Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Onko aika illuusiota?

Sivut

Kommentit (46)

Newton: Piirrä kolmelle kappaleelle a, b, c, eri pituiset X - Y koordinaatiossa eri nopeuksinen liike, joista yksi pysyy 0:ssa. Sille syntyy aikajana vaikkei se liiku.

KKHS
Seuraa 
Viestejä368
Liittynyt23.11.2005

Aika on illuusio vain niille jotka haluavat luoda kaikelle oman käsitteensä. Tapahtumilla on suhteensa, kutsuttiin sitä miksi tahansa, tai kutsutaan mitä tahansa sitten ajaksi - aiemmin tuota tapahtumien suhdetta kutsuttiin ajaksi.

Telep
Onko aika illuusiota?Hieman runollinen ilmaisu. En ole oikein päässyt tuon ajan olemattumuuden idean jäljille. Toimii ehkä filosoofisena ajatusleikkinä, mutta todellisuudessa aika vaikuttaa, kutsuttiin sitä millä nimellä vaan.

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005

Mikä muutoksesta tekee ajallista, sehän on puhtaasti vuorovaikutuksista riippuvaa, eikä voima tarvitse käsittääkseni aikaa vaikuttaakseen kappaleeseen. Eli mielestäni kyse on systeemin hetkellisestä tilasta (tilanteesta) eikä siinä ajalla ole silloin osaa eikä arpaa. Tottakai, kun esim. ihminen seuraa jonkun tapahtuman muotoutumista siitä syntyy ajallinen käsitys kun eri liiketiloja suhteutetaan (joko sisäisesti tai ulkoisesti) toisiinsa.

Kiihtyvä liike taas on seurausta noista hetkellisistä vuorovaikutuksista tai siitä että vuorovaikutusta ei ole ja tasainen suhteellinen liike pysyy tällöin vakiona.

En tiedä onko aika varsinaisesti illuusio, mutta mielestäni se ei ole fysikaalinen vaikutin, vaikka sitä matemaattisena suureena tarvitaankin.

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005

Jos oletetaan, että vuorovaikuttavien kappaleiden tilojen muutokset eivät ole täysin ennaltamäärättyjä tai ennustettavia, niin siltä osin ollaankin sitten siinä kvantti-ilmiöiden satunnaisuudessa. Se tosin voi johtua pelkästään siitäkin, että tilojen muutokset ovat diskreettejä ja samalla ajasta riippumattomia. Minkälaiset fysikaaliset tekijät sitten vaikuttavat vaikkapa siihen minkälaisessa tilassa (vaikuttaako kaikkien mahdollisten objektien heteklliset tilat siihenkin - toki vuorovaikutusmahdollisuuksien puitteissa) yksittäisen atomin joku säteilykvantti mahdollisesti vapautuu jäänee hämärän peittoon vielä pitkäksi ellei loputtomaksi ajaksi (ihmismielessä pyörivällä ajalla mitattuna).

Tässä mielessä satunnaisuus on ainakin ilmiönä totta (mitattavissa olevana), vaikka se ei olisikaan objektiivinen totuus tilanteesta. No kait se fysiikaksi sitten riittää, jos se ihmisen olemassaolon mitassa mittarina toimii.

David
... eikä voima tarvitse käsittääkseni aikaa vaikuttaakseen kappaleeseen...
No muutta, kyllä siinä aika on mukana hyvinkin tiiviisti. Impulssi on voiman ja ajan tulo. Yksi fysiikan perussuureista on aika ja perusyksiköistä ajan yksikkö sekunti. Illuusiot kuuluvat sinne mielikuvien maailmaan.

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005
korant
David
... eikä voima tarvitse käsittääkseni aikaa vaikuttaakseen kappaleeseen...
No muutta, kyllä siinä aika on mukana hyvinkin tiiviisti. Impulssi on voiman ja ajan tulo. Yksi fysiikan perussuureista on aika ja perusyksiköistä ajan yksikkö sekunti. Illuusiot kuuluvat sinne mielikuvien maailmaan.

Itseäni lainaten:
"En tiedä onko aika varsinaisesti illuusio, mutta mielestäni se ei ole fysikaalinen vaikutin (tark: siis luonnon itsensä kannalta), vaikka sitä matemaattisena suureena tarvitaankin."

Siis fysiikkassa tarvitaan aikaa ilmiöiden kuvaamiseen (fysiikkahan kuvaa luontoa ihmisille, siis ihmisen aikakokemuksen mukaisena), mutta luonto ei tarvitse aikaa toimiakseen kuten toimii. Näin minä sen koen, kuitenkaan todeksi väittämättä. Toivottavasti sen joku pystyy joskus todeksi osoittamaan.

Edit: Korjattu tekstissä sana aikakäsitys sanalla aikakokemus, koska käsitys ajan olemuksesta näköjään vaihtelee ehkä enemmän kuin aikakokemus.

Aika ei ole fysiikassa mikään illuusio vaan määritelty ja sovittu kuten muutkin fysiikan suureet. Näiden avulla luodaan matemaattiset mallit kuvaamaan luonnon ilmiöitä hyvinkin tarkasti. Yhtä hyvin voidaan pitää illuusioina keikkea aisteillamme kokemaamme ja havaitsemaamme. Näitä illuusioita voidaan tehostaa sopivilla huumaavilla aineksilla.

Fysiikanprofessori Arto Annila työtovereineen hahmottelee tässä aikaa energian virtana. Tämänhän ei vielä tarvitse merkitä ajan illusorisuutta tai "olemattomuutta", sillä emmehän tiedä, vaikka energian käsitteemme viittaisi johonkin tosiolevaan, jonka sisäavaruus sisältäisi montakin ajankaltaista ulottuvuutta. Tästä vielä muutama sana Annilan julkaisun tiivistelmän jälkeen..

http://rspa.royalsocietypublishing.org/ ... 008.0494v1

Authors
Petri Tuisku1, Tuomas K. Pernu2, 3, Arto Annila3, 4, 5
[size=85:2yzdd5uw]1Department of Mathematics, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland
2Department of Philosophy, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland
3Department of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland
4Department of Physics, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland
5 Institute of Biotechnology, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland
Abstract
The concept of time is examined using the second law of thermodynamics that was recently formulated as an equation of motion. According to the statistical notion of increasing entropy, flows of energy diminish differences between energy densities that form space. The flow of energy is identified with the flow of time. The non-Euclidean energy landscape, i.e. the curved space–time, is in evolution when energy is flowing down along gradients and levelling the density differences. The flows along the steepest descents, i.e. geodesics are obtained from the principle of least action for mechanics, electrodynamics and quantum mechanics. The arrow of time, associated with the expansion of the Universe, identifies with grand dispersal of energy when high-energy densities transform by various mechanisms to lower densities in energy and eventually to ever-diluting electromagnetic radiation. Likewise, time in a quantum system takes an increment forwards in the detection-associated dissipative transformation when the stationary-state system begins to evolve pictured as the wave function collapse. The energy dispersal is understood to underlie causality so that an energy gradient is a cause and the resulting energy flow is an effect. The account on causality by the concepts of physics does not imply determinism; on the contrary, evolution of space–time as a causal chain of events is non-deterministic.[/size:2yzdd5uw]

Ajan käsitettä tarkastellaan käyttäen termodynamiikan toista lakia, joka äskettäin muotoiltiin liikeyhtälöksi. Tilastollinen käsitys kasvavasta entropiasta merkitsee, että energiavirrat pienentävät eroa avaruuden muodostavien energiatiheyksien välillä. Energiavirta samaistetaan ajan virtaan. Epäeuklidinen energiamaisema, kaareva avaruusaika, kokee evoluution, kun energia virtaa gradienttien mukaisesti "alaspäin" ja tasoittaa tiheyseroja. Jyrkimpiä laskuja pitkin tapahtuvat virtaukset, geodeesikset, saadaan mekaniikassa, sähködynamiikassa ja kvanttimekaniikassa pienimmän vaikutuksen periaatteella. Ajan nuoli, joka on yhteydessä maailmankaikkeuden laajenemiseen, yhtyy energian tehokkaaseen hajautumiseen, kun suuret energiatiheyden arvot muuttuvat monin eri tavoin pienemmiksi tiheyksiksi ja lopulta yhä laimenevaksi sähkömagneettiseksi säteilyksi. Vastaavasti aika kvanttisysteemeissä liikahtaa eteenpäin havaitsemiseen liittyvässä dissipatiivisessa [energian läpisiirto-] muunnoksessa, kun vakaatilainen systeemi alkaa kehittyä, mikä ilmenee aaltofunktion romahtamisena. Energian jakautuminen ymmärretään kausaalisuusilmiön syyksi siten, että energiagradientti on syy ja siitä seuraava energiavirta on vaikutus. Fysiikan termein selitetty kausaalisuus ei merkitse determinismiä; päinvastoin, avaruusajan evoluutio tapahtumien kausaalisena ketjuna on epädeterministinen.
......
Ari Lehto johti jo 80-luvun lopulla mm. planeettojen radat ja alkeishiukkasten massat itseorganisaatioon ja kaaosteoriaan perustuvasta periodinkahdentumisesta ja ajan 3-ulotteisuudesta lähtemällä. Silmäillessäni nyt Lehdon uusia tutkimuksia saan vaikutelman, että hän on siirtänyt lisäulottuvuudet avaruusrakennelmien sisäisiksi vapausasteiksi, mistä käsin ne yhä vaikuttavat periodinkahdentumiseen tuottaen maailman mitattuja ominaisuuksia vastaavat tulokset:

http://www.physicsfoundations.org/society/lehto.html

Kaikki tämä viittaa siihen melkein itsestään selvään hypoteesiin, että ajan olemus ja lähde liittyy paljon puhuttuihin maailmamme teoreettisiin lisäulottuvuuksiin, joita sub-planckisina ei voida välittömästi havaita, mutta joita saattaa kuitenkin olla kaikkialla tiheässä kuuluen myös meitä konstruoiviin tekijöihin. Tästä ei ole pitkä matka ajatukseen, että energia olisikin näiden lisäulottuvuuksien kondensaatiossa muodostuvaa esiainesta tai substanssia, jonka eri muodot edustaisivat erityyppisiä sub-planckisia alkeisdefektejä (jollaisista on jo julkaistu tutkimuksiakin..) Ja ajanluonteisuus olisi tätä kautta läsnä Annilan energiavirrassakin.

Omasta mielestäni mielenkiintoista skeemaa sivusin aikoinaan artikkelissani "Painon ja hitauden arvoitus", jonka tiedelehden toimitus hylkäsi "lehden linjaan liian spekulatiivisena". Tässä artikkelissa vetosin mm. joidenkin tutkijoiden kehittämiin ajan kolmeulotteisuuden ideoihin ja spekuloin kvanttimekaniikan ongelmallisen Zitterbewegung-ilmiön edustavan kahden "käpertyneen" aikaulottuvuuden vuorottaista "tunkeutumista" reaalimaailmaan ilmeten menneisyyden ja tulevaisuuden "ajallisenluontoisena" tuntemuksena.

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005
korant
Aika ei ole fysiikassa mikään illuusio vaan määritelty ja sovittu kuten muutkin fysiikan suureet. Näiden avulla luodaan matemaattiset mallit kuvaamaan luonnon ilmiöitä hyvinkin tarkasti. Yhtä hyvin voidaan pitää illuusioina keikkea aisteillamme kokemaamme ja havaitsemaamme.

Ai jaa, ovatko esim. maapallon ja sen pinta, vesi, aurinko, kuu ja planeetat suureita. Vuorovaikutusta edelläolevien kanssa kyllä tapahtuu. Suureet ovat ainoastaan ja vain abstrakria matemaattista kuvailua varten muodostettuja käsitteitä, ja näin on aikakin. Eli siis ihmisten välistä kommunikointia varten luotuja "olioita". Eri suureet ovat kuitenkin kategorisesti jaoteltavissa enemmän tai vähemmän abstrakteihin käsitteisiin. Kukaan ei kai ole kyseenalaistanut esim. sitä onko sähkökenttää olemassa, ajan suhteen ei taida olla yhtä selvää konsensusta.

Shíwa
Voiko aikaa ajatella muutosta vastustavana voimana?Muutokseen vaikuttavana voimana ehkä muutenkin?, ainakin näin leikkisästi, en tiedä asiasta juuri mitään.
Mutta kuulostaa ihan hyvältä toi vastustus, näin äkkiseltään ainakin.

David
Ai jaa, ovatko esim. maapallon ja sen pinta, vesi, aurinko, kuu ja planeetat suureita
kukas semmoista on väittänyt? Kyse oli illuusioista.
David
Kukaan ei kai ole kyseenalaistanut esim. sitä onko sähkökenttää olemassa, ajan suhteen ei taida olla yhtä selvää konsensusta.
Mielestäni ei ole pienintäkään epäilystä etteikö aika olisi olemassa siinä mielessä kuin se on määritelty. Ihmetyttää tällaiset spekulaatiotkin. Mutta ei se aika siitä häviä vaikka sitä yrittää tappaa tällaisilla pohdiskeluilla. Kuinkas sitä aikaa voisi kuluttaa ellei sitä ole olemassa?

David
Seuraa 
Viestejä8877
Liittynyt25.8.2005
korant
David
Ai jaa, ovatko esim. maapallon ja sen pinta, vesi, aurinko, kuu ja planeetat suureita
kukas semmoista on väittänyt?Sinä, juuri edellä, tai niin sen ainakin tulkitsin.
korant
Yhtä hyvin voidaan pitää illuusioina kaikkea aisteillamme kokemaamme ja havaitsemaamme.korant
Kuinkas sitä aikaa voisi kuluttaa ellei sitä ole olemassa?

En ole todennut ajan kuluvan, kaikki olevainen kyllä kuluu vuorovaikutustensa seurauksena. Miksi sitä ilmiötä nyt sitten (tavallaan rinnakkaisesti) myös ajaksi kutsutaan, sitä minä en tiedä. Aikahan on käytännössä vain nopeuksien vertailuperuste eli että voimme mielessämme ja kielessämme (käsitteistössämme) mieltää eri nopeuksien väliset suhteet.

Vuorovaikutusten tehokkuus tavallaan määrää sen millaiseksi ne nopeussuhteet muodostuvat. Tähän liittyy myös sitten paljon mainostamasi massan hitaus. Se on todellinen ja sen seurauksena nopeussuhteet eivät voi muodostua satunnaisiksi.

maalaisukko
Seuraa 
Viestejä495
Liittynyt15.10.2006
korant
Kuinkas sitä aikaa voisi kuluttaa ellei sitä ole olemassa?

MITÄ! Voiko aikaa kuluttaa. Jos aikaa voi kuluttaa pitäis sitä voida myös säästää. Rahaa kyllä voidaan kuluttaa ja säästää mutta aikaa ei.

Lue vähemmän-tiedät enemmän.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat