Seuraa 
Viestejä45973
Oikeusministeri Tuija Brax asetti toukokuun 26. päivä työryhmän selvittämään tarvetta säätää Euroopan neuvoston rasisminvastaisen puitesopimuksen nojalla uusia lakeja torjumaan rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

Työryhmässä on edustajat oikeusministeriöstä, Helsingin käräjäoikeudesta, Suomen asianajajaliitosta (Johanna Ojala, Ihmisoikeusliitto, Demla) ja Helsingin yliopistosta. Sekä tietenkin meidän oma sananvapauseksperttimme valtionsyyttäjä Mika Illman valtakunnansyyttäjänvirastosta, joka on vaatinut internetin tiukkaa säätelyä, mukaan lukienpikaviestiohjelmien ja IRC:n moderoiminen.

Vaikkei sitä tehtävänannossa suoraan sanotakaan, niin oikeusministeri Braxilla on jo etukäteen tarkka käsitys työryhmältä haluamastaan tuloksesta. Hän haluaa lisätä ns. oikeushenkilön (yritys, järjestö) rangaistusvastuun kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Sen perusteella esimerkiksi keskustelupalstan tai blogipalvelun tarjoajaa voidaan pitää vastuullisena ja syyttää sivujen sisällön perusteella kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Nykyisin vastuu sivujen sisällöstä on niiden tekijällä ja palveluntarjoajalla on velvollisuus poistaa laittomaksi katsottu materiaali niin pyydettäessä tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Illmanin virasto on vain harvakseltaan käyttänyt mahdollisuutta poistattaa materiaalia netistä, joten sen perusteella verkossa on vain vähän rikollisessa mielessä rasistisesti kiihottavaksi tai loukkaavaksi katsottavaa materiaalia.

Tällainen järkeily ei kuitenkaan estä Braxia ja Illmania yrittämästä lainsäädännön keinoin pelotella maahanmuuttopoliittista keskustelua ahtaammalle. Harvalla palveluntarjoajalla on kanttia testata sananvapauden rajoja, kun tuloksena saattaa olla vuosia kestäviä kalliita oikeusjuttuja, huonoa julkisuutta ja ankarimmillaan kahden vuoden vankeusrangaistus vastuuhenkilöille. Helpompaa on sulkea vähänkään tulenarat aiheet ja keskustelijat palvelujen ulkopuolelle.

Tämä aihe pitää tavalla tai toisella nostaa keskusteluun myös muualle tältä foorumilta, ennen kuin on liian myöhäistä. Työryhmän deadline on marraskuun lopulla.

RASISTISET RIKOKSET -TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

1.1. Asettaminen

Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on saattaa kansallisesti voimaan Brysselissä 27.-28. marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös (2008/913/YOS) rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin, jäljempänä rasisminvastainen puitepäätös, sekä Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen Strasbourgissa 28. tammikuuta 2003 tehty lisäpöytäkirja (ETS 189), jäljempänä rasisminvastainen lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

1.2. Toimikausi

01.06.2009 – 30.11.2009

1.3. Tausta

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus saatettiin Suomessa voimaan 1.9.2007 (SopS 59-60/2007). Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan 28.1.2003. Lisäpöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 1.3.2006.

Komissio antoi ehdotuksensa rasisminvastaiseksi puitepäätökseksi vuonna 2001. Siitä saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys marraskuussa 2007 ja se hyväksyttiin OSA-neuvostossa vuotta myöhemmin. Puitepäätös on saatettava kansallisesti voimaan 28.11.2010 mennessä. Puitepäätöksessä on määräyksiä samoista asioista kuin rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa.

Rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan ja puitepäätöksen voimaan saattamisella lähennetään jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä ja siten edistetään oikeudellista yhteistyötä rasismia ja muukalaisvihaa käsittävien rikosten tehokkaammaksi torjumiseksi. Rasisminvastainen lisäpöytäkirja koskee vain tietoverkossa tehtyjä rikoksia. Sen sijaan rasisminvastaisen puitepäätöksen alaa ei ole vastaavalla tavalla rajattu.

Rasismia ei ole määritelty rasisminvastaisessa puitepäätöksessä eikä lisäpöytäkirjassa. Niissä rikosta pidetään rasistisena lähinnä silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Rikoslaissa ei ole määritelty rasistisia rikoksia. Rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetuista rasistisista motiiveista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi joko itsenäisenä rikoksena tai rikoksesta tuomittavaa rangaistusta voidaan koventaa rasistisen motiivin perusteella.

Rikoksia, joissa jo rikoksen tunnusmerkistö sisältää rasistisia motiiveja, ovat ennen kaikkea kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 11:10) ja joukkotuhonta (RL 11:1). Lisäksi syrjintärikokset (RL 11:11, 47:3 ja 47:3a ) ja rikos ihmisyyttä vastaan eräissä tapauksissa (RL 11: 3, 5 k) sisältävät rasistisenkin motiivin. Rasisminvastaisesta lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetusta rasistisesta motiivista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi edellä mainittuina rikoksina.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan kattaa rasisminvastaisen puitepäätöksen ja lisäpöytäkirjan keskeisimmät kriminalisointivaatimukset. Jos muu yksilöön kohdistuva rikos kuten esimerkiksi laiton uhkaus, pahoinpitely, kunnianloukkaus tai vahingonteko on tehty rasistisesta motiivista, sovelletaan kyseistä rikosta koskevaa rangaistussäännöstä. Se seikka, että teon motiivi on rasistinen, on rikoksen koventamisperuste (RL 6:4, 4 k). Rasisminvastaiseen puitepäätökseen sisältyy vaatimus rasististen vaikuttimien ottamisesta huomioon raskauttavina asianhaaroina.

Kansanryhmän syrjintään kiihottamista tarkoittava kriminalisointi otettiin rikoslakiin vuonna 1970. Säännöksen kansainvälisoikeudellisena taustana oli vuonna 1965 tehty kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 37/1970). Vuonna 1995 säännöstä tarkennettiin eräiltä osin ja rikos sai nimekseen kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Nykyiselle paikalleen, rikoslain 11 luvun 10 §:ään, säännös siirrettiin 2008. Säännöksen tulkinta ja soveltaminen on sananvapauden kannalta periaatteellisesti merkittävä.

Rasisminvastaisen puitepäätöksen ja lisäpöytäkirjan tavoitteena on taata tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset sekä oikeushenkilön rangaistusvastuu. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Lakivaliokunta (LaVM 1/2008) pitää perusteltuna, että valmisteltaessa rasismin ja muukalaisvihan vastaisen puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa arvioidaan, onko julkinen yllytys joukkotuhontaan säädetty Suomessa asianmukaisesti rangaistavaksi myös sovellettavien rangaistusasteikkojen osalta.

1.3. Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Tehtävänä on myös saattaa rasisminvastainen puitepäätös kansallisesti voimaan.
Työryhmän on arvioitava, aiheutuuko rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan tai puitepäätöksen voimaansaattamisesta tarvetta muuttaa lainsäädäntöä. Tarvittaessa on tehtävä ehdotus lainsäädännön muuttamiseksi. Lainmuutostarpeen arvioinnissa työryhmän on otettava huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytäntö rasistisiksi epäiltyjen ilmaisujen suhteesta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuun sananvapauteen.

1.4 Organisointi

Puheenjohtaja:
Lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto

Jäsenet:
Käräjätuomari Jaana Niemitalo, Helsingin käräjäoikeus
Valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto
Asianajaja Johanna Ojala, Suomen Asianajajaliitto
OTL, hallinto-oikeuden assistentti Riku Neuvonen, Helsingin yliopisto

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Oikeusministeri Tuija Brax
Lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa
Rikoslainsäädännön muutostarve?

Ainoa EU:n rasisminvastaisen puitepäätöksen edellyttämä selvä muutostarve rikoslainsäädäntöön on, että oikeushenkilön rangaistusvastuu on ulotettava kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Muita mainittavia tarkistuksia rikoslainsäädäntöön ei ilmeisesti ole odotettavissa, sillä rasistiset teot ovat Suomessa kattavasti kriminalisoitu ja lisäksi rasistinen motiivi voidaan ottaa huomioon rangaistuksen koventamisperusteena. Mahdollinen tarve täsmentää lainsäädäntöä tutkitaan.


Ote oikeusministeri Tuija Braxin puheesta Vainojen uhrien muistopäivänä 29.1.2009Lähde

Varsin orwellimaisia piirteitä alkaa tämä yhteiskunta saada. Poliitikot vääntävät hiki hatussa säädöksiä jolla estää kansalaisia keskustelemasta. Ei liene vaikea arvata, että kyse ei ole mistään rasismin kitkemisestä vaan siitä, että poliitikot pelkäävät oman perseensä puolesta.

Hienoa, että Braxin puhe tuli nimenomaan vainojen uhrien muistopäivänä - samalla kun pyrkii aloittamaan poliittisten toisinajattelijoiden vainoamisen. Irstasta, sanon minä.

Lainattakoon tähän dynaamisen maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin sanoja:

Ehkä en nyt ollut hirveän hämmästynyt siitä maanantaisesta ohjelmasta huomioiden, että kuuluisa pääkaupunkiseudun suurin lehti nimesi minut "vuoden mokaajaksi". Ehkä se nyt ei ollut hirveän suuri hämmästelyn aihe. Toisaalta voin todeta, että minä en usko edelleenkään kansan tuomioistuimeen. Tämän ideologisen perustan olen jo kauan sitten itselleni määritellyt.Astrid Thorsin mielipide eduskunnan täysistunnossa 24.2.2009 liittyen siihen, että kansalaiset ovat ilmaisseet eri yhteyksissä äänestysten muodossa hänen epäonnistuneen maahanmuuttoministerin työssä.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (55)

No nettihän on aina olut ongelma päätäjille kun sitä ei oikein voi valvoa samalla tavallla kuin perinteistä mediaa.Tässä käytetään minusta käytetään rasisimia keppihevosena että pääästäisiin netiä rajoittamaan: mikä olisi seuraava asia mistä keskustelua rajoitettaisiin maahanmuutto kriitisyyden jälkeen.

Ja toinen kysymys joka tuosta heräsi oli oikeusministerin varsin yksipuolinen komitean asettaminen. Netti tietojen mukaan ainakin kaksi jäsentä kuuluu demokraatisiin lakimiehiin josta oli täälläkin keskustelua aikaisemmin. Eli jo komitean kokoonpano osoittaa että koko mietintö on mittatilaus työtä

jousa
mikä olisi seuraava asia mistä keskustelua rajoitettaisiin maahanmuutto kriitisyyden jälkeen.päihdepolitiikka... päihteet...

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
omena
jousa
mikä olisi seuraava asia mistä keskustelua rajoitettaisiin maahanmuutto kriitisyyden jälkeen.päihdepolitiikka... päihteet...


Ja sen jälkeenn...? Kunneskeskustelu olisi ajansaatossa yksipuolistettu ja valtaapitävät määräävät mitä sanotaan??

ei tätä

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
Jarkko Pesonen

Ehkä en nyt ollut hirveän hämmästynyt siitä maanantaisesta ohjelmasta huomioiden, että kuuluisa pääkaupunkiseudun suurin lehti nimesi minut "vuoden mokaajaksi". Ehkä se nyt ei ollut hirveän suuri hämmästelyn aihe. Toisaalta voin todeta, että minä en usko edelleenkään kansan tuomioistuimeen. Tämän ideologisen perustan olen jo kauan sitten itselleni määritellyt.Astrid Thorsin mielipide eduskunnan täysistunnossa 24.2.2009 liittyen siihen, että kansalaiset ovat ilmaisseet eri yhteyksissä äänestysten muodossa hänen epäonnistuneen maahanmuuttoministerin työssä.Astrid Throsin ei tarvitse välittää suomalaisten mielipiteestä, koska RKP on hallituksessa joka tapauksessa. RKP:n Achrenin mukaan Björn Wahlroos "on meidän mies" ja kaksikielisyyssäätiön perustaja, joka tukee kilpailevaa puoluetta Kokoomusta, eli ostaa hallituspaikan.

Nettikeskustelun taustalla on halu rajoittaa keskustelua RKP:sta ja kielipolitiikasta, jotka halutaan yhdistää kiihotukseen suomenruotsalaisia vastaan. Suomi24:n puolueiden keskustelufoorumeista vilkkain keskustelufoorumi RKP:n foorumi, josta sensuroidaan pois jopa 90 % viesteistä.

-

Jotuni
Nettikeskustelun taustalla on halu rajoittaa keskustelua RKP:sta ja kielipolitiikasta, jotka halutaan yhdistää kiihotukseen suomenruotsalaisia vastaan. Suomi24:n puolueiden keskustelufoorumeista vilkkain keskustelufoorumi RKP:n foorumi, josta sensuroidaan pois jopa 90 % viesteistä.
-Vainoharhaista puhetta. Arvatenkin Suolen poistetuista törkeyksistä suuri osa on omia avautumiasi?

Retard
Seuraa 
Viestejä28258

Pöyristyttävää. Jos rikollisuuden kuriin laitamiseksi asetetaan työryhmä pohtimaan keinoja, tarkoittaa tämä tietenkin sitä, että Suomessa saa seuraavaksi kuolemantuomion punaisia päin kevelemisestä.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

jousa
omena
jousa
mikä olisi seuraava asia mistä keskustelua rajoitettaisiin maahanmuutto kriitisyyden jälkeen.

päihdepolitiikka... päihteet...

Ja sen jälkeenn...? Kunneskeskustelu olisi ajansaatossa yksipuolistettu ja valtaapitävät määräävät mitä sanotaan??

ei tätä
Ei missään nimessä tota!
Yksilöt juokoot ittensä hengiltä niinkuin tähänkin asti ja rasistit huutakoot yhä vaan lujempaa ja munatkoon ittensä. Totuus on se mikä kantaa ja politikot pysykööt lestissään. Täällä ei mitään holhoojia tarvii aikuiset, vapaat ihmiset. Kukin seuratkoon järjen valoa. Valtio ei saa olla mikään seurakunta jolla on pappinsa ja aukotoriteettinsa. Netti on kiva kun se paljastaa vallanhaluiset johtajat, auktoritteetit ja antaa anarkian elää!

Sosiaaliturvaa pitäis hiukan parantaa että hierarkian pohjimmaiset ei joutuis varakkammasta ja syntykurantimmasta väestöstä poiketen elämään kurjalistona. Muuten asiat on ihan ok.

.... ja luulevat, että sellainen vielä onnistuisi
Serveri Meksikoon tms. ja arkadianmäen poppoolla ei ole mitään valtuuksia enää.

Jotuni
Seuraa 
Viestejä9534
*Mikkis*
Jotuni
Nettikeskustelun taustalla on halu rajoittaa keskustelua RKP:sta ja kielipolitiikasta, jotka halutaan yhdistää kiihotukseen suomenruotsalaisia vastaan. Suomi24:n puolueiden keskustelufoorumeista vilkkain keskustelufoorumi RKP:n foorumi, josta sensuroidaan pois jopa 90 % viesteistä.
-Vainoharhaista puhetta. Arvatenkin Suolen poistetuista törkeyksistä suuri osa on omia avautumiasi?
Soitin Enirolle joka omistaa Suomi24:n ja juttelin yhden sensorin kanssa. Hän kertoi, että RKP:n foorumi on suosituin ja joskus vilkuilin viestien määriä ja havaitsin, että vain noin 10 % jäi jäljelle.

Viestit olivat puolipäivää tai päivän, jonka jälkeen tuli suuri luuta joka lakaisi RKP:n kritiikin pois.

Jäljelle jä sellaisia suomalaisia solvaavia. Yksi nimimerkki oli Maakuoppa, joka poimi rikosuutisen ja nimitti tekijää fennomaaniksi. Näitä sinne jäi.

EDIT: Kävin vilkaisemassa mikä tilanne nyt ja sama RKP:n kannattaja on postannut Pisanero puukotti-viestin. Nimmari on näköjään vaihtunut, mutta varmaan sama RKP:läinen kuin mainitsemani Maakuoppa. Muille tiedoksi, että suomenruotsalaisten mielestä (eräiden) suomalaiset asuivat maakuopassa ennen kuin bättrefolk saapui Suomeen.

Lopulta soitin ja juttelin Eniron sensorin kanssa. Hän kertoi että he (sensoreita on useita) sensuroivat erityisesti RKP:n palstaa ja yhtä toista, jonka nimeä en muista.

Suomi24:n RKP-palstan sensuurikriteereillä tämä viesti sensuroitaisiin, koska tässä on RKP-kriittistä materiaalia.

-

Toope
Seuraa 
Viestejä33261
Sakarias
Ei kai täällä ole havaittavissa liukas mäki-tyylisiä päättelyketjuja ?

Ei suinkaan. Lauri puhuu pelkkää asiaa.

"Ruotsikin oli pirullinen maa ennen kuin tajusivat tuon monikulttuurin. Peppit ja Lindgrenit ovat niin eilispäivää." Pommit ja etnojengit? Uusi normaaliko?
"Ei ole tärkeää, kuka tai mikä hallitus tai puolue lopettaa huonon maahanmuuton Suomeen. Pääasia on se, että joku sen lopettaa."
"Minä kun tyhmänä luulin, että median moniarvoisuus olisi arvokasta, eikä valtamedian samanmielisyys?"

Vasara
.... ja luulevat, että sellainen vielä onnistuisi
Serveri Meksikoon tms. ja arkadianmäen poppoolla ei ole mitään valtuuksia enää.Ettäkö pitäs luopua demokratiasta?
Mistäs kaukaa tuollaista "viisautta" sikiää?
Oot sie joku hoono soomi?

Pönni
Ettäkö pitäs luopua demokratiasta?Missä väitin tuollaista?

Pönni
Mistäs kaukaa tuollaista "viisautta" sikiää?Jos viittaat keskustelupalstan pystyttämistä ulkomaalaiselle serverille, niin valitan, kyseessä ei ole mikään viisaus vaan perus juttuja mitä harva se päivä tehdään jo nyt.

Pönni
Oot sie joku hoono soomi?Muutaman sivun perusteella kirjoitan kyllä parempaa Suomea kuin sinä.

Vasara
Pönni
Ettäkö pitäs luopua demokratiasta?

Missä väitin tuollaista?arkadianmäen poppoolla ei ole mitään valtuuksia enääOlet sis anarkisti, peräti terroristi?

Pönni
Vasara
Pönni
Ettäkö pitäs luopua demokratiasta?

Missä väitin tuollaista?arkadianmäen poppoolla ei ole mitään valtuuksia enääOlet sis anarkisti, peräti terroristi?Niin, arkadianmäen poppoolla ei ole valtuuksia servereihin, jotka sijaitsevat muissa maissa. Väitätkö että olisi?

Millä perusteella olisin anarkisti tai terroristi.
Suoraan sanoen kirjoitat täysin sekavia.

Vasara
Pönni
Olet sis anarkisti, peräti terroristi?

Niin, arkadianmäen poppoolla ei ole valtuuksia servereihin, jotka sijaitsevat muissa maissa. Väitätkö että olisi?

Millä perusteella olisin anarkisti tai terroristi.
Suoraan sanoen kirjoitat täysin sekavia.
Voit sivuuttaa tukka putkella sekavan mutta muista että vaikka suomalsiet elää pääosin tuontitarvikkeiden varassa, niiden käytöstä päättää toistaiseksi demokratiaan perustuva laki, eli edustasjat ja se määrää sanktioita yhä esmes kunnianloukkauksesta yhtäläillä kuin ylinopeudesta.

Jos joku nimimerkki "aivot narikassa" huutelee netissä jotakin niin so what? Eri asia jos sen tekee joku tunnistettava henkilö, siinä ei serverin omistusoikeudet vaikuta.
Trolleista viis. Ne on tyhjää siis.

Voit sivuuttaa tukka putkella sekavan mutta muista että vaikka suomalsiet elää pääosin tuontitarvikkeiden varassa, niiden käytöstä päättää toistaiseksi demokratiaan perustuva laki, eli edustasjat ja se määrää sanktioita yhä esmes kunnianloukkauksesta yhtäläillä kuin ylinopeudesta.

Jos joku nimimerkki "aivot narikassa" huutelee netissä jotakin niin so what? Eri asia jos sen tekee joku tunnistettava henkilö, siinä ei serverin omistusoikeudet vaikuta.
Trolleista viis. Ne on tyhjää siis.
... kerrassaan sekavaa


siinä ei serverin omistusoikeudet vaikuta.Luetun ymmärtämisessä vaikeuksia? Kerropa nyt edelleen miten Suomen viranomaiset voivat sammuttaa esim. Meksikossa tai sitten vaikka jossain Venezuelassa olevan nettiserverin, jossa pyörii jokin keskustelufoorumi. Monet maat ei paljoa virka-apupyynnöistä välitä.

Jarkko Pesonen
Oikeusministeri Tuija Brax asetti toukokuun 26. päivä työryhmän selvittämään tarvetta säätää Euroopan neuvoston rasisminvastaisen puitesopimuksen nojalla uusia lakeja torjumaan rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.Rasismin alkuperän selvittäminen ja sen kartoittaminen on kaiketi tärkein osa kyseistä työtä. Lapsille ei saa opettaa mitään mikä loukkaa lapsen ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, vakaumusta, oikeuksia (Lakia); Henkilökohtainen, Kansallinen ja Kansainvälinen identiteetti. Kun on tietoinen omasta ihmisarvosta, osaa kunnioitta kanssaihmistä.

Rasismin oppi leviää erilaisissa verkoissa, esimerkiksi koulujen kautta, joissa rasismi ja siihen yhdistetty väkivalta kaikissa mahdollisissa muodoissa esim Suomalaisten esi-vanhempia kohden, esitetään sivistyneisyytenä; se on m m rasismia.

Matti E Simonaho
Lapsille ei saa opettaa mitään mikä loukkaa lapsen ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, vakaumusta, oikeuksiaOn se nyt perkele jos joku alkaa vielä määrittelemään mitä minä saan omille muksuilleni opettaa.

ZiPA
Matti E Simonaho
Lapsille ei saa opettaa mitään mikä loukkaa lapsen ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, vakaumusta, oikeuksiaOn se nyt perkele jos joku alkaa vielä määrittelemään mitä minä saan omille muksuilleni opettaa.Suurin osa on Laissa määritelty, lisää lakeja ei periaatteessa tarvita, tarvitsee vaan seurata ja noudatta niitä mitä on. Jos Lakia olisi seurattu ja noudatettu, ei esimerkiksi n k pakolaisongelmaa olisi olemassa; Pakolaiset ei ole ongelma, ongelma on se mikä on aiheuttanut että pakolaisia yleensä on. Ilmastonmuutos ei ole ongelma, onglema on se mikä aiheuttaa sen. Samalla tavalla kaikki purkautuu taaksepäin Lakiin, ja kun kaikki on purettu, niin ei ole minkäänlaista syytä rasismiin, sillä kaikki tietää paikkansa ja arvonsa tällä planetalla.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat