsi tuhoavat syöpäsoluja myös terveitä soluja ja lääkkeillä on voimakkaita sivuvaikutuksia. Nature-lehden artikkelin mukaan uusi Ruotsissa kehitettävä lääke kohdistuisi vain syöpäsoluihin.

Ruotsalaistutkijoiden keskiössä on entsyymi nimeltä MTH1, joka toimii syöpäsolujen eräänlaisena henkivartijana, jotta syöpäsolut voivat säilyä. Uusi lääke estää entsyymiä toimimasta ja jakautumasta ja tuhoaa syöpäsolut ikäänkuin sisältäpäin.

Suomalainen syöpätutkija professori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta sanoo, että kohdennettuja syöpälääkkeitä tutkitaan ja kehitetään nyt eri puolilla maailmaa.

– Tämä Karoliinisen instituutin löydös on erityisen mielenkiintoinen ja merkittävä, koska siinä on osuttu ihan syöpäsolulle välttämättömään mekanismiin. Syöpäsolu yrittää suojautua happiradikaaleilta, jotka syntyvät silloin, kun syöpäsolulle tulee stressiä, esimerkiksi hoidon yhteydessä. Se on kaikissakin soluissa ihmisessä ja ihminen on kehittänyt sille suojamekanismeja. Entsyymi suojaa normaalisti soluja, mutta syöpäsolussa se suojaa soluja myös hoidolta, sanoo professori Alitalo.

Happiradikaalit vaurioittavat syöpäsolua ja entsyymi yrittää estää syöpäsolun vaurion.

– Tällä tutkimuksella voi olla hyvin laajoja sovellusalueita eri syövissä, arvioi professori Alitalo.
Olisi syövänhoidon täsmälääke

– Tutkimusryhmä on kehittänyt estäjän tälle estäjälle. Syöpäsolu yrittää estää omia vaurioitaan ja he estävät vaurion estäjää, niin että vaurioita tulee entistä enemmän ja syöpäsolu kärsii. Tämä on uusi merkittävä mekanismi, joka tulee varmasti hyödyntämään lääkekehitystä syövän alalla ja johtamaan menestyksekkäisiin uusiin lääkkeisiin, arvioi Alitalo.

Uusi menetelmä toimii täsmälääkkeenä. Se vahingoittaa syöpäsolua, mutta ei ympäröivää tervettä kudosta.

– Tämä on syöpätutkimuksen merkittävin suunta, tällaisia täsmälääkkeitä seulotaan uudenlaisilla menetelmillä, myös Suomessa

Karoliinisen instituutin tutkijat uskovat, että uusi syöpälääke on valmis neljän vuoden kuluttua ja se tehoaisi monenlaisiin syöpiin, jopa etäispesäkkeisiin. Professori Kari Alitalo sanoo, että menetelmä vaatii vielä kliinisiä eli potilastutkimuksia, nyt sitä on tutkittu vasta hiirillä ja syöpäkudoksella.

– Todella lupaavalta näyttää. Kuitenkin potilasturvallisuustukimukset ovat se pää, mistä lähdetään liikkeelle. Potilaskokeiden varrella löytyy joskus sivuvaikutuksia ja se tietysti vaikuttaa hidastavasti, mutta silti tämä on huippulupaava löydös.

Professori Kari Alitalo sanoo, että monentyyppisiä syöpälääkkeitä on kehitteillä ympäri maailmaa. Tutkijat ovat nykyisin verkostoituneita ja muodostavat "suurlaboratorioita" ympäri maailman. Alitalo korostaa laajan perustutkimuksen merkitystä – ilman sitä on vaikeaa löytää uusia molekyylitason avauksia ja kehittää myöskään uusia lääkkeitä, jotka johtavat lääkkeen valmistamiseen lääketeollisuudessa.
Helena Ala-Mettälä
 Yle Uutiset "

Mutta tässä oli mies, jolta puuttui aivoista yli puolet, ja kaikki oli normaalisti. Miehen ÄO oli 75, eli normaalin alarajoilla. Hän työskenteli valtion virkamiehenä, oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta. -Jani Kaaro

jussipussi
Seuraa 
Viestejä55506
Jodi

 

Uusi menetelmä toimii täsmälääkkeenä. Se vahingoittaa syöpäsolua, mutta ei ympäröivää tervettä kudosta.

– Tämä on syöpätutkimuksen merkittävin suunta, tällaisia täsmälääkkeitä seulotaan uudenlaisilla menetelmillä, myös Suomessa

 

Juu tällaisiahan aineita on ollut jo pitkään:

However, scientists at the University of Kansas say that when given by injection vitamin C is absorbed into the body, and can kill cancer cells without harming normal ones.

The researchers injected vitamin C into human ovarian cancer cells in the lab, into mice, and into patients with advanced ovarian cancer.

They found ovarian cancer cells were sensitive to vitamin C treatment, but normal cells were unharmed.

The treatment worked in tandem with standard chemotherapy drugs to slow tumour growth in mouse studies. Meanwhile, a small group of patients reported fewer side-effects when given vitamin C alongside chemotherapy.

Mutta sitten se realitetti lopuksi:

 

High-dose vitamin C can boost the cancer-killing effect of chemotherapy in the lab and mice, research suggests.

Given by injection, it could potentially be a safe, effective and low-cost treatment for ovarian and other cancers, say US scientists.

Reporting in Science Translational Medicine, they call for large-scale government clinical trials.

Pharmaceutical companies are unlikely to run trials, as vitamins cannot be patented.

 

http://www.bbc.com/news/health-26038460

 

Jodi
Seuraa 
Viestejä2187

Broccoli
All cruciferous veggies (think cauliflower, cabbage, kale) contain cancer-fighting properties, but broccoli is the only one with a sizable amount of sulforaphane, a particularly potent compound that boosts the body's protective enzymes and flushes out cancer-causing chemicals, says Jed Fahey, ScD. A recent University of Michigan study on mice found that sulforaphane also targets cancer stem cells—those that aid in tumor growth.

Helps fight: breast, liver, lung, prostate, skin, stomach, and bladder cancers

Your Rx: The more broccoli, the better, research suggests—so add it wherever you can, from salads to omelets to the top of your pizza.

http://www.health.com/health/gallery/0,,20430736_2,00.html

"Parsakaali

Syö se raakana. Kuumentaminen hävittää myrosinaasi-nimisen entsyymin, joka auttaa puhdistamaan maksaa karsinogeeneistä. Toisaalta parsakaali ja muut ristikukkaiskasvit, kuten kaali, kukkakaali, lehtikaali ja ruusukaali, ovat hyviä esimerkkejä vihanneksista, joita pitäisi syödä sekä raakana että kypsennettynä. Kuumentaminen kyllä vahingoittaa myrosinaasia, mutta se myös muodostaa indoli-nimisen yhdisteen, joka tuhoaa syövän esivaiheeseen liittyviä soluja."

http://www.makuja.fi/artikkelit/1827229/ajankohtaista/raakana-vai-kypsen...

Tuossakin yksi täsmälääke jota ei voi patentoida.  sulforafaani, myrosinaasi, indoli

Mutta tässä oli mies, jolta puuttui aivoista yli puolet, ja kaikki oli normaalisti. Miehen ÄO oli 75, eli normaalin alarajoilla. Hän työskenteli valtion virkamiehenä, oli naimisissa ja hänellä oli kaksi lasta. -Jani Kaaro

kariluoto
Seuraa 
Viestejä165

Luonto parantaa huomattavasti tehokkaammin ilman haittavaikutuksia. Lääkkeet ovat lähinnä pelkkää rahantekoa, sairauden hyödyntämistä teollisesti. Tieteellisesti perusteltavia hoitokeinoja ei kokeilla, ja teollisuus estää niiden tutkimisen ja käytön poliittisella pelillä. Moraalisesti tämä on paljon pahempi rikos, kuin mitä natsit suorittivat sodan aikana.

In alimentum sanitas.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä55506
jussipussi
Jodi

Uusi menetelmä toimii täsmälääkkeenä. Se vahingoittaa syöpäsolua, mutta ei ympäröivää tervettä kudosta.

– Tämä on syöpätutkimuksen merkittävin suunta, tällaisia täsmälääkkeitä seulotaan uudenlaisilla menetelmillä, myös Suomessa

Juu tällaisiahan aineita on ollut jo pitkään:

However, scientists at the University of Kansas say that when given by injection vitamin C is absorbed into the body, and can kill cancer cells without harming normal ones.

The researchers injected vitamin C into human ovarian cancer cells in the lab, into mice, and into patients with advanced ovarian cancer.

They found ovarian cancer cells were sensitive to vitamin C treatment, but normal cells were unharmed.

The treatment worked in tandem with standard chemotherapy drugs to slow tumour growth in mouse studies. Meanwhile, a small group of patients reported fewer side-effects when given vitamin C alongside chemotherapy.

Mutta sitten se realitetti lopuksi:

High-dose vitamin C can boost the cancer-killing effect of chemotherapy in the lab and mice, research suggests.

Given by injection, it could potentially be a safe, effective and low-cost treatment for ovarian and other cancers, say US scientists.

Reporting in Science Translational Medicine, they call for large-scale government clinical trials.

Pharmaceutical companies are unlikely to run trials, as vitamins cannot be patented.

http://www.bbc.com/news/health-26038460

Tämä on yksi metodi jos esimerkiksi kemian Nobelin saanut astuu lääketieteen varpaille?

 

The Dark Side of Linus Pauling's Legacy

 

Stephen Barrett, M.D.

http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/pauling.html

Laitetan pienen pientä lisä esimerkkiä tästä vaitetystä pimeän puolen perinnöstä, nyt hiipii mieleen kysymys missä se pimeä puoli mahdollisesti onkaan?

Vitamin C treatment of mouse bone marrow-derived dendritic cells enhanced CD8+ memory T cell production capacity of these cells in vivo.

This ex vivo vitamin C treatment effect on DCs can be considered as a strategy for boosting DC vaccination potency against tumors.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698552

 

HuuHaata
Seuraa 
Viestejä7568

Hohhoijaa.

Voi että kun sitä hyvää yliopistotutkimusta tehtäisiin, mutta voivoti voi kun ei rahaa anneta lisää. Alalla kuin alalla hyvää tutkimusta tehdään pääasiassa aivoilla ei rahalla. Toki voisi olla hyödyllistä lopettaa 90% tutkimuksesta ja antaa lopuille 10%:lle, jolla on tänään esittää todella korkean luokan tuloksia tutkimusrahat. Sitten heillä olisi milllä mällätä. Paranisivatko tulokset. Vaikea vastata muuta, kuin triviialeissa tapauksissa.

Suuryhtiöiden korruptiosta. Näkisitte vaan poliittisen eliitin korruption. Jokaisella asteellaan. 5% kansasta. Kansa aivopesty uskomaan heidän hyväntahtoisuutensa "yhteisten" asioiden hoidossa.

Ratkaisuehdotus: Kaikki auki ja sitten väistämätön kansanousu. Siitä sitten ihmiskunta luolien kautta uuteen nousuun.

Vatkain
Seuraa 
Viestejä27432

Tänään juttelin egyptiläisen kemistin ja syöpätutkijan kanssa ja hän voivotteli sitä että kohta loppuu hänen tutkimuksensa jos ei saa enää rahoitusta. Tutkimusryhmä tarttis kolmeksi vuodeksi rahoituksen. Kesällä kuulemma selviää että saako. Tutkimus olis puolivalmis.

Hämmentää.

RedTwilight
Seuraa 
Viestejä349

Voikukan juuri uute (extract) menee tavallisesti tähän luontais-huuhaa kategoriaan, jos onkologilta kysytään.

Mielenkiintoista kyllä, siinä saattaa olla sittenkin varsin tehokkaita syöpäsoluja selektiivisesti tappavia aineksia toivon mukaan in-vivo. Koeputkessahan tuo on varsin tehokas, ja saatujen viitteiden perusteella saattaa olla toimiva myös ihmiskehossa, ja nyt se tullaan siis tieteellisesti testaamaan.

Tänä vuonna pitäisi tulla selkeitä tieteellisiä tuloksia Windsor Regional Cancer Centeristä jossa on menossa 30 terminaalipotilaan triali. Toivotaan että tulokset tulevat olemaan hyviä. Voikukan juurihan on taas halvempaa kuin saippua, joten lääkeyhtiöitä ja niiden sponsorilääkäreitä asia ei kyllä tule kiinnostamaan.

http://the30.ca/2014-may-be-the-year-of-the-dandelion/

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat