Sivut

Kommentit (192)

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

jatkuu:

Baltia kuuluu myös histo­riallisesti Suomea selkeämmin Venäjän intressipiiriin. Siksi on ymmärrettävää, että Viro perustaa puolustuksensa Natoon ja sen perussopimuk­sen viidenteen artiklaan.

Nato on vuorostaan signa­loinut sitoutumistaan Baltian maiden ja Puolan puolusta­miseen perustamalla sinne ilmeisen pysyviä mutta soti­laalliselta painoarvoltaan vaa­timattomia maajoukkoja sekä järjestämällä meri- ja ilmasotaharjoituksia lähialueilla. Viron kollektiivinen puolustus edellyttää Yhdysvaltojen läsnä­oloa. Mikäli sen sitoutuminen Euroopan puolustamiseen heikkenee, Viron turvallisuus­poliittinen asema hapertuu.

Tässä tilanteessa voi hyvin argumentoida, että Nato-jäsenyys ei ole Suomelle miele­käs. Pystymme todennäköisesti huolehtimaan turvallisuudes­tamme omin voimin, jolloin jäsenyyden tärkeimmäksi käy­tännön eduksi jää poliittinen ja hankintayhteistyö. Ne taas ovat hoidettavissa EU:n tiivistyvän puolustusyhteistyön kautta.

Rauhankumppanuus lienee vuorostaan riittävä tae sille, että ilmavoimillamme on kriisi­tilanteessa käytettävissään Naton tiedustelumateriaalia ja mahdollisesti myös tais­telujohdollista tukea. Miksi ottaa kannettavaksemme Nato-jäsenyyden kielteiset vaikutukset Venäjän-suhteisiin ja vahvistaa sikäläistä piiritysmentaliteettia, kun selviämme varsin hyvin yksinkin?

Suomessa Nato-jäsenyys on nähty ensisijaisesti lupauksena sotilaallisesta avusta kriisitilanteessa. Nato-sopimuksen viides artikla velvoittaa kaikkia jäsenmaita tulkitsemaan hyök­käyksen toiseen jäsenmaahan hyökkäykseksi niitä vastaan sekä ryhtymään tarvittaviin sotilaallisiin vastatoimiin. Mikäli olisimme Naton jäsen, viides artikla velvoittaisi liiton muita jäseniä tulemaan apuun, jos joutuisimme hyökkäyksen kohteeksi.

Nato-jäsenyyden kiel­teisimpänä puolena on ylei­sesti pidetty sitä, että artikla velvoittaisi myös meitä ryhtymään toimiin jonkin muun jäsenmaan joutuessa hyökkäyksen kohteeksi. Ana­lyysin sijaan puhe on yleensä nopeasti siirtynyt »sinkkiark­kuihin» ja vähemmän imarte­levaan turvallisuuspoliittiseen käsien pesuun: »meidän poikiamme» ei saa lähettää taistelemaan vieraalle maa­perälle.

Kollektiivisen turvallisuuden ja Nato-sopimuksen viidennen artiklan idea ei kuitenkaan rajoitu sotilasavun saamiseen selkkauksen käynnistyttyä. Viides artikla on ennen kaikkea pelote. Kollektiivisen puo­lustuksen perusajatus on se, että potentiaalinen hyökkääjä joutuu ottamaan huomioon, että hyökätessään tämä käytännössä julistaa sodan koh­demaan lisäksi joukolle muita maita, jotka ovat velvollisia ryhtymään sotatoimiin maata vastaan.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

jatkuu:

Suomen liittyminen Natoon ei siksi vahvistaisi vain Suo­men omaa puolustusta. Koska Suomen puolustusvoimat ovat (vain) alueellisesti mer­kittävät, Nato-jäsenyytemme vahvistaisi ennen kaikkea Viron puolustusta. Hyökkäys Viroon velvoittaisi Suomen ryhtymään sotilaallisiin toimiin hyökkääjää vastaan. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että hyökkääjän olisi varattava lisää voimaa hyökkäystään varten. Tarvittava voima muodos­tuisi helposti niin suureksi,ettei sotilaallinen hyökkäys Viroon enää näyttäisi mielek­käältä. Suomen sitoutuminen Nato-sopimuksen viidenteen artiklaan vahvistaisi siten merkittävästi sen pelotevaikutusta, mikä vuorostaan pienentäisi sodan uhkaa Itämeren alueella.

Viron puolustaminen ei edellytä Suomelta altruismia. Suomella on päinvastoin suuri intressi puolustaa eteläistä naapuriaan. Mikäli Viro joutuisi miehitetyksi, Suomen olisi lisättävä sotilasmenojaan.

Samalla on todennäköistä, että merirahdit Suomenlahdelle nousisivat tavalla, joka huomattavasti heiken­täisi vientiteollisuutemme kilpailukykyä. Kansainväliset luottoluokituslaitokset nos­taisivat myös arviotaan Suomeen liittyvästä poliittisesta ja turvallisuusriskistä tavalla, joka merkitsisi luottoluoki­tuksemme alenemista ja ajan myötä ulkomaisen velkamme hoitokustannuksen huomat­tavaa nousua. Lopulta olisi kysyttävä, mitä tapahtuu seu­raavaksi? 1940-lukua mukaillen voisi sanoa: Estlands sak är vår, Viron asia on meidän.

Naton vaihtoehdoksi on tarjolla sekä eurooppalaista että pohjoismaista sotilas­yhteistyötä. Kummallakin on hyvät puolensa. EU:n sotilasyh­teistyö tarjoaa mahdollisuuksia materiaalihankintojen koordi­nointiin ja kaluston asteittai­seen yhdenmukaistamiseen, mutta tie asevoimien todelli­seen yhteistoimintakykyyn on pitkä. Yhteistyö Ruotsin kanssa tehostaa puolestaan meri- ja ilma-alueittemme valvontaa ja tukee rannikkopuolustustamme. Kumpikaan yhteistyö ei kuitenkaan vahvista Viron turvallisuutta.

Jos emme liity Natoon, Suomi ruokkii krokotiilia toivoen sen siksi syövän meidät viimeiseksi. Etumme mukaista on, että turvallisuus­tilanne Itämeren alueella säilyy hyvänä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

https://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/vedomosti-nordea-jattamassa-venajan-6677132

Sijoittaminen Pörssi Osakkeet

Vedomosti: Nordea jättämässä Venäjän

Alexandra Räikkönen

19.9.2017 08:50

Pankki lopetti vähittäisliiketoimintansa Venäjällä jo vuonna 2015.

Nordea tarkastelee Venäjältä vetäytymistä, kirjoittaa venäläislehti Vedomosti vedoten nimettömiin lähteisiin.

Lehden mukaan Nordea olisi keskustellut Venäjän-toimintojensa myynnistä mahdollisten ostajien kanssa jo pidemmän aikaa. Yhtenä vaihtoehtona on pelkän lainaportfolion myynti, kirjoittaa Vedomosti.

Nordea ei kommentoinut myyntihuhuja Vedomostille, eikä kommenttia pyytäneelle Bloombergille.

Nordea palvelee Venäjällä nykyisin enää yritysasiakkaita. Pankki lopetti vähittäisliiketoimintansa maassa jo vuonna 2015.

OJP.
Seuraa 
Viestejä902

   Niin, siis klassinen liberalismi ja Björn Wahlroosin  arvomaailma.

Minusta  ns. klassinen liberalismi perustuu Montesquin vallan kolmijako - oppiin.  demokratiseen päätöksentekoon,  toimennpanovaltaan ja tuomiovaltaan , jotka osa-alueet  on erotettava toisistaan toimivissa  demokraattisesti hallinnoiduissa maissa.

- Klassinen liberalismi tarkoittaa  brittiläisen  talousmies Adam Smithin   teollisen vallankumouksen jälkeistä vapaata  markkinataloutta, joka tomii  kysynnän ja tarjonnsan  lain ja  hinnamuodostuksen mukaisesti.

---Tuolloin puhuttiin ns.  markkinoita ohjaavasta ns. näkymättömästä kädestä. Tähän markkinatalouden  vapauksien periaatteisiin nykyisen EU;n   pääomien, tyuön - ihmisten , tuotteiden ja palvelujen vapaa liikkuminen  perustuu.  Nykyisen EU päätöksen teon ja  lainsäädäntöbyrokratian , tuomiovallan ohjaamana  eri jäsenvaltioissa.

- Pääomakapitalistisen  talousliberalismilla on sekä hyviä että huonoja puolia. Fyvänä puolena pidän sitä, että se suosii yrittämistä, yritysten perustamista ja antaa mahdollisuuden  ns. vaurastua omalla osaamisella ja työnteolla. Toimiva  markkinatalous  edellyttä myös sitä että  julkisen sektorin osuus bkt;stä  tulonmuodostuksesta  kasva  esim velkaa lisäämällä  suhteettomasti josta seuraa myös  usein verotuksen maan kilpailukykyä heikentävä  kehitys. Nykyäänhän EU vaövoo tätäkin  asiaa, joten luotetaan virkamiesten osaamiseen.

-  Tunnettu globaalin  sijoituspääoma liberalismin  hyviä puolia ovat  liiketoinibtojen ja  yritystoiminnan vauhdittuminen   ns, kolmansissa maissa. Raaka - aineiden, öljyn, metallien , elintasrvike tuotteiden  yms. tuottajista  myös teknologia osaamisen laajeneminen  tuotanto-  alihankintaja logisttikka prosesseissa.

-- Globaalin taloude ja toimivan demokratian  uhkatekijöinä on   Keskuspankkivetoisten  eri valuuttoihin perustuvian rahoitusjärjestelmän  ohjaama  sijoituspääomien keskittyminen  suhteella  n. 10%  omistaaa ihmiskunnan  varallisuudesta  70 - 80 %.

- USA;ssa  suhde oli muistaakseni 20% omistaa   80%  maa-alueista,  tuotantolaitoksista,kiinteistoistä, osakkeista  jne...

--Kehitys jatkuu  kiihtyvänä kuten  universumin laajeneminen c;n nopeudella.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Osmo Päivinen]   Niin, siis klassinen liberalismi ja Björn Wahlroosin  arvomaailma. </p> <p>Minusta  ns. klassinen liberalismi perustuu Montesquin vallan kolmijako - oppiin.  demokratiseen päätöksentekoon,  toimennpanovaltaan ja tuomiovaltaan , jotka osa-alueet  on erotettava toisistaan toimivissa  demokraattisesti hallinnoiduissa maissa. </p> <p>Tuolla vallankolmijaolla on surffattu EU:ssa järjettömyyksiä viime aikoina: että <strong>valtion vaaleissa valituilla johtajilla ja lainsäätäjillä ei saisi olla mitään sanomista oikeusviranomaiten persoonaan ja henkilövalintoihin</strong>! </p> <p><a href="https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puolan-tuomarimellakat-keiden-pitaisi-nimittaa-oikeusviranomaiset/">https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puolan-tuomarimellakat-ke...</a> </p> <p>" <strong>Puolan tuomarimellakat: KEIDEN pitäisi nimittää oikeusviranomaiset?</strong> </p> <p>MITÄ HELVETTIÄ? </p> <p>KEIDEN SITTEN PITÄISI NIMITTÄÄ OIKEUSVIRANOMAISET, <strong>ELLEI VALITTUJEN POLIITIKKOJEN</strong>? </p> <p>EU:N? </p> <p>KIRKON!!!??? </p> <p>HAISTAPASKANTIETEILIJÖITTEN!!!!!!!???????? </p> <p>YLEn uutisessa tai mielenosoittajien tunnuksissa TÄTÄ EHDOTONTA PERUSASIAA EI SANOTA! </p> <p>Ei sanota myöskään, KUKA NYT NIMITTÄÄ JA EROTTAA PUOLAN OIKEUSVIRANOMAISET! </p> <p>Selvää kuitenkin on, että se taho ei ole myöskään presidentti Duda, joka on samaa katolisperinnetaustaista ”konservatiivi”suuntaa kuin hallituskin… </p> <p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-9736963">https://yle.fi/uutiset/3-9736963</a> </p> <p><strong>Massiiviset protestit jatkuvat Puolassa</strong> </p> <p>Mielenosoittajat vaativat presidentti Andrzej Dudaa hylkäämään senaatin varhain lauantai-aamuna hyväksyneen lakimuutoksen. </p> <p>... " </p> <p>Kukaan ei sinänsä ole kauempana kuin minä noista nyt hallitsevista puolalaisista... </p> <p>[quote kirjoitti:
- Klassinen liberalismi tarkoittaa  brittiläisen  talousmies Adam Smithin   teollisen vallankumouksen jälkeistä vapaata  markkinataloutta, joka tomii  kysynnän ja tarjonnsan  lain ja  hinnamuodostuksen mukaisesti.

Klassinen liberalismi ja keynesläisyys edellyttävät valuutopilta kultakantaa tai vastaavaa.

Ilman sellaista, ns. höttörahan oloissa pääomamarkkinat lakkavat olemasta sellaiset "oikeat markkinat", joiden varaan nuo teoriat ja ykteiskuntamallit on rakennettu.

Niiden nimissä puhuminen on huijausta.

Lainaus:
---Tuolloin puhuttiin ns.  markkinoita ohjaavasta ns. näkymättömästä kädestä. Tähän markkinatalouden  vapauksien periaatteisiin nykyisen EU;n   pääomien, työn - ihmisten , tuotteiden ja palvelujen vapaa liikkuminen  perustuu.  Nykyisen EU päätöksen teon ja  lainsäädäntöbyrokratian , tuomiovallan ohjaamana  eri jäsenvaltioissa.

- Pääomakapitalistisen  talousliberalismilla on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvänä puolena pidän sitä, että se suosii yrittämistä, yritysten perustamista ja antaa mahdollisuuden  ns. vaurastua omalla osaamisella ja työnteolla. Toimiva  markkinatalous  edellyttä myös sitä että  julkisen sektorin osuus bkt;stä  tulonmuodostuksesta  kasva  esim velkaa lisäämällä  suhteettomasti josta seuraa myös  usein verotuksen maan kilpailukykyä heikentävä  kehitys. Nykyäänhän EU valvoo tätäkin  asiaa, joten luotetaan virkamiesten osaamiseen.

He eivät osaa, kun he eivät ole osanneet mitään kansallisellakaan tasolla. Maunon valuuttapolitiikka on maailmalla yhtä tunnettu "maailman huonoin (talous)vitsi" kuin Tannerin sotapolikka: maailman ainoana sos.dem.puoluejohtajana Hitlerin rinnalla... Sen lisäksi, että EU ei osaa, se ei välitä Suomesta.

Lainaus:
-  Tunnettu globaalin  sijoituspääoma liberalismin  hyviä puolia ovat  liiketoimintojen ja  yritystoiminnan vauhdittuminen   ns, kolmansissa maissa. Raaka - aineiden, öljyn, metallien , elintasrvike tuotteiden  yms. tuottajista  myös teknologia osaamisen laajeneminen  tuotanto-, alihankinta ja logistiikkaprosesseissa.

-- Globaalin taloude ja toimivan demokratian  uhkatekijöinä on Keskuspankkivetoisten  eri valuuttoihin perustuvian rahoitusjärjestelmän  ohjaama  sijoituspääomien keskittyminen  suhteella  n. 10%  omistaaa ihmiskunnan  varallisuudesta  70 - 80 %.


Tää on just sitä nyt.

Lainaus:
- USA;ssa  suhde oli muistaakseni 20% omistaa   80%  maa-alueista,  tuotantolaitoksista,kiinteistoistä, osakkeista  jne...

--Kehitys jatkuu  kiihtyvänä kuten  universumin laajeneminen c;n nopeudella.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

No niin meni läskiksi...

Osmo Päivinen kirjoitti:
   Niin, siis klassinen liberalismi ja Björn Wahlroosin  arvomaailma.

Minusta  ns. klassinen liberalismi perustuu Montesquin vallan kolmijako - oppiin.  demokratiseen päätöksentekoon,  toimennpanovaltaan ja tuomiovaltaan , jotka osa-alueet  on erotettava toisistaan toimivissa  demokraattisesti hallinnoiduissa maissa.

Tuolla vallankolmijaolla on surffattu EU:ssa järjettömyyksiä viime aikoina: että valtion vaaleissa valituilla johtajilla ja lainsäätäjillä ei saisi olla mitään sanomista oikeusviranomaiten persoonaan ja henkilövalintoihin!

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puolan-tuomarimellakat-keiden-pitaisi-nimittaa-oikeusviranomaiset/

" Puolan tuomarimellakat: KEIDEN pitäisi nimittää oikeusviranomaiset?

MITÄ HELVETTIÄ?

KEIDEN SITTEN PITÄISI NIMITTÄÄ OIKEUSVIRANOMAISET, ELLEI VALITTUJEN POLIITIKKOJEN?

EU:N?

KIRKON!!!???

HAISTAPASKANTIETEILIJÖITTEN!!!!!!!????????

YLEn uutisessa tai mielenosoittajien tunnuksissa TÄTÄ EHDOTONTA PERUSASIAA EI SANOTA!

Ei sanota myöskään, KUKA NYT NIMITTÄÄ JA EROTTAA PUOLAN OIKEUSVIRANOMAISET!

Selvää kuitenkin on, että se taho ei ole myöskään presidentti Duda, joka on samaa katolisperinnetaustaista ”konservatiivi”suuntaa kuin hallituskin…

https://yle.fi/uutiset/3-9736963

Massiiviset protestit jatkuvat Puolassa

Mielenosoittajat vaativat presidentti Andrzej Dudaa hylkäämään senaatin varhain lauantai-aamuna hyväksyneen lakimuutoksen.

... "

Kukaan ei sinänsä ole kauempana kuin minä noista nyt hallitsevista puolalaisista...

Lainaus:
- Klassinen liberalismi tarkoittaa  brittiläisen  talousmies Adam Smithin   teollisen vallankumouksen jälkeistä vapaata  markkinataloutta, joka tomii  kysynnän ja tarjonnsan  lain ja  hinnamuodostuksen mukaisesti.

Klassinen liberalismi ja keynesläisyys edellyttävät valuutopilta kultakantaa tai vastaavaa.

Ilman sellaista, ns. höttörahan oloissa pääomamarkkinat lakkavat olemasta sellaiset "oikeat markkinat", joiden varaan nuo teoriat ja ykteiskuntamallit on rakennettu.

Niiden nimissä puhuminen on huijausta.

Lainaus:
---Tuolloin puhuttiin ns.  markkinoita ohjaavasta ns. näkymättömästä kädestä. Tähän markkinatalouden  vapauksien periaatteisiin nykyisen EU;n   pääomien, työn - ihmisten , tuotteiden ja palvelujen vapaa liikkuminen  perustuu.  Nykyisen EU päätöksen teon ja  lainsäädäntöbyrokratian , tuomiovallan ohjaamana  eri jäsenvaltioissa.

- Pääomakapitalistisen  talousliberalismilla on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvänä puolena pidän sitä, että se suosii yrittämistä, yritysten perustamista ja antaa mahdollisuuden  ns. vaurastua omalla osaamisella ja työnteolla. Toimiva  markkinatalous  edellyttä myös sitä että  julkisen sektorin osuus bkt;stä  tulonmuodostuksesta  kasva  esim velkaa lisäämällä  suhteettomasti josta seuraa myös  usein verotuksen maan kilpailukykyä heikentävä  kehitys. Nykyäänhän EU valvoo tätäkin  asiaa, joten luotetaan virkamiesten osaamiseen.

He eivät osaa, kun he eivät ole osanneet mitään kansallisellakaan tasolla. Maunon valuuttapolitiikka on maailmalla yhtä tunnettu "maailman huonoin (talous)vitsi" kuin Tannerin sotapolikka: maailman ainoana sos.dem.puoluejohtajana Hitlerin rinnalla... Sen lisäksi, että EU ei osaa, se ei välitä Suomesta.

Lainaus:
-  Tunnettu globaalin  sijoituspääoma liberalismin  hyviä puolia ovat  liiketoimintojen ja  yritystoiminnan vauhdittuminen   ns, kolmansissa maissa. Raaka - aineiden, öljyn, metallien , elintasrvike tuotteiden  yms. tuottajista  myös teknologia osaamisen laajeneminen  tuotanto-, alihankinta ja logistiikkaprosesseissa.

-- Globaalin taloude ja toimivan demokratian  uhkatekijöinä on Keskuspankkivetoisten  eri valuuttoihin perustuvian rahoitusjärjestelmän  ohjaama  sijoituspääomien keskittyminen  suhteella  n. 10%  omistaaa ihmiskunnan  varallisuudesta  70 - 80 %.


Tää on just sitä nyt.

Lainaus:
- USA;ssa  suhde oli muistaakseni 20% omistaa   80%  maa-alueista,  tuotantolaitoksista,kiinteistoistä, osakkeista  jne...

--Kehitys jatkuu  kiihtyvänä kuten  universumin laajeneminen c;n nopeudella.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

https://yle.fi/uutiset/3-9918503

Nordea myöntänyt miljardilainoja varustamoyhtiöille veroparatiisien kautta

Nordea on myöntänyt noin kymmenen miljardin euron arvosta lainoja veroparatiiseihin rekisteröidyille varustamoyhtiöille. Lainoja ovat myöntäneet etenkin Nordean Suomen ja Norjan konttorit tai niiden alaisuudessa toimivat Lontoon sekä Singaporen yksiköt.

6.11.2017 klo 18:24

Yhtiöiden todelliset omistajat ovat kuitenkin lähinnä Pohjois-Euroopassa kuten Norjassa toimivia yrityksiä. Tämä ilmenee Paratiisin paperit -nimellä tunnetun jättimäisen tietovuodon asiakirjoista.

Varustamoala on veroparatiisien käytössä edelläkävijöiden joukossa. Nykyisin valtaosa suurista tankkereista, risteilyaluksista ja muista laivoista seilaa jonkin veroparatiisimaan lipun alla. Alalla puhutaan niin sanotuista mukavuuslippumaista.

Mukavuuslipun alla olevien alusten todellista omistajista on vaikea saada selvyyttä. Usein aluksissa rikotaan työsuojelu- ja ympäristömääräyksiä ja niissä saattaa olla moninkertainen kirjanpito.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Nalle ja Elon Musk sijoittamassa Talvivaaraan?

Sippilä lumoutunut...

https://www.hs.fi/talous/art-2000005443657.html

Terrafame alkaa jalostaa metalleja sähköautojen akkuihin ja pyrkii alan huipulle – yhtiölle uusi 175 miljoonan euron rahoitus

Rahoituksen antaa singaporelainen raaka-aineiden välittäjä Trafigura ja finanssiyhtiö Sampo.

Petri Sajari HS

Julkaistu: 10.11. 10:06 , Päivitetty: 10.11. 10:42

Valtion pääosin omistama kaivosyhtiö Terrafame ilmoittaa hankkineensa raaka-aineita välittävältä Trafiguralta ja finanssiyhtiö Sammolta uuden 175 miljoonan euron rahoituksen.

Rahoituksen turvin yhtiö alkaa tuottaa nikkeli- ja kobolttisulfaatteja sähköautojen akkuihin, joiden kysyntä kasvaa markkinatutkimusyhtiöiden ennusteiden mukaan voimakkaasti lähivuosina.

”Olemme olleet hyvin vaikuttuneita Terrafamen johdon työskentelystä sekä kaivoksen toiminnasta”, sanoo Trafiguran sijoitusyhtiön Galena Asset Managementin toimitusjohtaja Maximilian Tomei tiedotteessa.

Kaivoksen toiminnan kehittyminen on keskeinen syy sille, miksi yhtiö on valmis antamaan Terrafamelle uuden rahoituksen.

”Odotettavaa on, että sähköautojen akkujen tuotannossa käytettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien kysyntä kasvaa voimakkaasti. Pystymme hyötymään tästä kehityksestä parantamalla Terrafamen osaamista ja tuotantokykyä entisestään”, Tomei sanoo tiedotteessa.

Osapuolet sopivat jo helmikuussa 250 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä Terrafamen toiminnan turvaamiseksi.

Terrafamen tavoitteena on, että nikkeli- ja kobolttisulfaattia tuottava tehdas aloittaisi toimintansa vuonna 2020. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti olisi 150 000 tonnia nikkelisulfaattia ja 5 000 tonnia kobolttisulfaattia.

Jos tavoite saavutettaisiin, se tarkoittaisi Terrafamen mukaan, että siitä tulisi yksi maailman merkittävimmistä nikkelisulfaatin tuottajista.

Emoyhtiö Terrafame Groupin hallituksen puheenjohtaja Janne Känkänen korostaa, että kaivos on saavuttanut toiminnan ylösajossa tavoitteet, jotka sille asetettiin toiminnan alkaessa elokuussa 2015.

”Yhtiö on yltänyt keskeisimpiin tuotantotavoitteisiinsa, ja kustannukset ovat pysyneet budjettien mukaisina. Kaivoksen ympäristötilanne on vakaa. Bioliuotus toimii odotusten mukaisesti, ja Terrafame on näin ollen valmis uusiin mahdollisuuksiin”, Känkänen sanoo tiedotteessa.

Ensimmäisessä vaiheessa Galena tekee 50 miljoonan dollarin oman pääoman ehtoisen sijoituksen Terrafameen. Sijoitus voidaan käyttää Terrafamen tuotannon ylösajon viimeisiin vaiheisiin sekä nikkeli- ja kobolttisulfaattihankkeen toteuttamiseen liittyviin tutkimuksiin, suunnitteluun ja alkuvaiheen pääomatarpeeseen.

Galena on myös antanut 50 miljoonan dollarin oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, joka on käytettävissä tarvittaessa investointien rahoittamiseen.

Trafigura on lisäksi sitoutunut 75 miljoonan dollarin lainajärjestelyyn ja Sampo 25 miljoonan dollarin lainajärjestelyyn Terrafamen kanssa. Lainajärjestelyillä varmistetaan, että nikkeli- ja kobolttisulfaattihanke on täysin rahoitettu.

Uuden rahoituksen seurauksena Terrafame Group omistaa Terrafamesta 71,2 prosenttia, Trafiguran sijoitusyhtiö Galena 28,7 prosenttia ja Sampo 0,1 prosenttia.

Terrafame Groupin omistusosuus kaivosyhtiöstä voi tulevaisuudessa supistua 50,1 prosenttiin, jos optio-oikeudet käytetään ja lainojen korot maksetaan osakkeina.

Yhtiö kertoi kaksi viikkoa sitten osavuosikatsauksessaan selvittävänsä akkutekniikassa tarvittavien nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuottamista.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Sippilä on lumoutunut...
https://www.hs.fi/talous/art-2000005445111.html?share=2be9ac72acc53206f43ad16b48266f0b

" Pääministeri Sipilä iloitsee Terrafamen uudesta rahoituksesta: ”Meidän täytyy olla ahneita, kun pidämme huolta yhteisistä varoista”

Pääministeri Sipilä oli perjantaina käymässä Kajaanissa. Hän kertoo saaneensa ihmisiltä paljon myönteistä palautetta kaivoksen uudesta rahoituksesta ja liiketoimintasuunnitelmasta.

... "

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

http://marttiissakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261386-danske-pankin-rahapesuskandaali-laajenee

"

Danske Pankin rahapesuskandaali laajenee

22.9.2018 16:36 Martti Issakainen

Moraali

Rahanpesu

22 kommenttia, 22 uutta

ilmoita asiaton viesti

Tanskassa maan suurin pankki joutui median myrskyn silmään yhä laajenevan  Viron tytäryhtiössä tapahtuneen yli 200 miljardin  euron rahavirran selvittelyissä. Pankin pääjohtaja Thomas F.Borgen  joutui eroamaan. Hän kuittaa yli 1.3 milj.euroa erorahan. Myös hallituksen puheenjohtajan Ole Andersenin eroa vaaditaan. Pankin itsensä teettämä riippumaton juristiselvitys toi lisävaloa sotkuun, mutta myös nosti joukon lisäkysymyksiä. Jättiskandaali uhkaa levitä. Lisää vastuuhenkilöiden eroja lienee tulossa.

Mistä kaikki sitten alkoi? Bill Browder, rahastonhoitaja ja ihmisoikeusaktivisti, ilmoitti 3.7.2018 Bloombergin haastattelussa, että Danske Bankin Viron toimintoja on käytetty yli 7 mrd.euron rahan pesussa, jossa rahat ovat tulleet Venäjältä ja muista itäeuroopan maista. Browderin  itsensä hallinnoima rahasto menetti Venäjällä varansa ja hänen palkkaamansa juristi henkensä Venäjän vankilassa. Siitä saakka Browder on selvitellyt mistä rahavirrat ovat tulleet Viron Banske Bankin tytäryhtiöön ja minne ne ovat päätyneet. Browder muuten vaatii koko Danske pankin hallituksen eroa.

Tähän mennessä Danske Bank on jäänyt kiinni. Sitä nyt mediassa pyöritellään ja juristit tutkivat. Mihin  prosessi  vielä johtaa ja mitä siitä seuraa jää nähtäväksi. Lisää aiheesta löytyy yllin kyllin mm. pohjoismaisista talouslehdistä. Kenties tarkimmin tanskalaisista, sattuneesta syystä.

Koko jupakka nostaa muutamia kysymyksiä, joita kannattaisi pohtia:

1. Ovatko pankit kasvaneet niin suuriksi ja yksittäisten tapahtumien määrä niin lukuisiksi, ettei toimintojen laillisuutta enää kyetä hallitsemaan?

2. Kun sattuu laittomuuksia, niin nekin ovat isoja.

3. Miten on oikeasti megapankkien valvonnan laita? EU:ssa on tehty ja tehdään pankeille ns. stressitestejä, mutta niiden merkitys on jäänyt vähäiseksi. Etenkin  niiden ennalta ehkäisevä vaikutus ei ole vakuuttanut. Ehkä kannattaisi myös testata toiminnan moraalia ja etiikkaa?

4. Pitäisikö megapankkeja pilkkoa inhimillisimpiin kokoluokkiin? Voisiko olla vaikka liikevaihdolla mitattu yläraja  pankin koolle.

5. Miten säilyttää kansalaisten luottamus suurpankkeihin? Ns. Panamapapereiden paljastukset saattoivat mm. Danske pankin ja Suomessa Nordean epäilyttävään valoon. Tanskassa kyseiset pankit saivat  kymmenien miljoonien sakot. Suomessa on ollut hiljaista.

6. Miksi rötöksistä vastuussa olevat johtajat selviävät usein pelkällä erolla ja erorahalla, vaikka  heidän johtamansa pankit kärsivät loppupeleissä satojen miljoonien jopa miljardien tappiot?

7. Pankkien eettiset säännöt ja miten miten niiden noudattamista valvotaan?

8. Ovatko johtajien tulosbonukset liian korkeat?

Jne.

Ps. Danske Bank on ilmoittanut maksavansa Viron rahapesun tuoton n. 200 milj.euroa takaisin. Perustavat säätiön , joka tutkisi mm. rahapesun ennaltaehkäisyä.

Lähteet: Dagen Industri 20.9.2018, BT 22.9.2018 ym. "

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat