Seuraa 
Viestejä45973

Tämä "on pitkä", mutta kannattaa lukea.

Hienojakoinen arviointi

[Viran haltijan tiedot leikattu pois]

Totuus on sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.

1) Totuus voi olla sanat ja näyttö jostain mikä on laillista, hyvää, terveellistä, totta ja niin edelleen.

2) Totuus voi olla sanat ja näyttö jostain neutraalista asiasta.

3) Totuus voi olla sanat ja näyttö jostain mikä on laitonta, pahaa, epäterveellistä, valheellista ja niin edelleen.

Totuus, näkökulmat, näkökanta, mielipide

4) Yksi näkökulma, mielipide, koostuu edellä mainitusta totuudesta (1, 2 tai 3).

5) Yksi näkökanta, mielipide, rakentuu kolmesta näkökulmasta (4) jotka tukevat toisiaan.

6) Yhtä näkökantaa (5), mielipidettä, voi tukea rajattomalla määrällä näkökantoja (5).

Reaali- ja käsitteellinen tiede

7) Reaalitiede on yhdyssana (sanallinen yhdistelmä), joka koostuu reaali ja tiede sanoista. Reaali tarkoittaa todellisuutta, näyttöä, todistetta, havaintoa.

8 ) Käsitteellinen tiede -sanassa, käsittäminen on sama kuin ymmärtäminen, tajuaminen.

9) Reaali- ja Käsitteellisen tieteen esittämä asia, on näin ollen sama kuin totuus (1, 2, tai 3), joka rakentuu näkökannoista (4, 5, 6).

Mielipide

10) Mielipide on yhdyssana (sanallinen yhdistelmä), joka koostuu mieli ja pide -sanoista.

11) Pide -sana tarkoittaa jotain mikä totuuden (1, 2, 3) mukaisesti on laillista (1 ja 2), ja kannattaa pitää mielessä. Asia mikä tahansa, mikä totuuden valossa (1, 2, 3) on laitonta (3), ei näin ollen ole koko valtiovallan/kansan mielipide, vaan yksittäisen henkilön kasvatukseen ja koulutukseen perustuva mielenlaadun ilmaisu (katso ”mielivaltaisuus”).

12) Kollektiivinen, sivistyneen valtiovallan/kansan mielipide – valtiovallan/kansan palveluksessa olevan viran haltijan sekä kansan oikeudet ja vastuu - on ensisijaisesti määritelty johdonmukaisessa järjestyksessä Suomen perustuslain §1 - §10 - §12.

Suomen perustuslaki
Lähde : Oikeuministeriön www -sivusto http://www.om.fi/74.htm ja sieltä edelleen http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 luku, Valtiojärjestyksen perusteet

1 § Valtiosääntö
Suomi on täysivaltainen tasavalta. Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Eduskunta -sana koostuu kahdesta sanasta, jotka ovat edu ja kunta. Edu on lyhennös Englannin kielisestä education -sanasta. Edu tarkoittaa lähinnä korkealle koulutettuja henkilöitä, jotka valtiovalta/kansa/kansaKunta on valinnut työntekijöikseen nimenomaan korkean, ammatissa vaaditun koulutuksensa, sekä valtiovallan keskuudessa tehdyn hyvän työn perusteella vastaavasti ansiosta. Edu -sanalla on myös selvä yhteys edistämnen (kehittäminen) -sanaan.

Kansanvalta/Kansakunta kokonaisuudessaan, koostuu kouluja käyneistä henkilöistä. Henkilöt joilla koulutustaso on korkeampi, osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Näin ollen Kansan/Kansakunnan joukosta, nousee koulutuksensa sekä kansan puolesta hyvää työtä tehneitä ja hyvää työtä tekeviä henkilöitä valtiovallan/kansan/kansakunnan edustajiksi.

Julkinen vallan käyttö alimmalla ja ylimmällä viranhaltijatasolla, perustuu ensisijaisesti Suomen perustuslain §1 - §10 - §12 sanantarkkaan noudattamiseen. Lain noudattaminen – kansan luottamus henkilöön - ja lain kautta vaikuttaminen yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen, on edellytys yksittäisen henkilön nousemiseen viran haltijaksi alemmalle virkamiestasolle, kuten myös ylimmälle virkamiestasolle. Itsestään selvä asia on, että viran haltijalla on suurempi velvollisuus noudattaa lakia kuin yksityisellä henkilöllä.

”Simonaholla on oikeus ilmaista mielipiteensä myös tutkintapyynnössä mainituista asioista.”

Minä - tai kukaan muukaan valtiovaltaa/kansaa/kansakuntaa edustava yksityinen henkilö joka viittaa Suomen perustuslakiin - en ilmaise henkilökohtaista mielipidettään, vaan ilmaisee valtiovallan/kansan/kansakunnan kollektiivisen mielipiteen, osallistuen ja vaikuttaen yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen, jonka perustana on Suomen valtiovallan/kansan/kansakunnan perustuslaki §1 - §10 - §12 (valtiovallan/kansan/kansakunnan mielipide), joiden jatkeena on eri asiakokonaisuudessa esiintyvien virkojen – valtiovallan/kansan/kansakunnan palveluksessa toimivien viran haltijoiden - lainsäädäntö.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat