Seuraa 
Viestejä8643

Tietääkö joku teknologiaa millä Bauer ihmelaite poistaa vesijohdoista kaiken? Putkirempat siirtyvät kauas tulevaisuuteen. Patteriverkostot uudistuvat.

Mikä tekniikka siinä jyllää?

http://www.bauer-wt.com/fin/video.php

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

Sivut

Kommentit (53)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Minkä hintainen se on?
Jos setelit loppuu, kokeilen ehkä mennä maksamaan kakkaisella vessapaperilla?
Älä liikaa höröile, voi tulla ilmavaivoja?

Tauqiino
Minkä hintainen se on?
Jos setelit loppuu, kokeilen ehkä mennä maksamaan kakkaisella vessapaperilla?
Älä liikaa höröile, voi tulla ilmavaivoja?Flouwerrseille(Bändi?) kakka on kultaakin kalliimpaa, suorastaan elinehto. Ruumiimme on palattava luonnon helmaan takaisin, joka ei sitä tiedä, saa vähintään -5 pistetta bio-kokeesta....

Jollakin suurella x-naulitulla on halu jäädä pimeyteen mykkänä, koska halusi oman lihansa ikuistaa patsastakin kovemmaksi? Aleksi? Kirhamme ja..hj

Onko sääntö ja laki sama asia? Teoriassa kyllä. Syntinen synonyymi?
Älä aina vain kuole helvettiä helpossa helsingissa - on oikeasti sitäkin suurrigfgf kunniaa...
Olen Tamperrelainen, Raahelainen ja Suomussalmella, ja surullinen toisinaan, kun joku kainuussa muistelee minua....

Raahen rakkaus, rakennukset ja ravinto(RAAMATTUA SAI KUULLA JA NÄHDÄ!) oli RAAKA asia. Se on helppo uskoa, valitettavasti se on liian helppo asia, vaikka sillä asialla on helppoa tehdä sanaristikko.

Sehän kerrotaan siinä videolla. Vähän eritaajuuksista kuparilla magneetiksi niin hyvä tulee.

Liekkö hra. puheenjohtajalla omakin asunto myynnissä taloyhtiössä, kun niin kehu,,

Sepi
Seuraa 
Viestejä3265

"Laitteisto sisältää mikroprosessoriohjausyksikön ja putkistoon asennettavan kelaputken. Impulssi johdetaan prosessorilta kelaputkelle, jossa vaikuttaa muuntuvataajuinen magneettikenttä."

Siinähän se on selvästi sanottu.

Haastateltu isännöitsijä korosti, ettei kehu laitteistoa tekniikan, vaan tulosten perusteella. Hajahtaa magneettirannekkeelta...

installer
Seuraa 
Viestejä9908

Värähtelevä magneettikenttä "rikkoo" vedessä olevat kalkkikiteet ja näin ehkäisee niiden kerääntymisen vesijohtoputken seinämiin.Ei mitään mystistä.

Onhan noita laitettu putkitöiden yhteydessä moneen uudisasuntoon esim. Vuosaaressa...

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

Epäilen että kyseessä on joku epämääräinen galvaaninen efekti joka estää saostumista, ja jolla ei ole mitään tekemistä väitetyn toimintaperiaatteen kanssa.

Paul M
Seuraa 
Viestejä8643

Eräs laite on tikkupuntin kokoinen mötikkä, josta lähtee kaksi johdinta folioille. Foliot ovat kietaistu vesiputkeen eristeen päälle jonkin matkaa toisistaan. Tuo sähköstaattinen laite myös rikkoo kalkkikristallit vedestä.

Teknistä toteutusta arvioidessa tulee mieleen tasan tarkasti uskomustiede. Toisin ilmaistuna huu haa.

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

Paul M
Seuraa 
Viestejä8643

Mutta vesihän sitten kovenee ellei kalkki saostu putkien seinämiin.

Hiirimeluexpertti. Majoneesitehtailija. Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto. Avatar on halkaistu tykin kuula

N. 400:n kiinteistön patteriverkostoa on tullut tutkittua nimen omaan epäpuhtauksien osalta. Magneettitaajuuslaitteet (markkinoilla on muitakin kuin Bauer) ei oikein tunnu toimivan ainakaan käytännössä.

Aikanaan oli myös Metro:n valmistama "kalkspalter" käyttöveteen. Eipä sekään oikein mitään oleellisia efektejä aiheuttanut. Lienee suomessa vesi sen verran parempaa. Keskieuroopassa hanavesi tuntuu maistuvan lidlin kivennäisvedelle, josta on ravisteltu co2 pois.

http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 06-090.pdf

Periaatteessa tuo kaiketi voi toimia käyttövedessä kalkin hajottimena, mutta patteriverkostoon ei hyödytä. Siellä kun ei ole kalkki ongelmana, vaan rauta, tai oikeammin ruoste.

JKP
Seuraa 
Viestejä2

Tervehdys kaikille

Olemme tutkineet tämän laitteen toimintaa jo pitkään ja todettakoon seuraavaa.
Aikaisemmin laitteessa oli 2 erillistä käämikelaa muovirungon päällä ja säteilyarvot olivat n. 20 - 50 mikroTeslaa.

Nyt laitteessa on ilmeisesti kaksi päälekkäistä kuparikäämiä rosteriputken ympärillä ja säteilyarvo on ainakin 270 mikroTeslaa, laitteemme ei kyennyt mittaamaan säteilyn huippuarvoja.

vertailun vuoksi mikroaaltouuni (säteilyvuotoja tarkkaillaan) oli käynnissäollessaan 0 - 150, elikkä vaihtuvataajuuksinen, tarkkoja arvoja emme vielä saaneet mutta suunta on selvä.

Testausta imelaitteen toimivuudesta putkistossa olemme rajoittaneet mittaustuloksista johtuen siten ettei laitteisto ole päällä henkilökunnan ollessa paikalla.

lainaus STUKin ohjeista vuodelta 2002

"Suosituksia sähkö- ja magneettikenttiä koskevista arvoista ovat laatineet sekä ICNIRP(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) että EU. Vuonna1999 EU:n ministerineuvosto vahvisti ohjearvot sähkömagneettisille kentille väestönaltistumisen rajoittamiseksi. ICNIRP:n ohjearvojen ja EU:n suosituksen pyrkimyksenäon ihmisten suojaaminen kaikilta tunnetuilta sähkö- ja magneettikenttien haittavaiku-tuksilta, kuten kudosten lämpenemiseltä, hermo- ja lihassolujen stimuloitumiselta ku-doksiin indusoituvan sähkövirran vaikutuksesta sekä hyvin pinnallisilta ihovaikutuk-silta, jotka aiheutuvat pienistä kipinäpurkauksista ja ihokarvojen liikkumisesta hyvinvoimakkaassa pientaajuisessa sähkökentässä. Terveydellisesti merkittävistä mahdollisista pitkäaikaisista haitoista on toistaiseksi ha-vaintoja vain pientaajuisten magneettikenttien osalta. Eräissä epidemiologisissa tutki-muksissa on saatu viitteitä, että lasten leukemiaa voisi esiintyä hieman normaaliaenemmän silloin, kun lähellä olevasta voimajohdosta tai jostain muusta syystä aiheutu-van magneettikentän vuontiheys ylittää jatkuvasti 0,4 mikroteslan (µT) tason. Tutki-musten tulokset eivät ole johdonmukaisia ja toisissa tutkimuksissa mitään syöpävaaraanviittaavaa ei esille tule. Magneettikenttien mahdollista syöpää aiheuttavaa mekanismia ei tunneta. Eläimillä ja soluviljelmillä tehdyt kokeet eivät tue epidemiologisia syöpähavaintoja, mutta toisaalta viittaavat myös siihen, että jotain vaikutusta suhteellisen heikolla altistumisella voi olla solujen toimintaan.Pientaajuisia sähkö- ja magneettikenttiä koskevat suositusarvot noudattavat pääosinICNIRP:n viime vuosina laatimia Euroopan Unionin Neuvoston omaksumia perusra-joituksia ja viitearvoja. Keskeisimmät perusrajat on esitetty kudoksiin ulkoisen sähkö-tai magneettikentän kehoon indusoimana virrantiheytenä, josta on johdettu käytännönsuojelutoimia helpottavat kentänvoimakkuusrajat ulkoisille kentille. Laajakaistaistenkenttien aiheuttaman altistumisen arvioimiseksi ICNIRP:n ja EU:n ohjeita on asetuk-sessa kehitetty käytännöllisempään suuntaan.Ulkoisen kentän enimmäisarvot koskevat ääritapausta, jossa koko keho altistuu homo-geeniselle kentälle. Hyvin usein altistuminen kohdistuu vain pienelle osalle kehoa ku-ten esimerkiksi parranajossa sähkökoneella. Jos kentänvoimakkuudet määritetään hyvinlähellä kenttiä tuottavaa laitetta tai sen osaa, jää kudoksiin kohdistuva todellinen altis-tuminen (virrantiheys) paljon pienemmäksi kuin ulkoisten kenttien perusteella voisi päätellä. Tällöin kentänvoimakkuusarvot voidaan ylittää kunhan virrantiheyden enim-mäisarvoja ei ylitetä.EU:n suosittamia perusrajoituksia ja viitearvoja sovelletaan silloin kun altistumisaikaon merkittävä. Esimerkiksi voimajohtojen aiheuttamille kentille voidaan altistua mer-kittäviä aikoja asuntojen, koulujen ja päiväkotien piha-alueilla. Altistumisaika ei olemerkittävä silloin, kun voimajohdon alla poimitaan marjoja tai tehdään maanviljely- jametsänhoitotöitä. Kulkemista voimajohdon alittavilla teillä, kevyen liikenteen väylilläja ulkoilureiteillä sekä tilapäistä oleskelua pysäköintialueilla ei myöskään tarvitse ra-joittaa.On kuitenkin tarpeellista asettaa suositusarvo myös muulle kuin merkittävän ajan kes-tävälle altistumiselle. Ehdotetut suositusarvot eivät pääsääntöisesti tällöinkään ylitäICNIRP:n ohjearvoja työntekijöille. Poikkeuksena on 50 hertsin (Hz) sähkökenttä, jolleesitetään lyhytaikaisessa altistuksessa mahdolliseksi väestörajan kolminkertainen ylit-täminen. Merkittäviä pientaajuisia 50 Hz sähkökenttiä esiintyy käytännössä vain voi-majohtojen välittömässä läheisyydessä sekä sähköasemilla. Väestöaltistuksen kannaltakentän voimakkuus on suurimmillaan 400 kilovoltin johtojen alla, jossa pitkäaikaisellealtistumiselle asetettu suositusarvo 5 kV/m voi hieman ylittyä.EU:n suosituksen mukaisesti 50 Hz magneettikentän vuontiheys ei pidempiaikaisessaaltistuksessa saisi olla suurempi kuin 100 mikroteslaa. Väestön altistuminen suositusar-voa voimakkaammalle magneettikentälle on sähkön jakelun yhteydessä hyvin harvi-naista. Se on kuitenkin mahdollista, jos välittömästi asunnon seinän takana tai lattianalla on kiinteistömuuntamo. Suositusarvo voi ylittyä asunnon lattiatasolla muuntamonpienjännitekiskoston yläpuolella. Muualla magneettikenttä on huomattavasti pienempi.Suositusarvon alapuolelle päästään kiinteistömuuntamoiden nykyistä paremmilla ra-kenteellisilla ratkaisuilla ja suojauksilla.Pientaajuisia magneettikenttiä on mitattu myös sähköjunissa kiihdytyksen aikana yksit-täisten istumapaikkojen kohdalla. Näissä tapauksissa altistuminen on kuitenkin aina ly-hytaikaista tai tilapäistä.Kotitalouksissakin käytettävät sähkölaitteet voivat aiheuttaa muutaman senttimetrinetäisyydellä laitteesta satojen mikroteslojen suuruisia magneettivuon tiheyksiä. Mag-neettikenttä vaimenee kuitenkin niin nopeasti, että suositusarvon ylittävää altistusta eitapahdu.Suhteellisen voimakkaita magneettikenttiä tuottavia tunnistuslaitteita (taajuusalue 100Hz–100 kHz) ovat esimerkiksi kauppojen ja kirjastojen varashälyttimet sekä lentoase-mien metallinpaljastimet. Nämä laitteet toimivat suuremmilla taajuuksilla kuin useim-mat 50 Hz kenttiä tuottavat sähkölaitteet. Yleisön altistuminen magneettisten tunnistuslaitteiden kentille on käytännössä aina ly-hytaikaista ja satunnaista, joten altistumista rajoitettaessa on perusteltua käyttää IC-NIRP:n ammatillisen altistumisen ohjearvoja. Ongelmia saattaa tulla sydämentahdisti-mien ja muiden kehon sisälle asennettujen aktiivisten istutteiden toiminnan häiriintymi-sestä.Sellaisten 50 Hz magneettikenttien vaikutuksia, joiden vuontiheys on suositusarvon 100µT alapuolella, on tutkittu paljon. Vaikka terveydellisiä haittavaikutuksia ei ole voitu osoittaa, jotkut tutkimushavainnot viittaavat solutasolla tapahtuviin reaktioihin. Tämänvuoksi ehdotettujen suositusarvojen alapuolella esiintyviin magneettikenttiin on perusteltua suhtautua siten, että järkevästi vältetään turhaa altistumista." että silleen t. JKP

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat