Seuraa 
Viestejä2371
Liittynyt24.3.2009

Tämän viestiketjun tarkoituksena on koota todisteet ja syytteet Murha Kustaa vastaan. Jos se ei sinua miellytä niin voit perustaa toisen viestiketjun ja kirjoitella sinne.

Tästä se lähtee.

Yksi joukosta on poissa. Arvaa kuka?

"Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, ei vanhennu." (LAKI)

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Sivut

Kommentit (204)

Tvomas
Seuraa 
Viestejä2371
Liittynyt24.3.2009

Rikoslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

8 luku (11.4.2003/297)
Vanhentumisesta
1 § (11.4.2003/297)
Syyteoikeuden vanhentuminen

Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, ei vanhennu. (11.4.2008/212)

11 luku (11.4.2008/212)
Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan
1 § (11.4.2008/212)
Joukkotuhonta

Joka jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen taikka niihin rinnastettavan kansanryhmän hävittämiseksi kokonaan tai osittain

1) surmaa ryhmän jäseniä,

2) aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja,

3) asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain,

4) ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän keskuudessa tai

5) pakolla siirtää lapsia ryhmästä toiseen,

on tuomittava joukkotuhonnasta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

3 § (11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan

Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä

1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,

2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,

3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,

4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai

5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,

on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,

2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (11.4.2008/212)
Sotarikos

Joka sodan taikka muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä vastoin maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta, sotavankien kohtelusta tai siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana tehtyjä Geneven sopimuksia (SopS 8/1955, Geneven yleissopimukset) tai kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehtyjä, vuoden 1949 Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoja (SopS 82/1980, I ja II lisäpöytäkirja) taikka muita sotaa, aseellisia selkkauksia tai miehitystä koskevia kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja tapoja

1) surmaa toisen tai haavoittaa tai kiduttaa häntä taikka hänen etujensa vastaisesti silpoo häntä tai alistaa hänet biologiseen, lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeeseen taikka aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään,

2) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa,

3) tuhoaa, takavarikoi tai anastaa omaisuutta mielivaltaisesti ja ilman sotilaallista tarvetta,

4) hyökkäyksen yhteydessä tai muutoin ryöstää kaupungin tai muun vastaavan paikan,

5) ottaa tai värvää alle 18-vuotiaita lapsia asevoimiin tai ryhmiin, joissa heitä käytetään vihollisuuksiin,

6) pakottaa sotavangin tai muun suojellun henkilön palvelemaan vihollisen asevoimissa tai osallistumaan sotatoimiin omaa maataan vastaan,

7) epää sotavangilta tai muulta suojellulta henkilöltä oikeudenmukaista ja laillista oikeudenkäyntiä koskevat oikeudet taikka muutoin kieltää häneltä oikeudelliset takeet,

8) aloittaa hyökkäyksen, joka aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä tai vammoja taikka laajoja, pitkäaikaisia ja vakavia ympäristövahinkoja, jotka ovat selvästi liiallisia verrattuna odotettavissa olevaan todelliseen ja välittömään sotilaalliseen hyötyyn,

9) hyökkää siviiliväestöä, vihollisuuksiin osallistumattomia siviilihenkilöitä tai siviilikohteita taikka Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) mukaisissa tehtävissä olevia henkilöitä tai heidän käytössään olevaa omaisuutta vastaan,

10) hyökkää siviilikohteisiin, joita ei puolusteta, tai pommittaa niitä, hyökkää uskonnonharjoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, sairaanhoitoon tai hyväntekeväisyyteen tarkoitettuihin kohteisiin tai historiallisia muistomerkkejä vastaan taikka hyökkää Geneven yleissopimuksissa tai niiden I tai III lisäpöytäkirjassa tarkoitettuja tunnusmerkkejä käyttäviä vastaan,

11) käyttää väärin valkoista lippua, vihollisen lippua, Yhdistyneiden Kansakuntien lippua, sotilasmerkkiä, sotilaspukua tai Geneven yleissopimuksissa tai niiden I tai III lisäpöytäkirjassa tarkoitettuja tunnusmerkkejä,

12) pitää laittomasti vangittuna taikka pakkotoimin siirtää tai karkottaa väestöä tai sen osia,

13) ottaa ihmisiä panttivangeiksi, ilmoittaa, että armoa ei anneta, käyttää hyväksi siviilihenkilöitä tai muita suojeltuja henkilöitä sotilaskohteiden suojelemiseksi, estää siviilihenkilöiltä ravinnon tai muiden henkiin jäämiseksi välttämättömien tarvikkeiden saamisen tai tarpeellisen hätäavun taikka käyttää muuta kansainvälisessä oikeudessa kiellettyä sodankäyntitapaa taikka

14) käyttää myrkkyä tai myrkkyasetta, tukehduttavia tai myrkyllisiä kaasuja taikka muita vastaavia aineita, liiallisia vammoja tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia aseita, ammuksia tai tarvikkeita taikka kemiallisia, biologisia tai muita kiellettyjä aseita tai taisteluvälineitä,

on tuomittava sotarikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Sotarikoksesta tuomitaan myös se, joka tekee Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (SopS 56/2002) 8 artiklassa sotarikokseksi määritellyn muun teon taikka muulla tavoin rikkoo Suomea velvoittavan sotaa, aseellista selkkausta tai miehitystä koskevan kansainvälisen sopimuksen määräyksiä taikka yleisesti tunnustettuja ja vakiintuneita kansainvälisen oikeuden mukaisia sodan lakeja ja tapoja.

Yritys on rangaistava.

6 § (11.4.2008/212)
Törkeä sotarikos

Jos sotarikos tehdään osana suunnitelmaa tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia sotarikoksia ja

1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,

2) rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista vahinkoa,

3) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka

4) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sotarikoksesta vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

12 § (11.4.2008/212)
Esimiehen vastuu

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan 1, 3–7 ja 13 §:ssä tarkoitetusta teosta tai sen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, jos tosiasiallisesti esimiehen määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai alaiset ovat syyllistyneet tekoon sen johdosta, että esimies on laiminlyönyt velvollisuutensa asianmukaisesti valvoa joukkojen tai alaisten toimintaa, ja jos:

1) esimies tiesi tai hänen olisi olosuhteiden perusteella pitänyt tietää, että joukot tai alaiset olivat tekemässä tai aikoivat tehdä kyseisiä rikoksia; eikä

2) esimies ryhtynyt käytettävissään oleviin tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin rikosten täyttymisen ehkäisemiseksi.

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Tvomas
Seuraa 
Viestejä2371
Liittynyt24.3.2009

Rikoslain luvun 11 pykälät 1 ja 3-6 mahdollistavat elinkautisen vankeustuomion ja niistä syyttäminen ei vanhene koskaan. Esimiehellä on vastuu kaikesta.

Todistusaineistoa on riittävästi kyseisistä kohdista syytteiden nostamiseen. On muihinkin pykäliin mutta syyttämisoikeus on niihin vanhentunut.

1918
http://fi.wikipedia.org/wiki/Miekkavala
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ammutaan_paikalla_-julistus

1941
http://fi.wikipedia.org/wiki/Miekantuppip%C3%A4iv%C3%A4k%C3%A4sky
http://fi.wikipedia.org/wiki/It%C3%A4-Karjalan_keskitysleirit

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Tvomas
Seuraa 
Viestejä2371
Liittynyt24.3.2009
Electric shadow
Jaaha, se on taas täysikuu.

Osuvasti sanottu

Neuvostoliitto ei ollut täydellinen. Se ei hirttänyt Mannerheimiä.
Yksi rasvattu köysi lisää Axel Erik Heinrichs.

Penin uusi puheenjohtaja Jarkko Tontti: Mannerheim oli sotarikollinen
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Penin+uusi+puheenjohtaja+Jarkko+Ton...

Mielenkiintoinen yksityiskohta. Stalin säästi Mannerheimin rauhan takia?
http://www.mannerheim.fi/11_pres/s_sotsyy.htm

"Ruotsin ulkoministeriössä hoiti yhteyksiä Neuvostoliiton lähettilääseen Madame Kollontayhyn kansliapäällikkö Erik Boheman. Vuodenvaihteessa 1943/1944 lähettiläs "viestitti" Neuvostoliiton odottavan Suomen yhteydenottoa rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Yhteydenoton alkaessa marraskuussa 1943 Madame Kollontay ilmaisi neuvostojohdon tajuavan, että vakaata ratkaisua ei saataisi Suomen kanssa, jollei marsalkka Mannerheim ole sen takana. Suomen armeija saattaisi ainakin osaksi jatkaa taistelua, eikä aluetta saataisi sotilaallisesti vakautettua.

Tämän rauhankontaktin aikana maailmalla yhä enemmän alettiin puhua sotarikollisten rankaisemisesta. Boheman mainitsi Kollontaylle huolestumisensa, että Neuvostoliitto esittäisi vaatimuksia Mannerheimin suhteen. Lähettiläs otti yhteyden Staliniin ja ilmoitti 4-5 päivää myöhemmin voivansa vakuuttaa Bohemanille juhlallisesti, että "mitään tämän mainitseman kaltaista vaatimusta ei koskaan eikä milloinkaan esitettäisi". Vuonna 1945 Liittoutuneiden valvontakomission puheenjohtaja Andrej Zhdanov ohitti johdonmukaisesti esitykset Mannerheimin ahdistamisesta."

Suomen asiat hoidettiin Ruotsin kautta? Niin aina.

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Kuules nyt neukkufriikki, kyllä se tiedetään että marski oli ruotsalainen valapetturi ja kaappihomo, mutta niin korea ilmestys ja pirttiviljelijöiden pojat hoiti sotahommat kotiin ja sotakorvaukset neukuille, että ei jäädä ruikuttelemaan.

Tvomas
Seuraa 
Viestejä2371
Liittynyt24.3.2009
tietää
Kuules nyt neukkufriikki, kyllä se tiedetään että marski oli ruotsalainen valapetturi ja kaappihomo, mutta niin korea ilmestys ja pirttiviljelijöiden pojat hoiti sotahommat kotiin ja sotakorvaukset neukuille, että ei jäädä ruikuttelemaan.

Kiitos kommentista

On sitä muitakin tuomittu sentää kuin pelkkiä politikkoja.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Karl_Lennart_Oesch

"Päämajan määräyksestä käynnistettiin syksyllä 1942 tutkimukset Oeschin alaisten komennossa olleiden sotavankileirien vankisurmista. IV Armeijakunnan esikunnan linnoitusosasto oli antanut 19. marraskuuta 1941 käskyn, jonka mukaan "niskuroivat vangit oli heti teloitettava työpakalle" ja mainitsi käskylle olevan Oeschin suostumus. Käskyn mukaan myös toimittiin. Näistä ja muista lukuisista surmista johtuen armeija käynnisti tutkimukset, jotka valmistuivat keväällä 1943. Yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichs piti kuitenkin paperit itsellään eikä ryhtynyt oikeustoimiin. Syys-lokakuun vaihteessa 1944 Päämajan sotavankikomentaja, eversti Sulo Malm poltti Oeschin käskystä sekä Yleisesikunnan että Päämajan kappaleet tutkimusasiakirjoista.

Toisen maailmansodan jälkeen voittajavaltiot järjestivät hävijävaltioihin kohdistuneita sotarikosoikeudenkäyntejä. Suomessa sallittiin rikoksiin syyllistyneiden tuomitseminen maan omien lakien mukaan, mutta Neuvostoliitto valvoi oikeustutkintaa ja puuttui siihen yksittäistapauksissa. Tutkimukset aloitti Sotavankileirien tutkimuskeskus kesäkuussa 1945. Oesch sai pyynnöstään eron puolustusvoimista syyskuussa. Lokakuun alussa tutkimuskeskus määräsi hänet pidätettäväksi ja sotaylioikeuteen, mutta pidätyksestä vihjeen saanut Oesch pakeni. Hän pyrki Ruotsiin, mutta myrskyn ja vuodon vuoksi häntä kuljettanut moottorivene joutui kääntymään takaisin. Oesch ilmoittautui itse poliisille. Käynnistyneessä laajassa oikeudenkäynnissä Sotaylioikeus tuomitsi Oeschin 19. heinäkuuta 1946 "yksin teoin tehdystä" yllytyksestä 17 tappoon, tuomiona 12 vuotta kuritushuonetta. Puolustuksen mukaan tuomiossa ei otettu huomioon myöhäissyksyn 1941 tilannetta eikä sitä, että Oesch ei allekirjoittanut sellaista paperia, jossa joku määrättiin teloitettavaksi."

Usein unohdetaan, että Suomessa tuomittiin toisen maailmansodan jälkeen noin 700 henkilöä erilaisista sotarikoksista.
http://w3.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/6.lokakuu/wcri4000.htm

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
Electric shadow
Jaaha, se on taas täysikuu.Mutta tvomasillapa onkin kuolaa kestävä näppäimistö!

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Tvomas
Seuraa 
Viestejä2371
Liittynyt24.3.2009
tietää
Mitäs neukkufriikki sanoo siihen että saksalaisia vankeja oli 300 000 ja 8000 palasi takaisin.

Friedrich Karl valittiin Suomen kuninkaaksi 9. lokakuuta 1918, mutta kuningaskuntahanke kaatui. Valkoisten ylipäälikkönä toiminut Mannerheim valmisteli aktivistipiirien kanssa Suomen viemistä mukaan Venäjän sisällissotaan hyökkäämällä Pietariin, mitä varten täytyi estää tasavallan toteutuminen. Kesäkuussa 1919 eduskunnan hyväksymä hallitusmuoto tarvitsi kuitenkin vielä vastahakoisen valtionhoitaja Mannerheimin vahvistuksen. Hän suunnitteli yhä aktivistien kanssa jättävänsä sen vahvistamatta, hajottavansa eduskunnan ja aloittavansa sodan ennen uusia vaaleja vedoten Ruotsin vuoden 1772 lakien hallitusmuodon hallitsijalle suomiin valtaoikeuksiin.

Tais se marski olla aika neukkufriikki ku jatkuvasti yritti sinne ängetä eroanomuksen jälkeen. Ois vaan pysyn siel.

Mitäs tietää sanoo 1,5 miljoonaan kuolleeseen siviiliin Mannerheimin ja arjalaisserkkujen vahtivuorolla? Eli eiköhän pysytä aiheessa eli Suomen armeijan ylimmän johdon sotarikoksissa.

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Kanga
Seuraa 
Viestejä1327
Liittynyt26.4.2009

Nyt tuomitaan? Ilmeisesti tuomiokin on jo valmiina. Näinhän se yleensä meni vasemmistolaisesti suuntautuneissa oikeudenkäynneissä.

Mitä sitten tavoitellaan? Mannerheim-patsaiden kaatamista vai? Vai onko tämä vanhojen kommunistien kostonhimon tyydyttämistä?

Toisen maailmansodan osalta voi kyllä todeta, että se mitä Mannerheim teki, sen Stalin tekin vähintäin kymmenkertaisesti. Ei sinänsä kummoinen puolustus, mutta tasapuolisuuden nimessä pitäisi aloittajan avata myös ketjut Nyt tuomitaan Stalin, Nyt tuomitaan Churchill, Nyt tuomitaan deGaulle ja Nyt tuomitaan Eisenhower.

Nurnbergin kuvasta Mannerheim puuttuu oikeutetusti. Siellähän tuomittiin natsririkollisia, ja edes Tvomasilla ei taida olla kanttia väittää Mannerheimia natsiksi. Vai onko?

Riso abundat in ore stultorum

Pseudohippi
Seuraa 
Viestejä14019
Liittynyt27.11.2006
Tvomas
Tämän viestiketjun tarkoituksena on koota todisteet ja syytteet Murha Kustaa vastaan. Jos se ei sinua miellytä niin voit perustaa toisen viestiketjun ja kirjoitella sinne.

Tästä se lähtee.

Yksi joukosta on poissa. Arvaa kuka?
Otto-Ville Kuusinen?

Ihmiset tekevät tulevaisuuden.

Tvomas
Seuraa 
Viestejä2371
Liittynyt24.3.2009
Kanga
Mannerheim-patsaiden kaatamista vai?

Tietenkin. Samalla esimerkiksi kaikki Kustaa Vaasa kadunnimet tulee poistaa ja muut vastaavat.

Kanga
Nyt tuomitaan Stalin, Nyt tuomitaan Churchill, Nyt tuomitaan deGaulle ja Nyt tuomitaan Eisenhower.

Sen tehkööt niissä maissa missä olivat, jos tekevät, jos on syytä.

(7.12.1939) Stalin nousi ylös ja totesi, ettei siihen lasiin, jonka hän nyt kohotti ollut pakko yhtyä. "Se joka ei tahdo, , se ei juo". Stalin totesi lyhyesti: "Minä juon Suomen kansan terveydeksi" (Ma joon Soome rahva terviseks).

Pakkoruotsi on yleissyövyttävä aine.

Kanga
Seuraa 
Viestejä1327
Liittynyt26.4.2009
Tvomas
Kanga
Mannerheim-patsaiden kaatamista vai?

Tietenkin. Samalla esimerkiksi kaikki Kustaa Vaasa kadunnimet tulee poistaa ja muut vastaavat.Ja Vaasan kaupungin nimi muuttaa taasen Nikolainkaupungiksi?

Mitäs muuten ehdotat Raahen uudeksi nimeksi? Ruotsalaiskreiviltä se tämänkin nimitys peräisin on.

Riso abundat in ore stultorum

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat