Seuraa 
Viestejä45973

Åñëè Âû õîòèòå áûòü óâåðåíû â ëþáèìîì ÷åëîâåêå èëè â äåëîâîì ïàðòíåðå, Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê òîìó, êòî îñóùåñòâèò ýòî çà íåñêîëüêî äíåé. Èëüÿ Ãåðìàí âëàäååò ìíîæåñòâîì ñïîñîáîâ âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà è ðàáîòàåò òîëüêî â ñëó÷àÿõ, êîãäà óâåðåí â ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòå. Öåíòð ìàãèè Èëüè Ãåðìàíà ïðåäîñòàâëÿåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã :

*âîññòàíîâëåíèå è åñòåñòâåííàÿ ãàðìîíèçàöèÿ îòíîøåíèé áåç âðåäà (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïðèâÿçêà ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, ñåêñóàëüíàÿ è ýìîöèîíàëüíàÿ (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*êëàññè÷åñêèé ïðèâîðîò ñ ïîìîùüþ ÷åðíîé è áåëîé ìàãèè
*âîçäåéñòâèå íà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà íà ðàññòîÿíèè (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*èíâîëüòèðîâàííûé ïðèâîðîò (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*àâòîðñêèé ïðèâîðîò, ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò çà 1 äåíü
*ïîëíîå ñíÿòèå çàâèñèìîñòè îäíîãî ÷åëîâåêà îò äðóãîãî è óñòàíîâêà áàðüåðà íà îòíîøåíèÿ
*âîçäåéñòâèå íà ðàçâàë îòíîøåíèé ëþáîâíèöû è ìóæà
*ðàáîòà ìåòîäîì ÂÓÄÓ è çîìáèðîâàíèÿ
*âëèÿíèå íà ñèòóàöèþ (êîððåêòèðîâêà õîäà äåë â ñóäå, ïîìîùü çàêëþ÷åííîìó)
*âîçäåéñòâèå íà õîä ñäåëêè (âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå äåëîâûõ ïàðòíåðîâ)
*îêàçàíèå ëþáûõ íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà íåäîáðîæåëàòåëåé
*óñòàíîâêà àáñîëþòíîé çåðêàëüíîé çàùèòû îò ëþáûõ âîçäåéñòâèé (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïîëíîå èçáàâëåíèå îò íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà Âàñ è Âàøèõ áëèçêèõ (ñíÿòèå ïîð÷è, ñãëàçà è ðîäîâûõ ïðîêëÿòèé)
*ñíÿòèå àëêîãîëüíîé è íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè áåç âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ
*óñòàíîâêà 100% êîäà íà óäà÷ó â áèçíåñå è äåíüãàõ (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïîëíîå ñíÿòèå çàâèñèìîñòè îò èãðû â êàçèíî (àâòîðñêìé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)

Âîçìîæíà ïîìîùü â ðàçëè÷íûõ íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ è ïðîâåäåíèå âîçäåéñòâèÿ íà ðàññòîÿíèè. Íà âñå âèäû óñëóã Èëüÿ Ãåðìàí ïðåäîñòàâëÿåò ãàðàíòèè.
Áûñòðàÿ ïîìîùü â ñëó÷àÿõ, ãäå îêàçàëèñü áåññèëüíû îáðÿäîâàÿ ìàãèÿ è æåíùèíû-ñïåöèàëèñòû.

Öåíòð ìàãèè Èëüè Ãåðìàíà. Ò.(495)729-43-17, 109-42-77, 106-06-66. http://ilya-german.ru

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (4)

Kokeilin ensimmäistä kertaa baabelin kalaa ja hyvin näyttää toimivan:

If you want to be assured in the dear person or in the business partner, you can turn to that, who will carry out this for several days. Ilya Herman manages many methods of action on the man and works only in cases when it is confident as a positive result. The center of Ilya Herman's magic allows the following forms of services:

*restoration and the natural harmonization of relations without the harm (author's method Of i.N.Germana)

* the tying of the dear person, sexual and emotional (author's method Of i.N.Germana)

* classical privorot with the aid of the black and white magic

* action on the behavior of man at a distance (author's method Of i.N.Germana)

* invol'tirovannyy privorot (author's method Of i.N.Germana)

* author's privorot, which makes it possible to obtain result in 1 day * the complete removal of the dependence of one person on another and the installation of barrier to the relations

* action on the disintegration of the attitudes of mistress and husband * work by the method TO WOOD and zombirovaniya

* influence on the situation (correction of course of events in the law court, aid to prisoner)

* action on the motion of transaction (influence on the behavior of business partners)

* the rendering of any negative actions on the ill-wishers

* the installation of absolute specular protection from any actions (author's method Of i.N.Germana)

* complete deliverance from the negative actions on you and your close ones (removal of spoiling, sglaza and ancestral curses)

* the removal of alcoholic and narcotic dependence without the harm for the health * the installation 100% code to the success in the business and the money (author's method Of i.N.Germana)

* the complete removal of dependence on the game in the casino (avtorskmy the method Of i.N.Germana) Aid in different nonstandard situations and conducting of action at a distance is possible. To all forms of services Ilya Herman allows to guarantee. Rapid aid in the cases, where proved to be powerless ritual magic and woman- specialists. Center of Ilya Herman's magic. T.(ya9shch)"29-yae-y", 109-42-77, 106-06-66.

jujyth65
Åñëè Âû õîòèòå áûòü óâåðåíû â ëþáèìîì ÷åëîâåêå èëè â äåëîâîì ïàðòíåðå, Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê òîìó, êòî îñóùåñòâèò ýòî çà íåñêîëüêî äíåé. Èëüÿ Ãåðìàí âëàäååò ìíîæåñòâîì ñïîñîáîâ âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà è ðàáîòàåò òîëüêî â ñëó÷àÿõ, êîãäà óâåðåí â ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòå. Öåíòð ìàãèè Èëüè Ãåðìàíà ïðåäîñòàâëÿåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã :

*âîññòàíîâëåíèå è åñòåñòâåííàÿ ãàðìîíèçàöèÿ îòíîøåíèé áåç âðåäà (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïðèâÿçêà ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, ñåêñóàëüíàÿ è ýìîöèîíàëüíàÿ (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*êëàññè÷åñêèé ïðèâîðîò ñ ïîìîùüþ ÷åðíîé è áåëîé ìàãèè
*âîçäåéñòâèå íà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà íà ðàññòîÿíèè (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*èíâîëüòèðîâàííûé ïðèâîðîò (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*àâòîðñêèé ïðèâîðîò, ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò çà 1 äåíü
*ïîëíîå ñíÿòèå çàâèñèìîñòè îäíîãî ÷åëîâåêà îò äðóãîãî è óñòàíîâêà áàðüåðà íà îòíîøåíèÿ
*âîçäåéñòâèå íà ðàçâàë îòíîøåíèé ëþáîâíèöû è ìóæà
*ðàáîòà ìåòîäîì ÂÓÄÓ è çîìáèðîâàíèÿ
*âëèÿíèå íà ñèòóàöèþ (êîððåêòèðîâêà õîäà äåë â ñóäå, ïîìîùü çàêëþ÷åííîìó)
*âîçäåéñòâèå íà õîä ñäåëêè (âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå äåëîâûõ ïàðòíåðîâ)
*îêàçàíèå ëþáûõ íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà íåäîáðîæåëàòåëåé
*óñòàíîâêà àáñîëþòíîé çåðêàëüíîé çàùèòû îò ëþáûõ âîçäåéñòâèé (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïîëíîå èçáàâëåíèå îò íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà Âàñ è Âàøèõ áëèçêèõ (ñíÿòèå ïîð÷è, ñãëàçà è ðîäîâûõ ïðîêëÿòèé)
*ñíÿòèå àëêîãîëüíîé è íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè áåç âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ
*óñòàíîâêà 100% êîäà íà óäà÷ó â áèçíåñå è äåíüãàõ (àâòîðñêèé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)
*ïîëíîå ñíÿòèå çàâèñèìîñòè îò èãðû â êàçèíî (àâòîðñêìé ìåòîä È.Í.Ãåðìàíà)

Âîçìîæíà ïîìîùü â ðàçëè÷íûõ íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ è ïðîâåäåíèå âîçäåéñòâèÿ íà ðàññòîÿíèè. Íà âñå âèäû óñëóã Èëüÿ Ãåðìàí ïðåäîñòàâëÿåò ãàðàíòèè.
Áûñòðàÿ ïîìîùü â ñëó÷àÿõ, ãäå îêàçàëèñü áåññèëüíû îáðÿäîâàÿ ìàãèÿ è æåíùèíû-ñïåöèàëèñòû.

Öåíòð ìàãèè Èëüè Ãåðìàíà. Ò.(495)729-43-17, 109-42-77, 106-06-66. http://ilya-german.ru


Todella hyvin sanottu siellä. Olen itse samaa mieltä että autot tykkää kun niillä ajetaan. Vastaus kysymykseesi on Kanada.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat