Seuraa 
Viestejä45973

Vaikka väkeä onkin irtisanottu yli 500-000 viimeisen 20-vuoden aikana, on työvoimapula yhä niin HUUTAVAAA, että väkeä on pian pakko alkaa ottaa ulkomailta, kun Suomalaiset loppuvat kesken mm kasvavalla it-sektorilla!

http://www.yle.fi/uutiset/talous/vasen/id41688.html

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (2)

[size=150:yxyyohz1]FLOODAAMISEN ON LOPUTTAVA![/size:yxyyohz1]

Toinen tuleminen voisi alkaa rajottamaan näiden samanlaisten uusien viestiketjujen avaamisia pikkuhiljaa, ettei tarvitse alkaa käymään yksityisviestikampanjaa sinuakin vastaan.

jujyth65
Åñëè Âû õîòèòå áûòü óâåðåíû â ëþáèìîì ÷åëîâåêå èëè â äåëîâîì ïàðòíåðå, Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê òîìó, êòî îñóùåñòâèò ýòî çà íåñêîëüêî äíåé. Èëüÿ Ãåðìàí âëàäååò ìíîæåñòâîì ñïîñîáîâ âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà è ðàáîòàåò òîëüêî â ñëó÷àÿõ, êîãäà óâåðåí â ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòå. Öåíòð ìàãèè Èëüè Ãåðìàíà ïðåäîñòàâëÿåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã :

*âîññòàíîâëåíèå è åñòåñòâåííàÿ ãàðìîíèçàöèÿ îòíîøåíèé áåç âðåäà (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïðèâÿçêà ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, ñåêñóàëüíàÿ è ýìîöèîíàëüíàÿ (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*êëàññè÷åñêèé ïðèâîðîò ñ ïîìîùüþ ÷åðíîé è áåëîé ìàãèè
*âîçäåéñòâèå íà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà íà ðàññòîÿíèè (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*èíâîëüòèðîâàííûé ïðèâîðîò (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*àâòîðñêèé ïðèâîðîò, ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò çà 1 äåíü
*ïîëíîå ñíÿòèå çàâèñèìîñòè îäíîãî ÷åëîâåêà îò äðóãîãî è óñòàíîâêà áàðüåðà íà îòíîøåíèÿ
*âîçäåéñòâèå íà ðàçâàë îòíîøåíèé ëþáîâíèöû è ìóæà
*ðàáîòà ìåòîäîì ÂÓÄÓ è çîìáèðîâàíèÿ
*âëèÿíèå íà ñèòóàöèþ (êîððåêòèðîâêà õîäà äåë â ñóäå, ïîìîùü çàêëþ÷åííîìó)
*âîçäåéñòâèå íà õîä ñäåëêè (âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå äåëîâûõ ïàðòíåðîâ)
*îêàçàíèå ëþáûõ íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà íåäîáðîæåëàòåëåé
*óñòàíîâêà àáñîëþòíîé çåðêàëüíîé çàùèòû îò ëþáûõ âîçäåéñòâèé (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïîëíîå èçáàâëåíèå îò íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà Âàñ è Âàøèõ áëèçêèõ (ñíÿòèå ïîð÷è, ñãëàçà è ðîäîâûõ ïðîêëÿòèé)
*ñíÿòèå àëêîãîëüíîé è íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè áåç âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ
*óñòàíîâêà 100% êîäà íà óäà÷ó â áèçíåñå è äåíüãàõ (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïîëíîå ñíÿòèå çàâèñèìîñòè îò èãðû â êàçèíî (àâòîðñêìé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)

Âîçìîæíà ïîìîùü â ðàçëè÷íûõ íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ è ïðîâåäåíèå âîçäåéñòâèÿ íà ðàññòîÿíèè. Íà âñå âèäû óñëóã Èëüÿ Ãåðìàí ïðåäîñòàâëÿåò ãàðàíòèè.
Áûñòðàÿ ïîìîùü â ñëó÷àÿõ, ãäå îêàçàëèñü áåññèëüíû îáðÿäîâàÿ ìàãèÿ è æåíùèíû-ñïåöèàëèñòû.

Öåíòð ìàãèè Èëüè Ãåðìàíà. Ò.(495)729-43-17, 109-42-77, 106-06-66. http://ilya-german.ru

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat