Seuraa 
Viestejä45973

Vois perustaa puolueen. Suomen Vapaan Tasavallan Aatteen Puolue eli SVTAP. Pitäis eka saada poppoota kasaan, kerätä tarpeeksi ääniä, rekisteröityä ja ruveta kampanjoimaan paikoista.

Olen pohtinut mahdollisuutta kerätä lainvoimaisia allekirjoituksia käyttäen hyväksi internetin verkkopankkitunnuksia. Vähintään 5000 nimen kerääminen käsipelillä olisi turhan aikaavievää ja kömpelöä.

Aatebabblea laitan jahka ehdin.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (40)

Maassa tulisi olla esimerkiksi:

1

Perustuslakihallinto

Perustuslaillinen Hallinto, jonka ylin toimielin on Perustuslakituomioistuin, joka koostuu seitsemästä ylituomarista ja toimisi korkeimpana hallinto-oikeutena. Hallinto-Oikeus alistettaisiin Perustuslaillisen Hallinnon alaisuuteen samoin. Perustettaisiin erillinen Kansallinen Valvontaviranomainen, joka vastaisi valtion viranomaisten valvonnasta, viranomaiskanteista ja viranomaisten syyttämisestä. Kaikki viranomaisista tehdyt kantelut tutkisi tämä virasto ja se myös vastaisi syyttämisestä. Viranomaisia vastaan nostetut syytteet käsiteltäisiin Hallinto-Oikeuksissa.

Hallinto-Oikeus omaisi vallan tuomita viranomaistahot lainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomainen toimisi aina syyttäjänä ja esittäisi todisteita viranomaista vastaan. Hallinto-Oikeus myös myöntäisi pakkokeinoille luvat kuultuaan ensin Valvontaviranomaista toimenpiteiden välttämättömyydestä. Valvontaviranomainen vastaisi kaikesta viranomaistoiminnan valvomisesta ja saattaisi antaa huomautuksia havaitsemistaan virheistä. Valvontaviranomaisella olisi oikeus tehdä tarkastus mihin tahansa viranomaistahon tilaan, jos katsoo sen tarpeelliseksi.

Perustuslakituomioistuimen ensisijainen tarkoitus olisi valvoa perustuslain toteutumista. Parlamentin perustuslakivaliokunnan jäsenistä yhden tulisi olla Perustuslakituomioistuimen ylituomari. Hallituksen perustuslakineuvostossa tulisi myös olla yksi ylituomari, kuitenkin eri kuin parlamentissa. Perustuslakituomioistuimella ei olisi lainsäädäntövaltaa, mutta erillisestä perustuslain rikkomisesta se saattaisi haastaa hallinto-oikeuden käsiteltäväksi valtionvirkamiehen, siviilivirkamiehet ja muut poliittiset tahot haastettaisiin suoraan perustuslakituomioistuimen eteen. Lisäksi Perustuslakituomioistuimella olisi valta pysäyttää ja palauttaa uudelleen käsiteltäväksi mikä tahansa lakiesitys, joka aiheuttaa tulkinnanvaraisuuksia, epäselvyyksiä taikka ristiriitaisuuksia perustuslain kanssa. Laki voitaisiin aina toimeenpanna ainoastaan, kun se on saanut perustuslakituomioistuimen hyväksynnän.

Perustuslaillista Hallintoa sääntelemään ei voitaisi säätää erityisiä lakeja, jotka rajoittaisivat sen mahdollisuuksia hoitaa virkaansa viranomaistoimintaa valvovana tahona. Menettelyissään Perustuslaillisen Hallinnon kuitenkin tulisi noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä.

2

Presidentti

Presidentin valtuuksia tulisi laajentaa. Presidentille voitaisiin myös antaa erillinen oikeus julistaa voimaan määräajaksi, korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan erityinen käsky, joka voisi voimassaolonsa aikana ylittää ja kumota valtionlainsäädännön, mutta ei kuitenkaan muodostaa ristiriitaa perustuslain kanssa taikka kumota viranomaisten toimintaa sääteleviä lakeja miltään osin. Presidentti voisi myös nauttia parlamentissa äänioikeutta, joka vastaisi yhtä kolmasosaa koko parlamentin äänimäärästä. Presidentti voisi saada valtuudet allekirjoittaa tai jättää allekirjoittamatta lait; tällöin laki voidaan antaa allekirjoitettavaksi vasta, kun presidentti itse sitä pyytää taikka uusi presidentti astuu virkaansa. Presidentti voisi itse tehdä lakiesityksen ja antaa sen parlamentin hyväksyttäväksi; tällöin presidentin oma äänivalta ei olisi lainvoimainen. Peräkkäisiä kausia kaksi. Asevoimain ylipäällikkyys, armahdukset ja nimitykset kuuluisivat presidentin valtuuksiin. Presidentti äänestettäisiin kerran viidessä vuodessa käytävillä suorilla vaaleilla. Presidentillä olisi valta hajottaa hallitus, eduskunta silloin kun kansa antaa epäluottamuslauseen.

3

Parlamentti

Ala- ja Ylähuoneesta koostuva parlamentti, jonka alahuone, eduskunta, käyttää Suomen kansan sille vaaleilla luovuttamaa lainsäädäntövaltaa. Edustajia alahuoneessa saisi olla korkeintaan yksi 50 000 kansalaista kohti. Poliittiset pysyvät koalitiot kiellettäisiin: jokainen edustaja vastaisi henkilökohtaisella toiminnallaan äänestäjilleen. Alahuone äänestää pääministerin, joka nimeää hallituksen jäsenet jotka presidentti hyväksyy.

Tvomas
Seuraa 
Viestejä2379

Suomalainen Puolue:

Ei EU:ta
Ei Natoa
Ei pakkoruotsia
Ei valtionkirkkoa
Kuningas Suomeen

Lähtää vaikka näistä

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Muutamia vastaavia rekisteröityjä puolueita on jo. Eivät vain ole eduskunnassa ainakaan vielä:

Suomen Itsenäisyyspuolue:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Itsen%C3%A4isyyspuolue

Kommunistinen työväenpuolue rauhan ja sosialismin puolesta:
http://www.kaapeli.fi/~ktp/asiakirjat.html

Nämä siis liippailevat ajatuksiltaan aika läheltä ehdottamiasi. Suomen kaikkien rekisteröityjen puolueiden lista:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_puolueista

Kommunismi HYH
Itsenäisyyspuolue = konservatiivinen jumipuolue jonka ainoa agenda on eristää Suomi muusta maailmasta ja Euroopasta peräjunttilaksi.

SVATP:n ensimmäisenä ja virallisena edustajana vastaan ekaan viestiin:

Euroopan Unioni on taloudellisesti ja poliittisesti tärkeä yhteisö. Se on kuitenkin nykyisellään ajautunut kauas siitä alkuperäisestä tavoitteestaan olla Valtioliitto, ja tänä päivänä sitä voidaan luonnehtia enemmän Liittovaltioksi. SVATP näkee, että Suomi voi yhä kuulua siihen alkuperäiseen valtioliittoon. Parhaiten Euroopan Unionia edustavat ETA - vapaakauppa-alue ja EMU - rahaliitto. Esitetään, että Suomi eroaa vakituisena jäsenenä Euroopan Unionista ja säilyttää asemansa vapaakaupan ja rahaliiton jäsenenä. Kuitenkin yhteistyö mm. lainsäädännön ja politiikan suhteen on Euroopan Unionin ja Suomen (Vapaa)Tasavallan välillä tärkeää.

SVTAP luottaa puolustuspolitiikassaan MAD-doktriiniin. Tätä etua palvelevat parhaiten erittäin korkeatasoisesti koulutettu palkka-armeija, strateginen asevoimain arsenaali ja liittoutuminen. Suomen geopoliittinen asema saattaa muodostaa otolliset olosuhteet intresseihin sotilaallisten vihamielisten operaatioiden suorittamiseksi riippumatta merkittävästi muun maailman tilasta. Jos Suomi kuitenkin kuuluu liittoutumaan, jolla on merkittävä kansainvälinen rooli, kasvaa kynnys sotilaallisten operaatioiden toimeenpanemiselle huomattavasti korkeammaksi ja todennäköisesti tilanteeseen ei koskaan jouduta. Suomen kannalta tilanne, jossa maata vastaan toimeenpantaisiin sotilaallinen vihamielinen operaatio silloin, kun Suomi on jonkin kansainvälisen liittoutuman jäsen, olisi erittäin epätodennäköinen, sillä tätä kautta myös suurvallat todennäköisesti joutuisivat keskenään sotilaallisten vihamielisyyksien osapuoliksi ja kynnys tämänkaltaiseen operointiin on erittäin korkea, jolloin intressit toimeenpanna vähäisiäkään operaatioita poistuvat. Jos hyökkäys kuitenkin tapahtuu, tulisi Suomi olemaan puolueettomuudellaan viimeisiä maita maailmassa tällaisessa skenaariossa, jotka sotaan joutuisivat.

Suomen (Vapaa)Tasavallan uuteen perustuslakiin valtakuntamme viralliseksi kieleksi määriteltäisiin yksivaltaisesti Suomen kieli.

Suomen valtakunnalla ei tulisi olemaan valtiollista uskontoa. Samalla kaikki muut muita kuin valtiovallan intressejä ajavat organisaatiot ja toimielimet erotettaisiin valtionhallinnosta kokonaan. Uskonnollisille ryhmille myönnettäisiin lainsäädännöllä oikeus kerätä veroja kirkkokuntaan kuuluvan omaehtoisella suostumuksella toimintansa rahoittamiseksi.

Suomessa ylintä hallintovaltaa käyttäisi Suomen Presidentti, jonka valtaoikeudet käyvät toisesta lähettämästäni viestistä ilmi.

--

Korostan, että Suomen Vapaan Tasavallan Aatteen puolueen ei ole määrä olla yhden aatteen puolue, eikä meillä yhtä yksittäistä aatetta olekaan, vaan pyrkiä muuttamaan ja parantamaan koko valtakuntamme monilta osin konservatiivista, tapaorjallista ja kankeaa, erittäin byrokraattista, harkinnanvaraista ja valtionjohteista toimintamallia siten, että se parhaiten ajaa kaikkien kansalaisten intressejä ikään, sukupuoleen, tuloihin, koulutukseen taikka muihin ominaisuuksiin katsomatta.

Eräs merkittävimmistä muutoksista tulisi olemaan valtionhallinnon merkittävä supistaminen hyödyntäen modernia tehokasta tietotekniikkaa järjestelmien korvaamisessa. On fakta, että Suomessa on seitsemän kertaa enemmän työntekijöitä valtion palveluksessa kuin monissa muissa Euroopan maissa keskimäärin. On tosiasia, että jopa merkittävä osa maksamistamme veroista menee täysimääräisesti tämän äärimmäisen raskaan ja kalliin yhteiskuntajärjestelmän ylläpitämiseen. Olemme laskelmoineet, että kokonaisveroprosenttia saatettaisiin laskea jopa 10-20 prosenttiyksikköä supistamalla valtionhallinto standardien mukaiseksi.

Verotusjärjestelmää yksinkertaistettaisiin tämän johdosta ja ansiosta merkittävästi. Olemme laskelmoineet, että uuden mallin ylläpitämiseksi kykenemme laskemaan kokonaisansioveroprosentin(yhdistetty ansio- ja pääomatulovero) 25-30 prosentin tasolle tasaveroksi. Vuotuinen verotuksen alaraja olisi 20 000 euroa ja perheiltä 40 000 euroa; tätä vähäisempiä tuloja ei tarvitsisi ilmoittaa lainkaan ja tätä vähäisemmistä tuloista ei maksettaisi veroa lainkaan. Vero maksettaisiin vain alarajan ylittävästä osuudesta. Verotusportaikko muunnettaisiin yksinkertaiseksi; verot maksetaan vain kerran, ennakkoverojärjestelmä poistettaisiin kokonaan.

Kaikki muut verot poistettaisiin täysimääräisesti. Kaikille myytäville hyödykkeille säädettäisiin kiinteä 15 prosentin arvonlisävero.

Tukien ja avustusten maksaminen automatisoitaisiin niiltä osin, että työnantajan työsuhteen päättyessä tekemä ilmoitus asianosaisille viranomaisille käynnistäisi tukien maksamisen viiveettä, ansiosidonnaisen päivärahan lakisääteisen ajan mukaan ja työmarkkinatuen siitä eteenpäin. Kun uusi työnantaja ilmoittaa työntekijän työhönotosta, tuen maksaminen päättyy tai jos henkilö aloittaa henkilökohtaisen liiketoiminnan harjoittamisen. Opiskelua varten myönnettäisiin tavanomainen toimeentulotuki ja asumituki korotettuna 20 prosentilla.

Julkinen terveydenhuolto lakkautettaisiin täysimääräisesti ja yksityistettäisiin. Valtio kuitenkin myöntäisi kansanterveydellistä tukea aina, kun terveydenhuoltoa edellyttävä toimenpide on muu kuin itse omilla elintavoilla aiheutettu.

Tällaisilla taloudellisilla uudistuksilla saavutettaisiin potentiaalista talouskasvua ja Suomen olosuhteet muuttuisivat suotuisiksi myös kansainväliselle liiketoiminnalle. Suomen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla kasvaisi merkittävästi. Vähäisempi verokuormitus jättäisi enemmän käyttöpääomaa ja elintaso kasvaisi.

--

Muuta:

Rikosseuraamusjärjestelmän muuttaminen kaksiosaiseksi. Perustettaisiin korrektointilaitos ja vankeinhoitolaitos. Ensimmäinen rakentuisi nykyaikaisista vankiloista, joiden ensisijainen tavoite on palauttaa rikoksentekijä takaisin yhteiskuntaan. Näihin vankiloihin päätyisivät kaikki ensikertalaiset ja muut vähäisistä vankilatuomioista kärsivät. Vankeinhoitolaitos sen sijaan olisi elinkautis- pitkäaikais- ja elintaparikollisille tarkoitettu tasoltaan vähäisempi vankilajärjestelmä, jonka on tarkoitus eristää yhteiskuntaan soveltumaton materiaali pois siten, että siitä aiheutuvat kustannukset ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset.

SVTAP myös kannattaa rikoslakia, joka ei aiheettomasti tuomitse rikokseen kerran syyllistyneitä, mutta kykenee kuitenkin tuomitsemaan asianmukaisesti rikoksen toistajat. Ensikertalaiselle tuomion tulisi toimia varoituksena ja hänelle tulisi tehdä selväksi, että ensimmäisellä kerralla selviää varoituksella, mutta rikoksen uusimista seuraisivat potentiaalisesti kovemmat rangaistukset. Tämäntapaisella toiminnalla rikosten katuminen ja oppiminen konkreettisten seuraamusten kautta tuottaisivat vähenevän määrän rikoksia ja rikoksen uusijoita eikä yksittäinen rikos ajaisi henkilöä eristyksiin yhteiskunnasta, vaan kunniallinen elämä olisi mahdollista myös tämän jälkeen.

Lukuisat tutkimukset puoltavat mietojen huumausaineiden vaarattomuutta. Kannabis ei tutkimusten mukaan aiheuta pysyviä vaurioita, sen yliannostusmäärä on huomattava ja vaikutukset lähinnä rauhoittavia. Kannabiksen ja siihen rinnastettavien mietojen huumausaineiden täydellinen laillistaminen on järkevää tilanteessa, jossa vaaroja ei kyetä osoittamaan siinä missä samaan aikaan valtion monopoli myy alkoholituotteita, jotka tappavat karkeasti kolmisen tuhatta ihmistä vuodessa pelkästään suorasti. Mietoja huumausaineita koskisivat samat säädökset kuin alkoholia liikennelain ja alkoholilain mukaisesti. Kannabiksen kasvattaminen taloudellisessa hyötymistarkoituksessa olisi laitonta.

Alkoholituotteet tulisi vapauttaa vähittäismyyntiin ja ajalliset myyntirajoitukset poistaa. Alkoholituotteisiin sovellettaisiin verotusta, jossa kaikkiin alkoholituotteisiin lisättäisiin kaksinkertainen arvonlisävero.

Samaa kaksinkertaista arvonlisäveroa sovellettaisiin myös tupakka- ja nuuskatuotteisiin. Nuuskan myynti tultaisiin sallimaan.

Infrastruktuuria pyrittäisiin kehittämään poistamalla turhiksi osoittautuneet kaavoitus- ja maisemointiasetukset. SVATP näkee, että rakentamalla korkeita rakennuksia voidaan asumistiheyttä nostaa ja tuoda palveluita lähemmäs.

SVT näkee, että nykyiset sallitut päihteet sekä miedot varsinaiset huumausaineet tulisi olla lailla rajoittamattomassa vapaakaupassa, mutta valtion velvollisuus olisi huolehtia siitä, että kaikki kansalaiset tietävät saatavilla olevien päihteiden vaarat ja haittavaikutukset. Vastaavasti yleiseen terveystoimilakiin säädettäisiin pykälä, jossa valtio voisi kieltäytyä kustantamasta (päihde- tai huumausaineilla) itse aiheutettua vammaa. Tässäkään tapauksessa ketään ei voida jättää kuolemaan, vaan maksu hoidosta voidaan suorittaa jälkikäteen sopimusten mukaisesti.

Koulujärjestelmä on kärsinyt monien muiden alojen ohella määrärahojen karsimisesta, joka on johtanut opetuksen laadun heikkenemiseen, luokkakokojen kasvamiseen, opetusympäristön viihtyisyyden laskuun ja myös kouluruoan tason olennaiseen putoamiseen. Koulujen määrärahoja tulisi kasvattaa siinä määrin, että jokaiselle voidaan taata laadukas opetus, kohtuulliset luokkakoot, viihtyisä opetusympäristö ja syömäkelpoinen kouluruoka. Koululuokassa saisi lainsäädännöllisten toimien jälkeen olla korkeintaan viisitoista oppilasta yhtä opettajaa kohti.

Opetusympäristön viihtyisyyteen tulisi panostaa. Koulukiusaamisen lopettamiseksi voidaan käyttää rikosoikeudellisia seuraamuksia, joiden nojalla asiaan puuttumattomat opettajat voitaisiin tuomita muokatun heitteillepanon mukaan sakkoon tai korkeintaan kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Kiusaamiseen syyllistyvä voitaisiin määräaikaisesti erottaa koulusta, kiusaamisen jatkuessa siirtää tahtonsa vastaisesti toiseen kouluun; tällöin mahdollisia korvauksia matkakuluista ei korvattaisi, koska olosuhteet ovat muuttuneet itse aiheutetuista syistä.

Mielenterveystoimi ajettiin suurilta osin alas 1990-luvun alkupuolella säästötoimien johdosta. Tämän järjestelmän käyttöönotto on ensisijaisen tärkeää henkisen hyvinvoinnin kannalta ja ongelmien selvittämiseksi. Kouluilla on oltava paikka, jossa voi keskustella asioista luottamuksellisesti ja josta voi saada todellista apua. Mielenterveysasetukset ja laki säädettäisiin niiltä osin uusiksi. Erääksi päätavoitteeksi asetettaisiin lääkkeiden määrän vähentäminen ja välttäminen kaikissa tapaukissa, kun se vain on mahdollista ja se pyrittäisiin korvaamaan sosiaalisella kanssakäymisellä ja terapialla. Nykyinen tahdonvastainen hoito lakkautettaisiin nykyisellään, mutta sairaaloihin saattaisi edelleen päästä omasta tahdostaan.

Lasten hankkiminen on siirtynyt vuosi vuodelta yhä vanhemmille ja vanhemmille ihmisille taloudellisista syistä. Lapsiperheille tulisikin myöntää tukia ja etuisuuksia, mutta ei yksittäisenä "palkkiona" vaan koko lapsen lapsuusiän ajan.

Maahanmuutosta SVTAP ei ota kantaa ennen kuin kansan ääntä on kuultu kansanäänestyksen muodossa. Alustavasti SVATP kuitenkin kannattaa yhteistä aluekehitysapua köyhille maille sen mukaan, miten se on mahdollista järjestää haittaamatta valtion omaa taloutta.

SVTAP luottaa ydinvoimaan ja muihin hyötysuhteeltaan erityisen korkeisiin energiantuotantotapoihin. Ympäristönsuojelun tulee tapahtua siten, miten se on taloudellisesti mahdollista eikä haittaa talouskehitystä. Uudisenergian hyödyntämistä kannustettaisiin vapauttamalla kokonaan veroista ja muista maksuista yksityishenkilöiden omatoimiset energiantuotantomenetelmät kuten tuulivoimalat ja aurinkopaneelit. Yksityishenkilöt voisivat lainmuutoksen jälkeen myös myydä energiaa muille verovapaasti.

Barbaari
Seuraa 
Viestejä13621

Jonkinlainen Arvojen puolue tai Filosofinen puolue olisi mielenkiintoinen ajatus. Nykypolitiikka on sitä että käydään ikäänkuin ismeillä ismejä vastaan.

Poliitikkojen pitäisi olla suoraan vastuussa päätöksistään. Jos valtio velkaantuu tai veroja nostellaan niin siinä tapauksessa pitäisi avoimesti myöntää epäonnistuneensa talouspolitiikassa ja tehtävässään ja mahdollisesti eroamaan tehtävästään.

Sepi
Seuraa 
Viestejä3265

Aloitit puolueesi perustamisen yksin. Kun sait enemmän asiaa paperille aloit puhua monikon ensimmäisessä persoonassa. Onko teitä jo kaksi puolueessa, jota ei ole perustettu?

Kun (varmaankin valmistuttuaan) selkeä ja suoraviivainen puolueohjelmanne vie puolueen jo seuraavien vaalien myötä eduskuntaan, kenen kanssa olette valmiit yhteistyöhön nykyisten perustuslakien hylkäämiseksi ja uusien vahvistamiseksi?

rcislandlake
Seuraa 
Viestejä2683

Uusi Itsenäisyysjulistus Suomelle.

Se on tarpeen, sillä Suomi ei ole enää itsenäinen itsenäisyys -termin alkuperäisellä tavalla. Voitais ulkoistaa Suomesta Ahvenanmaa, KehäIII:n sisäpuoli ja Lappi Oulusta ylöspäin. Lappi annettaisiin Saamelaisille. Karjala liitettäisiin osaksi Suomea ja ajettaisiin asiana saamelaisille Kuolan niemimaata, Ruotsin lappia ja Norjan lappia.

Sen jälkeen valtioliitto Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saamen ja Islannin kanssa..

Miltäs kuulostaa ?

Parempi on olla sanomatta mitään, jos ei ole mitään sanottavaa. Keskustella voi aina.

rcislandlake
Voitais ulkoistaa Suomesta Ahvenanmaa, KehäIII:n sisäpuoli ja Lappi Oulusta ylöspäin. Lappi annettaisiin Saamelaisille.Mitenkäs kun niitä lappalaisia ei ole kuin muutama tuhat Suomessa? Niistäkin puolet asuu Helsingissä. Utsjoki taitaa olla ainoa kunta jossa muodostavat niukan enemmistön. Muualla ovat suomalaiset ehdoton enemmistö. Melkoisen rotusortohallinnon perustaisit jos lappi lappalaisille annettaisiin.

Pseudohippi
Seuraa 
Viestejä19995
Bushmaster
Kommunismi HYH
Itsenäisyyspuolue = konEsitetään, että Suomi eroaa vakituisena jäsenenä Euroopan Unionista ja säilyttää asemansa vapaakaupan ja rahaliiton jäsenenä. Kuitenkin yhteistyö mm. lainsäädännön ja politiikan suhteen on Euroopan Unionin ja Suomen (Vapaa)Tasavallan välillä tärkeää.

Tämä ei ole mahdollista. EUn tekemän periaatepäätöksen mukaan ei voi kuulua rahaliittoon ellei ole EUn jäsen. Tällä varmistetaan, että EKP kykenee riittävässä määrin seuraamaan rahaliiton jäsenien talouksia ja näin huolehtimaan tehtävistään. Eroaminen EUsta tarkoittaisi samalla automaattisesti eroamista eurosta.

Islanti tiedusteli asiaa joitakin vuosia sitten, he olisivat halunneet liittyä Euroon mutteivät EUn jäseneksi. Myöhemmin Islannille sitten kävi kuten kävi ja aiemmin tänä vuonna jättivät jäsenhakemuksensa. Islannin jäsenyys voi toteutua jo vuoden-parin päästä. Maan lainsäädäntö kun on valmiiksi suurelta osin yhteensovitettu EUn kanssa samaan tapaan kun esim. Norjan.

When an educated, influential person tweets something he knows is a lie, he is announcing his contempt for the general public. He’s saying he considers you so stupid that you’ll believe the lie.
Andrew Stroehlein

Pseudohippi

Tämä ei ole mahdollista. EUn tekemän periaatepäätöksen mukaan ei voi kuulua rahaliittoon ellei ole EUn jäsen. Tällä varmistetaan, että EKP kykenee riittävässä määrin seuraamaan rahaliiton jäsenien talouksia ja näin huolehtimaan tehtävistään. Eroaminen EUsta tarkoittaisi samalla automaattisesti eroamista eurosta.Euron tuoman valuutan vakauden saa myös ilman eu:hun taikka euroon liittymistä. Markan voi sitoa sopivalla suhteella euroon, dollariin, ruplaan tai vaikka Libyan dinaariin. Valuuttakori olisi myös yksi mahdollisuus. Näin on tehty ennenkin. Silloin tosin oltiin vielä itsenäisiä.

Retard
Seuraa 
Viestejä28258

Mielestäni suurin kysyntä olisi puolueelle, joka osoittaisi olemassaolollaan, että islamalarmistien pelot olisivat todellisia. Tällä hetkellä mamukriitikot vain kuvittelevat olkinukkejensa olevan todellisia, mutta miten olisi, jos olisi sellainen ihan oikea ja konkreettinen vastine peloille mörkösatujen sijaan?

Niinpä, nyt kaikki mukaan yhteistalkoisiin!

Puolueen nimi voisi olla vihervasemmisto, suvaitsevaisto, islamin myötäilijät tai sitten Suomen hyssyttelijät. Parhaan nimen keksijä saa ensimmäiseksi kertoa, mikä muslimeissa tai tummaihoisissa pelottaa eniten.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Pseudohippi
Seuraa 
Viestejä19995
googeli
Pseudohippi

Tämä ei ole mahdollista. EUn tekemän periaatepäätöksen mukaan ei voi kuulua rahaliittoon ellei ole EUn jäsen. Tällä varmistetaan, että EKP kykenee riittävässä määrin seuraamaan rahaliiton jäsenien talouksia ja näin huolehtimaan tehtävistään. Eroaminen EUsta tarkoittaisi samalla automaattisesti eroamista eurosta.Euron tuoman valuutan vakauden saa myös ilman eu:hun taikka euroon liittymistä. Markan voi sitoa sopivalla suhteella euroon, dollariin, ruplaan tai vaikka Libyan dinaariin. Valuuttakori olisi myös yksi mahdollisuus. Näin on tehty ennenkin. Silloin tosin oltiin vielä itsenäisiä.Euron tuomaa vakautta ei saa jos euro ei ole vakaa. Euron vakauden tärkeimpänä takaajana on että euroon kuuluvat vain ne maat, joiden talous on riittävän hyvässä kunnossa ja joiden talouden tilaa voidaan tarkkailla ja tarvittaessa puuttua siihen esimerkiksi Euroopan keskuspankin interventioilla.

Jos joku muu valuutta sidotaan euroon, ei se takaa tämän muun valuutan vakautta. Suomen markkakin oli sidottu eurooppalaiseen korivaluuttaan 1990-luvun alussa ja jokainen riittävän ikäinen muistaa kyllä, kuinka Suomen markalle silloin tästä kytköksestä huolimatta (tai ehkä juuri sen vuoksi) kävi. Ts. nämä valuuttasidokset tuovat vakautta vain jos valuuttansa sitonut maa pystyy myös itse pitämään valuuttansa vakaana.

Toinen vaihtoehto on sitten sisäinen devalvaatio, johon esimerkiksi valuuttansa euroon sitonut Viro on ajautunut. Tämä tarkoittaa käytännössä palkkojen ja sitä myöten elintason suoraa laskua ja korkojen nousua. Valuuttansa johonkin toiseen valuuttaan sitoneet maat kun eivät voi nauttia talouden d-vitamiinia tätä kytköstä rikkomatta, ts. menetetään se ainoa etu, joka omalla valuutalla ehkä voisi ajatella olevan.

Vaikka olisikin mukavaa poimia pelkät rusinat pullasta niin se nyt vaan ei niin vain onnistu.

When an educated, influential person tweets something he knows is a lie, he is announcing his contempt for the general public. He’s saying he considers you so stupid that you’ll believe the lie.
Andrew Stroehlein

Idealistisesti paras puolue olisi liberaalit.

"Liberalismi on vakaumus, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on vapaus elää omaa elämäänsä ja pyrkiä onnellisuuteen itse valitsemallaan tavalla, niin kauan kuin se ei loukkaa muiden vastaavaa vapautta. Julkisella vallalla ei ole oikeutta loukata tätä vapautta siinäkään tapauksessa, että sillä on takanaan kansan enemmistön tuki. Liberalismin kannattajat, liberaalit, puolustavat jokaisen ihmisen oikeutta elämäänsä, vapauteensa ja omaisuuteensa.

Ihmistä ei liberalismin mukaan saa kohdella pelkkänä välineenä jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, vaan ihmisyksilö on itseisarvo sinänsä. Julkinen valta – valtio tai kunta – ei saa kohdella ihmisiä kuin tiiliskiviä, joita voi käsitellä miten tahansa ja sijoittaa minne parhaaksi nähdään mahdollista “ihanneyhteiskuntaa” rakennettaessa. Yhtäkään ihmistä ei saa uhrata toisen ihmisen tai jonkin yhteisen päämäärän puolesta, ellei hän siihen itse vapaaehtoisesti suostu. Ei ole olemassa mitään sellaista yleistä hyvää, jonka vuoksi ihmisiä saisi uhrata tai orjuuttaa. On olemassa vain ihmisyksilöitä, joista jokainen on erilainen, ainutkertainen ja korvaamaton."http://liberaalit.fi/

Eli todellinen valta yksilölle. Se, miten kaikki käytännössä toteutuisi, kuulostaa kyllä utopialle, mutta suunta ainakin olisi oikea. Vastuullista vapautta.

Holhousyhteiskunta muuttaa ihmiset aivottomiksi zombeiksi.

Tärkeintä olisi saada ihmiset ajattelemaan. Ei niin, että pieni ryhmä ajattelee ja päättää muiden puolesta, koska ihminen on heikko vallalle ja korruptoitumiselle, vaan jokainen olisi henkilökohtaisesti vastuussa päätöksistään ja teoistaan, ja voisi tuntea todella vaikuttavansa. Se, että joutuisimme todella jokaisella päätöksellä ottamaan kantaa siihen, mitkä ovat arvomme, saisimme tiedostavamman yhteiskunnan.

Huolestuttavaa huomata, miten jotkut tekevät elämästään mahdollisimman helppoa ja elävät kulloistenkin suositusten mukaan säästellen omaa moraaliaan ja aivokapasiteettiaan kyseenalaistamatta näitä "tietoja". Mikä saisi ihmiset ajattelemaan kriittisemmin ja ylipäätänsä ajattelemaan? Miksi ihmiset tietoisesti jättäytyvät holhoavan yhteiskunnan heitteille, eivätkä ole kiinnostuneita omasta elämästään, vaan toivovat, että joku ylempi taho pitää heidät ja muut kurissa? Valtioon uskotaan kuin jumalaan: "kyllä se tietää, mikä minulle on parhaaksi".

Eli kaikki uskonnot ja muut turhat tunteisiin perustuvat hömpötykset saisivat lähteä kylmän, mutta totuuteen perustuvan merkityksellisen logiikan tieltä.

peippo
Olen mukana jos aatteisiin lisätään päätöksien täydellinen teko tieteelliseltä pohjalta.

Hienoa! Kuinka tiede ratkaisee maahanmuuttokysymyksen, satsauksien kansanterveyteen kohdistamisen, suhtautumisen naispappeuteen, homoavioliittoihin tai kuntaliitoksiin?

Yhteisistä asioista huolehtiminen ei ole matematiikkaa.

Lepakko
peippo
Olen mukana jos aatteisiin lisätään päätöksien täydellinen teko tieteelliseltä pohjalta.

Hienoa! Kuinka tiede ratkaisee maahanmuuttokysymyksen, satsauksien kansanterveyteen kohdistamisen, suhtautumisen naispappeuteen, homoavioliittoihin tai kuntaliitoksiin?

Yhteisistä asioista huolehtiminen ei ole matematiikkaa.
Ai sekö on, että homoavioliittoja ja naispappeja ei sallita koska jumala kieltää sen?

En väitä, että tieteellä saadaan oikeita vastauksia ja ratkaisuja. Väitän, että se on todennäköisin keino saada parhaita vastauksia ja ratkaisuja.

Maahanmuuttokysymyksessä pitää laskea yhteen hasitat ja hyödyt. Kansanterveydestä en osaa sano, mutta samalla periaatteella mennään. Naispappeus on ok tosin vihaan uskontoja joten naispapeista tulee mielessäni turhia.
Homoavioliitot on ok ja itse kannatan kuntaliitoksia tietyissä tapauksissa tai ehkä kaikissakin,mutta silloin jouduttaisiin ehkä muuttamaan kunnan hallintoa parhaan edun saamiseksi.

Minä olen kans tykännyt liberaaliaatteesta mutta aika vähän sillä on kannatusta. Käytännössä siinä on myös se vaara että se fixaantuu liikaa anarkismiin, teoria ja käytäntö kun ei ole samaa. Se mikä teoriassa on ihanaa ja kaunista se käytönnössä usein on rumaa ja kamalaa.

Aikuisten holhoamisessa ei ole mitään ihanteellista silloin kun jotkut monopolioligargiat, globaali korruptoitunut harvainvalta sanelee mitä pitää opiskella, missä, miten, mihin pääsee töihin, mistä pitää ostaa asunto-osake, mistä sairasvakuutukset, mihin pitää sijoittaa, jne.

Valtio kuitenkin pitää olla ja sen pitää myös holhota. Toki niin että kunnittain valta on lähempänä ihmisiä ja esmes sosiaali- ja terveyssektorin ns. holhous, lastenhoito, sairaitten, vammaisten, vanhusten, jne. räätälöidään siellä missä on alueelliset resurssit ja tarpeet mutta valtio tarvitaan säätämään lakeja, myös niitä jotka kontrolloi että niitä noudatetaan, jne
Yleistä ja yhtäläistä tarvitaan opetustoimeen ja valtion rooli on myös auttaa kansalaisia silloin kun globaalit suuryritykset häippäsee muualle.
Elinkeinoelämän puolellakin riittää "holhottavaa".
Aniharva syntyy edes hopeelusikka suussa kullasta puhumattakaan. Vastavalmistunut on usein perheenperustamisiässä ja etenkin naisyrittäjiä ajatellen, ajatellen vastavalmistuneita nuoria perheellisinä, sitäkin että pitäis olla tasapuoliset mahdollisuudet myös yrittäjiksi ja siinä valtio voi olla tukemassa niin lainsäädännöllisesti kuin myös esmes valtion sisäisin tulonsiirroin, jne.

Vapaus.. sana maistuu hyvälle ja teoria siitä on ihana.
Käytännössä pitää kuitenkin olla vaikka paskarealisti ja katsoa sitä mikä on.

Kissanhännänveto terveyspalveluiden ja sairaanhoidon yksityistämisestä, vanhustenhuollosta, lasten päivähoidosta jne. se antaa hyvää vertailupohjaa mietintään "holhouksesta".

Liberalismi on yleensä semmoisten aate jotka on syntyneet hyvinvointiin. Nuorten, terveiden, koulutettujen jotka on pärjääjien pentuja, joilla ei ole vielä perhettä, ei vastuullaan muita..
Siks sillä kait niin vähän sitten on kannatusta?
Aika läheltä liippaa välillä modernia Kokoomuslaisuutta jonka kannatus on noussut, mutta kaikki riippuu siitä miten vahva yhteiskunta meillä on. Onko jaettavaa.

Jos me elettäis jossakin paratiisiolosuhteissa niin olisin liberalismin kannattaja.
Emme elä paratsiisissa ja siks oon yhä vaan vasemmalle kallellani ja ties mitä muuta joka auttaa pieniä, heikkoja..

Ketju on aina just niin vahva kuin on sen heikoin lenkki.

Ja just nyt on karsee tilanne kun nuoria valmistuu koulusta, heille ei ole työtä. Vihovviimeistä.
Yksityisyrittäjiä ei voi velvottaa tempputyöllistämään. Se on yhteiskunnan velvollisuus. Nuoria ei saa päästää putoamaan suojaverkon läpi.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat